Leveringen - 293315-2019

25/06/2019    S120    Leveringen - Aankondiging van een opdracht - Openbare procedure 

Slowakije-Brestovany: Containervervoeruitrusting

2019/S 120-293315

Aankondiging van een opdracht

Leveringen

Rechtsgrond:

Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: Obec Brestovany
Nationaal identificatienummer: 00312312
Postadres: J. Nižňanského 6
Plaats: Brestovany
NUTS-code: SK021
Postcode: 919 27
Land: Slovakije
E-mail: oubrestovany@westcom.sk
Telefoon: +421 335596153
Fax: +421 335596123

Internetadres(sen):

Hoofdadres: http://www.brestovany.sk

I.2)Inlichtingen betreffende gezamenlijke aanbesteding
I.3)Communicatie
De aanbestedingsstukken zijn rechtstreeks, volledig, onbeperkt en gratis beschikbaar op: https://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie-zakaziek/detail/dokumenty/421466
Nadere inlichtingen zijn te verkrijgen op een ander adres:
Officiële benaming: Verobs, s.r.o.
Nationaal identificatienummer: 46959998
Postadres: Muškátová ulica 14930/33
Plaats: Banská Bystrica
NUTS-code: SK032
Postcode: 974 01
Land: Slovakije
Contactpersoon: Mária Ivaničová
E-mail: obstaravam@gmail.com
Telefoon: +421 90457627

Internetadres(sen):

Hoofdadres: http://www.brestovany.sk

Inschrijvingen of aanvragen tot deelneming moeten worden ingediend via elektronische weg op: https://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie-zakaziek/detail/421466
I.4)Soort aanbestedende dienst
Regionale of plaatselijke instantie
I.5)Hoofdactiviteit
Algemene overheidsdiensten

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

„Technika pre zberný dvor v obci Brestovany“ (2)

Referentienummer: 1/2019/EU
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
42418940
II.1.3)Type opdracht
Leveringen
II.1.4)Korte beschrijving:

Predmetom zákazky je dodávka novej techniky pre zberný dvor v obci Brestovany pozostávajúca z 3. častí:

1.časť Stroje,

2.časť Príves za traktor malý,

3.časť Bio sekací a rezací voz.

II.1.5)Geraamde totale waarde
Waarde zonder btw: 311 881.50 EUR
II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: ja
Inschrijvingen mogen worden ingediend voor alle percelen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Stroje

Perceel nr.: 1
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
16700000
34220000
34390000
16000000
60000000
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: SK021
Voornaamste plaats van uitvoering:

Obec Brestovany

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

— univerzálny traktor s celným nakladacom - 1 kus, kontajnerový traktorový príves - 1 kus, vidly s pridržiavacom - 1 kus, základná lopata - 1 kus, kombinovaná lopata - 1 kus.

II.2.5)Gunningscriteria
De onderstaande criteria
Prijs
II.2.6)Geraamde waarde
Waarde zonder btw: 192 009.00 EUR
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Looptijd in maanden: 6
Deze opdracht kan worden verlengd: neen
II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.12)Inlichtingen over elektronische catalogi
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: ja
Benaming van het project:

OPKZP-PO1-SC111-2016-10 10

II.2.14)Nadere inlichtingen

Verejný obstarávateľ vyžaduje na zabezpečenie ponuky pre časť 1 zloženie zábezpeky vo výške 5 000,- EUR (slovom: päťtisíc EUR)

II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Príves za traktor malý

Perceel nr.: 2
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
34220000
60000000
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: SK021
Voornaamste plaats van uitvoering:

Obec Brestovany

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

— príves za traktor malý - 1 kus

II.2.5)Gunningscriteria
De onderstaande criteria
Prijs
II.2.6)Geraamde waarde
Waarde zonder btw: 19 344.00 EUR
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Looptijd in maanden: 6
Deze opdracht kan worden verlengd: neen
II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.12)Inlichtingen over elektronische catalogi
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: ja
Benaming van het project:

OPKZP-PO1-SC111-2016-10 10

II.2.14)Nadere inlichtingen

Verejný obstarávateľ nevyžaduje na zabezpečenie ponuky pre časť 2 zloženie zábezpeky.

