Leveringen - 293182-2019

25/06/2019    S120    Leveringen - Aankondiging van een opdracht - Openbare procedure 

Spanje-Valencia: Detectie- en analyseapparatuur

2019/S 120-293182

Aankondiging van een opdracht

Leveringen

Rechtsgrond:

Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: Junta de Gobierno de la Fundación para el Fomento de la Investigación Sanitaria y Biomédica de la Comunitat Valenciana (FISABIO)
Nationaal identificatienummer: G98073760
Postadres: Avenida de Cataluña, 21
Plaats: Valencia
NUTS-code: ES523
Postcode: 46020
Land: Spanje
Contactpersoon: Junta de Gobierno de la Fundación para el Fomento de la Investigación Sanitaria y Biomédica de la Comunitat Valenciana (FISABIO)
E-mail: legal_fisabio@gva.es
Telefoon: +34 961925700
Fax: +34 961925703

Internetadres(sen):

Hoofdadres: http://www.fisabio.es

Adres van het kopersprofiel: https://contrataciondelestado.es/wps/poc?uri=deeplink:perfilContratante&idBp=X2x47gFoDcMQK2TEfXGy%2BA%3D%3D

I.2)Inlichtingen betreffende gezamenlijke aanbesteding
I.3)Communicatie
De aanbestedingsstukken zijn rechtstreeks, volledig, onbeperkt en gratis beschikbaar op: https://contrataciondelestado.es/wps/poc?uri=deeplink:detalle_licitacion&idEvl=Ed8ItBX2zGSmq21uxhbaVQ%3D%3D
Nadere inlichtingen zijn te verkrijgen op het hierboven vermelde adres
Inschrijvingen of aanvragen tot deelneming moeten worden ingediend het hierboven vermelde adres
Elektronische communicatie vereist het gebruik van tools en bestandsformaten die niet algemeen beschikbaar zijn. Deze tools en bestandsformaten zijn rechtstreeks, volledig, onbeperkt en gratis beschikbaar op: https://contrataciondelestado.es/wps/poc?uri=deeplink:perfilContratante&idBp=X2x47gFoDcMQK2TEfXGy%2BA%3D%3D
I.4)Soort aanbestedende dienst
Ander type: Otras entidades del sector público
I.5)Hoofdactiviteit
Gezondheid

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Contratación del Suministro de la Infraestructura de actualización de la Red Valenciana de Biobancos

Referentienummer: EXP 2019-14
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
38430000
II.1.3)Type opdracht
Leveringen
II.1.4)Korte beschrijving:

Contratación del Suministro de la Infraestructura de actualización de la Red Valenciana de Biobancos.

II.1.5)Geraamde totale waarde
Waarde zonder btw: 900 320.00 EUR
II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: ja
Inschrijvingen mogen worden ingediend voor meerdere percelen, maximumaantal: 17
Maximumaantal percelen dat aan één inschrijver mag worden gegund: 17
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Equipos de frío

Perceel nr.: 1
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
39711120
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: ES523
II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Equipos de frío

II.2.5)Gunningscriteria
De onderstaande criteria
Kostencriterium - Naam: Lote 01_1.2 Ampliación años de garantía / Weging: 15
Kostencriterium - Naam: Lote 01_1.3.1 Acceso a todos los parámetros a través de la pantalla / Weging: 7.5
Kostencriterium - Naam: Lote 01_1.3.10 Incluido un pack de racks / Weging: 1.2
Kostencriterium - Naam: Lote 01_1.3.11 Incluir una base con cuatro ruedas / Weging: 0.7
Kostencriterium - Naam: Lote 01_1.3.12 Alarma nivel bajo LN2 / Weging: 0.7
Kostencriterium - Naam: Lote 01_1.3.13 Alarma acústica de puerta abierta / Weging: 4
Kostencriterium - Naam: Lote 01_1.3.14 Fabricado en material adecuado para limpiezas con reactivos generales de laboratorio / Weging: 1
Kostencriterium - Naam: Lote 01_1.3.15 Automatic defrost / Weging: 1
Kostencriterium - Naam: Lote 01_1.3.16 Fabricado en material adecuado para limpiezas con reactivos generales de laboratorio / Weging: 0.5
Kostencriterium - Naam: Lote 01_1.3.17 Automatic defrost / Weging: 0.5
Kostencriterium - Naam: Lote 01_1.3.18 Automatic defrost / Weging: 1
Kostencriterium - Naam: Lote 01_1.3.2 Filtro extraíble para una fácil limpieza / Weging: 7.5
Kostencriterium - Naam: Lote 01_1.3.3 Pantalla multifunción táctil con sistema de seguridad mediante PIN o contraseña / Weging: 7.5
Kostencriterium - Naam: Lote 01_1.3.4 Estado del equipo se muestra en la pantalla gráficamente y mediante iconos / Weging: 7.5
Kostencriterium - Naam: Lote 01_1.3.5 Acceso a todos los parámetros a través de la pantalla / Weging: 0.8
Kostencriterium - Naam: Lote 01_1.3.6 Filtro extraíble para una fácil limpieza / Weging: 0.8
Kostencriterium - Naam: Lote 01_1.3.7 Pantalla multifunción táctil con sistema de seguridad mediante PIN o contraseña / Weging: 0.8
Kostencriterium - Naam: Lote 01_1.3.8 El estado del equipo se muestra en la pantalla gráficamente y mediante iconos / Weging: 0.8
Kostencriterium - Naam: Lote 01_1.3.9 Definición de usuarios de administrador para proteger los ajustes de alarma y evitar modificaciones no intencionadas / Weging: 1.2
Kostencriterium - Naam: Lote 01_1.1 Precio / Weging: 40
II.2.6)Geraamde waarde
Waarde zonder btw: 144 000.00 EUR
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Looptijd in dagen: 1
Deze opdracht kan worden verlengd: ja
Beschrijving van verlengingen:

El Órgano de Contratación no podrá prorrogar el contrato.

