Leveringen - 293242-2019

25/06/2019    S120    Leveringen - Aankondiging van een opdracht - Openbare procedure 

Roemenië-Boekarest: Samengestelde reinigingsmiddelen

2019/S 120-293242

Aankondiging van een opdracht

Leveringen

Rechtsgrond:

Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: Spitalul Universitar de Urgență Elias
Nationaal identificatienummer: 4192537
Postadres: Str. Mărăşti nr. 17
Plaats: Bucureşti
NUTS-code: RO321
Postcode: 011461
Land: Roemenië
Contactpersoon: Bogdan Mihai Vlad
E-mail: achizitii.birou@spitalul-elias.ro
Telefoon: +40 213111032
Fax: +40 213111032

Internetadres(sen):

Hoofdadres: www.spitalul-elias.ro

Adres van het kopersprofiel: www.e-licitatie.ro

I.2)Inlichtingen betreffende gezamenlijke aanbesteding
I.3)Communicatie
De aanbestedingsstukken zijn rechtstreeks, volledig, onbeperkt en gratis beschikbaar op: www.e-licitatie.ro
Nadere inlichtingen zijn te verkrijgen op het hierboven vermelde adres
Inschrijvingen of aanvragen tot deelneming moeten worden ingediend het hierboven vermelde adres
I.4)Soort aanbestedende dienst
Regionaal of plaatselijk agentschap/bureau
I.5)Hoofdactiviteit
Gezondheid

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Materiale curățenie

Referentienummer: x
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
39831240
II.1.3)Type opdracht
Leveringen
II.1.4)Korte beschrijving:

Achizitie materiale curatenie, 10 loturi. Descriere si cantitati in caietul de sarcini, deoarece acest camp nu permite inserarea tuturor informatiilor.

Termenul limita pana la care operatorii economici pot solicita clarificari sau informatii suplimentare in legatura cu documentatia de atribuire este de 18 zile inainte de data limita de depunere a ofertelor. Autoritarea contractanta va raspunde, in mod clar si complet, tuturor solicitarilor de clarificari/informatii suplimentare in a 10-a zi inainte de data limita de depunere a ofertelor.

II.1.5)Geraamde totale waarde
II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: ja
Inschrijvingen mogen worden ingediend voor meerdere percelen, maximumaantal: 10
Maximumaantal percelen dat aan één inschrijver mag worden gegund: 10
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Bicuri și lame de ras

Perceel nr.: 5
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
39831240
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: RO321
Voornaamste plaats van uitvoering:

Sediul SUUE.

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Bicuri.

Lame de ras.

Valoarea celui mai mare contract subsecvent, in RON, fara TVA: 1 041,75.

II.2.5)Gunningscriteria
De onderstaande criteria
Prijs
II.2.6)Geraamde waarde
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Looptijd in maanden: 24
Deze opdracht kan worden verlengd: neen
II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.12)Inlichtingen over elektronische catalogi
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Pungi farmacie

Perceel nr.: 2
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
39831240
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: RO321
Voornaamste plaats van uitvoering:

Sediul SUUE.

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Pungi hartie farmacie 10/19 cm.

Pungi hartie farmacie 6/11 cm.

Pungi hartie farmacie 15/33 cm.

Pungi hartie farmacie 12/20 cm.

Pungi hartie farmacie 9/16 cm.

Pungi hartie farmacie – pliate 22x8x32.

Valoarea celui mai mare contract subsecvent, in RON, fara TVA: 1 055,00.

II.2.5)Gunningscriteria
De onderstaande criteria
Prijs
II.2.6)Geraamde waarde
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Looptijd in maanden: 24
Deze opdracht kan worden verlengd: neen
II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.12)Inlichtingen over elektronische catalogi
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Săpunuri, paste și prafuri abrazive de curățat

Perceel nr.: 1
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
39831240
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: RO321
Voornaamste plaats van uitvoering:

Sediul SUUE.

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Crema de curatat.

Praf de curatat.

