Leveringen - 293352-2019

25/06/2019    S120    Leveringen - Aankondiging van een opdracht - Openbare procedure 

Verenigd Koninkrijk-Beverley: Straatverlichtingsuitrusting

2019/S 120-293352

Aankondiging van een opdracht

Leveringen

Rechtsgrond:

Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: East Riding of Yorkshire Council
Postadres: County Hall, Cross Street
Plaats: Beverley
NUTS-code: UK
Postcode: HU17 9BA
Land: Verenigd Koninkrijk
Contactpersoon: Miss Alicia Bainbridge
E-mail: alicia.bainbridge@eastriding.gov.uk
Telefoon: +44 1482395022

Internetadres(sen):

Hoofdadres: http://www.eastriding.gov.uk

Adres van het kopersprofiel: http://www.eastriding.gov.uk

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: Hull City Council
Postadres: Guildhall, Alfred Gelder Street
Plaats: Hull
NUTS-code: UK
Postcode: HU1 2AA
Land: Verenigd Koninkrijk
E-mail: alicia.bainbridge@eastriding.gov.uk

Internetadres(sen):

Hoofdadres: http://www.hull.gov.uk

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: North Lincolnshire Council
Postadres: Civic Centre, Ashby Road
Plaats: Scunthorpe
NUTS-code: UK
Postcode: DN16 1AB
Land: Verenigd Koninkrijk
E-mail: alicia.bainbridge@eastriding.gov.uk

Internetadres(sen):

Hoofdadres: https://www.northlincs.gov.uk/

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: City of York Council
Postadres: West Offices, Station Rise
Plaats: York
NUTS-code: UK
Postcode: YO1 6GA
Land: Verenigd Koninkrijk
E-mail: alicia.bainbridge@eastriding.gov.uk

Internetadres(sen):

Hoofdadres: https://www.york.gov.uk/

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: Barnsley MBC
Postadres: PO Box 634
Plaats: Barnsley
NUTS-code: UK
Postcode: S70 9GG
Land: Verenigd Koninkrijk
E-mail: alicia.bainbridge@eastriding.gov.uk

Internetadres(sen):

Hoofdadres: https://www.barnsley.gov.uk/

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: Calderdale Council
Postadres: 28 Westgate
Plaats: Halifax
NUTS-code: UK
Postcode: HX1 1PW
Land: Verenigd Koninkrijk
E-mail: alicia.bainbridge@eastriding.gov.uk

Internetadres(sen):

Hoofdadres: https://www.calderdale.gov.uk/v2

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: City of Bradford MBDC
Postadres: Centenary Square
Plaats: Bradford
NUTS-code: UK
Postcode: BD1 1HY
Land: Verenigd Koninkrijk
E-mail: alicia.bainbridge@eastriding.gov.uk

Internetadres(sen):

Hoofdadres: www.bradford.gov.uk

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: Craven District Council
Postadres: 1 Belle Vue Square
Plaats: Skipton
NUTS-code: UK
Postcode: BD23 1FJ
Land: Verenigd Koninkrijk
E-mail: alicia.bainbridge@eastriding.gov.uk

Internetadres(sen):

Hoofdadres: https://www.cravendc.gov.uk/

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: Doncaster MBC
Postadres: Civic Office
Plaats: Doncaster
NUTS-code: UK
Postcode: DN1 3BU
Land: Verenigd Koninkrijk
E-mail: alicia.bainbridge@eastriding.gov.uk

Internetadres(sen):

Hoofdadres: http://www.doncaster.gov.uk/

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: Hambleton District Council
Postadres: Stone Cross
Plaats: Northallerton
NUTS-code: UK
Postcode: DL6 2UU
Land: Verenigd Koninkrijk
E-mail: alicia.bainbridge@eastriding.gov.uk

Internetadres(sen):

Hoofdadres: https://www.hambleton.gov.uk/

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: Harrogate Borough Council
Postadres: St. Luke's Avenue
Plaats: Harrogate
NUTS-code: UK
Postcode: HG1 2SG
Land: Verenigd Koninkrijk
E-mail: alicia.bainbridge@eastriding.gov.uk

Internetadres(sen):

Hoofdadres: https://www.harrogate.gov.uk/

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: Kirklees Council
Postadres: 2nd Floor, Civic Centre, 3 Market Street
Plaats: Huddersfield
NUTS-code: UK
Postcode: HD1 2YZ
Land: Verenigd Koninkrijk
E-mail: alicia.bainbridge@eastriding.gov.uk