II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.12)Inlichtingen over elektronische catalogi
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: ja
Benaming van het project:

Esta actuación está cofinanciada por la Unión Europea a través del Programa Operativo del Fondo Europeo de Desarrollo Regional (FEDER) de la Comunitat Valenciana 2014-2020.

II.2.14)Nadere inlichtingen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Otros equipos de frío

Perceel nr.: 2
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
39711120
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: ES523
II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Otros equipos de frío

II.2.5)Gunningscriteria
De onderstaande criteria
Kostencriterium - Naam: Lote 02_2.2 Ampliación años de garantía / Weging: 15
Kostencriterium - Naam: Lote 02_2.3.1 Atención inmediata del servicio técnico / Weging: 5
Kostencriterium - Naam: Lote 02_2.3.10 Medida de varios espacios al mismo tiempo / Weging: 0.5
Kostencriterium - Naam: Lote 02_2.3.11 Suministro de impresora para impresión de datos vía bluetooth / Weging: 0.5
Kostencriterium - Naam: Lote 02_2.3.2 Sustitución de baldas dentro del periodo de garantía / Weging: 5
Kostencriterium - Naam: Lote 02_2.3.3 Posibilidad de diseño a medida de baldas y parrillas / Weging: 5
Kostencriterium - Naam: Lote 02_2.3.4 Baldas y parrillas incluidas en la oferta / Weging: 8
Kostencriterium - Naam: Lote 02_2.3.5 Juego de cajones y divisores de cajones incluidos en la oferta / Weging: 5
Kostencriterium - Naam: Lote 02_2.3.6 Atención inmediata del servicio técnico / Weging: 7
Kostencriterium - Naam: Lote 02_2.3.7 Sustitución de baldas dentro del periodo de garantía / Weging: 7
Kostencriterium - Naam: Lote 02_2.3.8 Sistema de lectura por sonda cable flexible y resistente a cierres herméticos / Weging: 1
Kostencriterium - Naam: Lote 02_2.3.9 Sistema de lectura por radio, capaz de soportar los -80ºC de condiciones atmosféricas / Weging: 1
Kostencriterium - Naam: Lote 02_2.1 Precio / Weging: 40
II.2.6)Geraamde waarde
Waarde zonder btw: 9 000.00 EUR
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Looptijd in dagen: 1
Deze opdracht kan worden verlengd: ja
Beschrijving van verlengingen:

El Órgano de Contratación no podrá prorrogar el contrato.

II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.12)Inlichtingen over elektronische catalogi
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: ja
Benaming van het project:

Esta actuación está cofinanciada por la Unión Europea a través del Programa Operativo del Fondo Europeo de Desarrollo Regional (FEDER) de la Comunitat Valenciana 2014-2020.

II.2.14)Nadere inlichtingen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Sistemas de control de temperatura (A)

Perceel nr.: 3
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
39711120
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: ES523
II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Sistemas de control de temperatura (A)

II.2.5)Gunningscriteria
De onderstaande criteria
Kostencriterium - Naam: Lote 03_3.2 Ampliación años de garantía / Weging: 15
Kostencriterium - Naam: Lote 03_3.3.1 Cumple con EN 12 830, ROHS, CE, FCC, ETS 300-220 / Weging: 6
Kostencriterium - Naam: Lote 03_3.3.2 Pantalla / Weging: 9
Kostencriterium - Naam: Lote 03_3.3.3 Baterías emisores duración: 2 años (visualización de estado en pantalla) / Weging: 9
Kostencriterium - Naam: Lote 03_3.3.4 Cobertura de radio mínimo 1 Km / Weging: 9
Kostencriterium - Naam: Lote 03_3.3.5 Visualización de cobertura en pantalla / Weging: 6
Kostencriterium - Naam: Lote 03_3.3.6 Se suministra con kit de montaje y protección de entrada de cable / Weging: 6
Kostencriterium - Naam: Lote 03_3.1 Precio / Weging: 40
II.2.6)Geraamde waarde
Waarde zonder btw: 3 400.00 EUR
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Looptijd in dagen: 1
Deze opdracht kan worden verlengd: ja
Beschrijving van verlengingen:

El Órgano de Contratación no podrá prorrogar el contrato.

II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.12)Inlichtingen over elektronische catalogi
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: ja
Benaming van het project:

Esta actuación está cofinanciada por la Unión Europea a través del Programa Operativo del Fondo Europeo de Desarrollo Regional (FEDER) de la Comunitat Valenciana 2014-2020.

II.2.14)Nadere inlichtingen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Sistemas de control de temperatura (B)

Perceel nr.: 4
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
39711120
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: ES523
II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Sistemas de control de temperatura (B)

II.2.5)Gunningscriteria
De onderstaande criteria
Kostencriterium - Naam: Lote 04_4.2 Ampliación años de garantía / Weging: 15
Kostencriterium - Naam: Lote 04_4.1 Precio / Weging: 85
II.2.6)Geraamde waarde
Waarde zonder btw: 1 200.00 EUR
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Looptijd in dagen: 1
Deze opdracht kan worden verlengd: ja
Beschrijving van verlengingen:

El Órgano de Contratación no podrá prorrogar el contrato.