II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Bio sekací a rezací voz

Perceel nr.: 3
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
34390000
16000000
60000000
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: SK021
Voornaamste plaats van uitvoering:

Obec Brestovany

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

— bio sekací a rezací voz - 1 kus

II.2.5)Gunningscriteria
De onderstaande criteria
Prijs
II.2.6)Geraamde waarde
Waarde zonder btw: 100 528.50 EUR
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Looptijd in maanden: 6
Deze opdracht kan worden verlengd: neen
II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.12)Inlichtingen over elektronische catalogi
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: ja
Benaming van het project:

OPKZP-PO1-SC111-2016-10 10

II.2.14)Nadere inlichtingen

Verejný obstarávateľ vyžaduje na zabezpečenie ponuky pre časť 3 zloženie zábezpeky vo výške 3 000,- EUR (slovom: tritisíc EUR)

Afdeling III: Juridische, economische, financiële en technische inlichtingen

III.1)Voorwaarden voor deelneming
III.1.1)Geschiktheid om de beroepsactiviteit uit te oefenen, waaronder de vereisten in verband met de inschrijving in het beroeps- of handelsregister
Lijst en beknopte beschrijving van de voorwaarden:

1. Splnenie podmienok účasti možno preukázať Jednotným európskym dokumentom v zmysle § 39 ZVO, pričom doklady preukazujúce splnenie podmienok účasti predkladá verejnému obstarávateľovi uchádzač podľa § 55 ods. 1 ZVO v čase a spôsobom určeným verejným obstarávateľom.

2. Tejto verejnej súťaže sa môže zúčastniť len ten, kto spĺňa podmienky účasti týkajúce sa osobného postavenia vymedzené v ustanovení § 32 ods. 1 ZVO.

3. Spôsob preukázania splnenia podmienok podľa § 32 ods. 1 ZVO:

3.1 Uchádzač zapísaný v zozname hospodárskych subjektov (ďalej len ZHS) podľa § 152 ZVO preukáže splnenie podmienok účasti osobného postavenia informáciou o zapísaní do ZHS alebo predložením platného potvrdenia úradu o zapísaní do ZHS, pričom ak jeho zápis v ZHS neobsahuje všetky doklady potrebné na preukázanie splnenia podmienok účasti v súlade s ustanovením § 32 ods. 2 ZVO platného v čase vyhlásenia tohto verejného obstarávania, predloží tieto doklady v svojej ponuke.

3.2 Uchádzač, ktorý nie je zapísaný v ZHS podľa § 152 ZVO preukáže splnenie podmienok účasti osobného postavenia dokladmi v súlade s § 32 ods. 2 ZVO.

4. Ak uchádzač alebo záujemca má sídlo, miesto podnikania alebo obvyklý pobyt mimo územia Slovenskej republiky a štát jeho sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu nevydáva niektoré z dokladov uvedených v bode 3.2 vyššie alebo nevydáva ani rovnocenné doklady, možno ich nahradiť čestným vyhlásením podľa predpisov platných v štáte jeho sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu.

5. Ak právo štátu uchádzača alebo záujemcu so sídlom, miestom podnikania alebo obvyklým pobytom mimo územia Slovenskej republiky neupravuje inštitút čestného vyhlásenia, môže ho nahradiť vyhlásením urobeným pred súdom, správnym orgánom, notárom, inou odbornou inštitúciou alebo obchodnou inštitúciou podľa predpisov platných v štáte sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu uchádzača alebo záujemcu.

6.Ak uchádzač alebo záujemca nepredloží doklad podľa odseku 2 písm. a), je povinný na účely preukázania preukázania podmienky podľa odseku 1 písm. a), je povinný na účely preukázania podmienky podľa odseku 1 písm. a) poskytnúť verejnému obstarávateľovi alebo obstarávateľovi údaje potrebné na vyžiadanie výpisu z registra trestov. Upozornenie: Verejný obstarávateľ nemá oprávnenia získavať údaje podľa §32 ods.3 zákona o verejnom obstarávaní.Podrobnosti k týmto podmienkam účasti sú uvedené v súťažných podkladoch.

