Leveringen - 293423-2019

25/06/2019    S120    - - Leveringen - Aankondiging van een opdracht - Openbare procedure 

Frankrijk-Rijsel: Generatoren

2019/S 120-293423

Aankondiging van een opdracht

Leveringen

Legal Basis:

Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam en adressen
CNRS DR18 Hauts de France
18008901303894
Espace recherche et innovation, 2 rue des Canonniers
Lille Cedex
59046
Frankrijk
Contactpersoon: Pôle achats
Telefoon: +33 320125421
E-mail: dr18.liste.poleachats@cnrs.fr
Fax: +33 320630043
NUTS-code: FRE

Internetadres(sen):

Hoofdadres: http://www.cnrs.fr

Adres van het kopersprofiel: https://www.marches-publics.gouv.fr

I.2)Inlichtingen betreffende gezamenlijke aanbesteding
I.3)Communicatie
De aanbestedingsstukken zijn rechtstreeks, volledig, onbeperkt en gratis beschikbaar op: https://www.marches-publics.gouv.fr
Nadere inlichtingen zijn te verkrijgen op het hierboven vermelde adres
Inschrijvingen of aanvragen tot deelneming moeten worden ingediend via elektronische weg op: https://www.marches-publics.gouv.fr
I.4)Soort aanbestedende dienst
Publiekrechtelijke instelling
I.5)Hoofdactiviteit
Andere activiteit: Recherche

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Générateurs de fonctions arbitraires, acquisition de données et synthétiseurs

Referentienummer: 19012
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
31120000
II.1.3)Type opdracht
Leveringen
II.1.4)Korte beschrijving:

Acquisition, livraison, installation et mise en service de générateurs de fonctions arbitraires, acquisition de données et synthétiseurs — 3 Lots.

II.1.5)Geraamde totale waarde
Waarde zonder btw: 152 854.00 EUR
II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: ja
Inschrijvingen mogen worden ingediend voor alle percelen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Générateurs de fonctions arbitraires rapides

Perceel nr.: 1
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
31120000
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: FRE
II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Acquisition, livraison et installation d'un lot de 2 générateurs de fonctions arbitraires rapide pour de expériences d'optique non-linéaire.

II.2.5)Gunningscriteria
De prijs is niet het enige gunningscriterium en alle criteria worden enkel vermeld in de aanbestedingsdocumenten
II.2.6)Geraamde waarde
Waarde zonder btw: 17 904.00 EUR
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Looptijd in maanden: 5
Deze opdracht kan worden verlengd: neen
II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.12)Inlichtingen over elektronische catalogi
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: ja
Benaming van het project:

CPER Photonics for Society

II.2.14)Nadere inlichtingen

La durée du marché pour le lot 1 est fixé à 20 semaines pour la livraison à compter de la date de notification du marché, aucun délai de mise en service n'est nécessaire.

II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Mesures électriques analogiques multi-ports

Perceel nr.: 2
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
31100000
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: FRE
II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Acquisition, livraison et installation d'un banc intégré d'acquisition et d'analyse de signaux analogiques et numériques pour la caractérisation d'un implant rétinien.

II.2.5)Gunningscriteria
De prijs is niet het enige gunningscriterium en alle criteria worden enkel vermeld in de aanbestedingsdocumenten
II.2.6)Geraamde waarde
Waarde zonder btw: 27 164.00 EUR
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Looptijd in maanden: 4
Deze opdracht kan worden verlengd: neen
II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.12)Inlichtingen over elektronische catalogi
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: ja
Benaming van het project:

CPER Photonics for Society

II.2.14)Nadere inlichtingen

La durée d'exécution du marché pour ce lot prend en compte le délai de livraison de 4 mois à compter de la notification du marché, aucun délai de mise en service n'est nécessaire.

II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Synthètiseurs de fréquences

Perceel nr.: 3
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
31100000
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: FRE
II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Acquisition, livraison et installation de 2 synthétiseurs de fréquences.

