Leveringen - 293320-2019

25/06/2019    S120    Bunuri - Anunţ de participare - licitaţie deschisă 

România-Cluj-Napoca: Echipamente medicale

2019/S 120-293320

Anunț de participare

Produse

Temei juridic:

Directiva 2014/24/UE

Secțiunea I: Autoritatea contractantă

I.1)Denumire şi adrese
Denumire oficială: Spitalul Clinic de Recuperare Cluj-Napoca
Număr naţional de înregistrare: 4288063
Adresă: Str. Viilor nr. 46-50
Localitate: Cluj-Napoca
Cod NUTS: RO113
Cod poștal: 400347
Țară: România
Persoană de contact: Bota Viorica Rodica
E-mail: recuperarecj@gmail.com
Telefon: +40 264207021
Fax: +40 264453131

Adresă (adrese) internet:

Adresa principală: https://www.recuperarecluj.ro/

Adresa profilului cumpărătorului: www.e-licitatie.ro

I.2)Informații privind achizițiile publice comune
I.3)Comunicare
Documentele de achiziţii publice sunt disponibile pentru acces direct, nerestricţionat, complet si gratuit la: www.e-licitatie.ro
Informaţii suplimentare pot fi obţinute de la adresa menţionată mai sus
Ofertele sau cererile de participare trebuie depuse la adresa menţionată mai sus
I.4)Tipul autorității contractante
Alt tip: Spital Recuperare Cluj
I.5)Activitate principală
Sănătate

Secțiunea II: Obiect

II.1)Obiectul achiziţiei
II.1.1)Titlu:

Aparatură medicală

Număr de referinţă: 4288063/2019/15
II.1.2)Cod CPV principal
33100000
II.1.3)Tipul contractului
Produse
II.1.4)Descriere succintă:

Aparatura medicala – 2 loturi – in conformitate cu prevederile caietului de sarcini.

Numarul de zile pana la care se pot solicita clarificari inainte de data limita de depunere a ofertelor/candidaturilor: 15.

Autoritatea contractanta va raspunde in mod clar si complet tuturor solicitarilor de clarificari/informatii suplimentare in a 10-a zi inainte de data limita de depunere a ofertelor.

II.1.5)Valoarea totală estimată
Valoare fără TVA: 3 474 788.00 RON
II.1.6)Informații privind loturile
Contractul este împărțit în loturi: da
Pot fi depuse oferte pentru numărul maxim de loturi: 2
Numărul maxim de loturi care pot fi atribuite unui singur ofertant: 2
II.2)Descriere
II.2.1)Titlu:

Sistem de radioscopie destinat laborator explorări

Lot nr.: 1
II.2.2)Cod(uri) CPV suplimentar(e)
33100000
II.2.3)Locul de executare
Cod NUTS: RO113
Locul principal de executare:

Spitalul Clinic de Recuperare Cluj, Str. Viilor nr. 46-50.

II.2.4)Descrierea achiziţiei publice:

Sistem de radioscopie destinat laborator explorari pentru buna desfasurare a activitatii din cadrul laboratorului de explorari functionale a sectiei de cardiologie.

II.2.5)Criterii de atribuire
Criteriile de mai jos
Criteriu privind calitatea - Nume: Un sistem cu o capacitate termica de stocare a anodei cat mai mare permite ergonomia de utilizare – timpi redusi de expunere si interventie – scurtare timpilor de racire [...] detalii pe www.e-licitatie.ro / Pondere: 10
Criteriu privind calitatea - Nume: Acoperire a pacientului fara repozitionare este un criteriu de performanta tehnica important, intrucat in cursul operatiilor de tip interventional sunt necesare invest [...] detalii pe www.e-licitatie.ro / Pondere: 10
Criteriu privind calitatea - Nume: Sistemele ce poseda tehnologii modere cu grila in comutare faciliteaza achizitia de pulsuri scurte permitand in concluzie o reducerea dozei de iradiere totale – atat ce [...] detalii pe www.e-licitatie.ro / Pondere: 10
Criteriu privind calitatea - Nume: Pentru oferta admisibila cu cea mai mare durata de garantie: 10 puncte. / Pondere: 10
Prețul - Pondere: 60
II.2.6)Valoarea estimată
Valoare fără TVA: 3 277 310.00 RON
II.2.7)Durata contractului, a acordului-cadru sau a sistemului dinamic de achiziții
Durata în luni: 3
Contractul se reînnoiește: nu
II.2.10)Informații privind variantele
Vor fi acceptate variante: nu
II.2.11)Informații privind opțiunile
Opțiuni: nu
II.2.12)Informaţii privind cataloagele electronice
II.2.13)Informații despre fondurile Uniunii Europene
Achiziţia se referă la un proiect şi/sau program finanţat din fonduri ale Uniunii Europene: nu
II.2.14)Informații suplimentare
II.2)Descriere
II.2.1)Titlu:

