Deze website wordt aangepast in verband met de brexit. Mocht bepaalde informatie nog niet het vertrek van het Verenigd Koninkrijk uit de Europese Unie weerspiegelen, dan is dit onbedoeld en zal dit worden gecorrigeerd.

Leveringen - 293214-2019

25/06/2019    S120    Leveringen - Aankondiging van een opdracht - Openbare procedure 

Duitsland-Leinfelden-Echterdingen: Autoladders

2019/S 120-293214

Aankondiging van een opdracht

Leveringen

Rechtsgrond:

Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: Stadt Leinfelden-Echterdingen
Nationaal identificatienummer: 08 1 16 078
Postadres: Marktplatz 1
Plaats: Leinfelden-Echterdingen
NUTS-code: DE113
Postcode: 70771
Land: Duitsland
Contactpersoon: Bürger- und Ordnungsamt – z. Hd. Frau Anke Albrecht
E-mail: A.Albrecht@le-mail.de
Telefoon: +49 7111600-272
Fax: +49 7111600-262

Internetadres(sen):

Hoofdadres: http://www.leinfelden-echterdingen.de

I.2)Inlichtingen betreffende gezamenlijke aanbesteding
I.3)Communicatie
De aanbestedingsstukken zijn rechtstreeks, volledig, onbeperkt en gratis beschikbaar op: http://www.deutsche-evergabe.de/dashboards/dashboard_off/add431ce-22fc-4e87-9393-c5ff985c396e
Nadere inlichtingen zijn te verkrijgen op het hierboven vermelde adres
Inschrijvingen of aanvragen tot deelneming moeten worden ingediend via elektronische weg op: http://www.deutsche-evergabe.de/dashboards/dashboard_off/add431ce-22fc-4e87-9393-c5ff985c396e
Inschrijvingen of aanvragen tot deelneming moeten worden ingediend het hierboven vermelde adres
Elektronische communicatie vereist het gebruik van tools en bestandsformaten die niet algemeen beschikbaar zijn. Deze tools en bestandsformaten zijn rechtstreeks, volledig, onbeperkt en gratis beschikbaar op: http://www.deutsche-evergabe.de
I.4)Soort aanbestedende dienst
Regionale of plaatselijke instantie
I.5)Hoofdactiviteit
Algemene overheidsdiensten

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Drehleiter DLA(K) 23/12

II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
34144211
II.1.3)Type opdracht
Leveringen
II.1.4)Korte beschrijving:

Lieferung einer Drehleiter DLA(K) 23/12 mit feuerwehrtechnischer Beladung nach DIN EN 14043 und DIN EN 1846.

II.1.5)Geraamde totale waarde
II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: ja
Inschrijvingen mogen worden ingediend voor meerdere percelen, maximumaantal: 2
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Drehleiter DLA(K) 23/12

Perceel nr.: 1
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
34139100
34144210
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: DE113
Voornaamste plaats van uitvoering:

Im Regelfall das Herstellerwerk des Aufbauherstellers

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Lieferung eines Hubrettungsfahrzeuges vom Typ DLA(K) 23/12 nach DIN EN 14043 und DIN EN 1846 in niedriger Bauart bestehend aus Fahrgestell und Aufbau mit Hubrettungssatz.

II.2.5)Gunningscriteria
De onderstaande criteria
Kwaliteitscriterium - Naam: Erfüllungsgrad der Wertungskriterien / Weging: 40 %
Kwaliteitscriterium - Naam: Service / Weging: 10 %
Prijs - Weging: 50 %
II.2.6)Geraamde waarde
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Aanvang: 01/11/2019
Einde: 31/12/2020
Deze opdracht kan worden verlengd: neen
II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.12)Inlichtingen over elektronische catalogi
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Beladung für Drehleiter DLA(K) 23/12

Perceel nr.: 2
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
34144211
34144210
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: DE113
Voornaamste plaats van uitvoering:

Im Regelfall das Herstellerwerk des Aufbauherstellers

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Lieferung der feuerwehrtechnischen Beladung für eine Drehleiter vom Typ DLA(K) 23/12 nach DIN EN 14043 und DIN EN 1846

II.2.5)Gunningscriteria
De onderstaande criteria
Kwaliteitscriterium - Naam: Erfüllungsgrad der Wertungskriterien / Weging: 40 %
Kwaliteitscriterium - Naam: Service / Weging: 10 %
Prijs - Weging: 50 %
II.2.6)Geraamde waarde
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Aanvang: 01/11/2019
Einde: 31/12/2020
Deze opdracht kan worden verlengd: neen
II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.12)Inlichtingen over elektronische catalogi
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Afdeling III: Juridische, economische, financiële en technische inlichtingen

