Leveringen - 293279-2019

25/06/2019    S120    Leveringen - Aankondiging van een opdracht - Openbare procedure 

Polen-Radom: Sterilisator

2019/S 120-293279

Aankondiging van een opdracht

Leveringen

Rechtsgrond:

Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: Radomski Szpital Specjalistyczny im. dr. Tytusa Chałubińskiego
Postadres: ul. Lekarska 4
Plaats: Radom
NUTS-code: PL921
Postcode: 26-610
Land: Polen
Contactpersoon: p. Anna Skwarczyńska, K-K Sekcji Zamówień Publicznych
E-mail: zampubl@rszs.regiony.pl
Telefoon: +48 361-52-83
Fax: +48 361-52-13

Internetadres(sen):

Hoofdadres: http://przetargi.rszs.radom.regiony.pl

I.2)Inlichtingen betreffende gezamenlijke aanbesteding
I.3)Communicatie
De aanbestedingsstukken zijn rechtstreeks, volledig, onbeperkt en gratis beschikbaar op: http://przetargi.rszs.radom.regiony.pl
Nadere inlichtingen zijn te verkrijgen op het hierboven vermelde adres
Inschrijvingen of aanvragen tot deelneming moeten worden ingediend via elektronische weg op: https://epuap.gov.pl/wps/portal
Elektronische communicatie vereist het gebruik van tools en bestandsformaten die niet algemeen beschikbaar zijn. Deze tools en bestandsformaten zijn rechtstreeks, volledig, onbeperkt en gratis beschikbaar op: https://miniportal.uzp.gov.pl/
I.4)Soort aanbestedende dienst
Ander type: Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej
I.5)Hoofdactiviteit
Gezondheid

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Zakup i dost. sterylizatorów wraz z adap. pom. w ram. zad. pn. Zakup sprz. med. dla RSS: ang. kard., ramię „C” dla Por. Gastr., steryl. wraz z adap. pom., karetka, ap. USG, ap. RTG oraz in. sprz. i ap. med. wraz z adap. pom.

Referentienummer: RSS/SZP/P-31/2019
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
33191100
II.1.3)Type opdracht
Leveringen
II.1.4)Korte beschrijving:

Przedmiotem zamówienia jest: zakup i dostawa sterylizatorów wraz z adaptacją pomieszczeń w ramach zadania pn. „Zakup sprzętu medycznego dla Radomskiego Szpitala Specjalistycznego: angiograf kardiologiczny, ramię „C” dla Poradni Gastrologicznej, sterylizatory wraz z adaptacją pomieszczeń, karetka, aparat USG, aparat RTG oraz inny sprzęt i aparatura medyczna wraz z adaptacją pomieszczeń” - 2 sztuki.

II.1.5)Geraamde totale waarde
II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: neen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
71320000
45215140
45300000
45310000
45311200
45330000
45400000
42924740
42924730
42664100
42924720
33192000
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: PL921
Voornaamste plaats van uitvoering:

Radomski Szpital Specjalistyczny

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Zakup i dostawa sterylizatorów wraz z adaptacją pomieszczeń w ramach zadania pn. „Zakup sprzętu medycznego dla Radomskiego Szpitala Specjalistycznego: angiograf kardiologiczny, ramię „C” dla Poradni Gastrologicznej, sterylizatory wraz z adaptacją pomieszczeń, karetka, aparat USG, aparat RTG oraz inny sprzęt i aparatura medyczna wraz z adaptacją pomieszczeń” - 2 sztuki.

Cd. sek. VI.3.

Numeracja zgodna z SIWZ.

