Leveringen - 293465-2019

25/06/2019    S120    Leveringen - Aankondiging van een opdracht - Openbare procedure 

Polen-Łódź: Immunoglobulinen

2019/S 120-293465

Aankondiging van een opdracht

Leveringen

Rechtsgrond:

Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: Instytut „Centrum Zdrowia Matki Polki”
Postadres: ul. Rzgowska 281/289
Plaats: Łódź
NUTS-code: PL711
Postcode: 93-338
Land: Polen
Contactpersoon: Agnieszka Sońta
E-mail: agnieszka.sonta@iczmp.edu.pl
Telefoon: +48 422711754
Fax: +48 422711750

Internetadres(sen):

Hoofdadres: http://www.iczmp.edu.pl

I.2)Inlichtingen betreffende gezamenlijke aanbesteding
I.3)Communicatie
De aanbestedingsstukken zijn rechtstreeks, volledig, onbeperkt en gratis beschikbaar op: www.iczmp.edu.pl
Nadere inlichtingen zijn te verkrijgen op een ander adres:
Officiële benaming: Samodzielna Sekcja Zamówień Publicznych Instytutu „Centrum Zdrowia Matki Polki”
Postadres: ul. Rzgowska 281/289, pawilon „A” (Ginekologiczno-Położniczy), poziom „0”, pokój nr 15
Plaats: Łódź
NUTS-code: PL711
Postcode: 93-338
Land: Polen
Contactpersoon: Agnieszka Sońta
E-mail: agnieszka.sonta@iczmp.edu.pl
Telefoon: +48 422711754
Fax: +48 422711750

Internetadres(sen):

Hoofdadres: www.iczmp.edu.pl

Inschrijvingen of aanvragen tot deelneming moeten worden ingediend via elektronische weg op: https://iczmp.ezamawiajacy.pl
I.4)Soort aanbestedende dienst
Ander type: Instytut Badawczy
I.5)Hoofdactiviteit
Gezondheid

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

ZP/78/2019 - Dostawa immunoglobulinum humanum dla Instytutu „CZMP”

Referentienummer: ZP/78/2019
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
33651520
II.1.3)Type opdracht
Leveringen
II.1.4)Korte beschrijving:

Przedmiotem zamówienia jest dostawa immunoglobulinum humanum dla Instytutu „CZMP”.

II.1.5)Geraamde totale waarde
II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: neen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: PL711
Voornaamste plaats van uitvoering:

Dostawa do Instytutu „Centrum Zdrowia Matki Polki”, ul. Rzgowska 281/289, 93-338 Łódź, POLSKA.

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Immunoglobulina ludzka - program lekowy B.17 leczenie pierwotnych niedoborów odporności

Immunoglobulinum humanum normale do podania dożylnego 100 mg w ml, wszystkie dostępne pojemności według potrzeb Zamawiającego. 1 710 g

II.2.5)Gunningscriteria
De onderstaande criteria
Kwaliteitscriterium - Naam: Termin dostawy zapotrzebowania częściowego / Weging: 5
Prijs - Weging: 95
II.2.6)Geraamde waarde
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Einde: 31/12/2019
Deze opdracht kan worden verlengd: neen
II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.12)Inlichtingen over elektronische catalogi
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Afdeling III: Juridische, economische, financiële en technische inlichtingen

III.1)Voorwaarden voor deelneming
III.1.1)Geschiktheid om de beroepsactiviteit uit te oefenen, waaronder de vereisten in verband met de inschrijving in het beroeps- of handelsregister
III.1.2)Economische en financiële draagkracht
III.1.3)Technische en beroepsbekwaamheid
III.1.5)Informatie over voorbehouden opdrachten
III.2)Voorwaarden met betrekking tot de opdracht
III.2.2)Voorwaarden inzake de uitvoering van de opdracht:

Warunki realizacji umowy zostały opisane we wzorze umowy.

III.2.3)Inlichtingen over het personeel dat verantwoordelijk zal zijn voor de uitvoering van de opdracht

Afdeling IV: Procedure

IV.1)Beschrijving
IV.1.1)Type procedure
Openbare procedure
IV.1.3)Inlichtingen over een raamovereenkomst of dynamisch aankoopsysteem
IV.1.4)Inlichtingen over een beperking van het aantal oplossingen of inschrijvingen tijdens de onderhandeling of de dialoog
IV.1.6)Inlichtingen over elektronische veiling
IV.1.8)Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: ja
IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.1)Eerdere bekendmaking betreffende deze procedure
IV.2.2)Termijn voor ontvangst van inschrijvingen of deelnemingsaanvragen
Datum: 30/07/2019
Plaatselijke tijd: 10:00
IV.2.3)Geraamde datum van verzending van uitnodigingen tot inschrijving of deelneming aan geselecteerde gegadigden
IV.2.4)Talen die mogen worden gebruikt bij het indienen van inschrijvingen of aanvragen tot deelneming:
Pools
IV.2.6)Minimumtermijn gedurende welke de inschrijver zijn inschrijving gestand moet doen
IV.2.7)Omstandigheden waarin de inschrijvingen worden geopend
Datum: 30/07/2019
Plaatselijke tijd: 10:15
Plaats:

Samodzielna Sekcja Zamówień Publicznych Instytutu „Centrum Zdrowia Matki Polki”, Pawilon „A” (Ginekologiczno-Położniczy), poziom „0”, pokój nr 15, ul. Rzgowska 281/289, 93-338 Łódź, POLSKA

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.1)Inlichtingen over periodiciteit
Periodieke opdracht: neen
VI.2)Inlichtingen over elektronische workflows
VI.3)Nadere inlichtingen:

I. Podstawy Wykluczenia:

Art. 24 ust. 1 pkt 13-23 Pzp oraz art. 24 ust. 5 pkt 1 Pzp.

