Leveringen - 293211-2019

25/06/2019    S120    Leveringen - Aankondiging van een opdracht - Openbare procedure 

Polen-Biała Podlaska: Ambulances

2019/S 120-293211

Aankondiging van een opdracht

Leveringen

Rechtsgrond:

Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: Stacja Pogotowia Ratunkowego Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej
Postadres: ul. Warszawska 20
Plaats: Biała Podlaska
NUTS-code: PL811
Postcode: 21-500
Land: Polen
Contactpersoon: Agnieszka Elert
E-mail: zamowieniapubliczne@pogotowiebp.pl
Telefoon: +48 833434068
Fax: +48 833443706

Internetadres(sen):

Hoofdadres: https://pogotowiebp.pl/index.php

I.2)Inlichtingen betreffende gezamenlijke aanbesteding
I.3)Communicatie
De aanbestedingsstukken zijn rechtstreeks, volledig, onbeperkt en gratis beschikbaar op: https://pogotowiebp.pl/index.php/zamowienia-publiczne/zamowienia-publiczne-powyzej-30-000
Nadere inlichtingen zijn te verkrijgen op het hierboven vermelde adres
Inschrijvingen of aanvragen tot deelneming moeten worden ingediend via elektronische weg op: https://miniportal.uzp.gov.pl
I.4)Soort aanbestedende dienst
Ander type: Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej
I.5)Hoofdactiviteit
Gezondheid

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Dostawa 3 sztuk ambulansów Typu C z wyposażeniem medycznym

Referentienummer: NZP.3520.3.2019
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
34114121
II.1.3)Type opdracht
Leveringen
II.1.4)Korte beschrijving:

Przedmiotem zamówienia jest dostawa fabrycznie nowych ambulansów sanitarnych typu C w ilości 3 (trzy) sztuki na bazie pojazdów wyprodukowanych w 2019 r. z wyposażeniem medycznym. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty jest w załączniku nr 3 do SIWZ – „Przedmiot zamówienia – szczegółowy opis”. Zamawiający w tym postępowaniu stosuje procedurę odwróconą.

II.1.5)Geraamde totale waarde
Waarde zonder btw: 344 782.34 EUR
II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: neen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
33100000
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: PL811
II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Przedmiotem zamówienia jest dostawa fabrycznie nowych ambulansów sanitarnych typu C w ilości 3 (trzy) sztuki na bazie pojazdów wyprodukowanych w 2019 r. z wyposażeniem medycznym. W postępowaniu o udzielenie zamówienia komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami odbywa się w języku polskim przy użyciu miniPortalu https://miniportal.uzp.gov.pl, ePUAPu https://epuap.gov.pl/wps/portal oraz poczty elektronicznej zamowieniapubliczne@pogotowiebp.pl. Zamawiający nie przewiduje zamówienia uzupełniającego. Wykonawca w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji, przekaże Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej.

II.2.5)Gunningscriteria
De prijs is niet het enige gunningscriterium en alle criteria worden enkel vermeld in de aanbestedingsdocumenten
II.2.6)Geraamde waarde
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Looptijd in dagen: 60
Deze opdracht kan worden verlengd: neen
II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.12)Inlichtingen over elektronische catalogi
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

W zakresie wadium obowiązują uregulowania Prawa zamówień publicznych zawarte w art. 45 i 46. Zamawiający wymaga wniesienia wadium w wysokości 20 000,00 PLN (słownie złotych: dwadzieścia tysięcy) na warunkach określonych w VIII rozdziale SIWZ.

Afdeling III: Juridische, economische, financiële en technische inlichtingen

III.1)Voorwaarden voor deelneming
III.1.1)Geschiktheid om de beroepsactiviteit uit te oefenen, waaronder de vereisten in verband met de inschrijving in het beroeps- of handelsregister
III.1.2)Economische en financiële draagkracht
Lijst en beknopte beschrijving van de selectiecriteria:

Zamawiający uzna ww. warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia.

Eventuele minimumeisen:

Suma gwarancyjną nie niższa niż 1 000 000,00 PLN.

III.1.3)Technische en beroepsbekwaamheid
Lijst en beknopte beschrijving van de selectiecriteria:

Zamawiający uzna ww. warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie zrealizował dostawy.

Eventuele minimumeisen:

Realizacja minimum dwóch dostaw ambulansów typu C z wyposażeniem (co najmniej 2 szt. w jednej dostawie) o wartości brutto co najmniej 600 000,00 PLN każda lub jednej dostawy co najmniej 3 szt. ambulansów typu C z wyposażeniem o wartości brutto co najmniej 900 000,00 PLN (w przypadku wspólnego ubiegania się o udzielenie niniejszego zamówienia przez dwóch lub więcej Wykonawców oceniane będzie ich łączne doświadczenie).

III.1.5)Informatie over voorbehouden opdrachten
III.2)Voorwaarden met betrekking tot de opdracht
III.2.2)Voorwaarden inzake de uitvoering van de opdracht:

Warunki realizacji umowy zostały określone w projekcie umowy (załącznik nr 5 do SIWZ).