Ecograf portabil pentru musculoscheletar

Lot nr.: 2
II.2.2)Cod(uri) CPV suplimentar(e)
33100000
II.2.3)Locul de executare
Cod NUTS: RO113
Locul principal de executare:

Spitalul Clinic de Recuperare Cluj-Napoca, Str. Viilor nr. 46-50.

II.2.4)Descrierea achiziţiei publice:

Ecograf portabil pentru musculoscheletar – 1 buc., conform caietului de sarcini.

II.2.5)Criterii de atribuire
Criteriile de mai jos
Prețul
II.2.6)Valoarea estimată
Valoare fără TVA: 197 478.00 RON
II.2.7)Durata contractului, a acordului-cadru sau a sistemului dinamic de achiziții
Durata în luni: 3
Contractul se reînnoiește: nu
II.2.10)Informații privind variantele
Vor fi acceptate variante: nu
II.2.11)Informații privind opțiunile
Opțiuni: nu
II.2.12)Informaţii privind cataloagele electronice
II.2.13)Informații despre fondurile Uniunii Europene
Achiziţia se referă la un proiect şi/sau program finanţat din fonduri ale Uniunii Europene: nu
II.2.14)Informații suplimentare

Secțiunea III: Informații juridice, economice, financiare și tehnice

III.1)Condiții de participare
III.1.1)Capacitatea de exercitare a activităţii profesionale, inclusiv cerinţele privind înscrierea în registrele profesionale sau comerciale
Listă şi descriere succintă a condiţiilor:

Ofertantii, tertii sustinatori si subcontractantii nu trebuie sa se regaseasca in situatiile prevazute la art. 164, 165 si 167 din Legea nr. 98/2016.

Modalitatea de indeplinire si aplicabilitatea in cadrul procedurii: se va completa DUAE de catre operatorii economici participanti la procedura de atribuire cu informatiile aferente situatiei lor.

Aceste documente specificate in DUAE trebuie prezentate doar la solicitarea autoritatii contractante numai de catre ofertantul clasat pe locul I in clasamentul intermediar intocmit la finalizarea evaluarii ofertelor.

Autoritatea contractanta are obligatia de a accepta ca fiind suficient si relevant pentru demonstrarea faptului ca ofertantul/candidatul nu se încadreaza în una dintre situatiile prevazute la art. 164, 165 si 167 din Legea 98/2016, orice document considerat edificator, din acest punct de vedere, în tara de origine sau în tara în care ofertantul/candidatul este stabilit, cum ar fi certificate, caziere judiciare sau alte documente echivalente emise de autoritati competente din tara respectiva. În cazul în care în tara de origine sau în tara în care este stabilit ofertantul/candidatul nu se emit de catre autoritati competente documente cum ar fi certificate, caziere judiciare sau alte documente echivalente sau respectivele documente nu vizeaza toate situatiile prevazute la art. 164, 165 si 167 din Legea 98/2016, autoritatea contractanta are obligatia de a accepta o declaratie pe propria raspundere, o declaratie autentica data în fata unui notar, a unei autoritati administrative sau judiciare sau a unei asociatii profesionale care are competente în acest sens.

Dupa caz, se prezinta documente din care se demonstreaza faptul ca operatorul economic poate beneficia de derogarile prevazute la art. 166 alin. (2), art. 167 alin. (2), art. 171 din Legea 98/2016 privind achizitiile publice.

Documentele justificative care probeaza indeplinirea celor asumate prin completarea DUAE sunt:

— cazierul judiciar al operatorului economic si al membrilor organului de administrare, de conducere sau de supraveghere al respectivului operator economic, sau a celor ce au putere de reprezentare, de decizie sau de control in cadrul acestuia, asa cum rezulta din certificatul constatator emis de ONRC/actul constitutiv,

— certificatul de atestare fiscala eliberat de Compartimentul Impozite si Taxe Locale. Acest document trebuie sa ateste lipsa datoriilor restante la momentul depunerii acestora. Ofertantii straini vor prezenta orice documente edificatoare eliberate de autoritati competente din tara in care acestia sunt rezidenti prin care sa dovedeasca indeplinirea obligatiilor scadente de plata a impozitelor catre bugetul local, in conformitate cu legislatia din tara de rezidenta. Documentele emise intr-o alta limba vor fi insotite de traducerea autorizata in limba romana,

