Leveringen - 293290-2019

25/06/2019    S120    Leveringen - Aankondiging van een opdracht - Openbare procedure 

Nederland-Groningen: Printers en plotters

2019/S 120-293290

Aankondiging van een opdracht

Leveringen

Rechtsgrond:

Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: IUC-Noord
Nationaal identificatienummer: 50973029 Groningen
Postadres: Emmasingel 1
Plaats: Groningen
NUTS-code: NL
Postcode: 9726 AH
Land: Nederland
Contactpersoon: IUC – Daniel Douma
E-mail: daniel.douma@iuc-noord.nl
Telefoon: +31 500000000

Internetadres(sen):

Hoofdadres: https://www.sso-noord.nl/iuc/

Adres van het kopersprofiel: https://eu.eu-supply.com/ctm/Company/CompanyInformation/Index/336769

I.2)Inlichtingen betreffende gezamenlijke aanbesteding
I.3)Communicatie
De aanbestedingsstukken zijn rechtstreeks, volledig, onbeperkt en gratis beschikbaar op: http://eu.eu-supply.com/app/rfq/rwlentrance_s.asp?PID=241369&B=
Nadere inlichtingen zijn te verkrijgen op het hierboven vermelde adres
Inschrijvingen of aanvragen tot deelneming moeten worden ingediend via elektronische weg op: http://eu.eu-supply.com/app/rfq/rwlentrance_s.asp?PID=241369&B=
Inschrijvingen of aanvragen tot deelneming moeten worden ingediend het hierboven vermelde adres
I.4)Soort aanbestedende dienst
Ministerie of andere nationale of federale instantie, met inbegrip van regionale of plaatselijke onderverdelingen
I.5)Hoofdactiviteit
Onderwijs

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Vervanging rolprinters

Referentienummer: DUO-EURAAN-DD-IUCN18100309
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
30232100
II.1.3)Type opdracht
Leveringen
II.1.4)Korte beschrijving:

DUO zoekt 1 opdrachtnemer voor:

— het leveren, installeren en onderhouden van een fullcolour hoogvolume rolprintoplossing en bijbehorende randapparatuur,

— het afvoeren van de huidige apparatuur (zie bijlage 4 – huidige situatie),

— het leveren en implementeren van een integriteitssyssteem (file-based werken) over het print-, couverteer en reprintproces zodat aangetoond kan worden waar een printopdracht zich in het proces bevindt, en of de printopdracht ook daadwerkelijk (en volledig) is verwerkt in een enveloppe. Het systeem sluit aan op het systeem van de couverteeromgeving,

— het leveren en implementeren van een kwaliteitssysteem die zorgt dat de kwaliteit van het geprinte product bewaakt en gestuurd wordt.

II.1.5)Geraamde totale waarde
Waarde zonder btw: 3 500 000.00 EUR
II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: neen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
30232130
50000000
50313000
50323000
50324200
79000000
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: NL11
NUTS-code: NL
Voornaamste plaats van uitvoering:

Groningen

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

DUO zoekt 1 opdrachtnemer voor:

— het leveren, installeren en onderhouden van een fullcolour hoogvolume rolprintoplossing en bijbehorende randapparatuur,

— het afvoeren van de huidige apparatuur (zie bijlage 4 – huidige situatie),

— het leveren en implementeren van een integriteitssyssteem (file-based werken) over het print-, couverteer en reprintproces zodat aangetoond kan worden waar een printopdracht zich in het proces bevindt, en of de printopdracht ook daadwerkelijk (en volledig) is verwerkt in een enveloppe. Het systeem sluit aan op het systeem van de couverteeromgeving,

— het leveren en implementeren van een kwaliteitssysteem die zorgt dat de kwaliteit van het geprinte product bewaakt en gestuurd wordt.

II.2.5)Gunningscriteria
De prijs is niet het enige gunningscriterium en alle criteria worden enkel vermeld in de aanbestedingsdocumenten
II.2.6)Geraamde waarde
Waarde zonder btw: 3 500 000.00 EUR
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Looptijd in maanden: 72
Deze opdracht kan worden verlengd: ja
Beschrijving van verlengingen:

Na 6 jaar is er de mogelijkheid om de overeenkomst 4 maal met 12 maanden te verlengen.

II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.12)Inlichtingen over elektronische catalogi
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Afdeling III: Juridische, economische, financiële en technische inlichtingen

III.1)Voorwaarden voor deelneming
III.1.1)Geschiktheid om de beroepsactiviteit uit te oefenen, waaronder de vereisten in verband met de inschrijving in het beroeps- of handelsregister
Lijst en beknopte beschrijving van de voorwaarden:

Voor de uitvoering van de opdracht dient Inschrijver bevoegd te zijn.

Bewijsmiddelen.

U toont zijn beroepsbevoegdheid bij inschrijving aan door inschrijving in het beroepsregister of handelsregister. U overlegt hiertoe een recent uittreksel uit het handelsregister dat de feitelijke situatie op het moment van Inschrijving weergeeft.

III.1.2)Economische en financiële draagkracht
Selectiecriteria zoals vermeld in de aanbestedingsstukken
III.1.3)Technische en beroepsbekwaamheid
Selectiecriteria zoals vermeld in de aanbestedingsstukken
III.1.5)Informatie over voorbehouden opdrachten
III.2)Voorwaarden met betrekking tot de opdracht
III.2.2)Voorwaarden inzake de uitvoering van de opdracht:
III.2.3)Inlichtingen over het personeel dat verantwoordelijk zal zijn voor de uitvoering van de opdracht

Afdeling IV: Procedure

IV.1)Beschrijving
IV.1.1)Type procedure
Openbare procedure
IV.1.3)Inlichtingen over een raamovereenkomst of dynamisch aankoopsysteem
IV.1.4)Inlichtingen over een beperking van het aantal oplossingen of inschrijvingen tijdens de onderhandeling of de dialoog
IV.1.6)Inlichtingen over elektronische veiling
IV.1.8)Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: ja
IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.1)Eerdere bekendmaking betreffende deze procedure
IV.2.2)Termijn voor ontvangst van inschrijvingen of deelnemingsaanvragen
Datum: 10/10/2019
Plaatselijke tijd: 12:00
IV.2.3)Geraamde datum van verzending van uitnodigingen tot inschrijving of deelneming aan geselecteerde gegadigden
IV.2.4)Talen die mogen worden gebruikt bij het indienen van inschrijvingen of aanvragen tot deelneming:
Nederlands
IV.2.6)Minimumtermijn gedurende welke de inschrijver zijn inschrijving gestand moet doen
De inschrijving moet geldig blijven tot: 07/02/2020
IV.2.7)Omstandigheden waarin de inschrijvingen worden geopend
Datum: 10/10/2019
Plaatselijke tijd: 12:00
Plaats:

Groningen

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.1)Inlichtingen over periodiciteit
Periodieke opdracht: neen
VI.2)Inlichtingen over elektronische workflows
Elektronische facturering wordt aanvaard
VI.3)Nadere inlichtingen:
VI.4)Beroepsprocedures
VI.4.1)Beroepsinstantie
Officiële benaming: Rechtbank Den Haag
Plaats: Den Haag
Land: Nederland
VI.4.2)Voor bemiddelingsprocedures bevoegde instantie
Officiële benaming: Commissie van aanbestedingsexperts
Plaats: Den Haag
Land: Nederland

Internetadres: http://www.commissievanaanbestedingsexperts.nl/

VI.4.3)Beroepsprocedure
VI.4.4)Dienst waar inlichtingen over de beroepsprocedures kunnen worden verkregen
VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
21/06/2019