Leveringen - 293232-2019

25/06/2019    S120    Leveringen - Aankondiging van een opdracht - Openbare procedure 

Verenigd Koninkrijk-Londen: Medische verbruiksartikelen

2019/S 120-293232

Aankondiging van een opdracht

Leveringen

Rechtsgrond:

Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: NHS Supply Chain Operated by DHL Supply Chain Ltd acting as agent of Supply Chain Coordination Ltd (SCCL)
Postadres: Skipton House, 80 London Road
Plaats: London
NUTS-code: UKE4
Postcode: SE1 6LH
Land: Verenigd Koninkrijk
Contactpersoon: Lindsey Ward
E-mail: Lindsey.Ward@supplychain.nhs.uk

Internetadres(sen):

Hoofdadres: https://www.gov.uk/government/organisations/department-of-health

Adres van het kopersprofiel: https://www.gov.uk/government/organisations/department-of-health/about/procurement

I.2)Inlichtingen betreffende gezamenlijke aanbesteding
De opdracht wordt gegund door een aankoopcentrale
I.3)Communicatie
De aanbestedingsstukken zijn rechtstreeks, volledig, onbeperkt en gratis beschikbaar op: http://procurement.supplychain.nhs.uk/ISS/
Nadere inlichtingen zijn te verkrijgen op een ander adres:
Officiële benaming: DHL Supply Chain Ltd
Postadres: Foxbridge Way
Plaats: Normanton
NUTS-code: UKE4
Postcode: WF6 1TL
Land: Verenigd Koninkrijk
Contactpersoon: Lindsey Ward
E-mail: Lindsey.ward@supplychain.nhs.uk

Internetadres(sen):

Hoofdadres: https://www.gov.uk/government/organisations/department-of-health

Inschrijvingen of aanvragen tot deelneming moeten worden ingediend via elektronische weg op: http://procurement.supplychain.nhs.uk/ISS/
Inschrijvingen of aanvragen tot deelneming moeten worden ingediend het hierboven vermelde adres
Elektronische communicatie vereist het gebruik van tools en bestandsformaten die niet algemeen beschikbaar zijn. Deze tools en bestandsformaten zijn rechtstreeks, volledig, onbeperkt en gratis beschikbaar op: http://procurement.supplychain.nhs.uk/ISS/
I.4)Soort aanbestedende dienst
Nationaal of federaal agentschap/bureau
I.5)Hoofdactiviteit
Gezondheid

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Contract for Medical Consumables for the Pandemic Influenza Preparedness Programme (PIPP)

II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
33140000
II.1.3)Type opdracht
Leveringen
II.1.4)Korte beschrijving:

As part of the Pandemic Influenza Preparedness Programme (PIPP) the Department of Health and the Supply Chain Coordination Ltd (SCCL) wish to procure an emergency stockpile of medical consumables to be distributed in the event of a pandemic flu outbreak or any other health related emergency across the UK.

The purpose of the contract is to ensure that there is a stockpile of these products that will only be distributed in the case of a flu pandemic or other health related emergency. The stock will be delivered by the supplier(s) to Movianto UK (or other nominated) Depot for deep storage across a number of locations in the UK in but not limited to: Bedford and Knowsley, Northern Ireland, Scotland and Wales.

II.1.5)Geraamde totale waarde
Waarde zonder btw: 10 332 150.00 GBP
II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: ja
Inschrijvingen mogen worden ingediend voor meerdere percelen, maximumaantal: 6
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

IV Administration Set

Perceel nr.: 1
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
33141624
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: UK
II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

The anticipated value of this Lot is approximately 3 060 000 GBP to 4 080 000 GBP.

It is important to note that this procurement is for product to be held in deep storage. Deep storage is defined as products which are stored in pallets in standard racking for the duration of their shelf life. The product will only be issued in the event of a pandemic influenza any other related health emergency declared by the UK government and therefore product packaging and pallet must be capable of being stored for its stated shelf life and capable of being issued at any point from receipt to shelf life expiry date. As such the requirements are different from NHS Supply Chain business as usual arrangements. There is no requirement for product support after the completion of the contract or in the event of an influenza pandemic or other health related emergency. Please refer to the invitation to tender for more details.

