Leveringen - 293490-2019

25/06/2019    S120    - - Leveringen - Aankondiging van een opdracht - Openbare procedure 

Verenigd Koninkrijk-Normanton: Instrumentarium voor urologisch onderzoek

2019/S 120-293490

Aankondiging van een opdracht

Leveringen

Legal Basis:

Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam en adressen
The Collaborative Procurement partnership LLP acting on behalf of Supply Chain Coordination Ltd, a Management Function of NHS Supply Chain
OC415501
Foxbridge Way
Normanton
WF6 1TL
Verenigd Koninkrijk
Contactpersoon: Tracy Precious
Telefoon: +44 7970515294
E-mail: tracy.precious@supplychain.nhs.uk
Fax: +44 1924328744
NUTS-code: UK

Internetadres(sen):

Hoofdadres: www.supplychain.nhs.uk

I.2)Inlichtingen betreffende gezamenlijke aanbesteding
I.3)Communicatie
De aanbestedingsstukken zijn rechtstreeks, volledig, onbeperkt en gratis beschikbaar op: http://procurement.supplychain.nhs.uk/ISS/
Nadere inlichtingen zijn te verkrijgen op het hierboven vermelde adres
Inschrijvingen of aanvragen tot deelneming moeten worden ingediend via elektronische weg op: http://procurement.supplychain.nhs.uk/ISS/
Inschrijvingen of aanvragen tot deelneming moeten worden ingediend het hierboven vermelde adres
I.4)Soort aanbestedende dienst
Nationaal of federaal agentschap/bureau
I.5)Hoofdactiviteit
Gezondheid

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Urology, Bowel and Faecal Management

II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
33125000
II.1.3)Type opdracht
Leveringen
II.1.4)Korte beschrijving:

NHS Supply Chain seeks to establish a non-exclusive Framework Agreement for supply to NHS Supply Chain depots via the Stock/Blue Diamond routes and to the NHS Supply Chain customer base via E-Direct route.

Precise quantities are unknown. It is anticipated that in the first 12 months of the Framework Agreement the value of purchases will be circa 20 670 000 GBP, however this is approximate only. The figures for the total estimated value are based on that initial expenditure and include a forecast for growth.

Additional CPV codes: 33141240, 33141200, 33141615, 33141621, 33141600, 33141610, 33711500.

II.1.5)Geraamde totale waarde
Waarde zonder btw: 82 680 000.00 GBP
II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: ja
Inschrijvingen mogen worden ingediend voor alle percelen
Maximumaantal percelen dat aan één inschrijver mag worden gegund: 12
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Urine Drainage Bags, Urine Meters

Perceel nr.: 1
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
33125000
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: UK
II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

For the supply of urine meters and urine drainage bags including leg bags, night bags, abdomen and post operative.

II.2.5)Gunningscriteria
De onderstaande criteria
Kwaliteitscriterium - Naam: Sales, service and delivery / Weging: 30
Kwaliteitscriterium - Naam: Product research and development / Weging: 16.5
Kwaliteitscriterium - Naam: Training / Weging: 7.5
Kwaliteitscriterium - Naam: Supply chain assessment / Weging: 6
Kostencriterium - Naam: Price / Weging: 40
II.2.6)Geraamde waarde
Waarde zonder btw: 4 800 000.00 GBP
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Looptijd in maanden: 48
Deze opdracht kan worden verlengd: neen
II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: ja
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: ja
Beschrijving van opties:

The Framework Agreement will have an initial term of 24 months (2 years) with an option to extend incrementally for up to a total period of 24 months (2 years). For the full 48 months (four years) if extended.

II.2.12)Inlichtingen over elektronische catalogi
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

This lot includes but not limited to; urine meters and urine drainage bags including leg bags, night bags, abdomen and post operative.

NHS Supply Chain anticipates appointing the Applicants who have met the threshold price set for this lot and who have met all the minimum requirements as set out in these tender documents.

Each Line will be awarded on a line by line basis.

II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Catheters and Catherisation Kits (Foley Trays & Pre-connects)

Perceel nr.: 2
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
33125000
33141240
33141200
33141621
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: UK
II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

For the supply of self retaining catheters, intermittent catheters, preconnected catheters, post operative catheters, suprapubic catheters, catheterisation kits/packs.