Sapun lichid.

Sapun toaleta 100 g.

Sapun pasta profesional.

Valoarea celui mai mare contract subsecvent, in RON, fara TVA: 8 095,15.

II.2.5)Gunningscriteria
De onderstaande criteria
Prijs
II.2.6)Geraamde waarde
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Looptijd in maanden: 24
Deze opdracht kan worden verlengd: neen
II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.12)Inlichtingen over elektronische catalogi
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Produse din hârtie

Perceel nr.: 7
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
39831240
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: RO321
Voornaamste plaats van uitvoering:

Sediul SUUE.

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Hartie ambalaj.

Pungi hartie.

Valoarea celui mai mare contract subsecvent, in RON, fara TVA: 4 073,30.

II.2.5)Gunningscriteria
De onderstaande criteria
Prijs
II.2.6)Geraamde waarde
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Looptijd in maanden: 24
Deze opdracht kan worden verlengd: neen
II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.12)Inlichtingen over elektronische catalogi
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Sare dedurizare

Perceel nr.: 9
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
39831240
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: RO321
Voornaamste plaats van uitvoering:

Sediul SUUE.

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Sare dedurizare.

Valoarea celui mai mare contract subsecvent, in RON, fara TVA: 720,00.

II.2.5)Gunningscriteria
De onderstaande criteria
Prijs
II.2.6)Geraamde waarde
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Looptijd in maanden: 24
Deze opdracht kan worden verlengd: neen
II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.12)Inlichtingen over elektronische catalogi
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Detergenți, sprayuri și sodă

Perceel nr.: 3
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
39831240
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: RO321
Voornaamste plaats van uitvoering:

Sediul SUUE.

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Detergent lichid pentru vase.

Detergent lichid universal.

Solutie pentru geam.

Detergent pentru masina de spalat pavimente.

Detergent praf universal.

Solutie curatat inox.

Solutie curatat aragaz si plita.

Spray mobila.

Detartrant.

Soda caustica.

Soda pentru rufe.

Valoarea celui mai mare contract subsecvent, in RON, fara TVA: 10 749,55.

II.2.5)Gunningscriteria
De onderstaande criteria
Prijs
II.2.6)Geraamde waarde
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Looptijd in maanden: 24
Deze opdracht kan worden verlengd: neen
II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.12)Inlichtingen over elektronische catalogi
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Detergenți mașină spălat vase

Perceel nr.: 8
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
39831240
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: RO321
Voornaamste plaats van uitvoering:

Sediul SUUE.

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Detergent lichid pentru masina de spalat vase.

Solutie de limpezire pentru masina de spalat vase.

Valoarea celui mai mare contract subsecvent, in RON, fara TVA: 145,50.

II.2.5)Gunningscriteria
De onderstaande criteria
Prijs
II.2.6)Geraamde waarde
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Looptijd in maanden: 24
Deze opdracht kan worden verlengd: neen
II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.12)Inlichtingen over elektronische catalogi
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Articole de menaj și uz casnic

Perceel nr.: 6
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
39831240
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: RO321
Voornaamste plaats van uitvoering:

Sediul SUUE.

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Chibrituri.

Galeata set.

Cos gunoi cu capac si pedala.

Galeata email.

Lighean.

Cos pentru deseuri cu capac batant 12/14 l.

Farase.

Perii podea.

Perii plafon.

Perii WC.

Perii de unghii.

Manusi menaj.

Rezerva mop 400 g pentru carucior profesional.

Rezerva mop 200 g.

Carucior curatenie cu accesorii.

Coada lemn.

Lavete (rosii, albastre, galbene).

Bureti PVC,

Bureti inox,

Maturi plastic,

Pahare de unica folosinta,

Valoarea celui mai mare contract subsecvent, in RON, fara TVA: 38 955,65.