6.5. Zamawiający przed udzieleniem zamówienia, wezwie wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym, nie krótszym niż 10 dni, terminie aktualnych na dzień złożenia następujących oświadczeń lub dokumentów:

6.5.1. Wykaz oświadczeń lub dokumentów, składanych przez wykonawcę w postępowaniu na wezwanie zamawiającego w celu potwierdzenia okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 pkt. 3 ustawy Pzp:

a) informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21 ustawy Pzp, wystawionej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert;

b) oświadczenia wykonawcy o braku wydania wobec niego prawomocnego wyroku sądu lub ostatecznej decyzji administracyjnej o zaleganiu z uiszczaniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne albo - w przypadku wydania takiego wyroku lub decyzji – dokumentów potwierdzających dokonanie płatności tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami lub zawarcie wiążącego porozumienia w sprawie spłat tych należności;

c) oświadczenia wykonawcy o braku orzeczenia wobec niego tytułem środka zapobiegawczego zakazu ubiegania się o zamówienia publiczne;

d) odpisu z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp;

e) Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa w:

1) lit. a) – składa informację z odpowiedniego rejestru albo, w przypadku braku takiego rejestru, inny równoważny dokument wydany przez właściwy organ sądowy lub administracyjny kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dotyczy informacja albo dokument, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21 ustawy Pzp;

2) lit. d – składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające, że nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości.

3) Dokumenty, o których mowa w pkt. 1) i 2), powinny być wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.

4) Jeżeli w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w pkt. 1, zastępuje się je dokumentem zawierającym odpowiednio oświadczenie wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo osób uprawnionych do jego reprezentacji, lub oświadczenie osoby, której dokument miał dotyczyć, złożone przed notariuszem lub przed organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania wykonawcy lub miejsce zamieszkania tej osoby.

5) Wykonawca mający siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, w odniesieniu do osoby mającej miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, której dotyczy dokument wskazany w pkt. a, składa dokument, o którym mowa w pkt.1, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt. 14 i 21 ustawy Pzp. Jeżeli w kraju, w którym miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument miał dotyczyć, nie wydaje się takich dokumentów, zastępuje się go dokumentem zawierającym oświadczenie tej osoby złożonym przed notariuszem lub przed organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego właściwym ze względu na miejsce zamieszkania tej osoby.

Cd. w sek. II.2.14.

II.2.5)Gunningscriteria
De onderstaande criteria
Kwaliteitscriterium - Naam: Parametry techniczne / Weging: 30
Kwaliteitscriterium - Naam: Gwarancja / Weging: 10
Prijs - Weging: 60
II.2.6)Geraamde waarde
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Einde: 16/12/2019
Deze opdracht kan worden verlengd: neen
II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.12)Inlichtingen over elektronische catalogi
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Cd. sek. II.2.4)

Numeracja zgodna z SIWZ.

8.1.Warunkiem udziału w postępowaniu jest wniesienie Wadium.

8.2. Zamawiający określa wadium w wysokości: 53 227,00 PLN

Cd. w sek. III.1.3)

Afdeling III: Juridische, economische, financiële en technische inlichtingen

III.1)Voorwaarden voor deelneming
III.1.1)Geschiktheid om de beroepsactiviteit uit te oefenen, waaronder de vereisten in verband met de inschrijving in het beroeps- of handelsregister
Lijst en beknopte beschrijving van de voorwaarden:

Zamawiający nie stawia szczegółowych warunków w tym zakresie.

III.1.2)Economische en financiële draagkracht
Lijst en beknopte beschrijving van de selectiecriteria:

Zamawiający nie stawia szczegółowych warunków w tym zakresie.

III.1.3)Technische en beroepsbekwaamheid
Lijst en beknopte beschrijving van de selectiecriteria:

Doświadczenie umożliwiające realizację zamówienia

Warunek ten zostanie spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, iż w ciągu ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy w tym okresie, wykonał min. 1 zamówienie, którego przedmiotem była: dostawa, uruchomienie, przekazanie do eksploatacji zgodnie z przepisami (uzyskanie niezbędnych pozwoleń, dopuszczeń itp.) urządzeń sterylizujących na kwotę min. 750 000,00 PLN.