II.2.5)Gunningscriteria
De onderstaande criteria
Kwaliteitscriterium - Naam: Service / Weging: 5 %
Kostencriterium - Naam: Annual cost of ownership / Weging: 95 %
II.2.6)Geraamde waarde
Waarde zonder btw: 4 080 000.00 GBP
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Looptijd in maanden: 6
Deze opdracht kan worden verlengd: neen
II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: ja
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.12)Inlichtingen over elektronische catalogi
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Please note that it is anticipated that a single applicant will be appointed to each lot although applicants may be appointed to more than 1 lot and have the opportunity to offer swap out and multi lot discounts. Applicants should refer to the invitation to tender for details of the scoring process to be used to assess the applicants to be appointed to the contract.

II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

IV Cannula

Perceel nr.: 2
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
33141220
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: UK
II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

The anticipated value of this Lot is approximately 765 184 GBP to 819 840 GBP.

It is important to note that this procurement is for product to be held in deep storage. Deep storage is defined as products which are stored in pallets in standard racking for the duration of their shelf life. The product will only be issued in the event of a pandemic influenza any other related health emergency declared by the UK government and therefore product packaging and pallet must be capable of being stored for its stated shelf life and capable of being issued at any point from receipt to shelf life expiry date. As such the requirements are different from NHS Supply Chain business as usual arrangements. There is no requirement for product support after the completion of the Contract or in the event of an influenza pandemic or other health related emergency. Please refer to the Invitation to Tender for more details.

II.2.5)Gunningscriteria
De onderstaande criteria
Kwaliteitscriterium - Naam: Service / Weging: 5 %
Kostencriterium - Naam: Annual cost of ownership / Weging: 95 %
II.2.6)Geraamde waarde
Waarde zonder btw: 819 840.00 GBP
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Looptijd in maanden: 6
Deze opdracht kan worden verlengd: neen
II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: ja
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.12)Inlichtingen over elektronische catalogi
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Please note that it is anticipated that a single applicant will be appointed to each lot although applicants may be appointed to more than 1 lot and have the opportunity to offer swap out and multi lot discounts. Applicants should refer to the invitation to tender for details of the scoring process to be used to assess the applicants to be appointed to the contract.

II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Hypodermic Needle

Perceel nr.: 3
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
33141320
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: UK
II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

The anticipated value of this lot is approximately 97 920 GBP to 195 840 GBP.

It is important to note that this procurement is for product to be held in deep storage. Deep storage is defined as products which are stored in pallets in standard racking for the duration of their shelf life. The product will only be issued in the event of a pandemic influenza any other related health emergency declared by the UK government and therefore product packaging and pallet must be capable of being stored for its stated shelf life and capable of being issued at any point from receipt to shelf life expiry date. As such the requirements are different from NHS Supply Chain business as usual arrangements. There is no requirement for product support after the completion of the Contract or in the event of an influenza pandemic or other health related emergency. Please refer to the Invitation to Tender for more details.

II.2.5)Gunningscriteria
De onderstaande criteria
Kwaliteitscriterium - Naam: Service / Weging: 5 %
Kostencriterium - Naam: Annual cost of ownership / Weging: 95 %
II.2.6)Geraamde waarde
Waarde zonder btw: 195 840.00 GBP
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Looptijd in maanden: 6
Deze opdracht kan worden verlengd: neen
II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: ja
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.12)Inlichtingen over elektronische catalogi
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Please note that it is anticipated that a single applicant will be appointed to each lot although applicants may be appointed to more than 1 lot and have the opportunity to offer swap out and multi lot discounts. Applicants should refer to the invitation to tender for details of the scoring process to be used to assess the applicants to be appointed to the Contract.