II.2.5)Gunningscriteria
De onderstaande criteria
Prijs
II.2.6)Geraamde waarde
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Looptijd in maanden: 24
Deze opdracht kan worden verlengd: neen
II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.12)Inlichtingen over elektronische catalogi
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Etichete de siguranță pentru seringile cu medicamente specifice și cu administrare restricționată

Perceel nr.: 10
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
39831240
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: RO321
Voornaamste plaats van uitvoering:

Sediul SUUE.

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Etichete de siguranta pentru seringile cu medicamente specifice si cu administrare restrictionata

Valoarea celui mai mare contract subsecvent, in RON, fara TVA: 20 000,00.

II.2.5)Gunningscriteria
De onderstaande criteria
Prijs
II.2.6)Geraamde waarde
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Looptijd in maanden: 24
Deze opdracht kan worden verlengd: neen
II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.12)Inlichtingen over elektronische catalogi
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Hârtie igienică și servețele masă

Perceel nr.: 4
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
39831240
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: RO321
Voornaamste plaats van uitvoering:

Sediul SUUE.

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Hartie igienica.

Servetele masa.

Valoarea celui mai mare contract subsecvent, in RON, fara TVA: 8 005,00.

II.2.5)Gunningscriteria
De onderstaande criteria
Prijs
II.2.6)Geraamde waarde
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Looptijd in maanden: 24
Deze opdracht kan worden verlengd: neen
II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.12)Inlichtingen over elektronische catalogi
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Afdeling III: Juridische, economische, financiële en technische inlichtingen

III.1)Voorwaarden voor deelneming
III.1.1)Geschiktheid om de beroepsactiviteit uit te oefenen, waaronder de vereisten in verband met de inschrijving in het beroeps- of handelsregister
Lijst en beknopte beschrijving van de voorwaarden:

Ofertanții, terții susținători și subcontractanții nu trebuie să se regăsească în situațiile prevăzute la art. 164, 165, 167 din Legea nr. 98/2016. Modalitatea de îndeplinire: se va completa DUAE în conformitate cu art. 193 alin. (1) din Legea nr. 98/2016, respectiv art. 202 alin. (1) din Legea nr. 99/2016. Documentele justificative care probează îndeplinirea celor asumate prin completarea DUAE care urmează a fi prezentate, la solicitarea autorității contractante, doar de ofertantii clasati pe primele 3 locuri în clasamentul intermediar întocmit la finalizarea evaluării ofertelor, sunt: certificate constatatoare privind lipsa datoriilor restante, cu privire la plata impozitelor, taxelor sau a contribuțiilor la bugetul general consolidat (buget local, buget de stat etc.) la momentul prezentării; cazierul judiciar al operatorului economic și al membrilor organului de administrare, de conducere sau de supraveghere al respectivului operator economic sau a celor ce au putere de reprezentare, de decizie sau de control în cadrul acestuia, așa cum rezultă din certificatul constatator emis de ONRC/actul constitutiv; după caz, documente prin care se demonstrează faptul că operatorul economic poate beneficia de derogările prevăzute la art. 166 alin. (2), art. 167 alin. (2), art. 171 din Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice; alte documente edificatoare, după caz. În cazul în care în țara de origine sau țara în care este stabilit ofertantul/terțul susținător/subcontractantul nu se emit documente de natura celor prevăzute mai sus sau respectivele documente nu vizează toate situațiile prevăzute la art. 164, 165 și 167, autoritatea contractantă are obligația de a accepta o declarație pe proprie răspundere sau dacă în țara respectivă nu există prevederi legale referitoare la declarația pe propria răspundere, o declarație autentică dată în fața unui notar, a unei autorități administrative sau judiciare sau a unei asociații profesionale care are competențe în acest sens.

Cerința nr. 2. Ofertantii, tertii sustinatori si subcontractantii nu trebuie sa se regaseasca in situatiile prevazute la art. 60 din Legea nr. 98/2016 (aceasta declaratie va fi prezentata odata cu DUAE).

