Leveringen - 293338-2019

25/06/2019    S120    - - Leveringen - Aankondiging van een opdracht - Openbare procedure 

Slovenië-Ljubljana: Vuilnisbakken

2019/S 120-293338

Aankondiging van een opdracht

Leveringen

Legal Basis:

Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam en adressen
Javni holding Ljubljana, d.o.o., družba za izvajanje strokovnih in razvojnih nalog na področju gospodarskih javnih služb
5860199000
Verovškova ulica 70
Ljubljana
1000
Slovenië
Contactpersoon: Sektor za javna naročila, Tina Bregar
Telefoon: +386 14740858
E-mail: tina.bregar@jhl.si
Fax: +386 14740880
NUTS-code: SI

Internetadres(sen):

Hoofdadres: https://www.jhl.si/

I.2)Inlichtingen betreffende gezamenlijke aanbesteding
I.3)Communicatie
De aanbestedingsstukken zijn rechtstreeks, volledig, onbeperkt en gratis beschikbaar op: https://www.jhl.si/javna-narocila-iz-podjetij
Nadere inlichtingen zijn te verkrijgen op het hierboven vermelde adres
Inschrijvingen of aanvragen tot deelneming moeten worden ingediend via elektronische weg op: https://ejn.gov.si/ponudba/pages/aktualno/aktualno_javno_narocilo_podrobno.xhtml?zadevaId=10671
Inschrijvingen of aanvragen tot deelneming moeten worden ingediend het hierboven vermelde adres
I.4)Soort aanbestedende dienst
Publiekrechtelijke instelling
I.5)Hoofdactiviteit
Milieu

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Dobava kovinskih zabojnikov po sklopih

Referentienummer: VKS-14/19
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
44613700
II.1.3)Type opdracht
Leveringen
II.1.4)Korte beschrijving:

Predmet javnega naročila je dobava kovinskih zabojnikov po sklopih.

II.1.5)Geraamde totale waarde
II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: ja
Inschrijvingen mogen worden ingediend voor één perceel
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Sklop 1: Kovinski zabojniki za prevoz s samonakladalnimi vozili

Perceel nr.: 1
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
44613700
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: SI
II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Sklop 1: Kovinski zabojniki za prevoz s samonakladalnimi vozili, in sicer:

1. Odprti kovinski zabojniki velikosti 8,5 m3,

2. Odprti kovinski zabojnik velikosti 14 m3 z vrati,

3. Odprti kovinski zabojnik velikosti 14 m3,

4. Odprti kovinski zabojniki velikosti 7 m3 ojačani za prevoz gradbenih odpadkov,

5. Zaprti kovinski zabojniki s kovinskimi pokrovi velikosti 7 m3;

Glej podrobneje v razpisni dokumentaciji in njenih prilogah.

II.2.5)Gunningscriteria
De onderstaande criteria
Prijs
II.2.6)Geraamde waarde
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Looptijd in maanden: 6
Deze opdracht kan worden verlengd: neen
II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.12)Inlichtingen over elektronische catalogi
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Sklop 2: Kovinski zabojniki za prevoz s kotalnimi prekucniki

Perceel nr.: 2
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
44613700
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: SI
II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Sklop 2: Kovinski zabojniki za prevoz s kotalnimi prekucniki, in sicer:

1. Odprti kovinski zabojniki velikosti 22 m3,

2. Kovinski zabojniki zaprti s ponjavo velikosti 22 m3 navijanje z alu letvijo,

3. Odprti kovinski zabojnik velikosti 38 m3,

4. Kovinski zabojniki zaprti s ponjavo navijanje z alu letvijo;

Glej podrobneje v razpisni dokumentaciji in njenih prilogah.

II.2.5)Gunningscriteria
De onderstaande criteria
Prijs
II.2.6)Geraamde waarde
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Looptijd in maanden: 6
Deze opdracht kan worden verlengd: neen
II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.12)Inlichtingen over elektronische catalogi
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Sklop 3: Stiskalnice

Perceel nr.: 3
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
42636000
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: SI
II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Sklop 3: Stiskalnice, in sicer:

1. Vodotesna mobilna stiskalnica s potisno ploščo za prevoz s samonakladalnim vozilom za stiskanje mokre frakcije vključno z montažo/zagonom in uvajanjem v delo,

2. Mobilna stiskalnica s potisno ploščo za prevoz s kotalnim prekucnikom za stiskanje preostanka odpadkov ali ostale embalaže (karton, plastika) vključno z montažo/zagonom in uvajanjem v delo,

3. Vodotesna mobilna stiskalnica s potisno ploščo za odvoz s kotalnim prekucnikom za stiskanje mokre frakcije vključno z montažo/zagonom in uvajanjem v delo,

4. Vertikalna trokomorna stiskalnica za baliranje vseh vrst odpadne embalaže, vključno z montažo/zagonom in uvajanjem v delo ter trakom za vezanje za cca. 300 bal,

5. Stacionarna vijačna stiskalnica za papir in večjo ter sploščeno kartonsko embalažo z vsipnim lijakom in 3 zaprtimi kotalnimi zabojniki vključno z montažo/zagonom in uvajanjem v delo.