II.2.5)Gunningscriteria
De prijs is niet het enige gunningscriterium en alle criteria worden enkel vermeld in de aanbestedingsdocumenten
II.2.6)Geraamde waarde
Waarde zonder btw: 17 904.00 EUR
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Looptijd in maanden: 5
Deze opdracht kan worden verlengd: neen
II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.12)Inlichtingen over elektronische catalogi
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: ja
Benaming van het project:

CPER Photonics for Society P4S

II.2.14)Nadere inlichtingen

La durée du marché pour le lot 3 est fixé à 20 semaines pour la livraison à compter de la date de notification du marché, aucun délai de mise en service n'est nécessaire.

Afdeling III: Juridische, economische, financiële en technische inlichtingen

III.1)Voorwaarden voor deelneming
III.1.1)Geschiktheid om de beroepsactiviteit uit te oefenen, waaronder de vereisten in verband met de inschrijving in het beroeps- of handelsregister
III.1.2)Economische en financiële draagkracht
Selectiecriteria zoals vermeld in de aanbestedingsstukken
III.1.3)Technische en beroepsbekwaamheid
Selectiecriteria zoals vermeld in de aanbestedingsstukken
III.1.5)Informatie over voorbehouden opdrachten
III.2)Voorwaarden met betrekking tot de opdracht
III.2.2)Voorwaarden inzake de uitvoering van de opdracht:
III.2.3)Inlichtingen over het personeel dat verantwoordelijk zal zijn voor de uitvoering van de opdracht

Afdeling IV: Procedure

IV.1)Beschrijving
IV.1.1)Type procedure
Openbare procedure
IV.1.3)Inlichtingen over een raamovereenkomst of dynamisch aankoopsysteem
IV.1.4)Inlichtingen over een beperking van het aantal oplossingen of inschrijvingen tijdens de onderhandeling of de dialoog
IV.1.6)Inlichtingen over elektronische veiling
IV.1.8)Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: ja
IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.1)Eerdere bekendmaking betreffende deze procedure
IV.2.2)Termijn voor ontvangst van inschrijvingen of deelnemingsaanvragen
Datum: 22/07/2019
Plaatselijke tijd: 12:00
IV.2.3)Geraamde datum van verzending van uitnodigingen tot inschrijving of deelneming aan geselecteerde gegadigden
IV.2.4)Talen die mogen worden gebruikt bij het indienen van inschrijvingen of aanvragen tot deelneming:
Frans
IV.2.6)Minimumtermijn gedurende welke de inschrijver zijn inschrijving gestand moet doen
Looptijd in maanden: 6 (vanaf de datum van ontvangst van de inschrijving)
IV.2.7)Omstandigheden waarin de inschrijvingen worden geopend
Datum: 22/07/2019
Plaatselijke tijd: 14:00
Inlichtingen over gemachtigde personen en de openingsprocedure:

L'ouverture des offres n'est pas publique les candidats n'y sont pas admis.

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.1)Inlichtingen over periodiciteit
Periodieke opdracht: neen
VI.2)Inlichtingen over elektronische workflows
VI.3)Nadere inlichtingen:
VI.4)Beroepsprocedures
VI.4.1)Beroepsinstantie
Tribunal administratif de Lille
143 rue Jacquemars Giélée, BP 2039
Lille Cedex
59014
Frankrijk
Telefoon: +33 320631300
E-mail: greffe.ta-lille@juradm.fr
Fax: +33 320631347

Internetadres: http://lille.tribunal-administratif.fr

VI.4.2)Voor bemiddelingsprocedures bevoegde instantie
VI.4.3)Beroepsprocedure
VI.4.4)Dienst waar inlichtingen over de beroepsprocedures kunnen worden verkregen
Tribunal administratif de Lille
143 rue Jacquemars Giélée, BP 2039
Lille Cedex
59014
Frankrijk
Telefoon: +33 320631300
E-mail: greffe.ta-lille@juradm.fr
Fax: +33 320631347

Internetadres: http://lille.tribunal-administratif.fr

VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
21/06/2019