II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Luer Syringe

Perceel nr.: 4
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
33141310
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: UK
II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

The anticipated value of this Lot is approximately 163 501 GBP to 254 335 GBP.

It is important to note that this procurement is for product to be held in deep storage. Deep storage is defined as products which are stored in pallets in standard racking for the duration of their shelf life. The product will only be issued in the event of a pandemic influenza any other related health emergency declared by the UK government and therefore product packaging and pallet must be capable of being stored for its stated shelf life and capable of being issued at any point from receipt to shelf life expiry date. As such the requirements are different from NHS Supply Chain business as usual arrangements. There is no requirement for product support after the completion of the Contract or in the event of an influenza pandemic or other health related emergency. Please refer to the invitation to tender for more details.

II.2.5)Gunningscriteria
De onderstaande criteria
Kwaliteitscriterium - Naam: Service / Weging: 5 %
Kostencriterium - Naam: Annual cost of ownership / Weging: 95 %
II.2.6)Geraamde waarde
Waarde zonder btw: 254 335.00 GBP
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Looptijd in maanden: 6
Deze opdracht kan worden verlengd: neen
II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: ja
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.12)Inlichtingen over elektronische catalogi
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Please note that it is anticipated that a single applicant will be appointed to each lot although applicants may be appointed to more than 1 lot and have the opportunity to offer swap out and multi lot discounts. Applicants should refer to the invitation to tender for details of the scoring process to be used to assess the applicants to be appointed to the contract.

II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Combined Needle and Syringe

Perceel nr.: 5
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
33141320
33141310
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: UK
II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

The anticipated value of this lot is approximately 3 800 380 GBP to 4 700 470 GBP.

It is important to note that this procurement is for product to be held in deep storage. Deep storage is defined as products which are stored in pallets in standard racking for the duration of their shelf life. The product will only be issued in the event of a pandemic influenza any other related health emergency declared by the UK government and therefore product packaging and pallet must be capable of being stored for its stated shelf life and capable of being issued at any point from receipt to shelf life expiry date. As such the requirements are different from NHS Supply Chain business as usual arrangements. There is no requirement for product support after the completion of the contract or in the event of an influenza pandemic or other health related emergency. Please refer to the invitation to tender for more details.

II.2.5)Gunningscriteria
De onderstaande criteria
Kwaliteitscriterium - Naam: Service / Weging: 5 %
Kostencriterium - Naam: Annual cost of ownership / Weging: 95 %
II.2.6)Geraamde waarde
Waarde zonder btw: 4 700 470.00 GBP
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Looptijd in maanden: 6
Deze opdracht kan worden verlengd: neen
II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: ja
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.12)Inlichtingen over elektronische catalogi
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Please note that it is anticipated that a single applicant will be appointed to each lot although applicants may be appointed to more than 1 lot and have the opportunity to offer swap out and multi lot discounts. Applicants should refer to the invitation to tender for details of the scoring process to be used to assess the applicants to be appointed to the contract.

II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Fixation Dressing

Perceel nr.: 6
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
33140000
33141110
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: UK
II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

The anticipated value of this lot is approximately 250 368 GBP to 281 665 GBP.

It is important to note that this procurement is for product to be held in deep storage. Deep storage is defined as products which are stored in pallets in standard racking for the duration of their shelf life. The product will only be issued in the event of a pandemic influenza any other related health emergency declared by the UK government and therefore product packaging and pallet must be capable of being stored for its stated shelf life and capable of being issued at any point from receipt to shelf life expiry date. As such the requirements are different from NHS Supply Chain business as usual arrangements. There is no requirement for product support after the completion of the contract or in the event of an influenza pandemic or other health related emergency. Please refer to the invitation to tender for more details.