— certificatul de atestare fiscala eliberat de organul de administrare fiscala al unitatii administrativ teritoriale de pe raza caruia societatea are sediul social; documentul trebuie sa ateste lipsa datoriilor restante la momentul depunerii acestora. Certificatul fiscal se solicita pentru sediul social, sediile secundare precum si punctul/punctele de lucru pentru care exista obligatii de plata.Ofertantii straini vor prezenta orice documente edificatoare eliberate de autoritati competente din tara in care acestia sunt rezidenti – prin care sa dovedeasca indeplinirea obligatiilor scadente de plata a impozitelor catre bugetul de stat in conformitate cu legislatia din tara de rezidenta. Documentele emise intr-o alta limba vor fi insotite de traducerea autorizata in limba romana.

Documentele se prezinta in original, copie legalizata sau copie conforma cu originalul.

Declaratie privind neincadrarea in situatiile prevazute la art. 58, 59, 60 din Legea 98/2016 – ofertantii, tertii sustinatori si subcontractantii nu trebuie sa se regaseasca in situatiile prevazute la art. 58, 59 si 60 din Legea 98/2016.

Modalitatea [...] detalii pe www.e-licitatie.ro

III.1.2)Situația economică și financiară
Listă şi descriere succintă a criteriilor de selecţie:

Loturile: 1, 2. Specificati cifra de afaceri medie anuala. Operatorii economici care depun oferta trebuie sa dovedeasca ca detin capacitatea economică și financiară de a realiza activitatile care fac obiectul contractului. Toti operatorii economici (lider, asociat, tert sustinator) participanti la procedura vor completa cerinta corespunzatoare in formularul DUAE creat de autoritatea contractanta si atasat procedurii. Documentele justificative care probeaza indeplinirea celor asumate se realizeaza prin completarea formularului DUAE respectiv: Fisa de informatii generale cuprinzand cifra de afaceri globala pe ultimii 3 ani.

Nivel(uri) minim(e) al(e) standardelor care ar putea fi impuse:

Fisa de informatii generale cuprinzand cifra de afaceri globala pe ultimii 3 ani.

III.1.3)Capacitatea tehnică şi profesională
Listă şi descriere succintă a criteriilor de selecţie:

Loturile: 1, 2. Pentru contractele de achizitie de bunuri: executarea de livrari de tipul specificat. Operatorii economici care depun oferta trebuie sa dovedeasca ca detin capacitatea tehnica si profesionala de a realiza activitatile care fac obiectul contractului. Documentele justificative care probeaza aceasta sunt: experienta similara – lista principalelor livrari de produse efectuate in ultimii 3 ani, continand valori, perioade de livrare, beneficiari publici sau privati din care sa rezulte ca au fost livrate produse similare. Operatorii economici ce depun oferta trebuie sa dovedeasca ca dispun de capacitatea tehnica si profesionala necesara pentru a executa contractul de achizitie publica/acordul-cadru si la un standard de calitate corespunzator pentru ca autoritatea contractanta sa fie protejata fata de un eventual risc de neindeplinire corespunzatoare a contractului.

Nivel(uri) minim(e) al(e) standardelor care ar putea fi impuse:

Se va completa DUAE de catre operatorii economici participanti la procedura de atribuire cu informatiile aferente situatiei lor, se va prezenta documentul solicitat. Livrarea de produse se confirma prin prezentarea unor certificate/documente emise de beneficiarii care au beneficiat de furnizarea produselor ce fac obiectul procedurii sau similare. Precizam ca aceste documente urmeaza sa fie prezentate la solicitarea autoritatii contractante doar de ofertantul clasat pe locul din clasamentul intermediar intocmit la finalizarea evaluarii ofertelor.