Internetadres(sen):

Hoofdadres: http://www.kirklees.gov.uk/

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: Leeds City Council
Postadres: Civic Hall
Plaats: Leeds
NUTS-code: UK
Postcode: LS1 9BS
Land: Verenigd Koninkrijk
E-mail: alicia.bainbridge@eastriding.gov.uk

Internetadres(sen):

Hoofdadres: https://www.leeds.gov.uk/

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: North East Lincolnshire Council
Postadres: Municipal Offices, Town Hall Square
Plaats: Grimsby
NUTS-code: UK
Postcode: DN31 1HU
Land: Verenigd Koninkrijk
E-mail: alicia.bainbridge@eastriding.gov.uk

Internetadres(sen):

Hoofdadres: https://www.nelincs.gov.uk/

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: North Yorkshire County Council
Postadres: County Hall
Plaats: Northallerton
NUTS-code: UK
Postcode: DL7 8AD
Land: Verenigd Koninkrijk
E-mail: alicia.bainbridge@eastriding.gov.uk

Internetadres(sen):

Hoofdadres: https://www.northyorks.gov.uk/

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: Richmondshire District Council
Postadres: Mercury House, Station Road
Plaats: Richmond
NUTS-code: UK
Postcode: DL10 4JX
Land: Verenigd Koninkrijk
E-mail: alicia.bainbridge@eastriding.gov.uk

Internetadres(sen):

Hoofdadres: https://www.richmondshire.gov.uk/

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: Rotherham MBC
Postadres: Riverside House, Main Street
Plaats: Rotherham
NUTS-code: UK
Postcode: S60 1AE
Land: Verenigd Koninkrijk
E-mail: alicia.bainbridge@eastriding.gov.uk

Internetadres(sen):

Hoofdadres: https://www.rotherham.gov.uk/

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: Ryedale District Council
Postadres: Ryedale House, Old Malton Road
Plaats: Malton
NUTS-code: UK
Postcode: YO17 7HH
Land: Verenigd Koninkrijk
E-mail: alicia.bainbridge@eastriding.gov.uk

Internetadres(sen):

Hoofdadres: https://www.ryedale.gov.uk/

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: Scarborough Borough Council
Postadres: Town Hall, St Nicholas Street
Plaats: Scarborough
NUTS-code: UK
Postcode: YO11 2HG
Land: Verenigd Koninkrijk
E-mail: alicia.bainbridge@eastriding.gov.uk

Internetadres(sen):

Hoofdadres: https://www.scarborough.gov.uk/

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: Selby District Council
Postadres: Civic Centre, Doncaster Road
Plaats: Selby
NUTS-code: UK
Postcode: YO8 9FT
Land: Verenigd Koninkrijk
E-mail: alicia.bainbridge@eastriding.gov.uk

Internetadres(sen):

Hoofdadres: https://www.selby.gov.uk/

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: Sheffield City Council
Postadres: Town Hall, Pinstone Street
Plaats: Sheffield
NUTS-code: UK
Postcode: S1 2HH
Land: Verenigd Koninkrijk
E-mail: alicia.bainbridge@eastriding.gov.uk

Internetadres(sen):

Hoofdadres: https://www.sheffield.gov.uk/

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: Wakefield Council
Postadres: Wakefield One, Burton Street
Plaats: Wakefield
NUTS-code: UK
Postcode: WF1 2EB
Land: Verenigd Koninkrijk
E-mail: alicia.bainbridge@eastriding.gov.uk

Internetadres(sen):

Hoofdadres: http://www.wakefield.gov.uk/

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: Dudley MBC
Postadres: Priory Road
Plaats: Dudley
NUTS-code: UK
Postcode: DY1 1HF
Land: Verenigd Koninkrijk
E-mail: alicia.bainbridge@eastriding.gov.uk

Internetadres(sen):

Hoofdadres: https://www.dudley.gov.uk/contact-us/

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: Sandwell MBC
Postadres: Sandwell Council House, Freeth Street
Plaats: Oldbury
NUTS-code: UK
Postcode: B69 3DE
Land: Verenigd Koninkrijk
E-mail: alicia.bainbridge@eastriding.gov.uk

Internetadres(sen):