Glej podrobneje v razpisni dokumentaciji in njenih prilogah.

II.2.5)Gunningscriteria
De onderstaande criteria
Prijs
II.2.6)Geraamde waarde
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Looptijd in maanden: 6
Deze opdracht kan worden verlengd: neen
II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.12)Inlichtingen over elektronische catalogi
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Afdeling III: Juridische, economische, financiële en technische inlichtingen

III.1)Voorwaarden voor deelneming
III.1.1)Geschiktheid om de beroepsactiviteit uit te oefenen, waaronder de vereisten in verband met de inschrijving in het beroeps- of handelsregister
Lijst en beknopte beschrijving van de voorwaarden:

Navedeno v razpisni dokumentaciji.

III.1.2)Economische en financiële draagkracht
Lijst en beknopte beschrijving van de selectiecriteria:

Navedeno v razpisni dokumentaciji.

III.1.3)Technische en beroepsbekwaamheid
Lijst en beknopte beschrijving van de selectiecriteria:

Navedeno v razpisni dokumentaciji.

III.1.5)Informatie over voorbehouden opdrachten
III.2)Voorwaarden met betrekking tot de opdracht
III.2.2)Voorwaarden inzake de uitvoering van de opdracht:

Navedeno v razpisni dokumentaciji.

III.2.3)Inlichtingen over het personeel dat verantwoordelijk zal zijn voor de uitvoering van de opdracht

Afdeling IV: Procedure

IV.1)Beschrijving
IV.1.1)Type procedure
Openbare procedure
IV.1.3)Inlichtingen over een raamovereenkomst of dynamisch aankoopsysteem
IV.1.4)Inlichtingen over een beperking van het aantal oplossingen of inschrijvingen tijdens de onderhandeling of de dialoog
IV.1.6)Inlichtingen over elektronische veiling
IV.1.8)Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: neen
IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.1)Eerdere bekendmaking betreffende deze procedure
IV.2.2)Termijn voor ontvangst van inschrijvingen of deelnemingsaanvragen
Datum: 22/07/2019
Plaatselijke tijd: 10:00
IV.2.3)Geraamde datum van verzending van uitnodigingen tot inschrijving of deelneming aan geselecteerde gegadigden
IV.2.4)Talen die mogen worden gebruikt bij het indienen van inschrijvingen of aanvragen tot deelneming:
Sloveens
IV.2.6)Minimumtermijn gedurende welke de inschrijver zijn inschrijving gestand moet doen
Looptijd in maanden: 4 (vanaf de datum van ontvangst van de inschrijving)
IV.2.7)Omstandigheden waarin de inschrijvingen worden geopend
Datum: 22/07/2019
Plaatselijke tijd: 10:01

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.1)Inlichtingen over periodiciteit
Periodieke opdracht: neen
VI.2)Inlichtingen over elektronische workflows
VI.3)Nadere inlichtingen:

Naročnik javnega naročila je Javno podjetje Vodovod Kanalizacija Snaga d.o.o., Vodovodna cesta 90, SI-1000 Ljubljana, SLOVENIJA, ki je na podlagi pooblastila prenesla v izvedbo postopek oddaje javnega naročila za »Dobava kovinskih zabojnikov po sklopih« na Javni holding Ljubljana, d.o.o., Verovškova ulica 70, SI-1000 Ljubljana, SLOVENIJA

Rok za sprejemanje ponudnikovih vprašanj: 11.7.2019 10:00:00

VI.4)Beroepsprocedures
VI.4.1)Beroepsinstantie
Državna revizijska komisija za revizijo postopkov oddaje javnih naročil
Slovenska cesta 54
Ljubljana
1000
Slovenië
VI.4.2)Voor bemiddelingsprocedures bevoegde instantie
VI.4.3)Beroepsprocedure
VI.4.4)Dienst waar inlichtingen over de beroepsprocedures kunnen worden verkregen
Javni holding Ljubljana, d.o.o., družba za izvajanje strokovnih in razvojnih nalog na področju gospodarskih javnih služb
Verovškova ulica 70
Ljubljana
1000
Slovenië
VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
20/06/2019