Leveringen - 293296-2019

25/06/2019    S120    - - Leveringen - Aankondiging van een opdracht - Openbare procedure 

Roemenië-Boekarest: Katheters

2019/S 120-293296

Aankondiging van een opdracht

Leveringen

Legal Basis:

Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam en adressen
Spitalul Clinic de Urgență București
4505332
Str. Floreasca nr. 8
Bucureşti
014461
Roemenië
Contactpersoon: Ec. Daniela Dobos
Telefoon: +40 215992283
E-mail: achizitii@urgentafloreasca.ro
Fax: +40 215992282
NUTS-code: RO321

Internetadres(sen):

Hoofdadres: www.urgentafloreasca.ro

Adres van het kopersprofiel: www.e-licitatie.ro

I.2)Inlichtingen betreffende gezamenlijke aanbesteding
I.3)Communicatie
De aanbestedingsstukken zijn rechtstreeks, volledig, onbeperkt en gratis beschikbaar op: www.e-licitatie.ro
Nadere inlichtingen zijn te verkrijgen op het hierboven vermelde adres
Inschrijvingen of aanvragen tot deelneming moeten worden ingediend het hierboven vermelde adres
I.4)Soort aanbestedende dienst
Ander type: Spital
I.5)Hoofdactiviteit
Gezondheid

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Materiale sanitare și consumabile pentru Laboratorul Clinic Radiologie Intervențională

Referentienummer: 2019450533251
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
33141200
II.1.3)Type opdracht
Leveringen
II.1.4)Korte beschrijving:

Furnizare materiale sanitare si consumabile pentru Laboratorul Clinic Radiologie Interventionala – 13 loturi conform caietului de sarcini.

In temeiul prevederilor art. 160 din Legea 98/2016, modificata prin OUG 107/2017, operatorii economici interesati de procedura vor solicita clarificari sau informatii suplimentare in legatura cu documentatia de atribuire cu 20 zile inainte de termenul stabilit pentru depunerea ofertelor, iar in temeiul art. 161 din Legea 98/2016, modificata prin OUG 107/2017, raspunsul autoritatii contractante va fi transmis cu 10 zile inainte de termenul stabilit pentru depunerea ofertelor.

II.1.5)Geraamde totale waarde
II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: ja
Inschrijvingen mogen worden ingediend voor meerdere percelen, maximumaantal: 13
Maximumaantal percelen dat aan één inschrijver mag worden gegund: 13
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Spirale metalice

Perceel nr.: 9
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
33111710
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: RO321
Voornaamste plaats van uitvoering:

Spitalul Clinic de Urgenta Bucuresti, Calea Floreasca nr. 8, sector 1, Bucuresti.

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Consumabile pentru Laboratorul Clinic Radiologie Interventionala conform caietului de sarcini. Cantitatile minime si maxime aferente contractului subsecvent, precum si cantitatile minime si maxime aferente acordului-cadru se regasesc in caietul de sarcini.

II.2.5)Gunningscriteria
De onderstaande criteria
Prijs
II.2.6)Geraamde waarde
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Looptijd in maanden: 36
Deze opdracht kan worden verlengd: neen
II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.12)Inlichtingen over elektronische catalogi
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Cateter diagnostic aortografie

Perceel nr.: 2
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
33141200
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: RO321
Voornaamste plaats van uitvoering:

Spitalul Clinic de Urgenta Bucuresti, Calea Floreasca nr. 8, sector 1, Bucuresti.

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Furnizare consumabile pentru Laboratorul Clinic Radiologie Interventionala, conform caietului de sarcini. Cantitatile minime si maxime aferente contractului subsecvent, precum si cantitatile minime si maxime aferente acordului-cadru se regasesc in caietul de sarcini.