Aktualne na dzień składania ofert Oświadczenie Wykonawcy złożone w trybie art. 25a ust. 1 ustawy Pzp w formie Standardowego Formularza Jednolitego Europejskiego Dokumentu Zamówienia stanowi wstępne potwierdzenie, że Wykonawca nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu.

Wykaz oświadczeń/dokumentów, jakie mają dostarczyć na wezwanie Zamawiającego Wykonawcy, których oferta została najwyżej oceniona / jakie Zamawiający uzyska za pomocą bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych, zgodnie z art. 26 ust. 6, w celu potwierdzenia braku podstaw do wykluczenia zgodnie z art. 25 ust. 1 pkt 3):

1. Informacja z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21 ustawy Pzp - Wystawiona nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.

2. Oświadczenie wykonawcy o braku wydania wobec niego prawomocnego wyroku sądu lub ostatecznej decyzji administracyjnej o zaleganiu z uiszczaniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne albo – w przypadku wydania takiego wyroku lub decyzji – dokumenty potwierdzające dokonanie płatności tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami lub zawarcie wiążącego porozumienia w sprawie spłat tych należności.

3. Oświadczenie wykonawcy o braku orzeczenia wobec niego tytułem środka zapobiegawczego zakazu ubiegania się o zamówienia publiczne.

4. Oświadczenie wykonawcy o przynależności albo braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej; w przypadku przynależności do tej samej grupy kapitałowej wykonawca może złożyć wraz z oświadczeniem dokumenty bądź informacje potwierdzające, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu. Wykonawca, w terminie 3 dni od udostępnienia na Platformie Zakupowej Zamawiającego pod adresem: https://iczmp.ezamawiajacy.pl informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 Pzp, przekazuje Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Pzp, wraz ze złożeniem oświadczenia, Wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia.

5. Złożenie oświadczenia, o którym mowa w pkt 4 nie jest wymagane, jeżeli w postępowaniu na daną część lub części zamówienia (Pakiety), na którą lub które Wykonawca złożył ofertę, została złożona jedna oferta.

6. Oświadczenie, o którym mowa w pkt 4, niezależnie od ilości złożonych w postępowaniu ofert, może zostać złożone wraz z ofertą, z zastrzeżeniem, iż Wykonawca ma obowiązek poinformowania Zamawiającego o jakiejkolwiek zmianie sytuacji Wykonawcy w toku prowadzonego postępowania, w szczególności po zapoznaniu się z informacją z otwarcia ofert.

5.Odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp.

Informacje dotyczące wspólnego ubieganie się wykonawców o udzielenie zamówienia oraz przypadku, gdy siedziba lub miejsca zamieszkania Wykonawcy znajdują się poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej zostały opisane w treści SIWZ.

II. Zamawiający żąda wniesienia wadium przez Wykonawców uczestniczących w postępowaniu. Wadium na całość przedmiotu zamówienia wynosi 6 820,00 PLN, słownie: sześć tysięcy osiemset dwadzieścia PLN, 00/100.

III. Zamawiający przewiduje zastosowanie procedury o której mowa w art. 24 aa ustawy Pzp.

IV. Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą - 60 dni (od ustalonej daty składania ofert).

VI.4)Beroepsprocedures
VI.4.1)Beroepsinstantie
Officiële benaming: Prezes Krajowej Izby Odwoławczej
Postadres: ul. Postępu 17a
Plaats: Warszawa
Postcode: 02-676
Land: Polen
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Telefoon: +48 224587801
Fax: +48 224587800

Internetadres: https://www.uzp.gov.pl/kio

VI.4.2)Voor bemiddelingsprocedures bevoegde instantie
VI.4.3)Beroepsprocedure
Precieze aanduiding van de termijn(en) voor beroepsprocedures:

Środki ochrony prawnej zostały określone w Dziale VI ustawy Pzp. Środki ochrony prawnej przysługują Wykonawcy oraz innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu danego zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów Pzp. Środki ochrony prawnej wobec ogłoszenia o zamówieniu oraz Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia przysługują również organizacjom wpisanym na listę, o której mowa w art. 154 pkt 5 ustawy Pzp. Szczegółowe regulacje w zakresie środków ochrony prawnej zawiera Dział VI ustawy Pzp.

VI.4.4)Dienst waar inlichtingen over de beroepsprocedures kunnen worden verkregen
Officiële benaming: Krajowa Izba Odwoławcza
Postadres: ul. Postępu 17a
Plaats: Warszawa
Postcode: 02-676
Land: Polen
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Telefoon: +48 224587801
Fax: +48 224587800

Internetadres: https://www.uzp.gov.pl/kio

VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
24/06/2019