7. Podrobnosti k podmienkam účasti osobného postavenia a ich preukazovanie sú uvedené v § 32 ZVO.

III.1.2)Economische en financiële draagkracht
Lijst en beknopte beschrijving van de selectiecriteria:

Uchádzač predloží doklad/y

Podľa § 33 ods. 1 písm. d) zákona o verejnom obstarávaní.-Uchádzač môže na preukázanie finančného a ekonomického postavenia využiť finančné zdroje inej osoby, bez ohľadu na ich právny vzťah. V takomto prípade musí uchádzač verejnému obstarávateľovi preukázať, že pri plnení zmluvy bude skutočne používať zdroje osoby, ktorej postavenie využíva na preukázanie finančného a ekonomického postavenia. Skutočnosť podľa druhej vety preukazuje uchádzač písomnou zmluvou uzavretou s osobou, ktorej zdrojmi mieni preukázať svoje finančné a ekonomické postavenie. Z písomnej zmluvy musí vyplývať záväzok osoby, že poskytne plnenie počas celého trvania zmluvného vzťahu. Osoba, ktorej zdroje majú byť použité na preukázanie finančného a ekonomického postavenia, musí preukázať splnenie podmienok účasti týkajúce sa osobného postavenia okrem § 32 ods. 1 písm. e) a nesmú u nej existovať dôvody na vylúčenie podľa § 40 ods. 6 písm. a) až h) a ods. 7 zákona. V prípade uchádzača, ktorého tvorí skupina dodávateľov zúčastnená na verejnom obstarávaní, požaduje sa preukázanie splnenia podmienok účasti ekonomického a finančného postavenia podľa tohto bodu oznámenia za všetkých členov skupiny spoločne.Uchádzač alebo osoba, ktorej zdroje majú byť použité na preukázanie finančného a ekonomického postavenia môže predbežne nahradiť doklady na preukázanie splnenia podmienok účasti jednotným európskym dokumentom (JED) podľa § 39 zákona. Ak uchádzač použije JED, verejný obstarávateľ môže na zabezpečenie riadneho priebehu verejného obstarávania kedykoľvek v jeho priebehu uchádzača požiadať o predloženie dokladu alebo dokladov nahradených týmto jednotným európskym dokumentom. Viď tiež Všeobecné pokyny pre záujemcov/uchádzačov nachádzajúce sa v priestore zákazky v systéme EVO a na Profile verejného obstarávateľa.

Eventuele minimumeisen:

1.k § 33 ods. 1 písm. d) zákona: Verejný obstarávateľ požaduje, aby uchádzač preukázal prehľad o celkovom obrate za posledné 3 ukončené hospodárske roky, za ktoré sú dostupné v závislosti od vzniku alebo začatia prevádzkovania činnosti. Uchádzač požadovaný obrat preukáže: Výkazom ziskov a strát resp. výkazom o príjmoch a výdavkoch, resp. ekvivalentným dokladom za posledné 3 ukončené hospodárske roky, v prípade ak sú relevantné údaje z výkazov zverejnené podla zákona v registri účtovných závierok stačí, ak uchádzač predloží prehlad o celkovom obrate za posledné 3 hospodárske roky a poukáže na zverejnenie relevantných údajov. Uchádzač zároveň predloží čestné vyhlásenie, v ktorom uvedie výšku obratov za požadované obdobie.

Verejný obstarávateľ požaduje, aby uchádzač preukázal celkový obrat v minimálnej výške:

380 000, - EUR, ak predkladá ponuku na časť 1 Stroje,

38 000,- EUR, ak predkladá ponuku na časť 2 Príves za traktor malý

200 000,-EUR, ak predkladá ponuku na časť č. 3 Bio sekací a rezací voz,

Kumulatívne za požadované obdobie,t.j. za posledné 3 hospodárske roky, resp. za roky, ktoré sú dostupné v závislosti od vzniku alebo začatia prevádzkovania činnosti.

(V prípade, ak uchádzač predkladá ponuku na viac častí predmetu zákazky, preukazuje obrat vo vztahu k tej časti predmetu zákazky, ktorej predpokladaná hodnota z častí, na ktoré predkladá ponuku, je najvyššia)

Na vyčíslenie obratu sa pri prepočte z inej meny na menu euro (EUR) použije kurz Európskej centrálnej banky platný v den odoslania oznámenia o vyhlásení verejného obstarávania na predmetnú verejnú súťaž na zverejnenie v Úradnom vestníku EÚ.

Z uchádzačových predkladaných dokladov preukazujúcich spôsobilosť podľa § 33 zákona musí byť zrejmé splnenie vyššie identifikovanej minimálnej úrovne požadovanej verejným obstarávateľom a rovnako musí byť zrejmé, že preukazovanie sa týka osoby uchádzača. Vyžaduje sa predloženie originálov alebo úradne osvedčených kópií všetkých dokladov, pokiaľ nie je uvedené inak.