II.2.5)Gunningscriteria
De onderstaande criteria
Prijs
II.2.6)Geraamde waarde
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Looptijd in maanden: 36
Deze opdracht kan worden verlengd: neen
II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.12)Inlichtingen over elektronische catalogi
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Cateter de suport pentru angioplastie percutanată

Perceel nr.: 6
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
33141200
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: RO321
Voornaamste plaats van uitvoering:

Spitalul Clinic de Urgenta Bucuresti, Calea Floreasca nr. 8, sector 1, Bucuresti.

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Consumabile pentru Laboratorul Clinic Radiologie, conform caietului de sarcini. Cantitatile minime si maxime aferente contractului subsecvent, precum si cantitatile minime si maxime aferente acordului-cadru se regasesc in caietul de sarcini.

II.2.5)Gunningscriteria
De onderstaande criteria
Prijs
II.2.6)Geraamde waarde
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Looptijd in maanden: 36
Deze opdracht kan worden verlengd: neen
II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.12)Inlichtingen over elektronische catalogi
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Kit filtru venă cavă din nitinol

Perceel nr.: 7
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
33140000
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: RO321
Voornaamste plaats van uitvoering:

Spitalul Clinic de Urgenta Bucuresti, Calea Floreasca nr. 8, sector 1, Bucuresti.

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Consumabile pentru Laboratorul Clinic Radiologie Interventionala, conform caietului de sarcini. Cantitatile minime si maxime aferente contractului subsecvent, precum si cantitatile minime si maxime aferente acordului-cadru se regasesc in caietul de sarcini.

II.2.5)Gunningscriteria
De onderstaande criteria
Prijs
II.2.6)Geraamde waarde
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Looptijd in maanden: 36
Deze opdracht kan worden verlengd: neen
II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.12)Inlichtingen over elektronische catalogi
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Cateter diagnostic selectiv

Perceel nr.: 1
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
33141200
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: RO321
Voornaamste plaats van uitvoering:

Spitalul Clinic de Urgenta Bucuresti, Calea Floreasca nr. 8, sector 1, Bucuresti.

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Consumabile pentru Laboratorul Clinic Radiologie Interventionala, conform caietului de sarcini. Cantitatile minime si maxime aferente contractului subsecvent, precum si cantitatile minime si maxime aferente acordului-cadru se regasesc in caietul de sarcini.

II.2.5)Gunningscriteria
De onderstaande criteria
Prijs
II.2.6)Geraamde waarde
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Looptijd in maanden: 36
Deze opdracht kan worden verlengd: neen
II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.12)Inlichtingen over elektronische catalogi
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Balon farmacologic activ pentru angioplastie percutanată periferică

Perceel nr.: 12
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
33111730
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: RO321
Voornaamste plaats van uitvoering:

Spitalul Clinic de Urgenta Bucuresti, Calea Floreasca nr. 8, sector 1, Bucuresti.

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Consumabile pentru Laboratorul Clinic Radiologie Interventionala, conform caietului de sarcini. Cantitatile minime si maxime aferente contractului subsecvent, precum si cantitatile minime si maxime aferente acordului-cadru se regasesc in caietul de sarcini.

II.2.5)Gunningscriteria
De onderstaande criteria
Prijs
II.2.6)Geraamde waarde
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Looptijd in maanden: 36
Deze opdracht kan worden verlengd: neen
II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.12)Inlichtingen over elektronische catalogi
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Consumabile pentru embolizare endovasculară

Perceel nr.: 8
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
33696800
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: RO321
Voornaamste plaats van uitvoering:

Spitalul Clinic de Urgenta Bucuresti, Calea Floreasca nr. 8, sector 1, Bucuresti.

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Consumabile pentru Laboratorul Clinic Radiologie Interventionala, conform caietului de sarcini. Cantitatile minime si maxime aferente contractului subsecvent, precum si cantitatile minime si maxime aferente acordului-cadru se regasesc in caietul de sarcini.