III.1)Voorwaarden voor deelneming
III.1.1)Geschiktheid om de beroepsactiviteit uit te oefenen, waaronder de vereisten in verband met de inschrijving in het beroeps- of handelsregister
III.1.2)Economische en financiële draagkracht
Selectiecriteria zoals vermeld in de aanbestedingsstukken
III.1.3)Technische en beroepsbekwaamheid
Selectiecriteria zoals vermeld in de aanbestedingsstukken
III.1.5)Informatie over voorbehouden opdrachten
III.2)Voorwaarden met betrekking tot de opdracht
III.2.2)Voorwaarden inzake de uitvoering van de opdracht:
III.2.3)Inlichtingen over het personeel dat verantwoordelijk zal zijn voor de uitvoering van de opdracht

Afdeling IV: Procedure

IV.1)Beschrijving
IV.1.1)Type procedure
Openbare procedure
IV.1.3)Inlichtingen over een raamovereenkomst of dynamisch aankoopsysteem
IV.1.4)Inlichtingen over een beperking van het aantal oplossingen of inschrijvingen tijdens de onderhandeling of de dialoog
IV.1.6)Inlichtingen over elektronische veiling
IV.1.8)Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: ja
IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.1)Eerdere bekendmaking betreffende deze procedure
IV.2.2)Termijn voor ontvangst van inschrijvingen of deelnemingsaanvragen
Datum: 25/07/2019
Plaatselijke tijd: 14:00
IV.2.3)Geraamde datum van verzending van uitnodigingen tot inschrijving of deelneming aan geselecteerde gegadigden
IV.2.4)Talen die mogen worden gebruikt bij het indienen van inschrijvingen of aanvragen tot deelneming:
Duits
IV.2.6)Minimumtermijn gedurende welke de inschrijver zijn inschrijving gestand moet doen
De inschrijving moet geldig blijven tot: 31/10/2019
IV.2.7)Omstandigheden waarin de inschrijvingen worden geopend
Datum: 25/07/2019
Plaatselijke tijd: 19:00
Plaats:

Wegen der vergaberechtlich erforderlichen elektronischen Angebotsabgabe findet die Submission ebenfalls elektronisch auf der Vergabeplattform statt.

Inlichtingen over gemachtigde personen en de openingsprocedure:

Die Submission findet nach § 55 VgV nichtöffentlich statt. Bieter sind daher nicht zugelassen!

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.1)Inlichtingen over periodiciteit
Periodieke opdracht: neen
VI.2)Inlichtingen over elektronische workflows
VI.3)Nadere inlichtingen:
VI.4)Beroepsprocedures
VI.4.1)Beroepsinstantie
Officiële benaming: Vergabekammer Baden-Württemberg im Regierungspräsidium Karlsruhe
Postadres: Kapellenstr. 17
Plaats: Karlsruhe
Postcode: 76131
Land: Duitsland
E-mail: poststelle@rpk.bwl.de
Telefoon: +49 721926-0
Fax: +49 721926-3985

Internetadres: http://www.rp.baden-wuerttemberg.de

VI.4.2)Voor bemiddelingsprocedures bevoegde instantie
VI.4.3)Beroepsprocedure
Precieze aanduiding van de termijn(en) voor beroepsprocedures:

(1) Etwaige Vergabeverstöße muss der Bewerber/Bieter gemäß § 160 Abs. 3 Nr. 1 GWB innerhalb von 10 Tagen nach Kenntnisnahme rügen;

(2) Verstöße gegen Vergabevorschriften, die aufgrund der Bekanntmachung erkennbar sind, sind nach § 160 Abs. 3 Nr. 2 GWB spätestens bis zum Ablauf der in der Bekanntmachung benannten Frist zur Abgabe der Bewerbung oder der Angebote gegenüber dem Auftraggeber zu rügen;

(3) Verstöße gegen Vergabevorschriften, die erst in den Vergabeunterlagen erkennbar sind, sind nach § 160 Abs. 3 Nr. 3 GWB spätestens bis zum Ablauf der Frist zur Bewerbungs- oder Angebotsabgabe gegenüber dem Auftraggeber zu rügen;

(4) Ein Vergabenachprüfungsantrag ist nach § 160 Abs. 3 Nr. 4 GWB innerhalb von 15 Kalendertagen nach der Mitteilung des Auftraggebers, einer Rüge nicht abhelfen zu wollen, bei der Vergabekammer einzureichen.

VI.4.4)Dienst waar inlichtingen over de beroepsprocedures kunnen worden verkregen
VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
20/06/2019