Leveringen - 293171-2019

25/06/2019    S120    - - Leveringen - Vooraankondiging zonder oproep tot mededinging - Niet van toepassing 

Zweden-Uppsala: Medische apparatuur

2019/S 120-293171

Vooraankondiging

Deze aankondiging dient enkel als vooraankondiging

Leveringen

Legal Basis:

Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam en adressen
Region Uppsala
232100-0024
Box 602
Uppsala
751 25
Zweden
Contactpersoon: Anna Harrysson
E-mail: upphandling@regionuppsala.se
NUTS-code: SE121

Internetadres(sen):

Hoofdadres: http://www.regionuppsala.se/upphandling

I.2)Inlichtingen betreffende gezamenlijke aanbesteding
I.3)Communicatie
Nadere inlichtingen zijn te verkrijgen op het hierboven vermelde adres
I.4)Soort aanbestedende dienst
Regionale of plaatselijke instantie
I.5)Hoofdactiviteit
Gezondheid

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

RFI/Hearing Dose dispensing machines and hospital pharmacy storage systems

Referentienummer: 00
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
33100000
II.1.3)Type opdracht
Leveringen
II.1.4)Korte beschrijving:

RFI/invitation to hearing regarding dose dispensing machines and hospital pharmacy storage systems and hardware. Please see attached document.

II.1.5)Geraamde totale waarde
II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: neen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
48180000
48814000
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: SE121
II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

RFI/invitation to hearing regarding dose dispensing machines and hospital pharmacy storage systems and hardware. Please see attached document.

II.2.14)Nadere inlichtingen
II.3)Vermoedelijke datum van de bekendmaking van de aankondiging van een opdracht:
13/09/2019

Afdeling IV: Procedure

IV.1)Beschrijving
IV.1.8)Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: ja

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.3)Nadere inlichtingen:
VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
20/06/2019