Leveringen - 293272-2019

25/06/2019    S120    Leveringen - Aankondiging van een opdracht - Openbare procedure 

Spanje-Barcelona: Doeken voor operatiekamer

2019/S 120-293272

Aankondiging van een opdracht

Leveringen

Rechtsgrond:

Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: Hospital Clínic de Barcelona
Postadres: C/ Villarroel, 170 entre escaleras 1 y 2, 3ª planta
Plaats: Barcelona
NUTS-code: ES511
Postcode: 08036
Land: Spanje
E-mail: sc@clinic.ub.es
Telefoon: +34 932275460

Internetadres(sen):

Hoofdadres: http://www.hospitalclinic.org/ca/professional/perfil-del-contractant

Adres van het kopersprofiel: https://contractaciopublica.gencat.cat/ecofin_pscp/AppJava/cap.pscp?keyword=hospital+clinic&reqCode=viewDetail&idCap=692108&department=17000&

I.2)Inlichtingen betreffende gezamenlijke aanbesteding
I.3)Communicatie
De aanbestedingsstukken zijn rechtstreeks, volledig, onbeperkt en gratis beschikbaar op: https://contractaciopublica.gencat.cat/ecofin_pscp/AppJava/cap.pscp?keyword=hospital+clinic&reqCode=viewDetail&idCap=692108&department=17000&
Nadere inlichtingen zijn te verkrijgen op het hierboven vermelde adres
Inschrijvingen of aanvragen tot deelneming moeten worden ingediend het hierboven vermelde adres
I.4)Soort aanbestedende dienst
Publiekrechtelijke instelling
I.5)Hoofdactiviteit
Gezondheid

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Anuncio del Consorcio del Hospital Clínic de Barcelona (HCB) por el que se publica la licitación de un contrato de suministro

Referentienummer: 2019-58
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
39518100
II.1.3)Type opdracht
Leveringen
II.1.4)Korte beschrijving:

Gestión de suministro sucesivo y continuado, automatizado, almacenamiento y reposición de cobertura quirúrgica de 1 solo uso de tejido no estéril y pijamas de 1 solo uso.

II.1.5)Geraamde totale waarde
Waarde zonder btw: 2 886 388.58 EUR
II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: neen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: ES511
Voornaamste plaats van uitvoering:

Barcelona.

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Gestión de suministro sucesivo y continuado, automatizado, almacenamiento y reposición de cobertura quirúrgica de 1 solo uso de tejido no estéril y pijamas de 1 solo uso.

II.2.5)Gunningscriteria
De prijs is niet het enige gunningscriterium en alle criteria worden enkel vermeld in de aanbestedingsdocumenten
II.2.6)Geraamde waarde
Waarde zonder btw: 2 886 388.58 EUR
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Looptijd in dagen: 48
Deze opdracht kan worden verlengd: neen
II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.12)Inlichtingen over elektronische catalogi
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

El contrato está dividido en lotes: sí, 2.

Afdeling III: Juridische, economische, financiële en technische inlichtingen

III.1)Voorwaarden voor deelneming
III.1.1)Geschiktheid om de beroepsactiviteit uit te oefenen, waaronder de vereisten in verband met de inschrijving in het beroeps- of handelsregister
III.1.2)Economische en financiële draagkracht
Selectiecriteria zoals vermeld in de aanbestedingsstukken
III.1.3)Technische en beroepsbekwaamheid
Selectiecriteria zoals vermeld in de aanbestedingsstukken
III.1.5)Informatie over voorbehouden opdrachten
III.2)Voorwaarden met betrekking tot de opdracht
III.2.2)Voorwaarden inzake de uitvoering van de opdracht:

Ver apartado 3 H, del cuadro de características del Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares (PCAP).

III.2.3)Inlichtingen over het personeel dat verantwoordelijk zal zijn voor de uitvoering van de opdracht

Afdeling IV: Procedure

IV.1)Beschrijving
IV.1.1)Type procedure
Openbare procedure
IV.1.3)Inlichtingen over een raamovereenkomst of dynamisch aankoopsysteem
IV.1.4)Inlichtingen over een beperking van het aantal oplossingen of inschrijvingen tijdens de onderhandeling of de dialoog
IV.1.6)Inlichtingen over elektronische veiling
IV.1.8)Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: ja
IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.1)Eerdere bekendmaking betreffende deze procedure
IV.2.2)Termijn voor ontvangst van inschrijvingen of deelnemingsaanvragen
Datum: 22/07/2019
Plaatselijke tijd: 14:00
IV.2.3)Geraamde datum van verzending van uitnodigingen tot inschrijving of deelneming aan geselecteerde gegadigden
IV.2.4)Talen die mogen worden gebruikt bij het indienen van inschrijvingen of aanvragen tot deelneming:
Catalaans, Spaans
IV.2.6)Minimumtermijn gedurende welke de inschrijver zijn inschrijving gestand moet doen
IV.2.7)Omstandigheden waarin de inschrijvingen worden geopend
Datum: 23/07/2019
Plaatselijke tijd: 14:00
Plaats:

Consorcio Hospital Clínic de Barcelona (HCB).

Inlichtingen over gemachtigde personen en de openingsprocedure:

Se realizará por medios electrónicos a través de la herramienta de sobre digital.

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.1)Inlichtingen over periodiciteit
Periodieke opdracht: neen
VI.2)Inlichtingen over elektronische workflows
VI.3)Nadere inlichtingen:

Gastos anuncio.

El importe del anuncio es a cargo de la empresa adjudicataria.

VI.4)Beroepsprocedures
VI.4.1)Beroepsinstantie
Officiële benaming: Tribunal Administrativo Central de Recursos Contractuales
Plaats: Barcelona
Land: Spanje
VI.4.2)Voor bemiddelingsprocedures bevoegde instantie
VI.4.3)Beroepsprocedure
VI.4.4)Dienst waar inlichtingen over de beroepsprocedures kunnen worden verkregen
VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
20/06/2019