Cerința nr. 3. Persoanele cu funcție de decizie din cadrul autorității/entității contractante, cu privire la organizarea, derularea și finalizarea procedurii de atribuire, sunt:

— Doctor Mugur Cristian Ardelean,

— Economist Daniela Stefan,

— Asistent Gabriela Poschina,

— Economist Alexandru Dinu,

— Asistent Anca Carjeu,

— Economist Catalin Dumitru,

— Economist Marilena Tudose.

Cerința nr. 1. Operatorii economici care depun ofertă trebuie să dovedească o formă de înregistrare în condițiile legii din țara rezidentă, din care să reiasă că operatorul economic este legal constituit, că nu se află în niciuna din situațiile de anulare a constituirii, precum și faptul că are capacitatea profesională de a realiza activitățile ce fac obiectul contractului de achiziție publică/sectorială. Cerința se aplică inclusiv pentru subcontractanți și/sau terți susținători care completează informațiile aferente situației lor la nivelul unui DUAE distinct. Modalitatea de îndeplinire: se va completa DUAE de către operatorii economici participanți la procedura de atribuire a contractului de achiziție publică/sectorială cu informațiile solicitate de către autoritatea/entitatea contractantă – informații referitoare la îndeplinirea cerințelor privind capacitatea de exercitare a activității profesionale. Documentul justificativ care probează îndeplinirea celor asumate prin completarea DUAE, respectiv certificatul constatator emis de ONRC sau în cazul ofertanților persoane juridice/fizice străine, documentele echivalente emise în țara de rezidență, traduse în limba română, urmează să fie prezentate, la solicitarea autorității/entității contractante, doar de către ofertantii clasati pe primele 3 locuri în clasamentul intermediar întocmit la finalizarea evaluării ofertelor. In situația în care vor fi executate părți din contract de către su [...] detalii pe www.e-licitatie.ro

III.1.2)Economische en financiële draagkracht
Lijst en beknopte beschrijving van de selectiecriteria:

Loturile: 1, 10, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Specificati cifra de afaceri medie anuala media cifrei de afaceri anuala, din ultimii 3 ani (2016, 2017, 2018).

Eventuele minimumeisen:

Completare DUAE. Nota: documentele solicitate in sustinerea cifrei de afaceri (declaratii sau extrase bancare corespunzatoare bilantul contabil sau extrase de bilant, prezentarea situatiilor financiare sau a extraselor din situatiile financiare, în cazul în care publicarea situatiilor financiare este prevazuta de legislatia tarii în care este stabilit operatorul economic). Documentele justificative care probeaza indeplinirea celor asumate prin completarea DUAE urmeaza a fi prezentate, la solicitarea autoritatii contractante, doar de catre operatorii economici clasati pe primele 3 locuri in clasamentul intermediar intocmit la finalizarea evaluarii ofertelor

III.1.3)Technische en beroepsbekwaamheid
Lijst en beknopte beschrijving van de selectiecriteria:

Loturile: 1, 10, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Pentru contractele de achizitie de bunuri: esantioane, descrieri sau fotografii, cu certificate de autenticitate esantioane, descrieri sau fotografii ale produselor care urmeaza a fi livrate, a caror autenticitate trebuie certificata la solicitarea autoritatii contractante, conform art, 179 lit. l) din Legea nr. 98/2016.

Eventuele minimumeisen:

Completare DUAE. Nota: documentele justificative care probeaza indeplinirea celor asumate prin completarea DUAE urmeaza a fi prezentate, la solicitarea autoritatii contractante, doar de catre operatorii economici clasati pe primele 3 locuri in clasamentul intermediar intocmit la finalizarea evaluarii ofertelor.