II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.12)Inlichtingen over elektronische catalogi
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: ja
Benaming van het project:

Esta actuación está cofinanciada por la Unión Europea a través del Programa Operativo del Fondo Europeo de Desarrollo Regional (FEDER) de la Comunitat Valenciana 2014-2020.

II.2.14)Nadere inlichtingen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Equipos de biología celular

Perceel nr.: 5
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
38430000
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: ES523
II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Equipos de biología celular

II.2.5)Gunningscriteria
De onderstaande criteria
Kostencriterium - Naam: Lote 05_5.2 Ampliación años de garantía / Weging: 15
Kostencriterium - Naam: Lote 05_5.3.1 Pantalla táctil / Weging: 5
Kostencriterium - Naam: Lote 05_5.3.2 El equipo permite el contaje de células en agregados celulares / Weging: 5
Kostencriterium - Naam: Lote 05_5.3.3 Pantalla táctil / Weging: 7.5
Kostencriterium - Naam: Lote 05_5.3.4 El equipo permite el contaje de células en agregados celulares / Weging: 7.5
Kostencriterium - Naam: Lote 05_5.3.5 Suministro de, al menos, un sensor/transmisor de datos de CO2 y temperatura (XR-CO2) con uno de los incubadores / Weging: 12
Kostencriterium - Naam: Lote 05_5.3.6 Filtro hidrófobo de 0.22 micras para bacterias y virus / Weging: 3
Kostencriterium - Naam: Lote 05_5.3.7 Interrupción automática del flujo cuando se llena el frasco receptor / Weging: 3
Kostencriterium - Naam: Lote 05_5.3.8 Carcasa exterior resistente a la corrosión / Weging: 1
Kostencriterium - Naam: Lote 05_5.3.9 Temporizador con alarma audible de fin de ciclo / Weging: 1
Kostencriterium - Naam: Lote 05_5.1 Precio / Weging: 40
II.2.6)Geraamde waarde
Waarde zonder btw: 37 678.00 EUR
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Looptijd in dagen: 1
Deze opdracht kan worden verlengd: ja
Beschrijving van verlengingen:

El Órgano de Contratación no podrá prorrogar el contrato.

II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.12)Inlichtingen over elektronische catalogi
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: ja
Benaming van het project:

Esta actuación está cofinanciada por la Unión Europea a través del Programa Operativo del Fondo Europeo de Desarrollo Regional (FEDER) de la Comunitat Valenciana 2014-2020.

II.2.14)Nadere inlichtingen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Sistema de imagen para quimioluminiscencia, fluorescencia y colorimetría

Perceel nr.: 6
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
38430000
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: ES523
II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Sistema de imagen para quimioluminiscencia, fluorescencia y colorimetría

II.2.5)Gunningscriteria
De onderstaande criteria
Kostencriterium - Naam: Lote 06_6.2 Ampliación años de garantía / Weging: 15
Kostencriterium - Naam: Lote 06_6.3.1 Diferentes opciones de bininng en todos los modos de captura: modos 1x (no binning), 2x, 8x y 32x / Weging: 23
Kostencriterium - Naam: Lote 06_6.3.2 Objetivo (lente) del equipo y sensor del mismo fabricante para una óptima compatibilidad / Weging: 22
Kostencriterium - Naam: Lote 06_6.1 Precio / Weging: 40
II.2.6)Geraamde waarde
Waarde zonder btw: 33 270.00 EUR
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Looptijd in dagen: 1
Deze opdracht kan worden verlengd: ja
Beschrijving van verlengingen:

El Órgano de Contratación no podrá prorrogar el contrato.

II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.12)Inlichtingen over elektronische catalogi
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: ja
Benaming van het project:

Esta actuación está cofinanciada por la Unión Europea a través del Programa Operativo del Fondo Europeo de Desarrollo Regional (FEDER) de la Comunitat Valenciana 2014-2020.

II.2.14)Nadere inlichtingen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Equipos de procesado de tejido fresco

Perceel nr.: 7
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
38430000
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: ES523
II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Equipos de procesado de tejido fresco

II.2.5)Gunningscriteria
De onderstaande criteria
Kostencriterium - Naam: Lote 07_7.2 Ampliación años de garantía / Weging: 15
Kostencriterium - Naam: Lote 07_7.3.1 Pantalla táctil, equipo de sobremesa con iconos de colores intuitivos, dando la posibilidad de programar a necesidad del usuario / Weging: 17
Kostencriterium - Naam: Lote 07_7.3.2 Puerto USB para la descarga de datos y eventos / Weging: 14
Kostencriterium - Naam: Lote 07_7.3.3 Actualización de software por puerto USB / Weging: 10
Kostencriterium - Naam: Lote 07_7.3.4 No utilización de Isopentano u otros líquidos similares tóxicos y peligrosos / Weging: 4
Kostencriterium - Naam: Lote 07_7.1 Precio / Weging: 40
II.2.6)Geraamde waarde
Waarde zonder btw: 57 900.00 EUR
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Looptijd in dagen: 1
Deze opdracht kan worden verlengd: ja
Beschrijving van verlengingen:

El Órgano de Contratación no podrá prorrogar el contrato.

II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.12)Inlichtingen over elektronische catalogi
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: ja
Benaming van het project:

Esta actuación está cofinanciada por la Unión Europea a través del Programa Operativo del Fondo Europeo de Desarrollo Regional (FEDER) de la Comunitat Valenciana 2014-2020.

