Leveringen - 293376-2019

25/06/2019    S120    Leveringen - Aankondiging van een opdracht - Openbare procedure 

Kroatië-Rijeka: Motoren (voor voertuigen)

2019/S 120-293376

Aankondiging van een opdracht

Leveringen

Rechtsgrond:

Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: Jadrolinija
Nationaal identificatienummer: 38453148181
Postadres: Riva 16
Plaats: Rijeka
NUTS-code: HR
Postcode: 51000
Land: Kroatië
Contactpersoon: Sanja Juravić
E-mail: sanja.juravic@jadrolinija.hr
Telefoon: +385 51666150
Fax: +385 51499000

Internetadres(sen):

Hoofdadres: www.jadrolinija.hr

Adres van het kopersprofiel: www.jadrolinija.hr

I.2)Inlichtingen betreffende gezamenlijke aanbesteding
I.3)Communicatie
De aanbestedingsstukken zijn rechtstreeks, volledig, onbeperkt en gratis beschikbaar op: https://eojn.nn.hr/SPIN/application/ipn/DocumentManagement/DokumentPodaciFrm.aspx?OznakaDokumenta=2019/S+0F2-0024862
Nadere inlichtingen zijn te verkrijgen op het hierboven vermelde adres
Inschrijvingen of aanvragen tot deelneming moeten worden ingediend via elektronische weg op: https://eojn.nn.hr/Oglasnik
I.4)Soort aanbestedende dienst
Publiekrechtelijke instelling
I.5)Hoofdactiviteit
Andere activiteit: linijski pomorski prijevoz putnika i vozila

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Motor Nohab Polar tip SF 16 RS za mt Marko Polo

Referentienummer: EVV 212/2019
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
34311000
II.1.3)Type opdracht
Leveringen
II.1.4)Korte beschrijving:

Sukladno Dokumentaciji o nabavi.

II.1.5)Geraamde totale waarde
Waarde zonder btw: 350 000.00 HRK
II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: neen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
34311000
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: HR
Voornaamste plaats van uitvoering:

Sukladno Dokumentaciji o nabavi.

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Sukladno Dokumentaciji o nabavi.

II.2.5)Gunningscriteria
De onderstaande criteria
Kwaliteitscriterium - Naam: Rok isporuke / Weging: 10 %
Kwaliteitscriterium - Naam: Radni sati ponuđenog motora / Weging: 10 %
Kostencriterium - Naam: cijena ponude / Weging: 80 %
II.2.6)Geraamde waarde
Waarde zonder btw: 350 000.00 HRK
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Looptijd in maanden: 6
Deze opdracht kan worden verlengd: neen
II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.12)Inlichtingen over elektronische catalogi
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Sukladno Dokumentaciji o nabavi.

Afdeling III: Juridische, economische, financiële en technische inlichtingen

III.1)Voorwaarden voor deelneming
III.1.1)Geschiktheid om de beroepsactiviteit uit te oefenen, waaronder de vereisten in verband met de inschrijving in het beroeps- of handelsregister
III.1.2)Economische en financiële draagkracht
Selectiecriteria zoals vermeld in de aanbestedingsstukken
III.1.3)Technische en beroepsbekwaamheid
Selectiecriteria zoals vermeld in de aanbestedingsstukken
III.1.5)Informatie over voorbehouden opdrachten
III.2)Voorwaarden met betrekking tot de opdracht
III.2.2)Voorwaarden inzake de uitvoering van de opdracht:

Sukladno Dokumentacije o nabavi.

III.2.3)Inlichtingen over het personeel dat verantwoordelijk zal zijn voor de uitvoering van de opdracht

Afdeling IV: Procedure

IV.1)Beschrijving
IV.1.1)Type procedure
Openbare procedure
IV.1.3)Inlichtingen over een raamovereenkomst of dynamisch aankoopsysteem
IV.1.4)Inlichtingen over een beperking van het aantal oplossingen of inschrijvingen tijdens de onderhandeling of de dialoog
IV.1.6)Inlichtingen over elektronische veiling
IV.1.8)Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: neen
IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.1)Eerdere bekendmaking betreffende deze procedure
IV.2.2)Termijn voor ontvangst van inschrijvingen of deelnemingsaanvragen
Datum: 11/07/2019
Plaatselijke tijd: 11:00
IV.2.3)Geraamde datum van verzending van uitnodigingen tot inschrijving of deelneming aan geselecteerde gegadigden
IV.2.4)Talen die mogen worden gebruikt bij het indienen van inschrijvingen of aanvragen tot deelneming:
Kroatisch
IV.2.6)Minimumtermijn gedurende welke de inschrijver zijn inschrijving gestand moet doen
Looptijd in maanden: 2 (vanaf de datum van ontvangst van de inschrijving)
IV.2.7)Omstandigheden waarin de inschrijvingen worden geopend
Datum: 11/07/2019
Plaatselijke tijd: 11:00
Plaats:

Sjedište Naručitelja, Riva 16, III, kat, soba 29, Rijeka, HRVATSKA.

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.1)Inlichtingen over periodiciteit
Periodieke opdracht: neen
VI.2)Inlichtingen over elektronische workflows
VI.3)Nadere inlichtingen:
VI.4)Beroepsprocedures
VI.4.1)Beroepsinstantie
Officiële benaming: Državna komisija za kontrolu postupaka javne nabave
Postadres: Koturaška cesta 43/IV
Plaats: Zagreb
Postcode: 10000
Land: Kroatië
E-mail: dkom@dkom.hr
Telefoon: +385 14559930
Fax: +385 14559933

Internetadres: www.dkom.hr

VI.4.2)Voor bemiddelingsprocedures bevoegde instantie
VI.4.3)Beroepsprocedure
Precieze aanduiding van de termijn(en) voor beroepsprocedures:

Sukladno Dokumentaciji o nabavi.

VI.4.4)Dienst waar inlichtingen over de beroepsprocedures kunnen worden verkregen
VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
21/06/2019