Leveringen - 293346-2019

25/06/2019    S120    Leveringen - Aankondiging van een opdracht - Openbare procedure 

Duitsland-Erfurt: Autoladders

2019/S 120-293346

Aankondiging van een opdracht

Leveringen

Rechtsgrond:

Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: Landeshauptstadt Erfurt, Stadtverwaltung, Stadtkämmerei, Verdingungsstelle
Postadres: Fischmarkt 1
Plaats: Erfurt
NUTS-code: DEG01
Postcode: 99084
Land: Duitsland
E-mail: verdingungsstelle@erfurt.de
Telefoon: +49 361-6551285
Fax: +49 361-6551289

Internetadres(sen):

Hoofdadres: http://www.erfurt.de

I.2)Inlichtingen betreffende gezamenlijke aanbesteding
I.3)Communicatie
De aanbestedingsstukken zijn rechtstreeks, volledig, onbeperkt en gratis beschikbaar op: https://www.evergabe-online.de/tenderdetails.html?id=265463
Nadere inlichtingen zijn te verkrijgen op het hierboven vermelde adres
Inschrijvingen of aanvragen tot deelneming moeten worden ingediend via elektronische weg op: https://www.evergabe-online.de/tenderdetails.html?id=265463
I.4)Soort aanbestedende dienst
Regionale of plaatselijke instantie
I.5)Hoofdactiviteit
Algemene overheidsdiensten

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Lieferung von 1 Stück Drehleiter DLAK 23/12 für das Amtes für Brandschutz, Rettungsdienst und Katastrophenschutz in Erfurt

Referentienummer: ÖAL 702/19-37
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
34144211
II.1.3)Type opdracht
Leveringen
II.1.4)Korte beschrijving:

Ersatzbeschaffung im Fahrzeugbestand des Amtes für Brandschutz, Rettungsdienst und Katastrophenschutz – Lieferung von 1 Stück Drehleiter DLAK 23/12.

II.1.5)Geraamde totale waarde
II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: neen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: DEG01
II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Lieferung Hubrettungsfahrzeug – Drehleiter DLAK 23/12, nach DIN EN 14043:2014-04, DIN EN 1846 Teil 1-3, DIN 14502 Teil 1-3.

II.2.5)Gunningscriteria
De onderstaande criteria
Kwaliteitscriterium - Naam: Ausführung Fahrzeug-Aufbau/-Ausbau / Weging: 60
Prijs - Weging: 40
II.2.6)Geraamde waarde
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Aanvang: 30/09/2019
Einde: 31/10/2020
Deze opdracht kan worden verlengd: neen
II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.12)Inlichtingen over elektronische catalogi
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Afdeling III: Juridische, economische, financiële en technische inlichtingen

III.1)Voorwaarden voor deelneming
III.1.1)Geschiktheid om de beroepsactiviteit uit te oefenen, waaronder de vereisten in verband met de inschrijving in het beroeps- of handelsregister
Lijst en beknopte beschrijving van de voorwaarden:

Mit dem Angebot sind zum Nachweis der Eignung gem. § 44 VgV folgende Unterlagen vorzulegen/Angaben zu machen:

— Nachweis über die Eintragung im Berufs- und Handelsregister (Abs.1 Satz 1).

III.1.2)Economische en financiële draagkracht
Lijst en beknopte beschrijving van de selectiecriteria:

Mit dem Angebot sind zum Nachweis der Eignung gem. § 45 VgV folgende Unterlagen vorzulegen/Angaben zu machen:

— Nachweis einer entsprechenden Berufs- und Betriebshaftpflichtversicherung bzw. einer Erklärung eine solche abzuschließen (Abs. 4, Nr. 2),

— Erklärung über den Gesamtumsatz der letzten 3 Geschäftsjahre (Abs. 4, Nr. 4).

III.1.3)Technische en beroepsbekwaamheid
Lijst en beknopte beschrijving van de selectiecriteria:

Mit dem Angebot sind zum Nachweis der Eignung gem. § 46 VgV folgende Unterlagen vorzulegen/Angaben zu machen:

— Liste mit Referenzen der in den letzten 3 Jahren bereits ausgeführten gleichartigen Lieferaufträge mit Angaben des Wertes, des Lieferzeitraumes sowie des öffentlichen oder privaten Empfängers (Abs. 3, Nr. 1).

