Leveringen - 293435-2019

25/06/2019    S120    Leveringen - Aankondiging van een opdracht - Openbare procedure 

Litouwen-Kaunas: Laboratoriuminstrumenten, optische en precisie-instrumenten (uitgezonderd brillen)

2019/S 120-293435

Aankondiging van een opdracht

Leveringen

Rechtsgrond:

Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: VšĮ Kauno technologijos universitetas
Nationaal identificatienummer: 111950581
Postadres: K. Donelaičio g. 73
Plaats: Kaunas
NUTS-code: LT
Postcode: LT-44249
Land: Litouwen
Contactpersoon: Vytautas Bitkevičius
E-mail: vytautas.bitkevicius@ktu.lt
Telefoon: +370 37300056

Internetadres(sen):

Hoofdadres: http://ktu.edu

Adres van het kopersprofiel: https://pirkimai.eviesiejipirkimai.lt/ctm/Company/CompanyInformation/Index/6709

I.2)Inlichtingen betreffende gezamenlijke aanbesteding
I.3)Communicatie
De aanbestedingsstukken zijn rechtstreeks, volledig, onbeperkt en gratis beschikbaar op: https://pirkimai.eviesiejipirkimai.lt/app/rfq/publicpurchase_docs.asp?PID=457323
Nadere inlichtingen zijn te verkrijgen op het hierboven vermelde adres
Inschrijvingen of aanvragen tot deelneming moeten worden ingediend via elektronische weg op: https://pirkimai.eviesiejipirkimai.lt/app/rfq/rwlentrance_s.asp?PID=457323&B=PPO
Inschrijvingen of aanvragen tot deelneming moeten worden ingediend het hierboven vermelde adres
I.4)Soort aanbestedende dienst
Publiekrechtelijke instelling
I.5)Hoofdactiviteit
Onderwijs

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Laboratorinė įranga Maisto institutui (MI-2019-1)

II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
38000000
II.1.3)Type opdracht
Leveringen
II.1.4)Korte beschrijving:

Pirkimo objektas yra laboratorinė įranga KTU maisto institutui.

Pirkimas yra skirstomas į pirkimo dalis. Pasiūlymai gali būti teikiami vienai, kelioms arba visoms pirkimo dalims. Kiekvienai pirkimo daliai bus sudaroma atskira pirkimo sutartis arba viena bendra sutartis vieno tiekėjo laimėtoms pirkimo dalims.

II.1.5)Geraamde totale waarde
II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: ja
Inschrijvingen mogen worden ingediend voor alle percelen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Didelio našumo preparatyvinė skysčių chromatografinė sistema

Perceel nr.: 1
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
38000000
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: LT
Voornaamste plaats van uitvoering:

Radvilėnų pl. 19, Kaunas.

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Perkama didelio našumo preparatyvinė skysčių chromatografinė sistema darbui analitinėje (testavimo) ir preparatyvinėse skalėse, įvairių organinių junginių purifikacijai.

II.2.5)Gunningscriteria
De onderstaande criteria
Prijs
II.2.6)Geraamde waarde
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Looptijd in maanden: 6
Deze opdracht kan worden verlengd: neen
II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.12)Inlichtingen over elektronische catalogi
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: ja
Benaming van het project:

Projekto Nr. 01.1.1-CPVA-V-701-13-0001

II.2.14)Nadere inlichtingen

Pirkimo dokumentai teikiami ir procedūros vykdomos CVP IS priemonėmis.

II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Skysčių chromatografinė masių spektrometrinė sistema su fragmentacijos galimybe

Perceel nr.: 2
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
38000000
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: LT
Voornaamste plaats van uitvoering:

Radvilėnų pl. 19, Kaunas.

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Skysčių chromatografinė masių spektrometrinė sistema su fragmentacijos galimybe, gebanti dideliu jautrumu kiekybiškai ir kokybiškai analizuoti organinius junginius. Tame tarpe atlikti rutininę kiekybinę analizę sudėtingose matricose, pvz., maiste tokių junginių kaip: peptidai, vitaminai, amino rūgštys, mikotoksinai, pesticidai ir pan.

II.2.5)Gunningscriteria
De onderstaande criteria
Prijs
II.2.6)Geraamde waarde
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Looptijd in maanden: 6
Deze opdracht kan worden verlengd: neen
II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.12)Inlichtingen over elektronische catalogi
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: ja
Benaming van het project:

Projekto Nr. 01.1.1-CPVA-V-701-13-0001

II.2.14)Nadere inlichtingen

Pirkimo dokumentai teikiami ir procedūros vykdomos CVP IS priemonėmis,

II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Polimerazinės grandinės reakcijos (PGR) sistema

Perceel nr.: 3
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
38000000
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: LT
Voornaamste plaats van uitvoering:

Radvilėnų pl. 19, Kaunas,

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Polimerazinės grandinės reakcijos (PGR) sistema, detalus aprašymas pirkimo dokumentuose.

II.2.5)Gunningscriteria
De onderstaande criteria
Prijs
II.2.6)Geraamde waarde
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Looptijd in maanden: 6
Deze opdracht kan worden verlengd: neen
II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.12)Inlichtingen over elektronische catalogi
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: ja
Benaming van het project:

Projekto Nr. 01.1.1-CPVA-V-701-13-0001

II.2.14)Nadere inlichtingen

Pirkimo dokumentai teikiami ir procedūros vykdomos CVP IS priemonėmis,

II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Vakuuminio koncentravimo sistema

Perceel nr.: 4
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
38000000
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: LT
Voornaamste plaats van uitvoering:

Radvilėnų pl. 19, Kaunas,

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Perkama vakuuminio koncentravimo sistema, detalus aprašymas pirkimo dokumentuose.