II.2.14)Nadere inlichtingen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Equipos de procesado de muestras de tejido FFPE

Perceel nr.: 8
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
38430000
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: ES523
II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Equipos de procesado de muestras de tejido FFPE

II.2.5)Gunningscriteria
De onderstaande criteria
Kostencriterium - Naam: Lote 08_8.2 Ampliación años de garantía / Weging: 15
Kostencriterium - Naam: Lote 08_8.3.1 Memorización del desplazamiento del cabezal portamuestras hasta la posición deseada: hasta dos posiciones programables / Weging: 2
Kostencriterium - Naam: Lote 08_8.3.10 Baño caliente de hasta 60 ºC con tapa y 2 litros de capacidad y placa calefactora de hasta 60 ºC para preparación de cortes histológicos en porta / Weging: 2
Kostencriterium - Naam: Lote 08_8.3.11 Baño caliente con luz LED para permitir la visualización de las muestras / Weging: 3
Kostencriterium - Naam: Lote 08_8.3.12 Placa calefactora con capacidad de hasta 30 portas / Weging: 3
Kostencriterium - Naam: Lote 08_8.3.13 Contenedor de parafina con capacidad mínima de 5 litros y medio / Weging: 2
Kostencriterium - Naam: Lote 08_8.3.14 Control de la temperatura electrónico hasta 80ºC en incrementos de 1 ºC / Weging: 2
Kostencriterium - Naam: Lote 08_8.3.15 Sistema de calefacción con regulación de 30 a 70 ºC / Weging: 2
Kostencriterium - Naam: Lote 08_8.3.16 Iluminación fría mediante tres LED para mayor precisión / Weging: 4
Kostencriterium - Naam: Lote 08_8.3.17 Unidad de precalentamiento con un depósito para 500 moldes así como un recipiente para 150 casetes / Weging: 2
Kostencriterium - Naam: Lote 08_8.3.18 Unidad de enfriamiento con capacidad para enfriar los cassettes en incrementos de 1 ºC / Weging: 2
Kostencriterium - Naam: Lote 08_8.3.2 Selección espesor de corte de 0,5 a 100 μm ajustable en pasos de 0,5 hasta 2 μm, en pasos de 1 μm de 2 hasta 20 μm, en pasos de 2 μm de 20 a 50 μm y en pasos de 5 μm desde 50 a 100 μm / Weging: 3
Kostencriterium - Naam: Lote 08_8.3.3 Sistema electromecánico de desbaste con selección de varios espesores: hasta 700 μm. / Weging: 2
Kostencriterium - Naam: Lote 08_8.3.4 Baño caliente de hasta 60 ºC con tapa y 2 litros de capacidad y placa calefactora de hasta 60 ºC para preparación de cortes histológicos en porta / Weging: 2
Kostencriterium - Naam: Lote 08_8.3.5 Baño caliente con luz LED para permitir la visualización de las muestras / Weging: 3
Kostencriterium - Naam: Lote 08_8.3.6 Placa calefactora con capacidad de hasta 30 portas / Weging: 3
Kostencriterium - Naam: Lote 08_8.3.7 Memorización del desplazamiento del cabezal portamuestras hasta la posición deseada: hasta dos posiciones programables / Weging: 2
Kostencriterium - Naam: Lote 08_8.3.8 Selección espesor de corte de 0,5 a 100 μm ajustable en pasos de 0,5 hasta 2 μm, en pasos de 1 μm de 2 hasta 20 μm, en pasos de 2 μm desde 20 a 50 μm y en pasos de 5 μm de 50 a 100 μm / Weging: 3
Kostencriterium - Naam: Lote 08_8.3.9 Sistema electromecánico de desbaste con selección de varios espesores: hasta 700 μm / Weging: 2
Kostencriterium - Naam: Lote 08_8.1 Precio / Weging: 40
II.2.6)Geraamde waarde
Waarde zonder btw: 32 000.00 EUR
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Looptijd in dagen: 1
Deze opdracht kan worden verlengd: ja
Beschrijving van verlengingen:

El Órgano de Contratación no podrá prorrogar el contrato.

II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.12)Inlichtingen over elektronische catalogi
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: ja
Benaming van het project:

Esta actuación está cofinanciada por la Unión Europea a través del Programa Operativo del Fondo Europeo de Desarrollo Regional (FEDER) de la Comunitat Valenciana 2014-2020.

II.2.14)Nadere inlichtingen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Tissue arrayer

Perceel nr.: 9
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
38430000
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: ES523
II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Tissue arrayer

II.2.5)Gunningscriteria
De onderstaande criteria
Kostencriterium - Naam: Lote 09_9.2 Ampliación años de garantía / Weging: 15
Kostencriterium - Naam: Lote 09_9.3.1 Sistemas de ajuste para acomodar bloques receptores más gruesos / Weging: 9
Kostencriterium - Naam: Lote 09_9.3.2 Capacidad máxima para depositar bloques: 4 bloques receptores / Weging: 9
Kostencriterium - Naam: Lote 09_9.3.3 Capacidad para acomodar agujas de diferente diámetro: 0.6 mm, 1 mm, 1.5 mm y 2 mm / Weging: 9
Kostencriterium - Naam: Lote 09_9.3.4 El bloque receptor acomoda al menos 550 muestras / Weging: 9
Kostencriterium - Naam: Lote 09_9.3.5 Capacidad de conservar los bloques de tejido, al seleccionar solamente una pequeña parte de los mismos para los estudios. / Weging: 9
Kostencriterium - Naam: Lote 09_9.1 Precio / Weging: 40
II.2.6)Geraamde waarde
Waarde zonder btw: 13 000.00 EUR
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Looptijd in dagen: 1
Deze opdracht kan worden verlengd: ja
Beschrijving van verlengingen:

El Órgano de Contratación no podrá prorrogar el contrato.