III.1.3)Technische en beroepsbekwaamheid
Lijst en beknopte beschrijving van de selectiecriteria:

Uchádzač predloží doklad/y 1. podľa § 34 ods. 1 písm. a) zákona a 2. podľa § 34 ods. 1 písm. d) zákona v nadväznosti na § 35 zákona.-Uchádzač môže na preukázanie technickej spôsobilosti alebo odbornej spôsobilosti využiť technické a odborné kapacity inej osoby, bez ohľadu na ich právny vzťah. V takomto prípade musí uchádzač verejnému obstarávateľovi preukázať, že pri plnení zmluvy bude skutočne používať kapacity osoby, ktorej spôsobilosť využíva na preukázanie technickej spôsobilosti alebo odbornej spôsobilosti. Skutočnosť podľa druhej vety preukazuje uchádzač písomnou zmluvou uzavretou s osobou, ktorej technickými a odbornými kapacitami mieni preukázať svoju technickú spôsobilosť alebo odbornú spôsobilosť. Z písomnej zmluvy musí vyplývať záväzok osoby, že poskytne svoje kapacity počas celého trvania zmluvného vzťahu. Osoba, ktorej kapacity majú byť použité na preukázanie technickej spôsobilosti alebo odbornej spôsobilosti, musí preukázať splnenie podmienok účasti týkajúce sa osobného postavenia a nesmú u nej existovať dôvody na vylúčenie podľa § 40 ods. 6 písm. a) až h) a ods. 7 zákona; oprávnenie dodávať tovar, uskutočňovať stavebné práce, alebo poskytovať službu preukazuje vo vzťahu k tej časti predmetu zákazky, na ktorú boli kapacity uchádzačovi poskytnuté.V prípade uchádzača, ktorého tvorí skupina dodávateľov zúčastnená na verejnom obstarávaní, požaduje sa preukázanie splnenia podmienok účasti podľa tohto bodu oznámenia za všetkých členov skupiny spoločne.Uchádzač alebo osoba, ktorej zdroje majú byť použité na preukázanie technickej a odbornej spôsobilosti môže predbežne nahradiť doklady na preukázanie splnenia podmienok účasti jednotným európskym dokumentom (JED) podľa § 39. Ak uchádzač použije jednotný európsky dokument, verejný obstarávateľ môže na zabezpečenie riadneho priebehu verejného obstarávania kedykoľvek v jeho priebehu uchádzača požiadať o predloženie dokladu alebo dokladov nahradených týmto jednotným európskym dokumentom.

Eventuele minimumeisen:

1. k § 34 ods. 1 písm. a) zákona:

Uchádzač musí preukázať technickú alebo odbornú spôsobilosť zoznamom dodávok tovaru za predchádzajúce 3 roky od vyhlásenia verejného obstarávania s uvedením cien, lehôt dodania a odberateľov; dokladom je referencia, ak odberateľom bol verejný obstarávateľ alebo obstarávateľ podľa tohto zákona.

Ak uchádzač predloží ponuku na časť 1.Stroje, verejný obstarávateľ požaduje preukázať, že v definovanom období (t. j. 3 roky odo dna vyhlásenia tohto verejného obstarávania) dodal uchádzač v minimálnej kumulatívnej hodnote 190 000,- EUR bez DPH tovar rovnakého alebo podobného charakteru (t.j. traktory, ťahače, prívesy, návesy, pojazdné kontajner, príslušenstvo ťahačov/traktorov, poľnohospodárske stroje) ako je predmet tejto zákazky na časť 1. Stroje.

Ak uchádzač predloží ponuku na časť 2. Príves za traktor malý verejný obstarávateľ požaduje preukázať, že v definovanom období (t. j. 3 roky odo dna vyhlásenia tohto verejného obstarávania) dodal uchádzač v minimálnej kumulatívnej hodnote 19 300,- EUR bez DPH tovar rovnakého alebo podobného charakteru (t.j. prívesy, návesy, pojazdné kontajnery) ako je predmet tejto zákazky na časť 2. Príves za traktor malý.

Ak uchádzač predloží ponuku na časť 3. Bio sekací a rezací voz, verejný obstarávateľ požaduje preukázať, že v definovanom období (t. j. 3 roky odo dna vyhlásenia tohto verejného obstarávania) dodal uchádzač v minimálnej kumulatívnej hodnote 100 500,- EUR bez DPH tovar rovnakého alebo podobného charakteru (t.j. sekací/rezací voz, poľnohospodárske stroje) ako je predmet tejto zákazky na časť 3. Bio sekací a rezací voz.