Mit dem Angebot sind darüber hinaus folgende weitere Unterlagen vorzulegen/Angaben zu machen:

— aussagefähiges Prospektmaterial mit technischen Parametern Eigenerklärungen sind grundsätzlich ausreichend.

Eignungsnachweise, die durch Präqualifizierungsverfahren erworben wurden, sind zugelassen. Die Präqualifizierungsnummer ist dann zwingend anzugeben.

Bei Einsatz von anderen Unternehmen sind zum Nachweis der Eignung zum bestimmten Zeitpunkt:

— die geforderten Nachweise vorzulegen oder

— die Nummer über die Eintragung im Präqualifikationsverzeichnis bzw. das die Voraussetzung für die Präqualifikation erfüllt ist anzugeben, ggf. ergänzt durch auftragsspezifische Einzelnachweise.

III.1.5)Informatie over voorbehouden opdrachten
III.2)Voorwaarden met betrekking tot de opdracht
III.2.2)Voorwaarden inzake de uitvoering van de opdracht:
III.2.3)Inlichtingen over het personeel dat verantwoordelijk zal zijn voor de uitvoering van de opdracht

Afdeling IV: Procedure

IV.1)Beschrijving
IV.1.1)Type procedure
Openbare procedure
IV.1.3)Inlichtingen over een raamovereenkomst of dynamisch aankoopsysteem
IV.1.4)Inlichtingen over een beperking van het aantal oplossingen of inschrijvingen tijdens de onderhandeling of de dialoog
IV.1.6)Inlichtingen over elektronische veiling
IV.1.8)Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: neen
IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.1)Eerdere bekendmaking betreffende deze procedure
IV.2.2)Termijn voor ontvangst van inschrijvingen of deelnemingsaanvragen
Datum: 23/07/2019
Plaatselijke tijd: 15:00
IV.2.3)Geraamde datum van verzending van uitnodigingen tot inschrijving of deelneming aan geselecteerde gegadigden
IV.2.4)Talen die mogen worden gebruikt bij het indienen van inschrijvingen of aanvragen tot deelneming:
Duits
IV.2.6)Minimumtermijn gedurende welke de inschrijver zijn inschrijving gestand moet doen
De inschrijving moet geldig blijven tot: 30/09/2019
IV.2.7)Omstandigheden waarin de inschrijvingen worden geopend
Datum: 23/07/2019
Plaatselijke tijd: 15:00
Plaats:

Stadtverwaltung Erfurt, Stadtkämmerei – Verdingungsstelle

Fischmarkt 1

99084 Erfurt

Inlichtingen over gemachtigde personen en de openingsprocedure:

Zur Eröffnung sind keine Bieter oder Bevollmächtigte zugelassen.

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.1)Inlichtingen over periodiciteit
Periodieke opdracht: neen
VI.2)Inlichtingen over elektronische workflows
VI.3)Nadere inlichtingen:

Die Bereitstellung der Vergabeunterlagen erfolgt ausschließlich elektronisch auf der E-Vergabeplattform unter http://www.evergabe-online.de. Die Nutzungsbedingungen der E-Vergabe sind zu beachten!

VI.4)Beroepsprocedures
VI.4.1)Beroepsinstantie
Officiële benaming: Thüringer Landesverwaltungsamt, Referat 250 – Vergabekammer, Vergabeangelegenheiten
Postadres: Jorge-Semprún-Platz 4
Plaats: Weimar
Postcode: 99423
Land: Duitsland
Fax: +49 361-573321059
VI.4.2)Voor bemiddelingsprocedures bevoegde instantie
VI.4.3)Beroepsprocedure
Precieze aanduiding van de termijn(en) voor beroepsprocedures:

Entsprechend der Regelungen in § 160 GWB.

VI.4.4)Dienst waar inlichtingen over de beroepsprocedures kunnen worden verkregen
Officiële benaming: Landeshauptstadt Erfurt, Stadtverwaltung, Stadtkämmerei, Verdingungsstelle
Postadres: Fischmarkt 1
Plaats: Erfurt
Postcode: 99084
Land: Duitsland
E-mail: verdingungsstelle@erfurt.de
Telefoon: +49 361-6551285
Fax: +49 361-6551289

Internetadres: http://www.erfurt.de

VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
21/06/2019