II.2.5)Gunningscriteria
De onderstaande criteria
Prijs
II.2.6)Geraamde waarde
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Looptijd in maanden: 36
Deze opdracht kan worden verlengd: neen
II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.12)Inlichtingen over elektronische catalogi
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Set introductor cu ac puncție, pentru acces brahial

Perceel nr.: 13
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
33141220
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: RO321
Voornaamste plaats van uitvoering:

Spitalul Clinic de Urgenta Bucuresti, Calea Floreasca nr. 8, sector 1, Bucuresti.

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Consumabile pentru Laboratorul Clinic Radiologie Interventionala, conform caietului de sarcini. Cantitatile minime si maxime aferente contractului subsecvent, precum si cantitatile minime si maxime aferente acordului-cadru se regasesc in caietul de sarcini.

II.2.5)Gunningscriteria
De onderstaande criteria
Prijs
II.2.6)Geraamde waarde
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Looptijd in maanden: 36
Deze opdracht kan worden verlengd: neen
II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.12)Inlichtingen over elektronische catalogi
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Stenturi pentru angioplastie percutanată periferică

Perceel nr.: 11
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
33184300
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: RO321
Voornaamste plaats van uitvoering:

Spitalul Clinic de Urgenta Bucuresti, Calea Floreasca nr. 8, sector 1, Bucuresti.

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Consumabile pentru Laboratorul Clinic Radiologie Interventionala, conform caietului de sarcini. Cantitatile minime si maxime aferente contractului subsecvent, precum si cantitatile minime si maxime aferente acordului-cadru se regasesc in caietul de sarcini.

II.2.5)Gunningscriteria
De onderstaande criteria
Prijs
II.2.6)Geraamde waarde
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Looptijd in maanden: 36
Deze opdracht kan worden verlengd: neen
II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.12)Inlichtingen over elektronische catalogi
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Ghiduri hidrofile lungi pentru angiografie

Perceel nr.: 4
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
33111710
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: RO321
Voornaamste plaats van uitvoering:

Spitalul Clinic de Urgenta Bucuresti, Calea Floreasca nr. 8, sector 1, Bucuresti.

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Furnizare consumabile pentru Laboratorul Clinic Radiologie Interventionala, conform caietului de sarcini. Cantitatile minime si maxime aferente contractului subsecvent, precum si cantitatile minime si maxime aferente acordului-cadru se regasesc in caietul de sarcini.

II.2.5)Gunningscriteria
De onderstaande criteria
Prijs
II.2.6)Geraamde waarde
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Looptijd in maanden: 36
Deze opdracht kan worden verlengd: neen
II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.12)Inlichtingen over elektronische catalogi
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Microcateter pentru proceduri intravasculare periferice cu microghid aferent cu vârf preformabil cu opacitate crescută

Perceel nr.: 3
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
33141200
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: RO321
Voornaamste plaats van uitvoering:

Spitalul Clinic de Urgenta Bucuresti, Calea Floreasca nr. 8, sector 1, Bucuresti.

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Furnizare consumabile pentru Laboratorul Clinic Radiologie Interventionala, conform caietului de sarcini. Cantitatile minime si maxime aferente contractului subsecvent, precum si cantitatile minime si maxime aferente acordului-cadru se regasesc in caietul de sarcini.

II.2.5)Gunningscriteria
De onderstaande criteria
Prijs
II.2.6)Geraamde waarde
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Looptijd in maanden: 36
Deze opdracht kan worden verlengd: neen
II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.12)Inlichtingen over elektronische catalogi
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Sondă cu balon pentru angioplastie percutanată periferică

Perceel nr.: 10
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
33111730
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: RO321
Voornaamste plaats van uitvoering:

Spitalul Clinic de Urgenta Bucuresti, Calea Floreasca nr. 8, sector 1, Bucuresti.

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Consumabile pentru Laboratorul Clinic Radiologie Interventionala, conform caietului de sarcini. Cantitatile minime si maxime aferente contractului subsecvent, precum si cantitatile minime si maxime aferente acordului-cadru se regasesc in caietul de sarcini.

