Leveringen - 293469-2019

25/06/2019    S120    Leveringen - Aankondiging van een opdracht - Openbare procedure 

Spanje-Valencia: Medische apparatuur

2019/S 120-293469

Aankondiging van een opdracht

Leveringen

Rechtsgrond:

Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: Departamento de Salud de Valencia Clínico, Dirección Económica-Gerencia
Nationaal identificatienummer: S4611001A
Postadres: Avenida Blasco Ibáñez, 17
Plaats: Valencia
NUTS-code: ES523
Postcode: 46010
Land: Spanje
Contactpersoon: Departamento de Salud de Valencia Clínico, Dirección Económica-Gerencia
E-mail: hernandez_beg@gva.es
Telefoon: +34 961973553
Fax: +34 961973560

Internetadres(sen):

Hoofdadres: https://contrataciondelestado.es

Adres van het kopersprofiel: https://contrataciondelestado.es/wps/poc?uri=deeplink:perfilContratante&idBp=8Ddq32H%2F1ZYQK2TEfXGy%2BA%3D%3D

I.2)Inlichtingen betreffende gezamenlijke aanbesteding
I.3)Communicatie
De aanbestedingsstukken zijn rechtstreeks, volledig, onbeperkt en gratis beschikbaar op: https://contrataciondelestado.es/wps/poc?uri=deeplink:detalle_licitacion&idEvl=p8jY0IJkf6SXQV0WE7lYPw%3D%3D
Nadere inlichtingen zijn te verkrijgen op het hierboven vermelde adres
Inschrijvingen of aanvragen tot deelneming moeten worden ingediend het hierboven vermelde adres
Elektronische communicatie vereist het gebruik van tools en bestandsformaten die niet algemeen beschikbaar zijn. Deze tools en bestandsformaten zijn rechtstreeks, volledig, onbeperkt en gratis beschikbaar op: https://contrataciondelestado.es/wps/poc?uri=deeplink:perfilContratante&idBp=8Ddq32H%2F1ZYQK2TEfXGy%2BA%3D%3D
I.4)Soort aanbestedende dienst
Regionale of plaatselijke instantie
I.5)Hoofdactiviteit
Gezondheid

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Suministro e instalación de equipamiento médico para el Departamento de Salud de Valencia, Clínico, Malvarrosa

Referentienummer: 221/2019
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
33100000
II.1.3)Type opdracht
Leveringen
II.1.4)Korte beschrijving:

Suministro e instalación de equipamiento médico para el Departamento de Salud de Valencia, Clínico, Malvarrosa.

II.1.5)Geraamde totale waarde
Waarde zonder btw: 347 107.44 EUR
II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: ja
Inschrijvingen mogen worden ingediend voor meerdere percelen, maximumaantal: 3
Maximumaantal percelen dat aan één inschrijver mag worden gegund: 3
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Lote 1: Reposición endoscopios y torres e endoscopia

Perceel nr.: 1
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
33100000
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: ES523
II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Lote 1: Reposición endoscopios y torres e endoscopia.

II.2.5)Gunningscriteria
De onderstaande criteria
Kwaliteitscriterium - Naam: Características técnicas de los equipos / Weging: 30
Kwaliteitscriterium - Naam: Condiciones de garantía / Weging: 6
Kostencriterium - Naam: Incremento del plazo de garantía / Weging: 9
Kostencriterium - Naam: Oferta económica / Weging: 55
II.2.6)Geraamde waarde
Waarde zonder btw: 264 462.81 EUR
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Looptijd in maanden: 3
Deze opdracht kan worden verlengd: neen
II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.12)Inlichtingen over elektronische catalogi
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Lote 2: Incubadora neonatal (2 unidades)

Perceel nr.: 2
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
33100000
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: ES523
II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Lote 2: Incubadora neonatal (2 unidades).

II.2.5)Gunningscriteria
De onderstaande criteria
Kwaliteitscriterium - Naam: Características técnicas de los equipos / Weging: 30
Kwaliteitscriterium - Naam: Condiciones de garantía / Weging: 6
Kostencriterium - Naam: Incremento del plazo de garantía / Weging: 9
Kostencriterium - Naam: Oferta económica / Weging: 55
II.2.6)Geraamde waarde
Waarde zonder btw: 33 057.85 EUR
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Looptijd in maanden: 3
Deze opdracht kan worden verlengd: neen
II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.12)Inlichtingen over elektronische catalogi
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Lote 3: Microscopio, laboratorio microbiología (3 unidades)

Perceel nr.: 3
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
33100000
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: ES523
II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Lote 3: Microscopio, laboratorio microbiología (3 unidades).

