Leveringen - 293359-2019

25/06/2019    S120    Leveringen - Aankondiging van een opdracht - Openbare procedure 

België-Charleroi: Rijsimulatoren

2019/S 120-293359

Aankondiging van een opdracht

Leveringen

Rechtsgrond:

Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: Office Wallon de la formation professionnelle et de l'emploi
Nationaal identificatienummer: 0236.363.165_19800
Postadres: Boulevard J. Tirou 104
Plaats: Charleroi
NUTS-code: BE322
Postcode: 6000
Land: België
Contactpersoon: Service achat
E-mail: serviceachat.secretariat@forem.be

Internetadres(sen):

Hoofdadres: www.leforem.be

Adres van het kopersprofiel: https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=343947

I.2)Inlichtingen betreffende gezamenlijke aanbesteding
I.3)Communicatie
De toegang tot de aanbestedingsstukken is beperkt. Nadere inlichtingen kunnen worden verkregen op: https://www.leforem.be/marches-publics.html
Nadere inlichtingen zijn te verkrijgen op het hierboven vermelde adres
Inschrijvingen of aanvragen tot deelneming moeten worden ingediend het hierboven vermelde adres
I.4)Soort aanbestedende dienst
Publiekrechtelijke instelling
I.5)Hoofdactiviteit
Andere activiteit: Matières liées à l'emploi et à la formation

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Marché de fournitures: simulateur de conduite de chariot élévateur de type frontal 4 roues

Referentienummer: Le FOREM-DMP1800522/HNDSBL/Simulateur chariot-F02_0
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
34151000
II.1.3)Type opdracht
Leveringen
II.1.4)Korte beschrijving:

Le présent marché a pour objet la fourniture de simulateurs de conduite de chariot élévateur strictement neufs, à des fins éducatives, pour les centres de compétence logistique et les centres de formation du Forem.

II.1.5)Geraamde totale waarde
II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: neen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
34150000
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: BE3
Voornaamste plaats van uitvoering:

Centres de formation en logistique situés à Estaimpuis, Houdeng, Tubize, Molinfaing, Bierset et Verviers.

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Le présent marché comprend 2 postes ayant pour objet:

— poste 1: simulateur de conduite équipé d’un casque de réalité virtuelle intégré, livré prêt à l’emploi,

— poste 2: services en régie

—— sous-poste 2.1: journée de développement;

—— sous-poste 2.2: intervention sur site.

Les équipements faisant l’objet du présent marché seront utilisés uniquement dans un but pédagogique, dans le cadre des missions du Forem en matière de formation des demandeurs d’emploi, travailleurs ou étudiants aux métiers de la logistique.

II.2.5)Gunningscriteria
De prijs is niet het enige gunningscriterium en alle criteria worden enkel vermeld in de aanbestedingsdocumenten
II.2.6)Geraamde waarde
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Looptijd in maanden: 48
Deze opdracht kan worden verlengd: neen
II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.12)Inlichtingen over elektronische catalogi
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: ja
Benaming van het project:

FEDER

II.2.14)Nadere inlichtingen

Afdeling III: Juridische, economische, financiële en technische inlichtingen

III.1)Voorwaarden voor deelneming
III.1.1)Geschiktheid om de beroepsactiviteit uit te oefenen, waaronder de vereisten in verband met de inschrijving in het beroeps- of handelsregister
III.1.2)Economische en financiële draagkracht
III.1.3)Technische en beroepsbekwaamheid
Selectiecriteria zoals vermeld in de aanbestedingsstukken
III.1.5)Informatie over voorbehouden opdrachten
III.2)Voorwaarden met betrekking tot de opdracht
III.2.2)Voorwaarden inzake de uitvoering van de opdracht:
III.2.3)Inlichtingen over het personeel dat verantwoordelijk zal zijn voor de uitvoering van de opdracht

Afdeling IV: Procedure

IV.1)Beschrijving
IV.1.1)Type procedure
Openbare procedure
IV.1.3)Inlichtingen over een raamovereenkomst of dynamisch aankoopsysteem
De aanbesteding betreft het sluiten van een raamovereenkomst
Raamovereenkomst met één onderneming
IV.1.4)Inlichtingen over een beperking van het aantal oplossingen of inschrijvingen tijdens de onderhandeling of de dialoog
IV.1.6)Inlichtingen over elektronische veiling
IV.1.8)Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: neen
IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.1)Eerdere bekendmaking betreffende deze procedure
IV.2.2)Termijn voor ontvangst van inschrijvingen of deelnemingsaanvragen
Datum: 05/08/2019
Plaatselijke tijd: 10:00
IV.2.3)Geraamde datum van verzending van uitnodigingen tot inschrijving of deelneming aan geselecteerde gegadigden
IV.2.4)Talen die mogen worden gebruikt bij het indienen van inschrijvingen of aanvragen tot deelneming:
Frans
IV.2.6)Minimumtermijn gedurende welke de inschrijver zijn inschrijving gestand moet doen
Looptijd in maanden: 6 (vanaf de datum van ontvangst van de inschrijving)
IV.2.7)Omstandigheden waarin de inschrijvingen worden geopend
Datum: 05/08/2019
Plaatselijke tijd: 10:00
Inlichtingen over gemachtigde personen en de openingsprocedure:

Seul le dépôt d’offres électroniques est autorisé pour le présent marché: les offres doivent être déposées sur la plate-forme électronique https://eten.publicprocurement.be/etendering/

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.1)Inlichtingen over periodiciteit
Periodieke opdracht: neen
VI.2)Inlichtingen over elektronische workflows
Elektronische facturering wordt aanvaard
VI.3)Nadere inlichtingen:

1) Le cahier spécial des charges du présent marché peut être obtenu sur simple demande: voir https://www.leforem.be/marches-publics.html

2) Pour rappel, seul le dépôt d’offres électroniques est autorisé pour le présent marché: les offres doivent être déposées sur la plate-forme électronique https://eten.publicprocurement.be/etendering/

VI.4)Beroepsprocedures
VI.4.1)Beroepsinstantie
Officiële benaming: Conseil d'État
Postadres: Rue de la Science 33
Plaats: Bruxelles
Postcode: 1040
Land: België
VI.4.2)Voor bemiddelingsprocedures bevoegde instantie
VI.4.3)Beroepsprocedure
VI.4.4)Dienst waar inlichtingen over de beroepsprocedures kunnen worden verkregen
VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
21/06/2019