II.2.5)Gunningscriteria
De onderstaande criteria
Kwaliteitscriterium - Naam: Service / Weging: 5 %
Kostencriterium - Naam: Annual cost of ownership / Weging: 95 %
II.2.6)Geraamde waarde
Waarde zonder btw: 281 665.00 GBP
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Looptijd in maanden: 6
Deze opdracht kan worden verlengd: neen
II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: ja
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: ja
Beschrijving van opties:

This Framework Agreement will have the option to extend incrementally on more than 1 occasion for up to a maximum of 48 months.

II.2.12)Inlichtingen over elektronische catalogi
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Please note that it is anticipated that a single applicant will be appointed to each lot although applicants may be appointed to more than 1 lot and have the opportunity to offer swap out and multi lot discounts. Applicants should refer to the invitation to tender for details of the scoring process to be used to assess the applicants to be appointed to the contract.

Afdeling III: Juridische, economische, financiële en technische inlichtingen

III.1)Voorwaarden voor deelneming
III.1.1)Geschiktheid om de beroepsactiviteit uit te oefenen, waaronder de vereisten in verband met de inschrijving in het beroeps- of handelsregister
Lijst en beknopte beschrijving van de voorwaarden:

Applicants should refer to each II.2) of this Contract Notice for further details in respect of appointment to the individual lots across the contract.

Tenders and all supporting documentation for the contract must be priced in sterling and written in English. Any agreement entered into will be considered a contract made in England according to English law and will be subject to the exclusive jurisdiction of the English Courts. NHS Supply Chain is not liable for any costs (including any third party costs fees or expenses incurred by those expressing an interest, participating or tendering for this contract opportunity. NHS Supply Chain reserves the right to terminate the procurement process (or part of it), to change the basis of and the procedures for the procurement process at any time, or to procure the subject matter of the contract by alternative means if it appears that it can be more advantageously procured by alternative means. The most economically advantageous or any tender will not automatically be accepted. All communications must be made through NHS Supply Chain's eTendering portal at http://procurement.supplychain.nhs.uk/ISS/ using the Message Centre facility linked to this particular Contract Notice.

III.1.2)Economische en financiële draagkracht
Eventuele minimumeisen:

Parent company or other guarantees may be required in certain circumstances.

III.1.3)Technische en beroepsbekwaamheid
Eventuele minimumeisen:

The Contracting Authority reserves the right to require groupings of entities to take a particular form, or to require 1 party to undertake primary legal liability or to require that each party undertakes joint and several liability.

III.1.5)Informatie over voorbehouden opdrachten
III.2)Voorwaarden met betrekking tot de opdracht
III.2.2)Voorwaarden inzake de uitvoering van de opdracht:
III.2.3)Inlichtingen over het personeel dat verantwoordelijk zal zijn voor de uitvoering van de opdracht

Afdeling IV: Procedure

IV.1)Beschrijving
IV.1.1)Type procedure
Openbare procedure
IV.1.3)Inlichtingen over een raamovereenkomst of dynamisch aankoopsysteem
IV.1.4)Inlichtingen over een beperking van het aantal oplossingen of inschrijvingen tijdens de onderhandeling of de dialoog
IV.1.6)Inlichtingen over elektronische veiling
IV.1.8)Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: ja
IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.1)Eerdere bekendmaking betreffende deze procedure
IV.2.2)Termijn voor ontvangst van inschrijvingen of deelnemingsaanvragen
Datum: 22/07/2019
Plaatselijke tijd: 15:00
IV.2.3)Geraamde datum van verzending van uitnodigingen tot inschrijving of deelneming aan geselecteerde gegadigden
IV.2.4)Talen die mogen worden gebruikt bij het indienen van inschrijvingen of aanvragen tot deelneming:
Engels
IV.2.6)Minimumtermijn gedurende welke de inschrijver zijn inschrijving gestand moet doen
Looptijd in maanden: 13 (vanaf de datum van ontvangst van de inschrijving)
IV.2.7)Omstandigheden waarin de inschrijvingen worden geopend
Datum: 23/07/2019
Plaatselijke tijd: 09:00