Hoofdadres: http://www.sandwell.gov.uk/

I.2)Inlichtingen betreffende gezamenlijke aanbesteding
De opdracht omvat een gezamenlijke aanbesteding
I.3)Communicatie
De aanbestedingsstukken zijn rechtstreeks, volledig, onbeperkt en gratis beschikbaar op: www.yortender.co.uk
Nadere inlichtingen zijn te verkrijgen op het hierboven vermelde adres
Inschrijvingen of aanvragen tot deelneming moeten worden ingediend via elektronische weg op: www.yortender.co.uk
I.4)Soort aanbestedende dienst
Regionale of plaatselijke instantie
I.5)Hoofdactiviteit
Algemene overheidsdiensten

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

2202-19 Street Lighting Materials

Referentienummer: 2202-19
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
34928500
II.1.3)Type opdracht
Leveringen
II.1.4)Korte beschrijving:

This framework is for the supply of street lighting materials and will run from the 1.10.2019 — 30.9.2020. Each order placed under this framework will constitute an individual call off contract, due to the unique and specific nature of each job and order requirement. It is the intention of the Authority to accept all economic operators meeting the minimum standards within the selection criteria on to the framework. Please note that this does not guarantee business.

II.1.5)Geraamde totale waarde
Waarde zonder btw: 50 000 000.00 GBP
II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: ja
Inschrijvingen mogen worden ingediend voor alle percelen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Lanterns

Perceel nr.: 1
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
34928000
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: UK
II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

This lot contains LED lanterns, zebra crossing lanterns and heritage lanterns.

II.2.5)Gunningscriteria
De onderstaande criteria
Kwaliteitscriterium - Naam: Quality / Weging: 0
Prijs - Weging: 100
II.2.6)Geraamde waarde
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Aanvang: 01/10/2019
Einde: 30/09/2023
Deze opdracht kan worden verlengd: neen
II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: ja
Beschrijving van opties:

At the time of a price variation request, the Authority and Contracting Bodies reserve the right to review the specifications and add any additional items to the framework. All changes shall be made clear within the price review schedule.

II.2.12)Inlichtingen over elektronische catalogi
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Lamps

Perceel nr.: 2
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
34928000
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: UK
II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

This lot contains Cosmopolis lamps, sodium lamps, florescent lamps, halide lamps and LED lamps.

II.2.5)Gunningscriteria
De onderstaande criteria
Kwaliteitscriterium - Naam: Quality / Weging: 0
Prijs - Weging: 100
II.2.6)Geraamde waarde
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Aanvang: 01/10/2019
Einde: 30/09/2023
Deze opdracht kan worden verlengd: neen
II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: ja
Beschrijving van opties:

At the time of a price variation request, the Authority and Contracting Bodies reserve the right to review the specifications and add any additional items to the framework. All changes shall be made clear within the price review schedule.

II.2.12)Inlichtingen over elektronische catalogi
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Ballasts / LED Driver

Perceel nr.: 3
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
34928000
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: UK
II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

This lot includes electronic ballasts, ignitors and LED drivers.

II.2.5)Gunningscriteria
De onderstaande criteria
Kwaliteitscriterium - Naam: Quality / Weging: 0
Prijs - Weging: 100
II.2.6)Geraamde waarde
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Aanvang: 01/10/2019
Einde: 30/09/2023
Deze opdracht kan worden verlengd: neen
II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: ja
Beschrijving van opties:

At the time of a price variation request, the Authority and Contracting Bodies reserve the right to review the specifications and add any additional items to the framework. All changes shall be made clear within the price review schedule.

II.2.12)Inlichtingen over elektronische catalogi
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Photocell Units

Perceel nr.: 4
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
34928000
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: UK
II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

This lot contains miniature, one part, three pin and seven pin photocell units.

II.2.5)Gunningscriteria
De onderstaande criteria
Kwaliteitscriterium - Naam: Quality / Weging: 0
Prijs - Weging: 100
II.2.6)Geraamde waarde
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Aanvang: 01/10/2019
Einde: 30/09/2023
Deze opdracht kan worden verlengd: neen
II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: ja
Beschrijving van opties:

At the time of a price variation request, the Authority and Contracting Bodies reserve the right to review the specifications and add any additional items to the framework. All changes shall be made clear within the price review schedule.

II.2.12)Inlichtingen over elektronische catalogi
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Beacons and Ballards

Perceel nr.: 5
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
34920000
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: UK
II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

This lot includes beacons and bollards, for pedestrian crossings and traffic.