III.1.5)Informatie over voorbehouden opdrachten
III.2)Voorwaarden met betrekking tot de opdracht
III.2.2)Voorwaarden inzake de uitvoering van de opdracht:
III.2.3)Inlichtingen over het personeel dat verantwoordelijk zal zijn voor de uitvoering van de opdracht

Afdeling IV: Procedure

IV.1)Beschrijving
IV.1.1)Type procedure
Openbare procedure
IV.1.3)Inlichtingen over een raamovereenkomst of dynamisch aankoopsysteem
De aanbesteding betreft het sluiten van een raamovereenkomst
Raamovereenkomst met meerdere ondernemingen
Beoogd maximumaantal deelnemers aan de raamovereenkomst: 3
IV.1.4)Inlichtingen over een beperking van het aantal oplossingen of inschrijvingen tijdens de onderhandeling of de dialoog
IV.1.6)Inlichtingen over elektronische veiling
Er wordt gebruikgemaakt van een elektronische veiling
Nadere inlichtingen over de elektronische veiling:

Elementul care va face obiectul procesului repetitiv este pretul unitar. Procesul repetitiv va avea loc prin intermediul SEAP www.e-licitatie.ro

În timpul licitatiei electronice operatorul SEAP va pune la dispozitia ofertantilor informatii privind numarul de participanti care liciteaza electronic, precum si cel mai scazut pret. Numar runde 1. Durata rundei 1 zi [...] detalii pe www.e-licitatie.ro

IV.1.8)Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: neen
IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.1)Eerdere bekendmaking betreffende deze procedure
IV.2.2)Termijn voor ontvangst van inschrijvingen of deelnemingsaanvragen
Datum: 30/07/2019
Plaatselijke tijd: 15:00
IV.2.3)Geraamde datum van verzending van uitnodigingen tot inschrijving of deelneming aan geselecteerde gegadigden
IV.2.4)Talen die mogen worden gebruikt bij het indienen van inschrijvingen of aanvragen tot deelneming:
Roemeens
IV.2.6)Minimumtermijn gedurende welke de inschrijver zijn inschrijving gestand moet doen
De inschrijving moet geldig blijven tot: 30/10/2019
IV.2.7)Omstandigheden waarin de inschrijvingen worden geopend
Datum: 30/07/2019
Plaatselijke tijd: 15:00
Plaats:

In SEAP.

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.1)Inlichtingen over periodiciteit
Periodieke opdracht: neen
VI.2)Inlichtingen over elektronische workflows
VI.3)Nadere inlichtingen:

DUAE se poate accesa la adresa: https://ec.europa.eu/growth/tools-databases/espd/filter

DUAE poate fi completat la adresa: https://ec.europa.eu/tools/espd

Modul de departajare a ofertelor cu prețuri egale (pentru fiecare lot în parte):

(a) În cazul ofertelor de preț egale (două sau mai multe oferte) și clasate pe același loc, modul de departajare intre oferte se va face prin reofertarea prețurilor în SICAP. Prețul reofertat nu poate fi îmbunătățit decât până la nivelul prețului ofertat de operatorul clasat pe locul anterior,

(b) În cazul în care comisia de evaluare constata ca au fost depuse oferte admisibile cu prețuri unitare egale la ofertanții clasați pe primul loc, autoritatea contractanta va solicita o nouă propunere financiara în SICAP.

Clasamentul se va stabili în urma reofertării prețurilor.

B. În cazul menținerii egalității de preturi:

(a) În cazul în care se menține egalitatea de prețuri pe primul loc, atunci întreg lotul se anulează,

(b) În cazul în care se menține egalitatea de prețuri pe locurile 2 sau 3, atunci se anulează numai acele locuri și următoarele.

VI.4)Beroepsprocedures
VI.4.1)Beroepsinstantie
Officiële benaming: Consiliul Naţional de Soluţionare a Contestaţiilor
Postadres: Str. Stavropoleos nr. 6, sector 3
Plaats: București
Postcode: 030084
Land: Roemenië
E-mail: office@cnsc.ro
Telefoon: +40 213104641
Fax: +40 213104642 / +40 218900745

Internetadres: http://www.cnsc.ro

VI.4.2)Voor bemiddelingsprocedures bevoegde instantie
VI.4.3)Beroepsprocedure
VI.4.4)Dienst waar inlichtingen over de beroepsprocedures kunnen worden verkregen
VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
20/06/2019