Leveringen - 293430-2019

25/06/2019    S120    - - Leveringen - Aankondiging van een opdracht - Openbare procedure 

Zweden-Nässjö: Kantoormachines, -uitrusting en -benodigdheden, uitgez. computers, printers en meubilair

2019/S 120-293430

Aankondiging van een opdracht

Leveringen

Legal Basis:

Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam en adressen
Nässjö kommun
212000-0548
Rådhusgatan 28
Nässjö
571 80
Zweden
Telefoon: +46 380-518062
E-mail: joakim.lindberg@nassjo.se
NUTS-code: SE

Internetadres(sen):

Hoofdadres: http://www.nassjo.se

I.1)Naam en adressen
Nässjö kommun
Nässjö
571 80
Zweden
E-mail: upphandling@nassjo.se
NUTS-code: SE211

Internetadres(sen):

Hoofdadres: http://nassjo.se

I.2)Inlichtingen betreffende gezamenlijke aanbesteding
De opdracht omvat een gezamenlijke aanbesteding
In geval van een gezamenlijke aanbesteding waar meerdere landen bij betrokken zijn – vermeld de toepasselijke nationale wetgeving op het gebied van aanbestedingen:

Upphandlingen omfattar även Nässjö Affärsverk och Linden Fastighet AB.

I.3)Communicatie
De aanbestedingsstukken zijn rechtstreeks, volledig, onbeperkt en gratis beschikbaar op: https://www.e-avrop.com/Nassjo/e-Upphandling/NoticeLink.aspx?id=45881
Nadere inlichtingen zijn te verkrijgen op het hierboven vermelde adres
Inschrijvingen of aanvragen tot deelneming moeten worden ingediend via elektronische weg op: https://www.e-avrop.com/Nassjo/e-Upphandling/NoticeLink.aspx?id=45881
Inschrijvingen of aanvragen tot deelneming moeten worden ingediend het hierboven vermelde adres
I.4)Soort aanbestedende dienst
Regionaal of plaatselijk agentschap/bureau
I.5)Hoofdactiviteit
Algemene overheidsdiensten

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Kontorsmaterial

Referentienummer: 2019-49
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
30100000
II.1.3)Type opdracht
Leveringen
II.1.4)Korte beschrijving:

Nässjö kommun är i behov av leverantör som kan tillhandahålla kontorsmaterial.

Observera att frågor om upphandlingen inte besvaras mellan v. 28 - 31.

II.1.5)Geraamde totale waarde
II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: neen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
30100000
30192121
30192125
30192130
30192100
30192131
22816100
44425300
30193000
30195900
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: SE211
II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Nässjö kommun är i behov av leverantör som kan tillhandahålla kontorsmaterial.

Observera att frågor om upphandlingen inte besvaras mellan v. 28 - 31.

II.2.5)Gunningscriteria
De prijs is niet het enige gunningscriterium en alle criteria worden enkel vermeld in de aanbestedingsdocumenten
II.2.6)Geraamde waarde
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Aanvang: 15/02/2020
Einde: 28/02/2021
Deze opdracht kan worden verlengd: ja
Beschrijving van verlengingen:

1 + 1 år.

II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.12)Inlichtingen over elektronische catalogi
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Afdeling III: Juridische, economische, financiële en technische inlichtingen

III.1)Voorwaarden voor deelneming
III.1.1)Geschiktheid om de beroepsactiviteit uit te oefenen, waaronder de vereisten in verband met de inschrijving in het beroeps- of handelsregister
III.1.2)Economische en financiële draagkracht
III.1.3)Technische en beroepsbekwaamheid
III.1.5)Informatie over voorbehouden opdrachten
III.2)Voorwaarden met betrekking tot de opdracht
III.2.2)Voorwaarden inzake de uitvoering van de opdracht:
III.2.3)Inlichtingen over het personeel dat verantwoordelijk zal zijn voor de uitvoering van de opdracht

Afdeling IV: Procedure

IV.1)Beschrijving
IV.1.1)Type procedure
Openbare procedure
IV.1.3)Inlichtingen over een raamovereenkomst of dynamisch aankoopsysteem
IV.1.4)Inlichtingen over een beperking van het aantal oplossingen of inschrijvingen tijdens de onderhandeling of de dialoog
IV.1.6)Inlichtingen over elektronische veiling
IV.1.8)Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: ja
IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.1)Eerdere bekendmaking betreffende deze procedure
IV.2.2)Termijn voor ontvangst van inschrijvingen of deelnemingsaanvragen
Datum: 03/09/2019
IV.2.3)Geraamde datum van verzending van uitnodigingen tot inschrijving of deelneming aan geselecteerde gegadigden
IV.2.4)Talen die mogen worden gebruikt bij het indienen van inschrijvingen of aanvragen tot deelneming:
Zweeds
IV.2.6)Minimumtermijn gedurende welke de inschrijver zijn inschrijving gestand moet doen
De inschrijving moet geldig blijven tot: 02/03/2020
IV.2.7)Omstandigheden waarin de inschrijvingen worden geopend
Datum: 04/09/2019
Plaatselijke tijd: 00:00

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.1)Inlichtingen over periodiciteit
Periodieke opdracht: neen
VI.2)Inlichtingen over elektronische workflows
VI.3)Nadere inlichtingen:
VI.4)Beroepsprocedures
VI.4.1)Beroepsinstantie
Förvaltningsrätten i Jönköping
Box 2201
Jönköping
550 02
Zweden
Telefoon: +46 36-156600
E-mail: forvaltningsrattenijonkoping@dom.se
Fax: +46 36-156655

Internetadres: http://www.forvaltningsrattenijonkoping.domstol.se

VI.4.2)Voor bemiddelingsprocedures bevoegde instantie
VI.4.3)Beroepsprocedure
VI.4.4)Dienst waar inlichtingen over de beroepsprocedures kunnen worden verkregen
VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
20/06/2019