II.2.5)Gunningscriteria
De onderstaande criteria
Prijs
II.2.6)Geraamde waarde
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Looptijd in maanden: 36
Deze opdracht kan worden verlengd: neen
II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.12)Inlichtingen over elektronische catalogi
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Teacă arterială lungă cu valvă detașabilă

Perceel nr.: 5
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
33111710
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: RO321
Voornaamste plaats van uitvoering:

Spitalul Clinic de Urgenta Bucuresti, Calea Floreasca nr. 8, sector 1, Bucuresti.

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Consumabile pentru Laboratorul Clinic Radiologie Interventionala, conform caietului de sarcini. Cantitatile minime si maxime aferente contractului subsecvent, precum si cantitatile minime si maxime aferente acordului-cadru se regasesc in caietul de sarcini.

II.2.5)Gunningscriteria
De onderstaande criteria
Prijs
II.2.6)Geraamde waarde
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Looptijd in maanden: 36
Deze opdracht kan worden verlengd: neen
II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.12)Inlichtingen over elektronische catalogi
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Afdeling III: Juridische, economische, financiële en technische inlichtingen

III.1)Voorwaarden voor deelneming
III.1.1)Geschiktheid om de beroepsactiviteit uit te oefenen, waaronder de vereisten in verband met de inschrijving in het beroeps- of handelsregister
Lijst en beknopte beschrijving van de voorwaarden:

Cerinta nr. 1 – Informatii privind neincadrarea in prevederile art. 164 din Legea nr. 98/2016 privind achizitiile publice, cu modificarile si completarile ulterioare. Operatorul economic (lider, asociat, tert sustinator, subcontractant, daca este cazul) va completa cerinta corespunzatoare din formularul DUAE.

Cerinta nr. 2 – Informatii privind neincadrarea in prevederile art. 165 si art. 167 din Legea nr. 98/2016 privind achizitiile publice, cu modificarile si completarile ulterioare. Operatorul economic (lider, asociat, tert sustinator, subcontractant, daca este cazul) va completa cerinta corespunzatoare in formularul DUAE.

Cerinta nr. 3 – Declaratie privind neincadrarea in prevederile art. 59 si 60 din Legea nr. 98/2016 privind achizitiile publice, cu modificarile si completarile ulterioare. Operatorul economic (lider, asociat, tert sustinator, subcontractant, daca este cazul) va completa cerinta corespunzatoare in formularul DUAE din documentatia de atribuire si se va atasa declaratia in SEAP odata cu DUAE. Persoane cu functie de decizie din cadrul Spitalului Clinic de Urgenta Bucuresti:

— dr. Ionut Negoi – manager Interimar,

— dr. Mihaela Vartic – director medical interimar,

— ec. Maria Dinescu – director financiar-contabil,

— Laura Munteanu-Rosu – director Ingrijiri,

— ing. ec. Madalin Necula – sef Serviciu Achizitii Publice.

Documentele justificative care sustin cerintele 1 si 2 si care se vor prezenta doar de catre operatorii economici clasati pe locul I, II si

III – Indeplinirea obligatiilor exigibile de plata la bugetul consolidat al statului. Operatorul economic (lider, asociat, tert sustinator, subcontractant-daca este cazul) va completa cerinta corespunzatoare in formularul DUAE din documentatia de atribuire. Pentru confirmarea celor declarate in DUAE se va solicita doar ofertantilor clasati pe locurile I, II si III dupa aplicarea criteriului de atribuire prezentarea pana la data incheierii raportului procedurii de atribuire a urmatoarelor documente:

— certificat de atestare fiscala pentru persoane juridice privind obligatiile de plata la bugetul consolidat al statului in original sau copie certificata pe proprie raspundere pentru conformitate cu originalul, document din care sa reiasa ca ofertantul nu are datorii restante la momentul in care trebuie sa prezinte acest certificat. In acest caz sunt aplicabile prevederile art. 166 (2) din Legea nr. 98/2016 privind achizitiile publice cu modificarile si completarile ulterioare,

