Leveringen - 293185-2019

25/06/2019    S120    - - Leveringen - Aankondiging van een opdracht - Openbare procedure 

Polen-Gdansk: Computerservers

2019/S 120-293185

Aankondiging van een opdracht

Leveringen

Legal Basis:

Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam en adressen
Politechnika Gdańska
ul. Narutowicza 11/12
Gdańsk
80-233
Polen
Contactpersoon: Wioletta Gładysz
Telefoon: +48 583471153
E-mail: dzp@pg.edu.pl
Fax: +48 583472913
NUTS-code: PL634

Internetadres(sen):

Hoofdadres: http://pg.edu.pl

I.2)Inlichtingen betreffende gezamenlijke aanbesteding
I.3)Communicatie
De aanbestedingsstukken zijn rechtstreeks, volledig, onbeperkt en gratis beschikbaar op: www.dzp.pg.edu.pl
Nadere inlichtingen zijn te verkrijgen op het hierboven vermelde adres
Inschrijvingen of aanvragen tot deelneming moeten worden ingediend via elektronische weg op: https://miniportal.uzp.gov.pl/
Inschrijvingen of aanvragen tot deelneming moeten worden ingediend het hierboven vermelde adres
I.4)Soort aanbestedende dienst
Ander type: Uczelnia publiczna
I.5)Hoofdactiviteit
Onderwijs

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Dostawa kart sieciowych oraz dysków SSD w ramach realizacji projektu „Utworzenie w Gdańsku Centrum Kompetencji STOS (Smart and Transdisciplinary knOwledge Services) w zakresie infrastruktury B+R”

Referentienummer: ZP/133/022/D/19
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
48822000
II.1.3)Type opdracht
Leveringen
II.1.4)Korte beschrijving:

1.Przedmiotem zamówienia jest Dostawa kart sieciowych oraz dysków SSD w ramach realizacji projektu „Utworzenie w Gdańsku Centrum Kompetencji STOS (Smart and Transdisciplinary knOwledge Services) w zakresie infrastruktury B+R”.

2. Zamówienie obejmuje dostawę kart sieciowych PCI-E 10Gbit Ethernet, modułów 10 Gbit Ethernet SFP+ MM oraz dysków SSD.

3. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w rozdziale III SIWZ oraz w specyfikacji technicznej zamówienia, stanowiącej dla części 1 - Załącznik nr 3 do SIWZ, dla części 2 - Załącznik nr 4 do SIWZ.

4. Zamawiający za zaoferowanie wcześniejszej realizacji 25 % ilości przedmiotu zamówienia w terminie wcześniejszym niż termin wskazany w rozdziale 4 SIWZ przyzna wykonawcom dodatkowe punkty w kryteriach oceny ofert na zasadach określonych w rozdziale XIV SIWZ.

II.1.5)Geraamde totale waarde
II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: ja
Inschrijvingen mogen worden ingediend voor alle percelen
Maximumaantal percelen dat aan één inschrijver mag worden gegund: 2
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Karty sieciowe

Perceel nr.: 1
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
48822000
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: PL634
Voornaamste plaats van uitvoering:

Gdańsk

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Część 1 obejmuje dostawę 100 szt. kart sieciowych oraz 204 szt. modułów zgodnych ze szczegółowym opisem przedmiotu zamówienia znajdującym się w specyfikacji technicznej zamówienia, stanowiącym Załącznik nr 3 do SIWZ.

II.2.5)Gunningscriteria
De onderstaande criteria
Kwaliteitscriterium - Naam: Termin dostawy I etapu / Weging: 20
Kwaliteitscriterium - Naam: Okres gwarancji / Weging: 20
Prijs - Weging: 60
II.2.6)Geraamde waarde
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Looptijd in dagen: 35
Deze opdracht kan worden verlengd: neen
II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.12)Inlichtingen over elektronische catalogi
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: ja
Benaming van het project:

Zamówienie jest planowane do dofinansowania ze środków Unii Europejskiej w ramach projektu pn. Utworzenie w Gdańsku Centrum Kompetencji STOS (Smart and Transdisciplinary knOwledge Services) w zakresie infrastruktury B+R, dofinansowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020, Osi Priorytetowej 01. Komercjalizacja wiedzy, Działania 01.02. Transfer

II.2.14)Nadere inlichtingen

Termin realizacji etapu I jest jednym z kryteriów oceny ofert. W związku z powyższym wskazany termin 35 dni jest maksymalnym terminem realizacji etapu I, który każdy z Wykonawców może skrócić. Szczegółowe informacje zawiera rozdział XIV SIWZ

II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Dyski SSD

Perceel nr.: 2
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
48822000
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: PL634
Voornaamste plaats van uitvoering:

Gdańsk

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Część 2 obejmuje dostawę 212 szt. dysków SSD zgodnych ze szczegółowym opisem przedmiotu zamówienia znajdującym się w specyfikacji technicznej zamówienia, stanowiącym Załącznik nr 4 do SIWZ.

