Leveringen - 293168-2019

25/06/2019    S120    Leveringen - Vooraankondiging zonder oproep tot mededinging - Niet van toepassing 

Spanje-Madrid: Farmaceutische producten

2019/S 120-293168

Vooraankondiging

Deze aankondiging is bedoeld om de termijnen voor de ontvangst van inschrijvingen korter te maken

Leveringen

Rechtsgrond:

Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: Servicio Madrileño de Salud
Nationaal identificatienummer: Q2801221I
Postadres: Plaza Carlos Trías Bertrán, 7, edificio Sollube, 4ª planta
Plaats: Madrid
NUTS-code: ES300
Postcode: 28020
Land: Spanje
E-mail: sagrario.herranz@salud.madrid.org
Telefoon: +34 914265372
Fax: +34 915867108

Internetadres(sen):

Hoofdadres: http://www.madrid.org/contratospublicos

I.2)Inlichtingen betreffende gezamenlijke aanbesteding
I.3)Communicatie
De aanbestedingsstukken zijn rechtstreeks, volledig, onbeperkt en gratis beschikbaar op: http://www.madrid.org/contratospublicos
Nadere inlichtingen zijn te verkrijgen op het hierboven vermelde adres
Inschrijvingen of aanvragen tot deelneming moeten worden ingediend via elektronische weg op: https://gestiona6.madrid.org/nx02_licita
I.4)Soort aanbestedende dienst
Regionaal of plaatselijk agentschap/bureau
I.5)Hoofdactiviteit
Gezondheid

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Productos hemoderivados de uso terapéutico procedentes del fraccionamiento industrial del plasma proveniente del Servicio Madrileño de Salud

Referentienummer: PA SUM-33/2019-AE (A/SUM-012559/2019)
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
33600000
II.1.3)Type opdracht
Leveringen
II.1.4)Korte beschrijving:

Productos hemoderivados de uso terapéutico, obtenidos del fraccionamiento industrial del plasma humano proveniente de donantes de la Comunidad de Madrid, que serán suministrados a todos hospitales dependientes del Servicio Madrileño de Salud. En cada proceso de fraccionamiento de plasma se obtiene, a partir de un determinado volumen plasmático, todos los productos hemoderivados contemplados en este procedimiento.

II.1.5)Geraamde totale waarde
Waarde zonder btw: 68 086 400.00 EUR
II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: neen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: ES30
Voornaamste plaats van uitvoering:

Comunidad de Madrid.

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

El objeto es el suministro de productos hemoderivados de uso terapéutico, obtenidos del fraccionamiento industrial del plasma humano proveniente de donantes de la Comunidad de Madrid, que serán suministrados a todos hospitales dependientes del Servicio Madrileño de Salud. En cada proceso de fraccionamiento de plasma se obtiene, a partir de un determinado volumen plasmático, todos los productos hemoderivados contemplados en este procedimiento.

Se establece como lote único el proceso de fraccionamiento del plasma, que sólo puede ser realizado por un único adjudicatario, a quien se cederá el plasma procedente de las donaciones altruistas. Los diferentes números de orden se corresponden con cada uno de los productos obtenidos del fraccionamiento.

II.2.5)Gunningscriteria
De onderstaande criteria
Kostencriterium - Naam: Rentabilidad / Weging: 100
II.2.6)Geraamde waarde
Waarde zonder btw: 68 086 400.00 EUR
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Looptijd in maanden: 12
II.2.10)Inlichtingen over varianten
II.2.11)Inlichtingen over opties
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen
II.3)Vermoedelijke datum van de bekendmaking van de aankondiging van een opdracht:
05/08/2019

Afdeling III: Juridische, economische, financiële en technische inlichtingen

III.1)Voorwaarden voor deelneming
III.1.1)Geschiktheid om de beroepsactiviteit uit te oefenen, waaronder de vereisten in verband met de inschrijving in het beroeps- of handelsregister
III.1.2)Economische en financiële draagkracht
Selectiecriteria zoals vermeld in de aanbestedingsstukken
III.1.3)Technische en beroepsbekwaamheid
Selectiecriteria zoals vermeld in de aanbestedingsstukken
III.1.5)Informatie over voorbehouden opdrachten
III.2)Voorwaarden met betrekking tot de opdracht
III.2.2)Voorwaarden inzake de uitvoering van de opdracht:
III.2.3)Inlichtingen over het personeel dat verantwoordelijk zal zijn voor de uitvoering van de opdracht

Afdeling IV: Procedure

IV.1)Beschrijving
IV.1.3)Inlichtingen over een raamovereenkomst of dynamisch aankoopsysteem
IV.1.6)Inlichtingen over elektronische veiling
IV.1.8)Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: neen
IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.5)Geplande datum voor het begin van de gunningsprocedures:

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.2)Inlichtingen over elektronische workflows
VI.3)Nadere inlichtingen:
VI.4)Beroepsprocedures
VI.4.1)Beroepsinstantie
Officiële benaming: Tribunal Administrativo de la Contratación Pública de la Comunidad de Madrid
Postadres: Plaza Chamberí, 8
Plaats: Madrid
Postcode: 28010
Land: Spanje
VI.4.2)Voor bemiddelingsprocedures bevoegde instantie
VI.4.3)Beroepsprocedure
VI.4.4)Dienst waar inlichtingen over de beroepsprocedures kunnen worden verkregen
Officiële benaming: Servicio Contratación Administrativa del Sermas
Postadres: Plaza Carlos Trías Bertrán, 7
Plaats: Madrid
Postcode: 28020
Land: Spanje
VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
21/06/2019