V prípade, ak uchádzač predloží ponuku na viac častí, preukáže splnenie tejto podmienky na každú časť samostatne.

Údaje, ktoré sú vyjadrené sumou v cudzej mene (inej ako EUR), uchádzač predloží v pôvodnej mene a v mene EUR. Prepočet inej meny na EUR uchádzač prepočíta kurzom Európskej centrálnej banky (ECB) platným v posledný den príslušného kalendárneho roka. Za vyhlásenie verejného obstarávania sa považuje zverejnenie Oznámenia o vyhlásení verejného obstarávania v úradnom vestníku EÚ.

2. k § 34 ods. 1 písm. d) zákona v nadväznosti na § 35 zákona:

Uchádzač sa preukáže (platí pre všetky časti) certifikátom na systém riadenia kvality podla EN ISO 9001 alebo rovnocenným osvedčením vydaným príslušnými orgánmi členských štátov Európskeho spoločenstva na zabezpečenie kvality podla požiadaviek na vystavenie príslušného certifikátu, ktorý potvrdzuje, že uchádzač má vo svojej organizácii zavedený systém manažérstva kvality vo vzťahu k predmetu zákazky na tú časť predmetu zákazky, na ktorú predkladá svoju ponuku. Verejný obstarávateľ uzná ako rovnocenné osvedčenia aj osvedčenia vydané príslušnými orgánmi členských štátov.

Verejný obstarávateľ musí prijať aj iné dôkazy predložené uchádzačom, ktoré sú rovnocenné opatreniam a požiadavkám na vystavenie príslušného certifikátu.

Vyžaduje sa predloženie originálov alebo úradne osvedčených kópií všetkých dokladov, pokiaľ nie je uvedené inak.

III.1.5)Informatie over voorbehouden opdrachten
III.2)Voorwaarden met betrekking tot de opdracht
III.2.2)Voorwaarden inzake de uitvoering van de opdracht:

Predávajúci sa zaväzuje strpieť výkon kontroly/auditu/overovania súvisiaceho s dodávaným tovarom, prácami a službami, a to kedykoľvek počas trvania platnosti a účinnosti Zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného príspevku na to oprávnenými osobami a záväzok poskytnúť týmto osobám všetku potrebnú súčinnosť.Oprávnené osoby sú:a) Poskytovateľ a ním poverené osoby,b) Útvar následnej finančnej kontroly a nimi poverené osoby,c) Najvyšší kontrolný úrad SR, príslušná Správa finančnej kontroly, Certifikačný orgán a nimi poverené osoby,d) Orgán auditu, jeho spolupracujúce orgány a nimi poverené osoby,e) Splnomocnení zástupcovia Európskej Komisie a Európskeho dvora audítorov,f) Osoby prizvané orgánmi uvedenými v písm. a) až e) v súlade s príslušnými právnymi predpismi SR a EÚ.

III.2.3)Inlichtingen over het personeel dat verantwoordelijk zal zijn voor de uitvoering van de opdracht

Afdeling IV: Procedure

IV.1)Beschrijving
IV.1.1)Type procedure
Openbare procedure
IV.1.3)Inlichtingen over een raamovereenkomst of dynamisch aankoopsysteem
IV.1.4)Inlichtingen over een beperking van het aantal oplossingen of inschrijvingen tijdens de onderhandeling of de dialoog
IV.1.6)Inlichtingen over elektronische veiling
Er wordt gebruikgemaakt van een elektronische veiling
Nadere inlichtingen over de elektronische veiling:

Použije sa elektronická aukcia podľa § 54 zákona o verejnom obstarávaní. Informácie o elektronickej aukcii sú uvedené v súťažných podkladoch.

IV.1.8)Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: ja
IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.1)Eerdere bekendmaking betreffende deze procedure
IV.2.2)Termijn voor ontvangst van inschrijvingen of deelnemingsaanvragen
Datum: 08/08/2019
Plaatselijke tijd: 14:00
IV.2.3)Geraamde datum van verzending van uitnodigingen tot inschrijving of deelneming aan geselecteerde gegadigden
IV.2.4)Talen die mogen worden gebruikt bij het indienen van inschrijvingen of aanvragen tot deelneming:
Slowaaks
IV.2.6)Minimumtermijn gedurende welke de inschrijver zijn inschrijving gestand moet doen
De inschrijving moet geldig blijven tot: 30/04/2020
IV.2.7)Omstandigheden waarin de inschrijvingen worden geopend
Datum: 08/08/2019
Plaatselijke tijd: 15:00
Plaats:

Verobs, s.r.o., Muškátova ulica 33, 974 01 Banská Bystrica, SLOVENSKO

Inlichtingen over gemachtigde personen en de openingsprocedure:

Otváranie ponúk je vzhľadom na použitie elektronickej aukcie (§ 54 zákona) neverejné a predmetné otváranie sa uskutoční podľa § 52 ods. 2 a ods. 3 zákona o verejnom obstarávaní.