II.2.5)Gunningscriteria
De onderstaande criteria
Kwaliteitscriterium - Naam: Termin dostawy I etapu / Weging: 20
Kwaliteitscriterium - Naam: Szybkość zapisu danych / Weging: 20
Prijs - Weging: 60
II.2.6)Geraamde waarde
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Looptijd in dagen: 35
Deze opdracht kan worden verlengd: neen
II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.12)Inlichtingen over elektronische catalogi
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: ja
Benaming van het project:

Zamówienie jest planowane do dofinansowania ze środków Unii Europejskiej w ramach projektu pn. Utworzenie w Gdańsku Centrum Kompetencji STOS (Smart and Transdisciplinary knOwledge Services) w zakresie infrastruktury B+R, dofinansowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020, Osi Priorytetowej 01. Komercjalizacja wiedzy, Działania 01.02. Transfer

II.2.14)Nadere inlichtingen

Termin realizacji etapu I jest jednym z kryteriów oceny ofert. W związku z powyższym wskazany termin 35 dni jest maksymalnym terminem realizacji etapu I, który każdy z Wykonawców może skrócić. Szczegółowe informacje zawiera rozdział XIV SIWZ

Afdeling III: Juridische, economische, financiële en technische inlichtingen

III.1)Voorwaarden voor deelneming
III.1.1)Geschiktheid om de beroepsactiviteit uit te oefenen, waaronder de vereisten in verband met de inschrijving in het beroeps- of handelsregister
Lijst en beknopte beschrijving van de voorwaarden:

Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie.

III.1.2)Economische en financiële draagkracht
Lijst en beknopte beschrijving van de selectiecriteria:

Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie.

III.1.3)Technische en beroepsbekwaamheid
Lijst en beknopte beschrijving van de selectiecriteria:

Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie.

III.1.5)Informatie over voorbehouden opdrachten
III.2)Voorwaarden met betrekking tot de opdracht
III.2.2)Voorwaarden inzake de uitvoering van de opdracht:

Szczegółowe postanowienia dotyczące realizacji przedmiotu zamówienia zawarto we wzorze umowy stanowiącym załącznik nr 6 do SIWZ.

III.2.3)Inlichtingen over het personeel dat verantwoordelijk zal zijn voor de uitvoering van de opdracht

Afdeling IV: Procedure

IV.1)Beschrijving
IV.1.1)Type procedure
Openbare procedure
IV.1.3)Inlichtingen over een raamovereenkomst of dynamisch aankoopsysteem
IV.1.4)Inlichtingen over een beperking van het aantal oplossingen of inschrijvingen tijdens de onderhandeling of de dialoog
IV.1.6)Inlichtingen over elektronische veiling
IV.1.8)Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: neen
IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.1)Eerdere bekendmaking betreffende deze procedure
IV.2.2)Termijn voor ontvangst van inschrijvingen of deelnemingsaanvragen
Datum: 01/08/2019
Plaatselijke tijd: 10:00
IV.2.3)Geraamde datum van verzending van uitnodigingen tot inschrijving of deelneming aan geselecteerde gegadigden
IV.2.4)Talen die mogen worden gebruikt bij het indienen van inschrijvingen of aanvragen tot deelneming:
Pools
IV.2.6)Minimumtermijn gedurende welke de inschrijver zijn inschrijving gestand moet doen
Looptijd in maanden: 2 (vanaf de datum van ontvangst van de inschrijving)
IV.2.7)Omstandigheden waarin de inschrijvingen worden geopend
Datum: 01/08/2019
Plaatselijke tijd: 11:00
Plaats:

Politechnika Gdańska, Centrum Informatyczne TASK, ul. Narutowicza 11/12, 80-233 Gdańsk, POLSKA, Budynek B Wydziału ETI, III p., Sala Konferencyjna.

Inlichtingen over gemachtigde personen en de openingsprocedure:

Otwarcie ofert jest jawne. Otwarcie ofert nastąpi przy użyciu aplikacji do deszyfrowania ofert dostępnej na miniPortalu i dokonane będzie poprzez odszyfrowanie i otwarcie ofert za pomocą klucza prywatnego. Po otwarciu ofert Zamawiający zamieści na stronie internetowej informacje, o których mowa w art. 86 ust. 5 Pzp.

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.1)Inlichtingen over periodiciteit
Periodieke opdracht: neen
VI.2)Inlichtingen over elektronische workflows
Elektronische facturering wordt aanvaard
Er wordt gebruikgemaakt van elektronische betalingen
VI.3)Nadere inlichtingen:

1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy nie podl. wykluczeniu na podst.art. 24 ust. 1 pkt 12-23 oraz ust. 5 pkt 1 i 8 ustawy Pzp. Szczegółowe informacje w rozdz.V-VII SIWZ.

2. Wraz z ofertą Wykonawca zobowiązany jest złożyć aktualne na dzień składania ofert oświadczenie w zakresie wskazanym przez Zamawiającego w ogłoszeniu o zamówieniu lub w SIWZ w formie Jednolitego Europejskiego Dokumentu Zamówienia (JEDZ) podpisanego kwalifikowanym podpisem elektronicznym. Informacje zawarte w JEDZ stanowią wstępne potwierdzenie, że Wykonawca nie podlega wykluczeniu z postępowania oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu.