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.1)Inlichtingen over periodiciteit
Periodieke opdracht: neen
VI.2)Inlichtingen over elektronische workflows
Er wordt gebruikgemaakt van elektronische orderplaatsing
Elektronische facturering wordt aanvaard
Er wordt gebruikgemaakt van elektronische betalingen
VI.3)Nadere inlichtingen:

Submission of expression of interest and procurement specific information:

This procurement exercise will be conducted on the NHS Supply Chain eTendering portal at http://procurement.supplychain.nhs.uk/ISS/

Candidates wishing to be considered for this contract must register their expression of interest and provide additional procurement-specific information (if required) through the NHS Supply Chain eTendering portal as follows:

Registration.

1) Use URL http://procurement.supplychain.nhs.uk/ISS/ to access the NHS Supply Chain Procurement portal;

2) If not yet registered:

— click on the ‘Not Registered Yet’ link to access the registration page,

— complete the registration pages as guided by the mini guide found on the landing page.

Portal access.

If registration has been completed:

— login with URL http://procurement.supplychain.nhs.uk/ISS/

— click on the ‘Supplier Dashboard’ icon to open the list of new procurement events.

Expression of interest:

— view Contract Notice content by clicking on the ‘View Notice’ button for the procurement event. This opens a PDF document,

— express an interest by clicking on the ‘Express Interest’ button,

— to start the response process after the expression of interest has been done, select the ‘My Active Opportunities’ option and click on the ‘Apply’ button,

— select the procurement event from the list by clicking on the description,

— in the detail view click on the orange coloured ‘Framework Agreement’ button to start responding to the tender.

Header level requirements:

— applicants are required to read all framework header documents which can be accessed using the ‘NHS Scheader Documents’ button, which is located in the ‘Select Framework’ tab,

— applicants are required to upload the documents requested using the ‘Supplier Header Documents’ button, which is located in the ‘Select Framework’ tab,

— applicants are required to complete all mandatory questions, which can be accessed using the ‘Framework Questionnaire’ tab.

Lot level requirements:

— a preview of the lot line details can be viewed using the ‘Lot Header’ tab, by selecting the lot and using the ‘Lot Line Information’ button. In order to respond to a lot, applicants must select the relevant lot and then use the ‘Express Intent’ button. This expression of intent does not place any obligation on the applicant to respond, the action unlocks the ability to respond,

— complete price offers per line for the lot by completing the required fields for the lines the Applicant wants to include in the bid using the ‘Lot Line Detail’ tab. There are a number of mandatory fields to complete on a product line basis; these are highlighted in yellow in the ‘Lot Line Detail’ tab,

— applicants are required to answer all mandatory lot specific questions found in the ‘Lot Evaluation Criteria’ tab,

— applicants are then required to click on the ‘Terms and Conditions’ button in the ‘Submit Individual Lot Response(s)’ tab to view and accept the ISS terms and conditions,

— accept the ISS ‘Terms and Conditions’ button to access this function,

— submit lot response, by clicking on the ‘Submit Response to Selected Lot’ button in the ‘Submit Individual Lot Response(s)’ tab to submit response for the lot,

— applicants are able to view their submission using the ‘Supplier Submission Report’ button, found in the ‘Submit Individual Lot Response(s)’ tab.

Please refer to Section III.1.1) for additional information.

VI.4)Beroepsprocedures
VI.4.1)Beroepsinstantie
Officiële benaming: NHS Supply Chain
Plaats: Normanton
Land: Verenigd Koninkrijk
VI.4.2)Voor bemiddelingsprocedures bevoegde instantie
Officiële benaming: NHS Supply Chain
Plaats: Normanton
Land: Verenigd Koninkrijk
VI.4.3)Beroepsprocedure
Precieze aanduiding van de termijn(en) voor beroepsprocedures:

Appeals to be logged in accordance with the Public Contracts Regulations 2015 (as amended).

VI.4.4)Dienst waar inlichtingen over de beroepsprocedures kunnen worden verkregen
VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
20/06/2019