III.2.3)Inlichtingen over het personeel dat verantwoordelijk zal zijn voor de uitvoering van de opdracht

Afdeling IV: Procedure

IV.1)Beschrijving
IV.1.1)Type procedure
Openbare procedure
IV.1.3)Inlichtingen over een raamovereenkomst of dynamisch aankoopsysteem
IV.1.4)Inlichtingen over een beperking van het aantal oplossingen of inschrijvingen tijdens de onderhandeling of de dialoog
IV.1.6)Inlichtingen over elektronische veiling
IV.1.8)Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: neen
IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.1)Eerdere bekendmaking betreffende deze procedure
IV.2.2)Termijn voor ontvangst van inschrijvingen of deelnemingsaanvragen
Datum: 02/08/2019
Plaatselijke tijd: 10:00
IV.2.3)Geraamde datum van verzending van uitnodigingen tot inschrijving of deelneming aan geselecteerde gegadigden
IV.2.4)Talen die mogen worden gebruikt bij het indienen van inschrijvingen of aanvragen tot deelneming:
Pools
IV.2.6)Minimumtermijn gedurende welke de inschrijver zijn inschrijving gestand moet doen
IV.2.7)Omstandigheden waarin de inschrijvingen worden geopend
Datum: 02/08/2019
Plaatselijke tijd: 12:00
Plaats:

Stacja Pogotowia Ratunkowego SPZOZ Biała Podlaska, ul. Warszawska 20, pok. nr 9. POLSKA

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.1)Inlichtingen over periodiciteit
Periodieke opdracht: neen
VI.2)Inlichtingen over elektronische workflows
Elektronische facturering wordt aanvaard
VI.3)Nadere inlichtingen:

Dokumenty i Oświadczenia składane wraz z ofertą: oświadczenie wstępne w formie Jednolitego Europejskiego Dokumentu Zamówienia (JEDZ) sporządzone na podstawie załącznika nr 1 do SIWZ. Prawidłowo wypełniony formularz ofertowy sporządzony z wykorzystaniem wzoru stanowiącego Załącznik nr 2 do SIWZ. Wypełniony formularz asortymentowo-cenowy (Załącznik nr 2a). Wypełniony Załącznik nr 3 – Przedmiot zamówienia – szczegółowy opis. Wypełniony załącznik nr 3a – Zestawienie ocenianych parametrów technicznych (punktowanych/nie wymaganych). Pełnomocnictwo określające zakres umocowania. Dokumenty i Oświadczenia składane na wezwanie Zamawiającego: wykaz dostaw wraz z dowodami określającymi czy te dostawy zostały wykonane należycie – sporządzonego zgodnie z załącznikiem nr 4 do SIWZ. Dokument potwierdzający, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej związanej z przedmiotem zamówienia. Informację z Krajowego Rejestru Karnego. Zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego. Zaświadczenie właściwej terenowo jednostki organizacyjnej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego albo innego dokumentu. Odpis z właściwego rejestru lub Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji. Oświadczenie Wykonawcy o braku wydania wobec niego prawomocnego wyroku sądu lub ostatecznej decyzji administracyjnej o zaleganiu z uiszczaniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne. Oświadczenie Wykonawcy o braku orzeczenia wobec niego tytułem środka zapobiegawczego zakazu ubiegania się o zamówienia publiczne – załącznik nr 1a do SIWZ. Oświadczenie Wykonawcy o niezaleganiu z opłacaniem podatków i opłat lokalnych– załącznik nr 1a do SIWZ. Oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej (zał. nr 6 do SIWZ). Szczegóły dotyczące składanych oświadczeń i dokumentów znajdują się w Rozdziale V SIWZ.

Przy wyborze oferty Zamawiający będzie się kierował kryterium:cena oferty 60 %, parametry techniczne 27 %, termin wykonania zamówienia 10 %, zużycie energii 1 %, wielkość emisji dwutlenku węgla 1 %, wielkość emisji zanieczyszczeń; tlenków azotu, cząstek stałych oraz węglowodorów 1 %. Szczegóły dotyczące kryteriów znajdują się w Rozdziale XII SIWZ. Zamawiający – na podstawie art. 24aa ust. 1 PZP – informuje, że w pierwszej kolejności dokona oceny ofert w niniejszym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, a następnie zbada, czy Wykonawca, którego oferta została oceniona jako najkorzystniejsza, nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu.

VI.4)Beroepsprocedures
VI.4.1)Beroepsinstantie
Officiële benaming: Krajowa Izba Odwoławcza
Postadres: ul. Postępu 17a
Plaats: Warszawa
Postcode: 02-676
Land: Polen
Fax: +48 224587700
VI.4.2)Voor bemiddelingsprocedures bevoegde instantie
VI.4.3)Beroepsprocedure
Precieze aanduiding van de termijn(en) voor beroepsprocedures:

Odwołanie wnosi się w terminie 10 dni od dnia przesłania informacji o czynności Zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia – jeżeli informacje te zostały przesłane w sposób określony w art. 180 ust. 5 Pzp, albo w terminie 15 dni – jeżeli informacje zostały przesłane w inny sposób.

Odwołanie wobec treści ogłoszenia o zamówienia, a także wobec postanowień Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia wnosi się w terminie 10 dni od dnia publikacji ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia na stronie internetowej

Odwołanie wobec czynności innych niż określone w ust. 6 i 7 wnosi się w terminie 10 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia.

Na orzeczenie Krajowej Izby Odwoławczej stronom i uczestnikom postępowania odwoławczego przysługuje skarga do sądu. Kwestie dotyczące skargi do sądu są uregulowane w art. 198a – 198g Pzp.

VI.4.4)Dienst waar inlichtingen over de beroepsprocedures kunnen worden verkregen
Officiële benaming: Krajowa Izba Odwoławcza
Postadres: ul. Postępu 17a
Plaats: Warszawa
Postcode: 02-676
Land: Polen
Fax: +48 224587700
VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
21/06/2019