— certificat de atestare fiscala pentru persoane juridice privind obligatiile de plata la bugetul local in original sau copie certificata pe proprie raspundere pentru conformitate cu originalul, document din care sa reiasa ca ofertantul nu are datorii restante la momentul in care trebuie sa prezinte acest certificat. In acest caz sunt aplicabile prevederile art. 166 (2) din Legea nr. 98/2016 privind achizitiile publice, cu modificarile si completarile ulterioare. Pentru persoane juridice straine: operatorul economic va prezenta documente edificatoare – eliberate de autoritati ale tarii de origine (certificate, caziere judiciare, alte documente echivalente) pentru a rezulta apartenenta/înregistrarea la organe din tara respectiva. Se vor prezenta conform prevederilor legale, care sa ateste ca acestia nu inregistreaza obligatii fiscale restante in conditiile legii incidente in tara de rezidenta. Documentele prezentate in alta limba decat cea romana vor fi insotite de traducere autorizata. Pentru persoanele juridice straine ca modalitate de indeplinire a cerintei este si completarea DUAE conform art. 193 din Legea 98/2016, cu modificarile si completarile ulterioare, urmand ca documentele edificatoare sa fie prezentate doar la solicitarea autoritatii contractante, la finalizarea evaluarii ofertelor. In ceea ce priveste obligatiile fiscale acestea vor fi indeplinite in conformitate cu prevederile din tara de rezidenta, ca sunt legal constituiti, ca nu se afla in niciuna dintre situatil [...] detalii pe www.e-licitatie.ro

III.1.2)Economische en financiële draagkracht
Selectiecriteria zoals vermeld in de aanbestedingsstukken
III.1.3)Technische en beroepsbekwaamheid
Selectiecriteria zoals vermeld in de aanbestedingsstukken
III.1.5)Informatie over voorbehouden opdrachten
III.2)Voorwaarden met betrekking tot de opdracht
III.2.2)Voorwaarden inzake de uitvoering van de opdracht:
III.2.3)Inlichtingen over het personeel dat verantwoordelijk zal zijn voor de uitvoering van de opdracht

Afdeling IV: Procedure

IV.1)Beschrijving
IV.1.1)Type procedure
Openbare procedure
IV.1.3)Inlichtingen over een raamovereenkomst of dynamisch aankoopsysteem
De aanbesteding betreft het sluiten van een raamovereenkomst
Raamovereenkomst met meerdere ondernemingen
Beoogd maximumaantal deelnemers aan de raamovereenkomst: 3
IV.1.4)Inlichtingen over een beperking van het aantal oplossingen of inschrijvingen tijdens de onderhandeling of de dialoog
IV.1.6)Inlichtingen over elektronische veiling
IV.1.8)Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: neen
IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.1)Eerdere bekendmaking betreffende deze procedure
IV.2.2)Termijn voor ontvangst van inschrijvingen of deelnemingsaanvragen
Datum: 26/07/2019
Plaatselijke tijd: 15:00
IV.2.3)Geraamde datum van verzending van uitnodigingen tot inschrijving of deelneming aan geselecteerde gegadigden
IV.2.4)Talen die mogen worden gebruikt bij het indienen van inschrijvingen of aanvragen tot deelneming:
Roemeens
IV.2.6)Minimumtermijn gedurende welke de inschrijver zijn inschrijving gestand moet doen
De inschrijving moet geldig blijven tot: 26/01/2020
IV.2.7)Omstandigheden waarin de inschrijvingen worden geopend
Datum: 26/07/2019
Plaatselijke tijd: 15:00
Plaats:

In SEAP.

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.1)Inlichtingen over periodiciteit
Periodieke opdracht: ja
Tijdstip waarop naar verwachting nieuwe aankondigingen worden bekendgemaakt:

15.6.2022.