II.2.5)Gunningscriteria
De onderstaande criteria
Kwaliteitscriterium - Naam: Quality / Weging: 0
Prijs - Weging: 100
II.2.6)Geraamde waarde
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Aanvang: 01/10/2019
Einde: 30/09/2023
Deze opdracht kan worden verlengd: neen
II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: ja
Beschrijving van opties:

At the time of a price variation request, the Authority and Contracting Bodies reserve the right to review the specifications and add any additional items to the framework. All changes shall be made clear within the price review schedule.

II.2.12)Inlichtingen over elektronische catalogi
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Sign Lanterns

Perceel nr.: 6
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
34928000
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: UK
II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

This lot includes LED sign lanterns and associated fixtures.

II.2.5)Gunningscriteria
De onderstaande criteria
Kwaliteitscriterium - Naam: Quality / Weging: 0
Prijs - Weging: 100
II.2.6)Geraamde waarde
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Aanvang: 01/10/2019
Einde: 30/09/2024
Deze opdracht kan worden verlengd: neen
II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: ja
Beschrijving van opties:

At the time of a price variation request, the Authority and Contracting Bodies reserve the right to review the specifications and add any additional items to the framework. All changes shall be made clear within the price review schedule.

II.2.12)Inlichtingen over elektronische catalogi
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Cable Joints

Perceel nr.: 7
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
34928000
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: UK
II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

This lot includes cable joints and associated cables.

II.2.5)Gunningscriteria
De prijs is niet het enige gunningscriterium en alle criteria worden enkel vermeld in de aanbestedingsdocumenten
II.2.6)Geraamde waarde
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Aanvang: 01/10/2019
Einde: 30/09/2023
Deze opdracht kan worden verlengd: neen
II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: ja
Beschrijving van opties:

At the time of a price variation request, the Authority and Contracting Bodies reserve the right to review the specifications and add any additional items to the framework. All changes shall be made clear within the price review schedule.

II.2.12)Inlichtingen over elektronische catalogi
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Cut Outs and Associated Equipment

Perceel nr.: 8
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
34928000
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: UK
II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

This lot includes cut outs and associated equipment.

II.2.5)Gunningscriteria
De onderstaande criteria
Kwaliteitscriterium - Naam: Quality / Weging: 0
Prijs - Weging: 100
II.2.6)Geraamde waarde
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Aanvang: 01/10/2019
Einde: 30/09/2023
Deze opdracht kan worden verlengd: neen
II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: ja
Beschrijving van opties:

At the time of a price variation request, the Authority and Contracting Bodies reserve the right to review the specifications and add any additional items to the framework. All changes shall be made clear within the price review schedule.

II.2.12)Inlichtingen over elektronische catalogi
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Straight Sign Post Tube and Associated Equipment

Perceel nr.: 9
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
34928000
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: UK
II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

This lot includes straight sign post tube and associated equipment.

II.2.5)Gunningscriteria
De onderstaande criteria
Kwaliteitscriterium - Naam: Quality / Weging: 0
Prijs - Weging: 100
II.2.6)Geraamde waarde
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Aanvang: 01/10/2019
Einde: 30/09/2023
Deze opdracht kan worden verlengd: neen
II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: ja
Beschrijving van opties:

At the time of a price variation request, the Authority and Contracting Bodies reserve the right to review the specifications and add any additional items to the framework. All changes shall be made clear within the price review schedule.

II.2.12)Inlichtingen over elektronische catalogi
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Fuses

Perceel nr.: 10
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
34928000
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: UK
II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

This lot includes a range of fuses.

II.2.5)Gunningscriteria
De onderstaande criteria
Kwaliteitscriterium - Naam: Quality / Weging: 0
Prijs - Weging: 100
II.2.6)Geraamde waarde
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Aanvang: 01/10/2019
Einde: 30/09/2023
Deze opdracht kan worden verlengd: neen
II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: ja
Beschrijving van opties:

At the time of a price variation request, the Authority and Contracting Bodies reserve the right to review the specifications and add any additional items to the framework. All changes shall be made clear within the price review schedule.

II.2.12)Inlichtingen over elektronische catalogi
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Earthing

Perceel nr.: 11
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
34928000
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: UK
II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

This lot contains earthing equipment.

