Leveringen - 293214-2019

25/06/2019    S120

Duitsland-Leinfelden-Echterdingen: Autoladders

2019/S 120-293214

Aankondiging van een opdracht

Leveringen

Rechtsgrond:
Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: Stadt Leinfelden-Echterdingen
Nationaal identificatienummer: 08 1 16 078
Postadres: Marktplatz 1
Plaats: Leinfelden-Echterdingen
NUTS-code: DE113 Esslingen
Postcode: 70771
Land: Duitsland
Contactpersoon: Bürger- und Ordnungsamt – z. Hd. Frau Anke Albrecht
E-mail: A.Albrecht@le-mail.de
Telefoon: +49 7111600-272
Fax: +49 7111600-262

Internetadres(sen):

Hoofdadres: http://www.leinfelden-echterdingen.de

I.5)Hoofdactiviteit
Algemene overheidsdiensten

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Drehleiter DLA(K) 23/12

II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
34144211 Autoladders
II.1.3)Type opdracht
Leveringen
II.1.5)Geraamde totale waarde
II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: ja
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Drehleiter DLA(K) 23/12

Perceel nr.: 1
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
34139100 Chassis met cabines
34144210 Brandbluswagens
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: DE113 Esslingen
II.2.6)Geraamde waarde
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Aanvang: 01/11/2019
Einde: 31/12/2020
Deze opdracht kan worden verlengd: neen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Beladung für Drehleiter DLA(K) 23/12

Perceel nr.: 2
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
34144211 Autoladders
34144210 Brandbluswagens
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: DE113 Esslingen
II.2.6)Geraamde waarde
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Aanvang: 01/11/2019
Einde: 31/12/2020
Deze opdracht kan worden verlengd: neen

Afdeling IV: Procedure

IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.1)Eerdere bekendmaking betreffende deze procedure
IV.2.2)Termijn voor ontvangst van inschrijvingen of deelnemingsaanvragen
Datum: 25/07/2019
Plaatselijke tijd: 14:00
IV.2.3)Geraamde datum van verzending van uitnodigingen tot inschrijving of deelneming aan geselecteerde gegadigden
IV.2.4)Talen die mogen worden gebruikt bij het indienen van inschrijvingen of aanvragen tot deelneming:
Duits

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
20/06/2019