VI.2)Inlichtingen over elektronische workflows
VI.3)Nadere inlichtingen:

Documentatia de atribuire este afisata in SICAP, www.e-licitatie.ro

Toate raspunsurile la clarificari cerute de catre operatorii economici sau formulate de catre autoritatea contractanta vor fi postate pe site-ul www.e-licitatie.ro

Instructiuni privind DUAE – A se vedea documentul „Instrucțiuni pentru ofertanți” atasat prezentei documentatii de atribuire, punct 1 – Instrucțiuni privind DUAE.

Fara a aduce atingere prevederilor Legii nr. 182/2002 privind protectia informatiilor clasificate, cu modificarile si completarile ulterioare, operatorul economic va preciza in oferta depusa acele informatii cuprinse in propunerea tehnica pe care le declară ca fiind confidențiale. Caracterul confidențial trebuie demonstrat prin orice mijloace de probă. In lipsa documentelor care demonstreaza caracterul confidential, documentele vor fi considerate ca neconfidentiale. Avand in vedere ca autoritatea contractanta va semna acordul-cadru doar cu operatorii ecomomici situati pe locul I, II, III, dupa caz, modul de departajare a ofertelor cu preturi egale se va face astfel:

1) In cazul in care comisia constata ca au fost depuse/introduse in SEAP mai mult de doua oferte admisibile cu preturi egale la ofertantii clasati pe locul I, autoritatea contractanta va transmite prin SEAP, o solicitare de clarificare referitoare la depunerea unor noi propuneri financiare imbunatatite (cu 2 zecimale), iar operatorii economici vor transmite raspunsul lor folosind facilitatile oferite de SEAP, caz in care contractul va fi atribuit primilor 3 ofertanti care au pretul cel mai scazut;

2) In cazul in care comisia constata ca au fost depuse mai mult de 2 oferte admisibile cu preturi egale de catre ofertantii clasati pe locul II, modul de departajare a acestora se va face prin solicitarea, in SEAP, a unei noi propuneri financiare imbunatatite (cu 2 zecimale), iar operatorii economici vor transmite raspunsul lor folosind facilitatile oferite de SEAP, astfel incat ofertantul clasat pe locul I sa nu fie afectat, respectiv noua propunere financiara sa nu fie egala sau mai mica decat oferta clasata pe locul I;

3) In cazul in care comisia constata ca au fost depuse mai mult de 2 oferte admisibile cu preturi egale de catre ofertantii clasati pe locul III, modul de departajare a acestora se va face prin solicitarea in SEAP, a unei noi propuneri financiare imbunatatite (cu 2 zecimale), iar operatorii economici vor transmite raspunsul lor folosind facilitatile oferite de SEAP, astfel incat ofertantii clasati pe locul II sa nu fie afectati, respectiv noua propunere financiara sa nu fie egala sau mai mica decat oferta clasata pe locul II. Termenele/datele de depunere ale noilor propuneri financiare se vor comunica în solicitarea transmisa de catre autoritatea contractanta. Autoritatea contractanta va incheia contracte subsecvente cu operatorul economic clasat pe locul I pana cand acesta isi declara incapacitatea de a mai furniza produsele sau se reziliaza acordul-cadru cu acesta. In aceasta situatie autoritatea contractanta va incheia contracte subsecvente cu operatorul economic clasat pe locul II sau III daca cel clasat pe locul II refuza semnarea contractului subsecvent.

VI.4)Beroepsprocedures
VI.4.1)Beroepsinstantie
Consiliul Național de Soluționare a Contestațiilor
Str. Stavropoleos nr. 6, sector 3
București
030084
Roemenië
Telefoon: +40 213104641
E-mail: office@cnsc.ro
Fax: +40 213104642 / +40 218900745

Internetadres: http://www.cnsc.ro

VI.4.2)Voor bemiddelingsprocedures bevoegde instantie
VI.4.3)Beroepsprocedure
Precieze aanduiding van de termijn(en) voor beroepsprocedures:

Legea 101/2016, cu modificarile si completarile ulterioare.

VI.4.4)Dienst waar inlichtingen over de beroepsprocedures kunnen worden verkregen
VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
21/06/2019