II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.12)Inlichtingen over elektronische catalogi
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: ja
Benaming van het project:

Esta actuación está cofinanciada por la Unión Europea a través del Programa Operativo del Fondo Europeo de Desarrollo Regional (FEDER) de la Comunitat Valenciana 2014-2020.

II.2.14)Nadere inlichtingen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Equipos de biología molecular

Perceel nr.: 10
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
38430000
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: ES523
II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Equipos de biología molecular

II.2.5)Gunningscriteria
De onderstaande criteria
Kostencriterium - Naam: Lote 10_10.03.7 Peso inferior a 25 kg / Weging: 2
Kostencriterium - Naam: Lote 10_10.2 Ampliación años de garantía / Weging: 15
Kostencriterium - Naam: Lote 10_10.3.1 Pantalla táctil / Weging: 2
Kostencriterium - Naam: Lote 10_10.3.10 Incluye dispositivo de memoria USB / Weging: 0.75
Kostencriterium - Naam: Lote 10_10.3.11 Incluye paño limpiador de microfibra / Weging: 0.75
Kostencriterium - Naam: Lote 10_10.3.12 Incluye solución/es de verificación o comprobación del equipo / Weging: 1.75
Kostencriterium - Naam: Lote 10_10.3.2 Unidad de memoria flash USB (mínimo 4 GB) / Weging: 2
Kostencriterium - Naam: Lote 10_10.3.3 Pantalla táctil / Weging: 2
Kostencriterium - Naam: Lote 10_10.3.4 Puerto de entrada USB / Weging: 2
Kostencriterium - Naam: Lote 10_10.3.5 Sistema de alimentación con pantalla que permite utilizar protocolos ya guardados / Weging: 2
Kostencriterium - Naam: Lote 10_10.3.6 Permite almacenar distintos programas de funcionamiento / Weging: 2
Kostencriterium - Naam: Lote 10_10.3.8 Incluye bandeja / Weging: 2
Kostencriterium - Naam: Lote 10_10.3.9 Incluye pipeta volumen ajustable 0.2-2ul, y puntas / Weging: 0.75
Kostencriterium - Naam: Lote 10_10.1 Precio / Weging: 65
II.2.6)Geraamde waarde
Waarde zonder btw: 27 700.00 EUR
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Looptijd in dagen: 1
Deze opdracht kan worden verlengd: ja
Beschrijving van verlengingen:

El Órgano de Contratación no podrá prorrogar el contrato.

II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.12)Inlichtingen over elektronische catalogi
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: ja
Benaming van het project:

Esta actuación está cofinanciada por la Unión Europea a través del Programa Operativo del Fondo Europeo de Desarrollo Regional (FEDER) de la Comunitat Valenciana 2014-2020.

II.2.14)Nadere inlichtingen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Equipo de aislamiento de ácidos nucleicos

Perceel nr.: 11
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
38430000
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: ES523
II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Equipo de aislamiento de ácidos nucleicos

II.2.5)Gunningscriteria
De onderstaande criteria
Kostencriterium - Naam: Lote 11_11.2 Ampliación años de garantía / Weging: 15
Kostencriterium - Naam: Lote 11_11.3.1 Pantalla táctil para la selección de protocolos y system set-up / Weging: 10
Kostencriterium - Naam: Lote 11_11.3.2 Puerto USB para descarga de datos y eventos / Weging: 10
Kostencriterium - Naam: Lote 11_11.1 Precio / Weging: 65
II.2.6)Geraamde waarde
Waarde zonder btw: 31 800.00 EUR
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Looptijd in dagen: 1
Deze opdracht kan worden verlengd: ja
Beschrijving van verlengingen:

El Órgano de Contratación no podrá prorrogar el contrato.

II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.12)Inlichtingen over elektronische catalogi
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: ja
Benaming van het project:

Esta actuación está cofinanciada por la Unión Europea a través del Programa Operativo del Fondo Europeo de Desarrollo Regional (FEDER) de la Comunitat Valenciana 2014-2020.

II.2.14)Nadere inlichtingen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Sistema de microfluídica

Perceel nr.: 12
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
38430000
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: ES523
II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Sistema de microfluídica

II.2.5)Gunningscriteria
De onderstaande criteria
Kostencriterium - Naam: Lote 12_12.2 Ampliación años de garantía / Weging: 15
Kostencriterium - Naam: Lote 12_12.3.1 Soporte técnico 24 horas / Weging: 6
Kostencriterium - Naam: Lote 12_12.3.2 Uso parcial de las tarjetas de tubos de 8 y placas de 96 / Weging: 5
Kostencriterium - Naam: Lote 12_12.3.3 Capacidad para cambiar entre aplicaciones de ADN y ARN, sin necesidad de reacondicionar el sistema. Únicamente se requiere el cambio de la tarjeta de análisis / Weging: 6
Kostencriterium - Naam: Lote 12_12.3.4 Incorporación algoritmo de integridad de ARN RIN, que permita determinar la calidad de muestras de ARN de forma objetiva, reproducible y comparable con el tiempo y otros usuarios / Weging: 5
Kostencriterium - Naam: Lote 12_12.3.5 Incorporación algoritmo de integridad de ADN DIN, que permita determinar calidad de muestras de ADN Genómico de forma objetiva, reproducible y comparable con el tiempo y otros usuarios / Weging: 6
Kostencriterium - Naam: Lote 12_12.3.6 Consumibles únicos en sensibilidad y reproducibilidad / Weging: 6
Kostencriterium - Naam: Lote 12_12.3.7 Capacidad de cuantificación de librerías de NGS en rangos de 35-1000 pb y una sensibilidad de 0,1 ng/ul / Weging: 6
Kostencriterium - Naam: Lote 12_12.3.8 Capacidad de cuantificación de librerías de NGS en rangos de 35-1000 pb y una sensibilidad mínima de 5 pg/ul / Weging: 5
Kostencriterium - Naam: Lote 12_12.1 Precio / Weging: 40
II.2.6)Geraamde waarde
Waarde zonder btw: 42 200.00 EUR
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Looptijd in dagen: 1
Deze opdracht kan worden verlengd: ja
Beschrijving van verlengingen:

El Órgano de Contratación no podrá prorrogar el contrato.

II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.12)Inlichtingen over elektronische catalogi
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: ja
Benaming van het project:

Esta actuación está cofinanciada por la Unión Europea a través del Programa Operativo del Fondo Europeo de Desarrollo Regional (FEDER) de la Comunitat Valenciana 2014-2020.

II.2.14)Nadere inlichtingen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Equipamiento general

Perceel nr.: 13
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
38430000
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: ES523
II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Equipamiento general

II.2.5)Gunningscriteria
De onderstaande criteria
Kostencriterium - Naam: Lote 13_13.2 Ampliación años de garantía / Weging: 10
Kostencriterium - Naam: Lote 13_13.3.1 Alarma por imbalance y sobrecalentamiento de muestras / Weging: 3
Kostencriterium - Naam: Lote 13_13.3.10 Incluye accesorios para la agitación de tubos de diferentes dimensiones / Weging: 3
Kostencriterium - Naam: Lote 13_13.3.11 Incluye bloques para la agitación de tubos de diferentes medidas / Weging: 3
Kostencriterium - Naam: Lote 13_13.3.12 Sensor IR y modo continuo / Weging: 3
Kostencriterium - Naam: Lote 13_13.3.13 Bandeja o soporte para almacenamiento exterior (bajo de la cabina) / Weging: 3
Kostencriterium - Naam: Lote 13_13.3.14 Platina plana, insertos de vidrio y metal / Weging: 1.5
Kostencriterium - Naam: Lote 13_13.3.15 Portaobjetivos quíntuple lateral / Weging: 1.5
Kostencriterium - Naam: Lote 13_13.3.16 Revólver cuádruple orientado hacia dentro / Weging: 1.5
Kostencriterium - Naam: Lote 13_13.3.17 Cabezal de visualización ergonómico / Weging: 1.5
Kostencriterium - Naam: Lote 13_13.3.18 Puerto de entrada USB / Weging: 3
Kostencriterium - Naam: Lote 13_13.3.2 Alarma por imbalance y sobrecalentamiento de muestras / Weging: 3
Kostencriterium - Naam: Lote 13_13.3.3 Sistema de bloqueo de teclado para evitar unas modificaciones involuntarias / Weging: 3
Kostencriterium - Naam: Lote 13_13.3.4 Posee tapa de biocontención / Weging: 3
Kostencriterium - Naam: Lote 13_13.3.5 Rotores de fácil intercambio / Weging: 3
Kostencriterium - Naam: Lote 13_13.3.6 Capaz de ajustar a valores de fábrica sin calibración / Weging: 1.5
Kostencriterium - Naam: Lote 13_13.3.7 Fuerza reducida del eyector / Weging: 1.5
Kostencriterium - Naam: Lote 13_13.3.8 Cono para puntas accionado por resorte para ayudar a minimizar la fuerza necesaria al acoplar la punta / Weging: 3
Kostencriterium - Naam: Lote 13_13.3.9 Incluye soporte para mesa y para pared, y soporte para pipetas de 1 ml / Weging: 3
Kostencriterium - Naam: Lote 13_13.1 Precio / Weging: 45
II.2.6)Geraamde waarde
Waarde zonder btw: 55 800.00 EUR
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Looptijd in dagen: 1
Deze opdracht kan worden verlengd: ja
Beschrijving van verlengingen:

El Órgano de Contratación no podrá prorrogar el contrato.

II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.12)Inlichtingen over elektronische catalogi
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: ja
Benaming van het project:

Esta actuación está cofinanciada por la Unión Europea a través del Programa Operativo del Fondo Europeo de Desarrollo Regional (FEDER) de la Comunitat Valenciana 2014-2020.

II.2.14)Nadere inlichtingen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Impresoras de etiquetas

Perceel nr.: 14
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
30120000
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: ES523
II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Impresoras de etiquetas

II.2.5)Gunningscriteria
De onderstaande criteria
Kostencriterium - Naam: Lote 14_14.2 Ampliación años de garantía / Weging: 15
Kostencriterium - Naam: Lote 14_14.1 Precio / Weging: 85
II.2.6)Geraamde waarde
Waarde zonder btw: 5 800.00 EUR
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Looptijd in dagen: 1
Deze opdracht kan worden verlengd: ja
Beschrijving van verlengingen:

El Órgano de Contratación no podrá prorrogar el contrato.

II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.12)Inlichtingen over elektronische catalogi
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: ja
Benaming van het project:

Esta actuación está cofinanciada por la Unión Europea a través del Programa Operativo del Fondo Europeo de Desarrollo Regional (FEDER) de la Comunitat Valenciana 2014-2020.