Na potwierdzenie ww. warunku Wykonawca, którego oferta zostanie oceniona jako najkorzystniejsza, zobowiązany będzie przedłożyć na wezwanie zamawiającego:

a) wykaz dostaw wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów określających czy te dostawy zostały wykonane lub są wykonywane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego dostawy były wykonywane, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych są wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – oświadczenie wykonawcy; w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie powinny być wydane nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert (wzór stanowi załącznik nr 5 do SIWZ).

Cd. sek. II.2.14)

Numeracja zgodna z SIWZ.

6.2. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez wykonawców, jednolity dokument składa każdy z wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. Dokumenty te potwierdzają spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia w zakresie, w którym każdy z wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia.

6.3. Wykonawca, który powołuje się na zasoby innych podmiotów, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia oraz spełniania, w zakresie, w jakim powołuje się na ich zasoby, warunków udziału w postępowaniu składa także jednolite europejskie dokumenty zamówienia dotyczące tych podmiotów.

6.4. Podwykonawcy

6.4.1. Wykonawca zgodnie z art. 36a ust. 1 ustawy prawo zamówień publicznych może powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcy. Zamawiający żąda wskazania przez Wykonawcę części zamówienia i podania przez Wykonawcę firm podwykonawców, o ile jest to wiadome (należy wskazać w jednolitym europejskim dokumencie zamówienia stanowiącym załącznik nr 3 do SIWZ).

6.5.4. Wykaz oświadczeń lub dokumentów, składanych przez wykonawcę w postępowaniu na wezwanie zamawiającego w celu potwierdzenia okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 pkt 2 ustawy Pzp:

a) Aktualne deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności lub zgłoszenie/powiadomienie do Prezesa Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych, zgodnie z Ustawą o Wyrobach Medycznych z dnia 20.5.2010 r. (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 175 ze zm.), potwierdzające, że oferowane sprzęty są wyrobami medycznymi (sterylizatory, myjka, zgrzewarka, myjnia ultradźwiękowa).

b) Certyfikat zgodności potwierdzający, że sterylizator jest oznakowany znakiem CE zgodnie z dyrektywą ciśnieniową - Dyrektywa 97/23/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 29.5.1997 r. w sprawie zbliżenia ustawodawstw Państw Członkowskich dotyczących urządzeń ciśnieniowych – dotyczy sterylizatora parowego z wyposażeniem nr I i sterylizatora parowego z wyposażeniem nr II.

c) Deklaracje producenta oraz potwierdzenie niezależnej jednostki certyfikującej konstrukcje i działanie myjni zgodne z PN-EN 15883-1 oraz PN-EN 15883-2 – dotyczy myjni dezynfektora.

Cd. w sek. VI.4.3)

III.1.5)Informatie over voorbehouden opdrachten
III.2)Voorwaarden met betrekking tot de opdracht
III.2.2)Voorwaarden inzake de uitvoering van de opdracht:

Warunki realizacji umowy są określone we wzorze umowy stanowiącym załącznik nr 6 do SIWZ.

III.2.3)Inlichtingen over het personeel dat verantwoordelijk zal zijn voor de uitvoering van de opdracht

Afdeling IV: Procedure

IV.1)Beschrijving
IV.1.1)Type procedure
Openbare procedure
Versnelde procedure
Motivering:

Zamawiający skrócił termin składania ofert zgodnie z art. 43, ust. 2b, pkt. 2 ustawy z dnia 29 stycznia Prawo zamówień publicznych /t. j. Dz.U. 2018, poz. 1986 ze zm. /.

Poprzednie postępowanie zostało unieważnione z powodu braku ofert. Ze względu na krótki termin realizacji oraz pilną potrzebę rozliczenia umowy o dofinansowanie w 2019 roku konieczne jest przeprowadzenie kolejnego postępowania w trybie procedury przyspieszonej.