II.2.5)Gunningscriteria
De onderstaande criteria
Kwaliteitscriterium - Naam: Quality / Weging: 0
Prijs - Weging: 100
II.2.6)Geraamde waarde
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Aanvang: 01/10/2019
Einde: 30/09/2023
Deze opdracht kan worden verlengd: neen
II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: ja
Beschrijving van opties:

At the time of a price variation request, the Authority and Contracting Bodies reserve the right to review the specifications and add any additional items to the framework. All changes shall be made clear within the price review schedule.

II.2.12)Inlichtingen over elektronische catalogi
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Miscellaneous

Perceel nr.: 12
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
34928000
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: UK
II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

This lot contains miscellaneous items, including labels and numbers.

II.2.5)Gunningscriteria
De onderstaande criteria
Kwaliteitscriterium - Naam: Quality / Weging: 0
Prijs - Weging: 100
II.2.6)Geraamde waarde
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Aanvang: 01/10/2019
Einde: 30/09/2023
Deze opdracht kan worden verlengd: neen
II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: ja
Beschrijving van opties:

At the time of a price variation request, the Authority and Contracting Bodies reserve the right to review the specifications and add any additional items to the framework. All changes shall be made clear within the price review schedule.

II.2.12)Inlichtingen over elektronische catalogi
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Columns and Brackets

Perceel nr.: 13
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
34928000
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: UK
II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

This lot contains a range of columns including tubular, hinged, slip over and also a range of different sized brackets.

II.2.5)Gunningscriteria
De onderstaande criteria
Kwaliteitscriterium - Naam: Quality / Weging: 0
Prijs - Weging: 100
II.2.6)Geraamde waarde
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Aanvang: 01/10/2019
Einde: 30/09/2023
Deze opdracht kan worden verlengd: neen
II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: ja
Beschrijving van opties:

At the time of a price variation request, the Authority and Contracting Bodies reserve the right to review the specifications and add any additional items to the framework. All changes shall be made clear within the price review schedule.

II.2.12)Inlichtingen over elektronische catalogi
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Ducting

Perceel nr.: 14
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
34928000
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: UK
II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

This lot includes a range of ducting, both flexible and rigid.

II.2.5)Gunningscriteria
De onderstaande criteria
Kwaliteitscriterium - Naam: Quality / Weging: 0
Prijs - Weging: 100
II.2.6)Geraamde waarde
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Aanvang: 01/10/2019
Einde: 30/09/2023
Deze opdracht kan worden verlengd: neen
II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: ja
Beschrijving van opties:

At the time of a price variation request, the Authority and Contracting Bodies reserve the right to review the specifications and add any additional items to the framework. All changes shall be made clear within the price review schedule.

II.2.12)Inlichtingen over elektronische catalogi
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Retention Socket Equipment

Perceel nr.: 15
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
34928000
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: UK
II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

This lot includes a range of retention sockets in various sizes.

II.2.5)Gunningscriteria
De onderstaande criteria
Kwaliteitscriterium - Naam: Quality / Weging: 0
Prijs - Weging: 100
II.2.6)Geraamde waarde
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Aanvang: 01/10/2019
Einde: 30/09/2023
Deze opdracht kan worden verlengd: neen
II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: ja
Beschrijving van opties:

At the time of a price variation request, the Authority and Contracting Bodies reserve the right to review the specifications and add any additional items to the framework. All changes shall be made clear within the price review schedule.

II.2.12)Inlichtingen over elektronische catalogi
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Chamber Equipment

Perceel nr.: 16
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
34928000
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: UK
II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

This lot contains various sized chambers.

II.2.5)Gunningscriteria
De onderstaande criteria
Kwaliteitscriterium - Naam: Quality / Weging: 0
Prijs - Weging: 100
II.2.6)Geraamde waarde
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Aanvang: 01/10/2019
Einde: 30/09/2023
Deze opdracht kan worden verlengd: neen
II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: ja
Beschrijving van opties:

At the time of a price variation request, the Authority and Contracting Bodies reserve the right to review the specifications and add any additional items to the framework. All changes shall be made clear within the price review schedule.

II.2.12)Inlichtingen over elektronische catalogi
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Feeder Pillars

Perceel nr.: 17
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
34928000
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: UK
II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

This lot contains feeder pillars in various dimensions. with both hinged and detachable door.