II.2.14)Nadere inlichtingen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Informática

Perceel nr.: 15
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
48820000
30213000
30213100
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: ES523
II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Informática

II.2.5)Gunningscriteria
De onderstaande criteria
Kostencriterium - Naam: Lote 15_15.2 Ampliación años de garantía / Weging: 15
Kostencriterium - Naam: Lote 15_15.1 Precio / Weging: 85
II.2.6)Geraamde waarde
Waarde zonder btw: 16 397.00 EUR
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Looptijd in dagen: 1
Deze opdracht kan worden verlengd: ja
Beschrijving van verlengingen:

El Órgano de Contratación no podrá prorrogar el contrato.

II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.12)Inlichtingen over elektronische catalogi
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: ja
Benaming van het project:

Esta actuación está cofinanciada por la Unión Europea a través del Programa Operativo del Fondo Europeo de Desarrollo Regional (FEDER) de la Comunitat Valenciana 2014-2020.

II.2.14)Nadere inlichtingen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Plataformas de dispensación de líquidos

Perceel nr.: 16
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
38430000
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: ES523
II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Plataformas de dispensación de líquidos

II.2.5)Gunningscriteria
De onderstaande criteria
Kostencriterium - Naam: Lote 16 16.3.6 Software con capacidad de codificación de soportes tanto con datos alfanuméricos como con datos numéricos. / Weging: 3
Kostencriterium - Naam: Lote 16 16.3.7 El Software permite registrar, recopilar y sintetizar la información relativa a la manipulación de la muestra durante el transcurso del método. / Weging: 3
Kostencriterium - Naam: Lote 16 16.3.8 Posibilidad de hacer simulaciones como herramienta para comprobar y verificar protocolos / Weging: 9
Kostencriterium - Naam: Lote 16_16.2 Ampliación años de garantía / Weging: 15
Kostencriterium - Naam: Lote 16_16.3.1 Capacidad de expansión de los 8 canales de 9 a 50 mm. Capacidad de pipeteo 5 ml en un solo paso. Cabezal pipeteo llega al fondo de tubo falcón de 50 ml con la punta correspondiente / Weging: 9
Kostencriterium - Naam: Lote 16_16.3.2 Gripper con total independencia en movimientos X e Y, acceso con 360º a cualquier posición definida en la mesa de trabajo, aproximándose por izqda o derecha según diseño del usuario / Weging: 4.5
Kostencriterium - Naam: Lote 16_16.3.3 El gripper tiene acceso a posiciones con diferencias en altura. El uso del gripper no implicará perder ninguna posición de trabajo en la mesa. / Weging: 4.5
Kostencriterium - Naam: Lote 16_16.3.4 Las posiciones libres admiten cualquier tipo de plástico, placas o microplacas, racks de tubos, cajas de puntas y accesorios. No se admiten diseños que tengan posiciones específicas / Weging: 9
Kostencriterium - Naam: Lote 16_16.3.5 Software con posibilidad de edición de protocolos sin necesidad de conocimientos de programación. / Weging: 3
Kostencriterium - Naam: Lote 16_16.1 Precio / Weging: 40
II.2.6)Geraamde waarde
Waarde zonder btw: 299 175.00 EUR
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Looptijd in dagen: 1
Deze opdracht kan worden verlengd: ja
Beschrijving van verlengingen:

El Órgano de Contratación no podrá prorrogar el contrato.

II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.12)Inlichtingen over elektronische catalogi
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: ja
Benaming van het project:

Esta actuación está cofinanciada por la Unión Europea a través del Programa Operativo del Fondo Europeo de Desarrollo Regional (FEDER) de la Comunitat Valenciana 2014-2020.

II.2.14)Nadere inlichtingen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Mobiliario de laboratorio

Perceel nr.: 17
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
39180000
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: ES523
II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Mobiliario de laboratorio

II.2.5)Gunningscriteria
De onderstaande criteria
Kostencriterium - Naam: Lote 17_17.2 Ampliación años de garantía / Weging: 15
Kostencriterium - Naam: Lote 17_17.3.1 Resistencia a flexión material bancadas (Kgxcm) / Weging: 7
Kostencriterium - Naam: Lote 17_17.3.10 Cabina de seguridad biológica - Anchura útil / Weging: 3
Kostencriterium - Naam: Lote 17_17.3.2 Carga puntual máxima admisible (Kg) / Weging: 5
Kostencriterium - Naam: Lote 17_17.3.3 Resistencia al fuego / Weging: 2
Kostencriterium - Naam: Lote 17_17.3.4 Resistencia química estructura / Weging: 4
Kostencriterium - Naam: Lote 17_17.3.5 Nº Cajoneras superior al mínimo / Weging: 4
Kostencriterium - Naam: Lote 17_17.3.6 Nº Taburetes superior al mínimo / Weging: 4
Kostencriterium - Naam: Lote 17_17.3.7 Potencia lumínica instalada / Weging: 5
Kostencriterium - Naam: Lote 17_17.3.8 Enchufes instalados y puntos de red superior al mínimo / Weging: 4
Kostencriterium - Naam: Lote 17_17.3.9.1 Vitrina de gases - Estructura metálica / Weging: 0.7
Kostencriterium - Naam: Lote 17_17.3.9.2 Vitrina de gases - Bancada de gres / Weging: 1.4
Kostencriterium - Naam: Lote 17_17.3.9.3 Vitrina de gases - Pantalla de manejo multifunción / Weging: 1.4
Kostencriterium - Naam: Lote 17_17.3.9.4 Vitrina de gases - Protección eléctrica integrada / Weging: 0.7
Kostencriterium - Naam: Lote 17_17.3.9.5 Vitrina de gases - Variador de velocidad instalado para control de caudal / Weging: 0.7
Kostencriterium - Naam: Lote 17_17.3.9.6 Vitrina de gases - Anchura útil / Weging: 2.1
Kostencriterium - Naam: Lote 17_17.1 Precio / Weging: 40
II.2.6)Geraamde waarde
Waarde zonder btw: 90 000.00 EUR
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Looptijd in dagen: 1
Deze opdracht kan worden verlengd: ja
Beschrijving van verlengingen:

El Órgano de Contratación no podrá prorrogar el contrato.

