Leveringen - 293383-2019

25/06/2019    S120    Leveringen - Aankondiging van een opdracht - Openbare procedure 

Verenigd Koninkrijk-Halifax: Meubelen (m.i.v. kantoormeubelen), inrichtingsartikelen, huishoudelijke apparaten (uitgez. verlichting) en schoonmaakproducten

2019/S 120-293383

Aankondiging van een opdracht

Leveringen

Rechtsgrond:

Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: The Borough Council of Calderdale
Postadres: The Town Hall, Crossley Street
Plaats: Halifax
NUTS-code: UKE44
Postcode: HX1 1UJ
Land: Verenigd Koninkrijk
Contactpersoon: Paul Davis
E-mail: paul.davis@calderdale.gov.uk
Telefoon: +44 1422393182

Internetadres(sen):

Hoofdadres: http://www.calderdale.gov.uk

I.2)Inlichtingen betreffende gezamenlijke aanbesteding
I.3)Communicatie
De aanbestedingsstukken zijn rechtstreeks, volledig, onbeperkt en gratis beschikbaar op: https://www.yortender.co.uk
Nadere inlichtingen zijn te verkrijgen op het hierboven vermelde adres
Inschrijvingen of aanvragen tot deelneming moeten worden ingediend via elektronische weg op: https://www.yortender.co.uk
I.4)Soort aanbestedende dienst
Regionale of plaatselijke instantie
I.5)Hoofdactiviteit
Algemene overheidsdiensten

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Northgate House TP600 Fixtures, Fittings and Equipment Trade Package

II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
39000000
II.1.3)Type opdracht
Leveringen
II.1.4)Korte beschrijving:

Manufacture, supply and installation, testing and commissioning of FF&E package, including fixed and loose fittings and furniture, special fittings, blinds and signage, all as indicated in the associated documents, drawings and specifications.

II.1.5)Geraamde totale waarde
Waarde zonder btw: 600 000.00 GBP
II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: neen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
39515400
34992000
38622000
39831700
34928300
44115800
45421143
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: UKE44
Voornaamste plaats van uitvoering:

The Borough Council of Calderdale.

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Manufacture, supply and installation, testing and commissioning of FF&E package, including fixed and loose fittings and furniture, special fittings, blinds and signage, all as indicated in the associated documents, drawings and specifications.

FF&E scope:

1.1) FF&E supply and installation as per FF&E Schedule (NGH-LDN-CL-XX-SH- A-70-0001-D2-P01 FF&E Schedule) to include:

1.1.1) Fixed fittings and furniture;

1.1.2) Loose fittings and furniture;

1.1.3) Special fittings.

1.2) Blinds supply and installation as per internal blind schedule (NGH-LDN- CL-XX-SH-A-76-0001-D2-P01 Internal Blind Schedule) to include:

1.2.1) Internal blackout blinds;

1.2.2) Roller blinds;

1.3) Signage;

1.3.1) Signage as per signage drawings;

1.4) Other fittings;

1.4.1) Mirrors, soap dispensers and toilet roll holders;

1.4.2) Security gates/barriers to reception.

II.2.5)Gunningscriteria
De onderstaande criteria
Kwaliteitscriterium - Naam: Quality / Weging: 65
Kostencriterium - Naam: Price / Weging: 35
II.2.6)Geraamde waarde
Waarde zonder btw: 600 000.00 GBP
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Looptijd in maanden: 4
Deze opdracht kan worden verlengd: neen
II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.12)Inlichtingen over elektronische catalogi
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Afdeling III: Juridische, economische, financiële en technische inlichtingen

III.1)Voorwaarden voor deelneming
III.1.1)Geschiktheid om de beroepsactiviteit uit te oefenen, waaronder de vereisten in verband met de inschrijving in het beroeps- of handelsregister
Lijst en beknopte beschrijving van de voorwaarden:

These will be listed in the Selection Questionnaire and/or Invitation to Tender documentation available at www.yortender.co.uk.

III.1.2)Economische en financiële draagkracht
Lijst en beknopte beschrijving van de selectiecriteria:

These will be listed in the Selection Questionnaire and/or Invitation to Tender documentation available at www.yortender.co.uk.

III.1.3)Technische en beroepsbekwaamheid
Lijst en beknopte beschrijving van de selectiecriteria:

These will be listed in the Selection Questionnaire and/or Invitation to Tender documentation available at www.yortender.co.uk.

III.1.5)Informatie over voorbehouden opdrachten
III.2)Voorwaarden met betrekking tot de opdracht
III.2.2)Voorwaarden inzake de uitvoering van de opdracht:

These will be listed in the Selection Questionnaire and/or Invitation to Tender documentation available at www.yortender.co.uk.

III.2.3)Inlichtingen over het personeel dat verantwoordelijk zal zijn voor de uitvoering van de opdracht

Afdeling IV: Procedure

IV.1)Beschrijving
IV.1.1)Type procedure
Openbare procedure
IV.1.3)Inlichtingen over een raamovereenkomst of dynamisch aankoopsysteem
IV.1.4)Inlichtingen over een beperking van het aantal oplossingen of inschrijvingen tijdens de onderhandeling of de dialoog
IV.1.6)Inlichtingen over elektronische veiling
IV.1.8)Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: ja
IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.1)Eerdere bekendmaking betreffende deze procedure
IV.2.2)Termijn voor ontvangst van inschrijvingen of deelnemingsaanvragen
Datum: 31/07/2019
Plaatselijke tijd: 12:00
IV.2.3)Geraamde datum van verzending van uitnodigingen tot inschrijving of deelneming aan geselecteerde gegadigden
IV.2.4)Talen die mogen worden gebruikt bij het indienen van inschrijvingen of aanvragen tot deelneming:
Engels
IV.2.6)Minimumtermijn gedurende welke de inschrijver zijn inschrijving gestand moet doen
IV.2.7)Omstandigheden waarin de inschrijvingen worden geopend
Datum: 31/07/2019
Plaatselijke tijd: 12:00

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.1)Inlichtingen over periodiciteit
Periodieke opdracht: neen
VI.2)Inlichtingen over elektronische workflows
VI.3)Nadere inlichtingen:

The Borough Council of Calderdale reserves the right not to award any contract and/or to abandon this procurement at any time and/or to award a contract for part of the supplies at its sole discretion. The Borough Council of Calderdale shall have no liability to any tenderer as a result of its exercise of that discretion. For the avoidance of doubt, all costs incurred by any tenderer before signature of any contract with the Borough Council of Calderdale shall be incurred entirely at that tenderer's risk.

VI.4)Beroepsprocedures
VI.4.1)Beroepsinstantie
Officiële benaming: High Court of England and Wales Royal Courts of Justice
Plaats: Strand, London
Postcode: WC1A 2LL
Land: Verenigd Koninkrijk
VI.4.2)Voor bemiddelingsprocedures bevoegde instantie
Officiële benaming: High Court of England and Wales Royal Courts of Justice
Plaats: Strand, London
Postcode: WC1A 2LL
Land: Verenigd Koninkrijk
VI.4.3)Beroepsprocedure
Precieze aanduiding van de termijn(en) voor beroepsprocedures:

The Borough Council of Calderdale will observe a standstill period following the award of the contract and conduct itself in respect of any appeals in accordance with the Public Contracts Regulations 2015.

VI.4.4)Dienst waar inlichtingen over de beroepsprocedures kunnen worden verkregen
Officiële benaming: Cabinet Office
Postadres: 70 Whitehall
Plaats: London
Postcode: SW1A 2AS
Land: Verenigd Koninkrijk
VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
21/06/2019