II.2.5)Gunningscriteria
De onderstaande criteria
Kwaliteitscriterium - Naam: Quality / Weging: 0
Prijs - Weging: 100
II.2.6)Geraamde waarde
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Aanvang: 01/10/2019
Einde: 30/09/2023
Deze opdracht kan worden verlengd: neen
II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: ja
Beschrijving van opties:

At the time of a price variation request, the Authority and Contracting Bodies reserve the right to review the specifications and add any additional items to the framework. All changes shall be made clear within the price review schedule.

II.2.12)Inlichtingen over elektronische catalogi
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Pole / Wall Bracket

Perceel nr.: 18
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
34928000
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: UK
II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

This lot contains universal and aluminimu pole and wall brackets.

II.2.5)Gunningscriteria
De onderstaande criteria
Kwaliteitscriterium - Naam: Quality / Weging: 0
Prijs - Weging: 100
II.2.6)Geraamde waarde
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Aanvang: 01/10/2019
Einde: 30/09/2023
Deze opdracht kan worden verlengd: neen
II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: ja
Beschrijving van opties:

At the time of a price variation request, the Authority and Contracting Bodies reserve the right to review the specifications and add any additional items to the framework. All changes shall be made clear within the price review schedule.

II.2.12)Inlichtingen over elektronische catalogi
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Afdeling III: Juridische, economische, financiële en technische inlichtingen

III.1)Voorwaarden voor deelneming
III.1.1)Geschiktheid om de beroepsactiviteit uit te oefenen, waaronder de vereisten in verband met de inschrijving in het beroeps- of handelsregister
III.1.2)Economische en financiële draagkracht
III.1.3)Technische en beroepsbekwaamheid
III.1.5)Informatie over voorbehouden opdrachten
III.2)Voorwaarden met betrekking tot de opdracht
III.2.2)Voorwaarden inzake de uitvoering van de opdracht:
III.2.3)Inlichtingen over het personeel dat verantwoordelijk zal zijn voor de uitvoering van de opdracht

Afdeling IV: Procedure

IV.1)Beschrijving
IV.1.1)Type procedure
Openbare procedure
IV.1.3)Inlichtingen over een raamovereenkomst of dynamisch aankoopsysteem
De aanbesteding betreft het sluiten van een raamovereenkomst
Raamovereenkomst met meerdere ondernemingen
In het geval van raamovereenkomsten – motivering voor een looptijd van meer dan vier jaar:

IV.1.4)Inlichtingen over een beperking van het aantal oplossingen of inschrijvingen tijdens de onderhandeling of de dialoog
IV.1.6)Inlichtingen over elektronische veiling
IV.1.8)Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: ja
IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.1)Eerdere bekendmaking betreffende deze procedure
IV.2.2)Termijn voor ontvangst van inschrijvingen of deelnemingsaanvragen
Datum: 25/07/2019
Plaatselijke tijd: 12:00
IV.2.3)Geraamde datum van verzending van uitnodigingen tot inschrijving of deelneming aan geselecteerde gegadigden
IV.2.4)Talen die mogen worden gebruikt bij het indienen van inschrijvingen of aanvragen tot deelneming:
Engels
IV.2.6)Minimumtermijn gedurende welke de inschrijver zijn inschrijving gestand moet doen
IV.2.7)Omstandigheden waarin de inschrijvingen worden geopend
Datum: 25/07/2019
Plaatselijke tijd: 12:00

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.1)Inlichtingen over periodiciteit
Periodieke opdracht: ja
VI.2)Inlichtingen over elektronische workflows
VI.3)Nadere inlichtingen:
VI.4)Beroepsprocedures
VI.4.1)Beroepsinstantie
Officiële benaming: The High Court of England and Wales
Plaats: London
Land: Verenigd Koninkrijk
VI.4.2)Voor bemiddelingsprocedures bevoegde instantie
VI.4.3)Beroepsprocedure
Precieze aanduiding van de termijn(en) voor beroepsprocedures:

OJEU procedures include a minimum 10 calendar days standstill period at the point information on the award of the contract is communicated to bidders. This period allows unsuccessful bidders to seek further debriefing from the Contracting Authority before the contract is entered into. Such information should be requested from East Riding of Yorkshire Council. If an appeal regarding the award of a contract has not been successfully resolved, the Public Contract Regulations 2015 provide for aggrieved parties who have been harmed or are at risk of harm by a breach of the rules to take action in the High Court (England, Wales and Northern Ireland). Any such action must be brought promptly.

VI.4.4)Dienst waar inlichtingen over de beroepsprocedures kunnen worden verkregen
VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
21/06/2019