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.1)Inlichtingen over periodiciteit
Periodieke opdracht: neen
VI.2)Inlichtingen over elektronische workflows
Er wordt gebruikgemaakt van elektronische betalingen
VI.3)Nadere inlichtingen:

1. Komunikácia na účely vysvetľovania sa realizuje výlučne v slovenskom jazyku.

2.Súťaž sa realizuje ako elektronická cez portál EVO na https://www.uvo.gov.sk/ a až do identifikácie potenciálneho úspešného uchádzača alebo uchádzačov sa všetky doklady a dokumenty predkladajú výlučne v elektronickej forme cez systém EVO. Na účasť v súťaži je potrebné si preštudovať potrebné príručky k systému EVO v zmysle usmernení na portáli: https://www.uvo.gov.sk/viac-o-is-evo/prirucky-5f7.html a v Súťažných podkladoch, ktoré sú dostupné cez Profil verejného obstarávateľa. Akékoľvek vysvetľovanie v súťaži sa realizuje výlučne písomne elektronicky prostredníctvom EVO. Telefonický kontakt slúži len na potvrdenie doručenia písomností alebo na informácie o funkčnosti zariadení písomnej komunikácie, nie na poskytovanie vysvetlení.

3. Súťažné podklady sa nezasielajú, sú k dispozícii v priestore zákazky na Profile verejného obstarávateľa: https://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie-zakaziek/detail/dokumenty/421466

4. V prípade, že pred vytvorením príslušného podania - ponuky, používateľ nie je prihlásený do IS UVO, je potrebné sa prihlásiť. Pre podanie ponuky je potrebné, aby prihlásený používateľ bol už registrovaný pre hospodársky subjekt, za ktorý chce podať príslušnú žiadosť.

5. Kúpna cena bude splatná do 60 dní odo dňa vystavenia faktúry.Výsledkom verejnej súťaže bude Kúpna zmluva (pre každú časť samostatne).

6. Kúpna zmluva (pre každú časť) nadobudne účinnosť:

a) dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia v súlade s ust. § 47a Obchodného zákonníka a

b) po doručení Správy z kontroly po kompletnom administratívnom schválení procesu verejného obstarávania, z ktorého Predmet plnenia vzišiel. Obe tieto podmienky musia byť splnené kumulatívne.

7.Verejný obstarávateľ vyhlasuje, že obmedzuje informácie požadované ako podmienky účasti (týkajúce sa časti IV: Podmienky účasti oddiel A až D Jednotného európskeho dokumentu) na jednu otázku, s odpoveďou áno alebo nie (ALFA: Globálny údaj pre všetky podmienky účasti), t. j. či hospodárske subjekty spĺňajú všetky požadované podmienky účasti.

8. Bližšie informácie sú uvedené v súťažných podkladoch.

VI.4)Beroepsprocedures
VI.4.1)Beroepsinstantie
Officiële benaming: Úrad pre verejné obstarávanie
Postadres: Ružová dolina 10, P.O.Box 98
Plaats: Bratislava
Postcode: 820 05
Land: Slovakije
Telefoon: +421 250264176
Fax: +421 250264219

Internetadres: http://www.uvo.gov.sk

VI.4.2)Voor bemiddelingsprocedures bevoegde instantie
VI.4.3)Beroepsprocedure
Precieze aanduiding van de termijn(en) voor beroepsprocedures:

Všetky spôsoby a možnosti revíznych postupov vrátane potrebných náležitostí a lehôt sú uvedené v zákone č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

VI.4.4)Dienst waar inlichtingen over de beroepsprocedures kunnen worden verkregen
Officiële benaming: Úrad pre verejné obstarávanie
Postadres: Ružová dolina 10, P.O.Box 98
Plaats: Bratislava
Postcode: 820 05
Land: Slovakije
Telefoon: +421 250264176
Fax: +421 250264219

Internetadres: http://www.uvo.gov.sk

VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
20/06/2019