II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.12)Inlichtingen over elektronische catalogi
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: ja
Benaming van het project:

Esta actuación está cofinanciada por la Unión Europea a través del Programa Operativo del Fondo Europeo de Desarrollo Regional (FEDER) de la Comunitat Valenciana 2014-2020.

II.2.14)Nadere inlichtingen

Afdeling III: Juridische, economische, financiële en technische inlichtingen

III.1)Voorwaarden voor deelneming
III.1.1)Geschiktheid om de beroepsactiviteit uit te oefenen, waaronder de vereisten in verband met de inschrijving in het beroeps- of handelsregister
Lijst en beknopte beschrijving van de voorwaarden:

Capacidad de obrar

No prohibición para contratar

No estar incurso en incompatibilidades

Cumplimiento con las obligaciones con la Seguridad Social

Cumplimiento con las obligaciones tributarias

Para las empresas extranjeras, declaración de sometimiento a la legislación española.

Preferencia para empresas con trabajadores con discapacidad

III.1.2)Economische en financiële draagkracht
Lijst en beknopte beschrijving van de selectiecriteria:

Cifra anual de negocio. Descripción: Presentar DEUC EXP 2019-14 cumplimentado y firmado Información Adicional PCAP del Expediente Ver Pliego Tipo, Anexo I y Anexo IX con Instrucciones para la correcta cumplimentación del DEUC

III.1.3)Technische en beroepsbekwaamheid
Lijst en beknopte beschrijving van de selectiecriteria:

Trabajos realizados. Descripción: Presentar DEUC EXP 2019-14 cumplimentado y firmado Información Adicional PCAP del Expediente Ver Pliego Tipo, Anexo I y Anexo IX con Instrucciones para la correcta cumplimentación del DEUC

III.1.5)Informatie over voorbehouden opdrachten
III.2)Voorwaarden met betrekking tot de opdracht
III.2.2)Voorwaarden inzake de uitvoering van de opdracht:

Consideraciones tipo social. Descripción: Ver Anexo I PCAP Apartado X

III.2.3)Inlichtingen over het personeel dat verantwoordelijk zal zijn voor de uitvoering van de opdracht

Afdeling IV: Procedure

IV.1)Beschrijving
IV.1.1)Type procedure
Openbare procedure
IV.1.3)Inlichtingen over een raamovereenkomst of dynamisch aankoopsysteem
IV.1.4)Inlichtingen over een beperking van het aantal oplossingen of inschrijvingen tijdens de onderhandeling of de dialoog
IV.1.6)Inlichtingen over elektronische veiling
IV.1.8)Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: neen
IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.1)Eerdere bekendmaking betreffende deze procedure
IV.2.2)Termijn voor ontvangst van inschrijvingen of deelnemingsaanvragen
Datum: 26/07/2019
Plaatselijke tijd: 14:00
IV.2.3)Geraamde datum van verzending van uitnodigingen tot inschrijving of deelneming aan geselecteerde gegadigden
IV.2.4)Talen die mogen worden gebruikt bij het indienen van inschrijvingen of aanvragen tot deelneming:
Catalaans, Spaans
IV.2.6)Minimumtermijn gedurende welke de inschrijver zijn inschrijving gestand moet doen
Looptijd in maanden: 2 (vanaf de datum van ontvangst van de inschrijving)
IV.2.7)Omstandigheden waarin de inschrijvingen worden geopend
Datum: 05/08/2019
Plaatselijke tijd: 09:30
Plaats:

FISABIO, Área Legal (2ª planta)

Datos de dirección:

— Calle: Avenida Catalunya, 21,

— Código postal: 46020,

— Población: València,

— País: ESPAÑA.

Inlichtingen over gemachtigde personen en de openingsprocedure:

Descripción: conforme a lo dispuesto en el artículo 157 4 de la LCSP «En todo caso, la apertura de la oferta económica se realizará en acto público, salvo cuando se prevea que en la licitación puedan emplearse medios electrónicos».

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.1)Inlichtingen over periodiciteit
Periodieke opdracht: neen
VI.2)Inlichtingen over elektronische workflows
VI.3)Nadere inlichtingen:
VI.4)Beroepsprocedures
VI.4.1)Beroepsinstantie
Officiële benaming: FISABIO, Área Legal (2ª planta)
Postadres: Avenida Catalunya, 21
Plaats: Valencia
Postcode: 46020
Land: Spanje
Fax: +34 961925700

Internetadres: https://contrataciondelestado.es

VI.4.2)Voor bemiddelingsprocedures bevoegde instantie
VI.4.3)Beroepsprocedure
VI.4.4)Dienst waar inlichtingen over de beroepsprocedures kunnen worden verkregen
Officiële benaming: FISABIO, Área Legal (2ª planta)
Postadres: Avenida Catalunya, 21
Plaats: Valencia
Postcode: 46020
Land: Spanje
E-mail: legal_fisabio@gva.es
Telefoon: +34 961925700

Internetadres: https://contrataciondelestado.es

VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
20/06/2019