3. W celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia Wykonawcy z udziału w postępowaniu Zamawiający żąda dokumentów, o których mowa w rozdz. VI i VII SIWZ.

4. Zamawiający przewiduje zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp.

5. Termin związania ofertą wynosi 60 dni.

6. Zamawiający nie przewiduje aukcji elektronicznej, nie wymaga i nie dopuszcza ofert wariantowych, nie prowadzi postępowania w celu zawarcia umowy ramowej, nie zamierza ustanowić dynamicznego systemu zakupów.

7. Klauzula informacyjna z art. 13 RODO znajduje się w zał. 7 do SIWZ.

8. Oferta powinna być sporządzona w języku polskim z zachowaniem postaci elektronicznej w formacie danych: .pdf, .doc, .docx i podpisana kwalifikowanym podpisem elektronicznym. Sposób złożenia oferty,w tym zaszyfrowania oferty opisany został w Regulaminie korzystania z miniPortal. Zaleca się, aby podpis kwalifikowany był składany w formacie PAdES /dla plików PDF: format: PAdES-BES, funkcja skrótu: SHA-256. Wykonawca składa ofertę za pośrednictwem Formularza do złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku dostępnego na ePUAP i udostępnionego również na miniPortalu. Klucz publiczny niezbędny do zaszyfrowania oferty przez Wykonawcę jest dostępny na miniPortalu oraz stanowi załącznik nr 5 do SIWZ. W formularzu oferty Wykonawca zobowiązany jest podać adres skrzynki ePUAP, na którym prowadzona będzie korespondencja związana z postępowaniem. Szczegółowe informacje w SIWZ.

9. W postępowaniu o udzielenie zamówienia komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami, w szczególności składanie oświadczeń, wniosków, zawiadomień oraz przekazywanie informacji odbywa się elektronicznie za pośrednictwem:

1) udostępnionego przez miniPortal formularza do komunikacji, https://miniportal.uzp.gov.pl,

2) dedykowanego formularza dostępnego na ePUAPu, https://epuap.gov.pl/wps/portal,

3) oraz poczty elektronicznej, e-mail: dzp@pg.edu.pl

10. We wszelkiej korespondencji związanej z niniejszym postępowaniem należy posługiwać się numerem ogłoszenia TED lub ID postępowania a także numerem sprawy określonym w SIWZ: ZP/133/022/D/19.

11. Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wniesienie przed upływem terminu składania ofert wadium w wysokości: dla części 1: 3 500,00 PLN, dla części 2: 9 000 PLN. Szczegółowe informacje znajdują się w rozdziale XIX SIWZ.

VI.4)Beroepsprocedures
VI.4.1)Beroepsinstantie
Krajowa Izba Odwoławcza
ul. Postępu 17a
Warszawa
02-676
Polen
Telefoon: +48 224587801
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Fax: +48 224587800

Internetadres: http://uzp.gov.pl

VI.4.2)Voor bemiddelingsprocedures bevoegde instantie
VI.4.3)Beroepsprocedure
Precieze aanduiding van de termijn(en) voor beroepsprocedures:

1. Wykonawcom, a także innym podmiotom, jeżeli mają lub mieli interes prawny w uzyskaniu zamówienia oraz ponieśli lub mogą ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych, przysługują środki ochrony prawnej przewidziane w dziale VI ustawy: odwołanie i skarga.

2. Odwołanie przysługuje wyłącznie od niezgodnej z przepisami ustawy czynności Zamawiającego podjętej w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub zaniechania czynności, do której zamawiający jest zobowiązany na podstawie ustawy.

3. Odwołanie wnosi się do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w formie pisemnej w postaci papierowej albo w postaci elektronicznej, opatrzonej odpowiednio własnoręcznym podpisem albo kwalifikowanym podpisem elektronicznym, w terminie określonym w art. 182 ustawy wraz z dowodem uiszczenia wpisu.

4. Odwołujący przesyła kopię odwołania zamawiającemu przed upływem terminu do wniesienia odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu. Domniemywa się iż zamawiający mógł zapoznać się z treścią odwołania przed upływem terminu do jego wniesienia, jeżeli przesłanie jego kopii nastąpiło przed upływem terminu do jego wniesienia przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

5. Odwołanie wnosi się:

1) w terminie 10 dni od dnia przesłania informacji o czynności zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia;

2) wobec treści ogłoszenia o zamówieniu, a także wobec postanowień specyfikacji istotnych warunków zamówienia, wnosi się w terminie 10 dni od dnia publikacji ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia na stronie internetowej;

3) wobec czynności innych niż określone w pkt. 1 i 2 wnosi się w terminie 10 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia;

6. Na orzeczenie Krajowej Izby Odwoławczej stronom oraz uczestnikom postępowania odwoławczego przysługuje skarga do sądu

VI.4.4)Dienst waar inlichtingen over de beroepsprocedures kunnen worden verkregen
Krajowa Izba Odwoławcza
ul. Postępu 17a
Warszawa
02-676
Polen
Telefoon: +48 224587801
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Fax: +48 224587800

Internetadres: http://uzp.gov.pl

VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
21/06/2019