III.1.5)Informații privind contractele rezervate
III.2)Condiţii referitoare la contract
III.2.2)Condiţii de executare a contractului:
III.2.3)Informaţii privind personalul responsabil cu executarea contractului

Secțiunea IV: Procedură

IV.1)Descriere
IV.1.1)Tipul procedurii
Procedură deschisă
IV.1.3)Informaţii privind un acord-cadru sau un sistem dinamic de achiziţii
IV.1.4)Informaţii privind reducerea numărului de soluţii sau de oferte în timpul negocierii sau al dialogului
IV.1.6)Informații despre licitația electronică
IV.1.8)Informații despre Acordul privind achizițiile publice (AAP)
Achiziţia intră sub incidenţa Acordului privind achiziţiile publice: nu
IV.2)Informații administrative
IV.2.1)Publicare anterioară privind această procedură
IV.2.2)Termen limită pentru primirea ofertelor sau a cererilor de participare
Data: 25/07/2019
Ora locală: 15:00
IV.2.3)Data estimată a expedierii invitațiilor de prezentare a ofertelor sau de participare către candidații selectați
IV.2.4)Limbile în care pot fi depuse ofertele sau cererile de participare:
Română
IV.2.6)Perioada minimă pe parcursul căreia ofertantul trebuie să își mențină oferta
Oferta trebuie să fie valabilă până la: 25/11/2019
IV.2.7)Condiții de deschidere a ofertelor
Data: 25/07/2019
Ora locală: 15:00
Locul:

In SEAP.

Informaţii despre persoanele autorizate şi procedura de deschidere:

Comisia de evaluare.

Secțiunea VI: Informații complementare

VI.1)Informații privind periodicitatea
Această achiziție este periodică: nu
VI.2)Informaţii privind fluxurile de lucru electronice
VI.3)Informații suplimentare:

Asociere. Mai multi operatori economici au dreptul de a se asocia cu scopul de a depune oferta comuna, fara a fi obligati sa isi legalizeze din punct de vedere formal asocierea. Asocierea va fi legalizata numai în cazul în care oferta comuna este declarata câstigatoare. Documentele justificative care probeaza cele asumate in angajamente/acorduri vor fi solicitate doar ofertantului declarat castigator la solicitarea autoritatii contractante Subcontractare In cazul în care ofertantul intentioneaza sa subcontracteze parti din contract, DUAE include informatiile solicitate cu privire la subcontractanti, iar subcontractantul/subcontractantii nominalizat/i de catre ofertant, are/au obligatia de a completa DUAE cu datele proprii, cu activitatile pe care le vor realiza.

Documentele justificative care probeaza cele asumate in angajamente/acorduri vor fi solicitate doar ofertantului declarat castigator la solicitarea autoritatii contractante.

Modalitatea de indeplinire: completare DUAE conform Notificarii 256/2016, se solicita tuturor ofertantilor, ca odata cu depunerea DUAE sa prezinte angajamentul tertului sustinator (impreuna cu documente anexe la angajament, transmise acestora de catre tert/tertii sustinatori,

Din care rezulta modul efectiv in care se va materializa sustinerea acestuia/acestora), acordul de asociere si acordul de subcontractare. Documentele justificative care probeaza cele asumente in angajamente/acorduri vor fi solicitate doar ofertantului declarat castigator la solicitarea autoritatii contractante.

Modalitatea de departajare a ofertelor cu preturi egale: in cazul in care, in urma stabilirii clasamentului final conform criteriului de atribuire, comisia de evaluare constata ca exista doua sau mai multe oferte clasate pe primul loc cu preturi egale, autoritatea contractanta va solicita clarificari prin intermediul SEAP, in vederea incarcarii electronice pe SEAP, de catre operatorii economici in cauza, de noi oferte financiare (documente care contin noile preturi) pana cand departajarea va putea fi posibila.

VI.4)Proceduri de contestare
VI.4.1)Organismul de soluţionare a contestaţiilor
Denumire oficială: Consiliul Național de Soluționare a Contestațiilor
Adresă: Str. Stavropoleos nr. 6, sector 3
Localitate: București
Cod poștal: 030084
Țară: România
E-mail: office@cnsc.ro
Telefon: +40 213104641
Fax: +40 213104642 / +40 218900745

Adresă internet: http://www.cnsc.ro

VI.4.2)Organismul competent pentru procedurile de mediere
VI.4.3)Procedura de contestare
Precizări privind termenul (termenele) pentru procedurile de contestare:

Conform art. 8 din Legea 101/2016.

VI.4.4)Serviciul de la care se pot obţine informaţii privind procedura de contestare
Denumire oficială: Giurgea, Ghidra & Asociații – Societate civilă de avocați
Adresă: Bulevardul 21 Decembrie 1989 nr. 102
Localitate: Cluj-Napoca
Cod poștal: 400106
Țară: România
E-mail: office@giurgea.ghidra.ro
Telefon: +40 264443355
Fax: +40 264443355

Adresă internet: http://giurgeaghidra.ro

VI.5)Data expedierii prezentului anunț:
21/06/2019