IV.1.3)Inlichtingen over een raamovereenkomst of dynamisch aankoopsysteem
IV.1.4)Inlichtingen over een beperking van het aantal oplossingen of inschrijvingen tijdens de onderhandeling of de dialoog
IV.1.6)Inlichtingen over elektronische veiling
IV.1.8)Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: neen
IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.1)Eerdere bekendmaking betreffende deze procedure
IV.2.2)Termijn voor ontvangst van inschrijvingen of deelnemingsaanvragen
Datum: 16/07/2019
Plaatselijke tijd: 10:00
IV.2.3)Geraamde datum van verzending van uitnodigingen tot inschrijving of deelneming aan geselecteerde gegadigden
IV.2.4)Talen die mogen worden gebruikt bij het indienen van inschrijvingen of aanvragen tot deelneming:
Pools
IV.2.6)Minimumtermijn gedurende welke de inschrijver zijn inschrijving gestand moet doen
Looptijd in maanden: 2 (vanaf de datum van ontvangst van de inschrijving)
IV.2.7)Omstandigheden waarin de inschrijvingen worden geopend
Datum: 16/07/2019
Plaatselijke tijd: 10:30
Plaats:

Radomski Szpital Specjalistyczny ul. Lekarska 4 w Radomiu, POLSKA, w pok. nr 411 / Sala Konferencyjna/ IV piętro

Inlichtingen over gemachtigde personen en de openingsprocedure:

Komisja przetargowa

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.1)Inlichtingen over periodiciteit
Periodieke opdracht: neen
VI.2)Inlichtingen over elektronische workflows
VI.3)Nadere inlichtingen:

Numeracja zgodna z SIWZ.

5.1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy:

5.1.1. nie podlegają wykluczeniu;

5.1.2. spełniają warunki udziału w postępowaniu.

5.8. Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 pkt. 1 ustawy Pzp:

5.8.1. w stosunku do którego otwarto likwidację, w zatwierdzonym przez sąd układzie w postępowaniu restrukturyzacyjnym jest przewidziane zaspokojenie wierzycieli przez likwidację jego majątku lub sąd zarządził likwidację jego majątku w trybie art. 332 ust. 1 ustawy z dnia 15.5.2015 r. – Prawo restrukturyzacyjne (t.j. Dz.U.z 2019 poz.243 ze zm.) lub którego upadłość ogłoszono, z wyjątkiem wykonawcy, który po ogłoszeniu upadłości zawarł układ zatwierdzony prawomocnym postanowieniem sądu, jeżeli układ nie przewiduje zaspokojenia wierzycieli przez likwidację majątku upadłego, chyba że sąd zarządził likwidację jego majątku w trybie art. 366 ust. 1 ustawy z dnia 28.2.2003 r.–Prawo upadłościowe (t.j. Dz.U.z 2019 r. poz. 498 ze zm.)

5.9. Zamawiający w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego, najpierw dokona oceny ofert, a następnie zbada, czy wykonawca, którego oferta została oceniona jako najkorzystniejsza, nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu.

6.1. Do oferty każdy wykonawca musi dołączyć:

6.1.1. aktualne na dzień składania ofert oświadczenie w formie jednolitego europejskiego dokumentu zamówienia sporządzonego zgodnie z wzorem standardowego formularza określonego w rozporządzeniu wykonawczym Komisji Europejskiej wydanym na podstawie art. 59 ust. 2 dyrektywy 2014/24/UE /załącznik nr 3 do SIWZ/

Informacje zawarte w jednolitym dokumencie będą stanowić wstępne potwierdzenie, że wykonawca nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu.

Uwaga: W części Część IV JEDZ: Kryteria kwalifikacji wykonawcy wypełniają tylko część α.

6.1.2. pełnomocnictwo

6.1.3. w celu potwierdzenia, że oferowane dostawy odpowiadają wymaganiom określonym przez Zamawiającego do oferty należy przedłożyć wypełnioną specyfikację techniczną według wzoru określonego w załączniku nr 4 do niniejszej SIWZ.

