Leveringen - 293474-2019

25/06/2019    S120    Leveringen - Aankondiging van een opdracht - Openbare procedure 

Italië-Bologna: Incontinentieset

2019/S 120-293474

Aankondiging van een opdracht

Leveringen

Rechtsgrond:

Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: Intercent-ER – Agenzia regionale per lo sviluppo dei mercati telematici
Nationaal identificatienummer: 0000246017
Postadres: Via dei Mille 21
Plaats: Bologna
NUTS-code: ITH5
Postcode: 40121
Land: Italië
Contactpersoon: Antonio Dirani
E-mail: antonio.dirani@regione.emilia-romagna.it
Telefoon: +39 0515273440
Fax: +39 0515273084

Internetadres(sen):

Hoofdadres: http://intercenter.regione.emilia-romagna.it

Adres van het kopersprofiel: http://intercenter.regione.emilia-romagna.it

I.2)Inlichtingen betreffende gezamenlijke aanbesteding
I.3)Communicatie
De aanbestedingsstukken zijn rechtstreeks, volledig, onbeperkt en gratis beschikbaar op: http://intercenter.regione.emilia-romagna.it
Nadere inlichtingen zijn te verkrijgen op het hierboven vermelde adres
Inschrijvingen of aanvragen tot deelneming moeten worden ingediend via elektronische weg op: http://intercenter.regione.emilia-romagna.it
I.4)Soort aanbestedende dienst
Regionaal of plaatselijk agentschap/bureau
I.5)Hoofdactiviteit
Andere activiteit: Centrale di committenza

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Procedura aperta per la fornitura di ausili per incontinenza e assorbenza a minor impatto ambientale 3

II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
33141621
II.1.3)Type opdracht
Leveringen
II.1.4)Korte beschrijving:

La gara ha per oggetto la stipula di convenzioni ai sensi dell’art. 21 della L.R. dell’Emilia-Romagna n. 11 del 2004 per la fornitura di ausili per incontinenza e assorbenza a minor impatto ambientale.

II.1.5)Geraamde totale waarde
Waarde zonder btw: 99 088 380.00 EUR
II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: ja
Inschrijvingen mogen worden ingediend voor meerdere percelen, maximumaantal: 5
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

«Fornitura di ausili per incontinenza ed assorbenza monouso a minor impatto ambientale con consegna domiciliare per l’Area Vasta Emilia Centro»

Perceel nr.: 1
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
33141621
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: ITH5
Voornaamste plaats van uitvoering:

Emilia-Romagna.

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

La gara ha per oggetto la fornitura di ausili per incontinenza e assorbenza con consegna domiciliare ed ospedaliera per adulti e bambini.

II.2.5)Gunningscriteria
De prijs is niet het enige gunningscriterium en alle criteria worden enkel vermeld in de aanbestedingsdocumenten
II.2.6)Geraamde waarde
Waarde zonder btw: 28 519 220.00 EUR
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Looptijd in maanden: 48
Deze opdracht kan worden verlengd: neen
II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.12)Inlichtingen over elektronische catalogi
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

«Fornitura di ausili per incontinenza ed assorbenza monouso a minor impatto ambientale con consegna domiciliare per l’Area Vasta Emilia Nord»

Perceel nr.: 2
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
33141621
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: ITH5
Voornaamste plaats van uitvoering:

Emilia-Romagna.

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

La gara ha per oggetto la fornitura di ausili per incontinenza e assorbenza con consegna domiciliare ed ospedaliera per adulti e bambini.

II.2.5)Gunningscriteria
De prijs is niet het enige gunningscriterium en alle criteria worden enkel vermeld in de aanbestedingsdocumenten
II.2.6)Geraamde waarde
Waarde zonder btw: 38 138 970.00 EUR
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Looptijd in maanden: 48
Deze opdracht kan worden verlengd: neen
II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.12)Inlichtingen over elektronische catalogi
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

«Fornitura di ausili per incontinenza ed assorbenza monouso a minor impatto ambientale con consegna domiciliare per l’AUSL della Romagna»

Perceel nr.: 3
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
33141621
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: ITH5
Voornaamste plaats van uitvoering:

Emilia-romagna

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

La gara ha per oggetto la fornitura di ausili per incontinenza e assorbenza con consegna domiciliare ed ospedaliera per adulti e bambini.

II.2.5)Gunningscriteria
De prijs is niet het enige gunningscriterium en alle criteria worden enkel vermeld in de aanbestedingsdocumenten
II.2.6)Geraamde waarde
Waarde zonder btw: 21 509 380.00 EUR
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Looptijd in maanden: 48
Deze opdracht kan worden verlengd: neen
II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.12)Inlichtingen over elektronische catalogi
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

«Fornitura di ausili per incontinenza ed assorbenza monouso a minor impatto ambientale per adulti con consegna ospedaliera»

Perceel nr.: 4
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
33141621
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: ITH5
Voornaamste plaats van uitvoering:

Emilia-Romagna.

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

La gara ha per oggetto la fornitura di ausili per incontinenza e assorbenza con consegna domiciliare ed ospedaliera per adulti e bambini.

II.2.5)Gunningscriteria
De prijs is niet het enige gunningscriterium en alle criteria worden enkel vermeld in de aanbestedingsdocumenten
II.2.6)Geraamde waarde
Waarde zonder btw: 9 373 880.00 EUR
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Looptijd in maanden: 48
Deze opdracht kan worden verlengd: neen
II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.12)Inlichtingen over elektronische catalogi
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

«Fornitura di pannolini monouso per bambini con consegna ospedaliera»

Perceel nr.: 5
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
33751000
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: ITH
Voornaamste plaats van uitvoering:

Emilia-Romagna.

