Leveringen - 293173-2019

25/06/2019    S120    Leveringen - Vooraankondiging zonder oproep tot mededinging - Niet van toepassing 

Zweden-Kalmar: Vuilniswagens

2019/S 120-293173

Vooraankondiging

Deze aankondiging is bedoeld om de termijnen voor de ontvangst van inschrijvingen korter te maken

Leveringen

Rechtsgrond:

Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: Kalmarsundsregionens Renhållare
Nationaal identificatienummer: 222000-1883
Postadres: Vesholmsvägen 12
Plaats: Kalmar
NUTS-code: SE213
Postcode: 392 44
Land: Zweden
Contactpersoon: Peter Mellbo
E-mail: peter.mellbo@ksrr.se

Internetadres(sen):

Hoofdadres: http://www.ksrr.se

I.2)Inlichtingen betreffende gezamenlijke aanbesteding
I.3)Communicatie
De aanbestedingsstukken zijn rechtstreeks, volledig, onbeperkt en gratis beschikbaar op: https://tendsign.com/doc.aspx?UniqueId=afpoynihyw&GoTo=Docs
Nadere inlichtingen zijn te verkrijgen op het hierboven vermelde adres
Inschrijvingen of aanvragen tot deelneming moeten worden ingediend het hierboven vermelde adres
I.4)Soort aanbestedende dienst
Nationaal of federaal agentschap/bureau
I.5)Hoofdactiviteit
Milieu

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Förhandsannons Sopbilar, KSRR

Referentienummer: 2019-2020
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
34144511
II.1.3)Type opdracht
Leveringen
II.1.4)Korte beschrijving:

Härmed förhandsannonserar KSRR kommande upphandling av sopbilar. Upphandlingen är planerad att annonseras under sensommaren 2019, med leverans av sopbilarna under september 2020. Upphandlingen kommer att omfatta:

Tre (3) st. fabriksnya kärltömmande baklastare med biogasdrift, elektronisk kärlregistrering och fordonsdator. Helhetsåtagande avseende service och reparation på hela fordonet under 84 månader från leveransdatum

2 st. 2-axlig med enfacks sopaggregat

1 st. 3-axlig med tvåfacks sopaggregat

Läs mer om KSRR:s verksamhet på ksrr.se

II.1.5)Geraamde totale waarde
II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: neen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
34144000
34144510
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: SE213
II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Härmed förhandsannonserar KSRR kommande upphandling av sopbilar. Upphandlingen är planerad att annonseras under sensommaren 2019, med leverans av sopbilarna under september 2020. Upphandlingen kommer att omfatta:

Tre (3) st. fabriksnya kärltömmande baklastare med biogasdrift, elektronisk kärlregistrering och fordonsdator. Helhetsåtagande avseende service och reparation på hela fordonet under 84 månader från leveransdatum

2 st. 2-axlig med enfacks sopaggregat

1 st. 3-axlig med tvåfacks sopaggregat

Läs mer om KSRR:s verksamhet på ksrr.se

II.2.5)Gunningscriteria
II.2.6)Geraamde waarde
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
II.2.10)Inlichtingen over varianten
II.2.11)Inlichtingen over opties
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen
II.3)Vermoedelijke datum van de bekendmaking van de aankondiging van een opdracht:
02/09/2019

Afdeling III: Juridische, economische, financiële en technische inlichtingen

III.1)Voorwaarden voor deelneming
III.1.1)Geschiktheid om de beroepsactiviteit uit te oefenen, waaronder de vereisten in verband met de inschrijving in het beroeps- of handelsregister
III.1.2)Economische en financiële draagkracht
III.1.3)Technische en beroepsbekwaamheid
III.1.5)Informatie over voorbehouden opdrachten
III.2)Voorwaarden met betrekking tot de opdracht
III.2.2)Voorwaarden inzake de uitvoering van de opdracht:
III.2.3)Inlichtingen over het personeel dat verantwoordelijk zal zijn voor de uitvoering van de opdracht

Afdeling IV: Procedure

IV.1)Beschrijving
IV.1.3)Inlichtingen over een raamovereenkomst of dynamisch aankoopsysteem
IV.1.6)Inlichtingen over elektronische veiling
IV.1.8)Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: ja
IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.5)Geplande datum voor het begin van de gunningsprocedures:

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.2)Inlichtingen over elektronische workflows
VI.3)Nadere inlichtingen:
VI.4)Beroepsprocedures
VI.4.1)Beroepsinstantie
Officiële benaming: Förvaltningsrätten
Plaats: Jönköping
Land: Zweden
VI.4.2)Voor bemiddelingsprocedures bevoegde instantie
VI.4.3)Beroepsprocedure
VI.4.4)Dienst waar inlichtingen over de beroepsprocedures kunnen worden verkregen
VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
20/06/2019