II.2.5)Gunningscriteria
De onderstaande criteria
Prijs
II.2.6)Geraamde waarde
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Looptijd in maanden: 6
Deze opdracht kan worden verlengd: neen
II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.12)Inlichtingen over elektronische catalogi
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: ja
Benaming van het project:

Projekto Nr. 01.1.1-CPVA-V-701-13-0001

II.2.14)Nadere inlichtingen

Pirkimo dokumentai teikiami ir procedūros vykdomos CVP IS priemonėmis,

Afdeling III: Juridische, economische, financiële en technische inlichtingen

III.1)Voorwaarden voor deelneming
III.1.1)Geschiktheid om de beroepsactiviteit uit te oefenen, waaronder de vereisten in verband met de inschrijving in het beroeps- of handelsregister
Lijst en beknopte beschrijving van de voorwaarden:

Tiekėjai turi pateikti Europos bendrąjį viešųjų pirkimų dokumentą (toliau – EBVPD) – aktualią redakciją, pakeičiančią kompetentingų institucijų išduodamus dokumentus ir preliminariai patvirtinančią, kad nėra tiekėjo pašalinimo pagrindų, nustatytų vadovaujantis Viešųjų pirkimų įstatymo 46 straipsnio nuostatomis. EBVPD parengiamas pagal standartinę formą, kuri yra patvirtinta 2016 m. sausio 5 d. Komisijos įgyvendinimo reglamentu (ES) 2016/7, kuriuo nustatoma EBVPD standartinė forma (OL 2016 L 3, p. 16). Norintieji pildyti EBVPD elektroniniu būdu, naudojasi Europos Komisijos sukurta elektronine forma.

III.1.2)Economische en financiële draagkracht
Lijst en beknopte beschrijving van de selectiecriteria:

Netaikoma.

III.1.3)Technische en beroepsbekwaamheid
Lijst en beknopte beschrijving van de selectiecriteria:

Netaikoma.

III.1.5)Informatie over voorbehouden opdrachten
III.2)Voorwaarden met betrekking tot de opdracht
III.2.2)Voorwaarden inzake de uitvoering van de opdracht:

Sutarties įvykdymas užtikrinamas Civiliniame kodekse numatytais prievolių įvykdymo užtikrinimo būdais – netesybomis ir delspinigiais. Užtikrinimo būdai detalizuojami pirkimo sutarties projekte.

III.2.3)Inlichtingen over het personeel dat verantwoordelijk zal zijn voor de uitvoering van de opdracht
Verplichting tot vermelding van de namen en beroepskwalificaties van het personeel dat met het uitvoeren van de opdracht wordt belast

Afdeling IV: Procedure

IV.1)Beschrijving
IV.1.1)Type procedure
Openbare procedure
IV.1.3)Inlichtingen over een raamovereenkomst of dynamisch aankoopsysteem
IV.1.4)Inlichtingen over een beperking van het aantal oplossingen of inschrijvingen tijdens de onderhandeling of de dialoog
IV.1.6)Inlichtingen over elektronische veiling
IV.1.8)Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: ja
IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.1)Eerdere bekendmaking betreffende deze procedure
IV.2.2)Termijn voor ontvangst van inschrijvingen of deelnemingsaanvragen
Datum: 02/08/2019
Plaatselijke tijd: 10:00
IV.2.3)Geraamde datum van verzending van uitnodigingen tot inschrijving of deelneming aan geselecteerde gegadigden
IV.2.4)Talen die mogen worden gebruikt bij het indienen van inschrijvingen of aanvragen tot deelneming:
Litouws
IV.2.6)Minimumtermijn gedurende welke de inschrijver zijn inschrijving gestand moet doen
Looptijd in maanden: 3 (vanaf de datum van ontvangst van de inschrijving)
IV.2.7)Omstandigheden waarin de inschrijvingen worden geopend
Datum: 02/08/2019
Plaatselijke tijd: 10:45
Plaats:

K. Donelaičio g. 73-326, Kaunas.

Inlichtingen over gemachtigde personen en de openingsprocedure:

Tiekėjai vokų atplėšimo procedūroje nedalyvauja.

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.1)Inlichtingen over periodiciteit
Periodieke opdracht: neen
VI.2)Inlichtingen over elektronische workflows
Elektronische facturering wordt aanvaard
VI.3)Nadere inlichtingen:
VI.4)Beroepsprocedures
VI.4.1)Beroepsinstantie
Officiële benaming: Kauno apygardos teismas
Postadres: A. Mickevičiaus g. 18
Plaats: Kaunas
Land: Litouwen
VI.4.2)Voor bemiddelingsprocedures bevoegde instantie
VI.4.3)Beroepsprocedure
Precieze aanduiding van de termijn(en) voor beroepsprocedures:

Nustatyta Viešųjų pirkimų įstatymo VII skyriuje.

VI.4.4)Dienst waar inlichtingen over de beroepsprocedures kunnen worden verkregen
VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
20/06/2019