Werken - 293111-2019

25/06/2019    S120    Werken - Aanvullende inlichtingen - Openbare procedure 

Verenigd Koninkrijk-Sheffield: Bouwwerkzaamheden

2019/S 120-293111

Rectificatie

Kennisgeving van veranderingen of aanvullende informatie

Werken

(Supplement op het Publicatieblad van de Europese Unie, 2019/S 100-241324)

Rechtsgrond:

Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst/instantie

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: EN:Procure Limited
Postadres: 1st Floor, Sovereign Court, 300 Barrow Road, Meadowhall
Plaats: Sheffield
NUTS-code: UK
Postcode: S9 1JQ
Land: Verenigd Koninkrijk
E-mail: frameworks@re-allies.com

Internetadres(sen):

Hoofdadres: www.efficiencynorth.org

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Framework Agreement for Installation and Repair Works

II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
45000000
II.1.3)Type opdracht
Werken
II.1.4)Korte beschrijving:

EN:Procure Ltd (ENP) is a social housing regeneration consortium based in Yorkshire and Humber. ENP specialises in the procurement of goods, works and services for the construction and maintenance of social housing properties. ENP is a member of www.re-allies.com.

ENP wishes to procure and enter into a framework agreement for the completion of a range of installation and repair works for planned maintenance predominantly in social housing properties but works may also be carried out in other public buildings including but not limited to offices.

The contractors will be expected to complete the works to a high standard and are expected to share ENP's commitment to regeneration, specifically the creation of training and employment opportunities. Contractors will be required to interact with, and source certain materials from, the suppliers who are appointed to other Re:allies agreements (which are each subject to a separate procurement and contract notice).

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
20/06/2019
VI.6)Referentie van de oorspronkelijke aankondiging
Nummer van de aankondiging in het PB S: 2019/S 100-241324

Afdeling VII: Wijzigingen

VII.1)Informatie die moet worden gewijzigd of toegevoegd
VII.1.2)Te corrigeren tekst in de oorspronkelijke aankondiging
Afdelingsnummer: IV.2.2)
Plaats waar de te wijzigen tekst staat: Time limit for receipt of tenders or requests to participate
In plaats van:
Datum: 24/06/2019
Plaatselijke tijd: 17:00
Te lezen:
Datum: 25/06/2019
Plaatselijke tijd: 17:00
VII.2)Overige nadere inlichtingen:

Due to the extension to the original deadline as provided above section IV.2.7 should be read as below:

IV.2.7) Conditions for opening of tenders

Date: 25.6.2019

Local time: 17:05