6.1.4. w celu potwierdzenia, że oferowane dostawy odpowiadają wymaganiom określonym przez Zamawiającego do oferty należy przedłożyć dla sprzętów, które mają być dostarczone po zawarciu umowy, katalogi potwierdzające posiadanie przez oferowany sprzęt, wskazanych przez Zamawiającego parametrów wymaganych w zakresie:

1) Sterylizator parowy z wyposażeniem – wersja I: poz.: 1-4, 6-7, 9, 13-24, 26-27.

a) Wyposażenie uzupełniające - 1) myjnia dezynfektor szt. 1: poz.: 1-6, 9, 11, 13-26, 29-31, 35-36, 38-40.

2) Sterylizator parowy z wyposażeniem – wersja II: poz.: 1-7, 9, 13-24, 26-27.

a)Wyposażenie uzupełniające - 1) myjnia dezynfektor szt. 1: poz.: 1-6, 9, 11, 13-26, 29-31, 35-36, 40.

W przypadku braku zamieszczenia w dostarczonym przez wykonawcę katalogu, informacji potwierdzających spełnienie przez oferowany produkt, wskazanych przez Zamawiającego ww. parametrów wymaganych, wprowadza się wymóg dostarczenia oświadczenia producenta, w którym producent potwierdzi posiadanie przez ww. produkt cech wymaganych przez Zamawiającego w ww. zakresie.

6.1.5. dokument potwierdzający wniesienie wadium (w przypadku wniesienia wadium w formach określonych w pkt. 8.4.2 – 8.4.5).

Cd. w sek. II.2.4)

VI.4)Beroepsprocedures
VI.4.1)Beroepsinstantie
Officiële benaming: Krajowa Izba Odwoławcza
Postadres: ul. Postępu 17a
Plaats: Warszawa
Postcode: 02-676
Land: Polen
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Telefoon: +48 224587840
Fax: +48 224587800
VI.4.2)Voor bemiddelingsprocedures bevoegde instantie
VI.4.3)Beroepsprocedure
Precieze aanduiding van de termijn(en) voor beroepsprocedures:

18.6. Odwołanie wnosi się:

— W terminie 10 dni od dnia przesłania informacji o czynności zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia – jeżeli zostały przesłane w sposób określony w art. 180 ust. 5 zdanie drugie albo

— W terminie 15 dni – jeżeli zostały przesłane w inny sposób.

18.7. Odwołanie wobec treści ogłoszenia o zamówieniu oraz wobec postępowań Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, wnosi się w terminie:

— 10 dni od dnia publikacji ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia na stronie internetowej.

18.8. Odwołanie wobec czynności innych niż określone w pkt. 18.6 i 18.7 wnosi się:

— W terminie 10 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia;

Numeracja zgodna z SIWZ.

Cd. sek. IIl.1.3)

Numeracja zgodna z SIWZ.

6.7. Poleganie przez wykonawcę na zdolnościach technicznych lub zawodowych innych podmiotów w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu:

6.7.1. W celu oceny, czy wykonawca polegając na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów na zasadach określonych w art. 22a ustawy, będzie dysponował niezbędnymi zasobami

W stopniu umożliwiającym należyte wykonanie zamówienia publicznego oraz oceny, czy stosunek łączący wykonawcę z tymi podmiotami gwarantuje rzeczywisty dostęp do ich zasobów, zamawiający żąda dokumentów, które określają w szczególności:

1) zakres dostępnych wykonawcy zasobów innego podmiotu;

2) sposób wykorzystania zasobów innego podmiotu, przez wykonawcę, przy wykonywaniu zamówienia publicznego;

3) zakres i okres udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia publicznego;

4) czy podmiot, na zdolnościach którego wykonawca polega w odniesieniu do warunków udziału w postępowaniu dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, zrealizuje roboty budowlane lub usługi, których wskazane zdolności dotyczą.

VI.4.4)Dienst waar inlichtingen over de beroepsprocedures kunnen worden verkregen
Officiële benaming: Departament Odwołań
Postadres: Postępu 17a
Plaats: Warszawa
Postcode: 02-676
Land: Polen
Telefoon: +48 224587801
VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
21/06/2019