II.2.5)Gunningscriteria
De onderstaande criteria
Kwaliteitscriterium - Naam: Características técnicas de los equipos / Weging: 30
Kwaliteitscriterium - Naam: Condiciones de garantía / Weging: 6
Kostencriterium - Naam: Incremento del plazo de garantía / Weging: 9
Kostencriterium - Naam: Oferta económica / Weging: 55
II.2.6)Geraamde waarde
Waarde zonder btw: 49 586.78 EUR
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Looptijd in maanden: 3
Deze opdracht kan worden verlengd: neen
II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.12)Inlichtingen over elektronische catalogi
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Afdeling III: Juridische, economische, financiële en technische inlichtingen

III.1)Voorwaarden voor deelneming
III.1.1)Geschiktheid om de beroepsactiviteit uit te oefenen, waaronder de vereisten in verband met de inschrijving in het beroeps- of handelsregister
Lijst en beknopte beschrijving van de voorwaarden:

— Capacidad de obrar,

— No prohibición para contratar,

— No estar incurso en incompatibilidades,

— Cumplimiento con las obligaciones con la Seguridad Social,

— Cumplimiento con las obligaciones tributarias,

— Para las empresas extranjeras, declaración de sometimiento a la legislación española,

— Preferencia para empresas con trabajadores con discapacidad.

III.1.2)Economische en financiële draagkracht
Selectiecriteria zoals vermeld in de aanbestedingsstukken
III.1.3)Technische en beroepsbekwaamheid
Selectiecriteria zoals vermeld in de aanbestedingsstukken
III.1.5)Informatie over voorbehouden opdrachten
III.2)Voorwaarden met betrekking tot de opdracht
III.2.2)Voorwaarden inzake de uitvoering van de opdracht:

Consideraciones de tipo ambiental. Descripción: el correcto reciclado de los productos y su promoción, aportando declaración respecto a las medidas y planes específicos de la empresa en relación a los equipos y material tecnológico y su minimización sobre el medio ambiente.

III.2.3)Inlichtingen over het personeel dat verantwoordelijk zal zijn voor de uitvoering van de opdracht

Afdeling IV: Procedure

IV.1)Beschrijving
IV.1.1)Type procedure
Openbare procedure
IV.1.3)Inlichtingen over een raamovereenkomst of dynamisch aankoopsysteem
IV.1.4)Inlichtingen over een beperking van het aantal oplossingen of inschrijvingen tijdens de onderhandeling of de dialoog
IV.1.6)Inlichtingen over elektronische veiling
IV.1.8)Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: neen
IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.1)Eerdere bekendmaking betreffende deze procedure
IV.2.2)Termijn voor ontvangst van inschrijvingen of deelnemingsaanvragen
Datum: 22/07/2019
Plaatselijke tijd: 14:00
IV.2.3)Geraamde datum van verzending van uitnodigingen tot inschrijving of deelneming aan geselecteerde gegadigden
IV.2.4)Talen die mogen worden gebruikt bij het indienen van inschrijvingen of aanvragen tot deelneming:
Catalaans, Spaans
IV.2.6)Minimumtermijn gedurende welke de inschrijver zijn inschrijving gestand moet doen
IV.2.7)Omstandigheden waarin de inschrijvingen worden geopend
Datum: 26/07/2019
Plaatselijke tijd: 09:00
Plaats:

Hospital Clínico Universitario de Valencia

Datos de dirección:

— Calle: avenida Blasco Ibáñez, 17,

— Código postal: 46010,

— Población: Valencia,

— País: ESPAÑA.

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.1)Inlichtingen over periodiciteit
Periodieke opdracht: neen
VI.2)Inlichtingen over elektronische workflows
Elektronische facturering wordt aanvaard
VI.3)Nadere inlichtingen:
VI.4)Beroepsprocedures
VI.4.1)Beroepsinstantie
Officiële benaming: Tribunal Administrativo Central de Recursos Contractuales (TACRC)
Postadres: Avenida General Perón, 38
Plaats: Madrid
Postcode: 28020
Land: Spanje
E-mail: tribunal_recursos.contratos@minhap.es
Telefoon: +034 913491319
Fax: +034 913491441

Internetadres: http://tribunalcontratos.gob.es

VI.4.2)Voor bemiddelingsprocedures bevoegde instantie
VI.4.3)Beroepsprocedure
VI.4.4)Dienst waar inlichtingen over de beroepsprocedures kunnen worden verkregen
Officiële benaming: Servicio de Compras, Hospital Clínico Universitario
Postadres: Avenida Blasco Ibáñez, 17
Plaats: Valencia
Postcode: 46010
Land: Spanje
E-mail: contratacion_hcv@gva.es
Telefoon: +034 961975553
Fax: +034 961973560
VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
21/06/2019