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

La gara ha per oggetto la fornitura di ausili per incontinenza ed assorbenza con consegna domiciliare ed ospedaliera per adulti e bambini.

II.2.5)Gunningscriteria
De prijs is niet het enige gunningscriterium en alle criteria worden enkel vermeld in de aanbestedingsdocumenten
II.2.6)Geraamde waarde
Waarde zonder btw: 428 890.00 EUR
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Looptijd in maanden: 48
Deze opdracht kan worden verlengd: neen
II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.12)Inlichtingen over elektronische catalogi
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

«Fornitura di pannolini monouso per bambini destinati ai nidi per l’infanzia»

Perceel nr.: 6
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
33751000
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: ITH5
Voornaamste plaats van uitvoering:

Emilia-Romagna.

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

La gara ha per oggetto la fornitura di ausili per incontinenza e assorbenza con consegna domiciliare ed ospedaliera per adulti e bambini.

II.2.5)Gunningscriteria
De prijs is niet het enige gunningscriterium en alle criteria worden enkel vermeld in de aanbestedingsdocumenten
II.2.6)Geraamde waarde
Waarde zonder btw: 1 118 040.00 EUR
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Looptijd in maanden: 48
Deze opdracht kan worden verlengd: neen
II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.12)Inlichtingen over elektronische catalogi
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Afdeling III: Juridische, economische, financiële en technische inlichtingen

III.1)Voorwaarden voor deelneming
III.1.1)Geschiktheid om de beroepsactiviteit uit te oefenen, waaronder de vereisten in verband met de inschrijving in het beroeps- of handelsregister
Lijst en beknopte beschrijving van de voorwaarden:

— essere iscritto per attività inerenti i beni oggetto di gara al Registro delle imprese o in uno dei registri professionali o commerciali dello Stato di residenza se si tratta di uno Stato UE.

III.1.2)Economische en financiële draagkracht
Lijst en beknopte beschrijving van de selectiecriteria:

Per i soli lotti 1, 2 e 3, fatturato specifico medio annuo riferito agli ultimi tre esercizi finanziari disponibili non inferiore al 75 % del valore annuo del lotto.

III.1.3)Technische en beroepsbekwaamheid
III.1.5)Informatie over voorbehouden opdrachten
III.2)Voorwaarden met betrekking tot de opdracht
III.2.2)Voorwaarden inzake de uitvoering van de opdracht:
III.2.3)Inlichtingen over het personeel dat verantwoordelijk zal zijn voor de uitvoering van de opdracht

Afdeling IV: Procedure

IV.1)Beschrijving
IV.1.1)Type procedure
Openbare procedure
IV.1.3)Inlichtingen over een raamovereenkomst of dynamisch aankoopsysteem
IV.1.4)Inlichtingen over een beperking van het aantal oplossingen of inschrijvingen tijdens de onderhandeling of de dialoog
IV.1.6)Inlichtingen over elektronische veiling
IV.1.8)Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: ja
IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.1)Eerdere bekendmaking betreffende deze procedure
IV.2.2)Termijn voor ontvangst van inschrijvingen of deelnemingsaanvragen
Datum: 23/09/2019
Plaatselijke tijd: 12:00
IV.2.3)Geraamde datum van verzending van uitnodigingen tot inschrijving of deelneming aan geselecteerde gegadigden
IV.2.4)Talen die mogen worden gebruikt bij het indienen van inschrijvingen of aanvragen tot deelneming:
Italiaans
IV.2.6)Minimumtermijn gedurende welke de inschrijver zijn inschrijving gestand moet doen
Looptijd in maanden: 8 (vanaf de datum van ontvangst van de inschrijving)
IV.2.7)Omstandigheden waarin de inschrijvingen worden geopend
Datum: 25/09/2019
Plaatselijke tijd: 10:00
Plaats:

Seduta pubblica virtuale, data 25.9.2019 ore 10:00. Luogo: Agenzia Intercent-ER, via dei Mille 21, 40121 Bologna.

Le sedute pubbliche saranno effettuate attraverso la piattaforma SATER in modalità virtuale, come da Disciplinare di gara.

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.1)Inlichtingen over periodiciteit
Periodieke opdracht: neen
VI.2)Inlichtingen over elektronische workflows
Er wordt gebruikgemaakt van elektronische orderplaatsing
Elektronische facturering wordt aanvaard
Er wordt gebruikgemaakt van elektronische betalingen
VI.3)Nadere inlichtingen:

a) determina dirigenziale n. 238 del 21.6.2019;

b) le richieste di chiarimenti dovranno pervenire esclusivamente tramite SATER entro le ore 12:00 del 29.7.2019;

c) codici CIG: lotto 1: 7949899032; lotto 2: 7949900105; lotto 3: 79499011D8; lotto 4: 79499022AB; lotto 5: 794990337E; lotto 6: 7949904451;

d) soccorso istruttorio: sì;

e) Responsabile Unico del Procedimento (RUP): Antonio Dirani.

VI.4)Beroepsprocedures
VI.4.1)Beroepsinstantie
Officiële benaming: TAR della Regione Emilia-Romagna
Postadres: Via D'Azeglio 54
Plaats: Bologna
Postcode: 40123
Land: Italië
Telefoon: +39 0514293101
Fax: +39 051307834
VI.4.2)Voor bemiddelingsprocedures bevoegde instantie
VI.4.3)Beroepsprocedure
VI.4.4)Dienst waar inlichtingen over de beroepsprocedures kunnen worden verkregen
VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
21/06/2019