Leveringen - 293473-2019

25/06/2019    S120    Leveringen - Aankondiging van een opdracht - Openbare procedure 

Spanje-Barakaldo: Medische verbruiksartikelen

2019/S 120-293473

Aankondiging van een opdracht

Leveringen

Rechtsgrond:

Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: Organización Sanitaria Integrada Ezkerraldea Enkarterri Cruces, Osakidetza-Servicio Vasco de Salud
Postadres: Plaza de Cruces, s/n
Plaats: Barakaldo
NUTS-code: ES213
Postcode: 48903
Land: Spanje
Contactpersoon: Servicio de Contratación Administrativa, OSI Ezkerraldea Enkarterri Cruces
E-mail: contratacion.OSIEECRUCES@osakidetza.eus
Telefoon: +49 946006161
Fax: +49 946006136

Internetadres(sen):

Hoofdadres: www.contratacón.euskadi.eus

Adres van het kopersprofiel: www.contratacón.euskadi.eus

I.2)Inlichtingen betreffende gezamenlijke aanbesteding
I.3)Communicatie
De aanbestedingsstukken zijn rechtstreeks, volledig, onbeperkt en gratis beschikbaar op: www.contratacón.euskadi.eus
Nadere inlichtingen zijn te verkrijgen op het hierboven vermelde adres
Inschrijvingen of aanvragen tot deelneming moeten worden ingediend via elektronische weg op: https://www6.euskadi.net/lizitazioa
Inschrijvingen of aanvragen tot deelneming moeten worden ingediend het hierboven vermelde adres
Elektronische communicatie vereist het gebruik van tools en bestandsformaten die niet algemeen beschikbaar zijn. Deze tools en bestandsformaten zijn rechtstreeks, volledig, onbeperkt en gratis beschikbaar op: https://www6.euskadi.net/lizitazioa
I.4)Soort aanbestedende dienst
Regionale of plaatselijke instantie
I.5)Hoofdactiviteit
Gezondheid

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Suministro de sistemas de alto flujo neonatal pediátrico — Organización Sanitaria Integrada Ezkerraldea Enkarterri Cruces

Referentienummer: G/110/20/1/1105/O661/0000/062019
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
33140000
II.1.3)Type opdracht
Leveringen
II.1.4)Korte beschrijving:

Suministro de sistemas de alto flujo neonatal pediátrico. Circuitos alto flujo, conexiones, fijaciones, humidificadores e interfazes nasales

II.1.5)Geraamde totale waarde
Waarde zonder btw: 362 689.10 EUR
II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: ja
Inschrijvingen mogen worden ingediend voor alle percelen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Ver detalle artículos 1 a 9 en Pliego de Bases Técnicas

Perceel nr.: 1
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
33140000
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: ES213
Voornaamste plaats van uitvoering:

Hospital Universitario Cruces.

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Suministro de sistemas de alto flujo neonatal pediátrico. Circuitos alto flujo, conexiones, fijaciones, humidificadores e interfazes nasales

II.2.5)Gunningscriteria
De onderstaande criteria
Kwaliteitscriterium - Naam: Calidad técnica / Weging: 48
Kwaliteitscriterium - Naam: Medioambiente / Weging: 2
Kostencriterium - Naam: Economico / Weging: 50
II.2.6)Geraamde waarde
Waarde zonder btw: 362 689.10 EUR
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Looptijd in maanden: 36
Deze opdracht kan worden verlengd: ja
Beschrijving van verlengingen:

Prórroga por periodo máximo de 24 meses.

II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.12)Inlichtingen over elektronische catalogi
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Afdeling III: Juridische, economische, financiële en technische inlichtingen

III.1)Voorwaarden voor deelneming
III.1.1)Geschiktheid om de beroepsactiviteit uit te oefenen, waaronder de vereisten in verband met de inschrijving in het beroeps- of handelsregister
III.1.2)Economische en financiële draagkracht
Selectiecriteria zoals vermeld in de aanbestedingsstukken
III.1.3)Technische en beroepsbekwaamheid
Selectiecriteria zoals vermeld in de aanbestedingsstukken
III.1.5)Informatie over voorbehouden opdrachten
III.2)Voorwaarden met betrekking tot de opdracht
III.2.2)Voorwaarden inzake de uitvoering van de opdracht:

Las señaladas en los pliegos.

III.2.3)Inlichtingen over het personeel dat verantwoordelijk zal zijn voor de uitvoering van de opdracht

Afdeling IV: Procedure

IV.1)Beschrijving
IV.1.1)Type procedure
Openbare procedure
IV.1.3)Inlichtingen over een raamovereenkomst of dynamisch aankoopsysteem
IV.1.4)Inlichtingen over een beperking van het aantal oplossingen of inschrijvingen tijdens de onderhandeling of de dialoog
IV.1.6)Inlichtingen over elektronische veiling
IV.1.8)Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: neen
IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.1)Eerdere bekendmaking betreffende deze procedure
IV.2.2)Termijn voor ontvangst van inschrijvingen of deelnemingsaanvragen
Datum: 26/07/2019
Plaatselijke tijd: 14:30
IV.2.3)Geraamde datum van verzending van uitnodigingen tot inschrijving of deelneming aan geselecteerde gegadigden
IV.2.4)Talen die mogen worden gebruikt bij het indienen van inschrijvingen of aanvragen tot deelneming:
Baskisch, Spaans
IV.2.6)Minimumtermijn gedurende welke de inschrijver zijn inschrijving gestand moet doen
Looptijd in maanden: 3 (vanaf de datum van ontvangst van de inschrijving)
IV.2.7)Omstandigheden waarin de inschrijvingen worden geopend
Datum: 26/09/2019
Plaatselijke tijd: 11:00
Plaats:

Expediente preparado exclusivamente para licitación electrónica.

Dirección web para licitación electrónica: https://www6.euskadi.net/lizitazioa.

Fecha límite de presentación oferta electrónica: 26.7.2019, 14.30 horas.

Fecha de apertura telemática de la parte de la oferta evaluable mediante criterios cuya aplicación requiere realizar un juicio de valor (apertura técnica): 30.7.2019, 11.00 horas.

Inlichtingen over gemachtigde personen en de openingsprocedure:

Expediente preparado exclusivamente para licitación electrónica.

Dirección web para licitación electrónica: https://www6.euskadi.net/lizitazioa.

Fecha límite de presentación oferta electrónica: 26.7.2019, 14.30 horas.

Fecha de apertura telemática de la parte de la oferta evaluable mediante criterios cuya aplicación requiere realizar un juicio de valor (apertura técnica): 30.7.2019, 11.00 horas.

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.1)Inlichtingen over periodiciteit
Periodieke opdracht: neen
VI.2)Inlichtingen over elektronische workflows
Er wordt gebruikgemaakt van elektronische orderplaatsing
Elektronische facturering wordt aanvaard
Er wordt gebruikgemaakt van elektronische betalingen
VI.3)Nadere inlichtingen:
VI.4)Beroepsprocedures
VI.4.1)Beroepsinstantie
Officiële benaming: Órgano Administrativo de Resolución de Recursos Contractuales de la Comunidad Autónoma del País Vasco
Plaats: Vitoria-Gasteiz
Land: Spanje
VI.4.2)Voor bemiddelingsprocedures bevoegde instantie
VI.4.3)Beroepsprocedure
VI.4.4)Dienst waar inlichtingen over de beroepsprocedures kunnen worden verkregen
VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
21/06/2019