II.2.5)Gunningscriteria
De onderstaande criteria
Kwaliteitscriterium - Naam: Sales, Service and Quality / Weging: 30
Kwaliteitscriterium - Naam: Product Research and Development / Weging: 16.5
Kwaliteitscriterium - Naam: Training / Weging: 7.5
Kwaliteitscriterium - Naam: Supply Chain Assessment / Weging: 6
Kostencriterium - Naam: Price / Weging: 40
II.2.6)Geraamde waarde
Waarde zonder btw: 7 000 000.00 GBP
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Looptijd in maanden: 48
Deze opdracht kan worden verlengd: neen
II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: ja
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: ja
Beschrijving van opties:

The Framework Agreement will have an initial term of 24 months (two years) with an option to extend incrementally for up to a total period of 24 months (two years). For the full 48 months (four years) if extended.

II.2.12)Inlichtingen over elektronische catalogi
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

This Lot includes self retaining catheters, intermittent catheters, preconnected catheters, post operative catheters, suprapubic catheters, catheterisation kits/packs.

NHS Supply Chain anticipates appointing the Applicants who have met the threshold price set for this Lot and all the minimum requirements as set out in these tender documents.

Each Line will be awarded on a line by line basis.

II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Accessories for Catheters and Urine Drainage Bags

Perceel nr.: 3
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
33125000
33141240
33141200
33141615
33141621
33141600
33141610
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: UK
II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

For the supply of goods including but not limited to bed hangers/stands, catheter valves, securing devices, leg bag straps, maintenance solutions

II.2.5)Gunningscriteria
De onderstaande criteria
Kwaliteitscriterium - Naam: Sales, Service and Quality / Weging: 14
Kwaliteitscriterium - Naam: Product Research and Development / Weging: 8.5
Kwaliteitscriterium - Naam: Training / Weging: 5
Kwaliteitscriterium - Naam: Supply Chain Assessment / Weging: 2.5
Kostencriterium - Naam: Price / Weging: 70
II.2.6)Geraamde waarde
Waarde zonder btw: 1 280 000.00 GBP
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Looptijd in maanden: 48
Deze opdracht kan worden verlengd: neen
II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: ja
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: ja
Beschrijving van opties:

The Framework Agreement will have an initial term of 24 months (two years) with an option to extend incrementally for up to a total period of 24 months (two years). For the full 48 months (four years) if extended.

II.2.12)Inlichtingen over elektronische catalogi
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

This Lot includes but not limited to; bed hangers/stands, catheter valves, securing devices, leg bag straps, maintenance solutions

NHS Supply Chain anticipates appointing the top 5 highest scoring Applicants who have met all the minimum requirements as set out in these tender documents.

Each Line will be awarded on a line by line basis

II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

External Urine Collection and Accessories

Perceel nr.: 4
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
33125000
33141240
33141200
33141615
33141621
33141600
33141610
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: UK
II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

For the supply of goods including but not limited to sheaths, funnels, bottles, urinals

II.2.5)Gunningscriteria
De onderstaande criteria
Kwaliteitscriterium - Naam: Sales, Service and Quality / Weging: 14
Kwaliteitscriterium - Naam: Product Research and Development / Weging: 8.5
Kwaliteitscriterium - Naam: Training / Weging: 5
Kwaliteitscriterium - Naam: Supply Chain Assessment / Weging: 2.5
Kostencriterium - Naam: Price / Weging: 70
II.2.6)Geraamde waarde
Waarde zonder btw: 800 000.00 GBP
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Looptijd in maanden: 48
Deze opdracht kan worden verlengd: neen
II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: ja
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: ja
Beschrijving van opties:

The Framework Agreement will have an initial term of 24 months (two years) with an option to extend incrementally for up to a total period of 24 months (two years). For the full 48 months (four years) if extended.

II.2.12)Inlichtingen over elektronische catalogi
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

This Lot includes but not limited to; sheaths, funnels, bottles, urinals

NHS Supply Chain anticipates appointing the top 5 highest scoring Applicants who have met all the minimum requirements as set out in these tender documents. Each Line will be awarded on a line by line basis

II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Specialist Urology Products and Accessories

Perceel nr.: 5
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
33125000
33141240
33141200
33141615
33141621
33141600
33141610
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: UK
II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

For the supply of goods including but not limited to mid stream urine collector, irrigation set, meatal dilators, spigots, urinal accessories.

II.2.5)Gunningscriteria
De onderstaande criteria
Kwaliteitscriterium - Naam: Sales, Service and Quality / Weging: 14
Kwaliteitscriterium - Naam: Product Research and Development / Weging: 8.5
Kwaliteitscriterium - Naam: Training / Weging: 5
Kwaliteitscriterium - Naam: Supply Chain Assessment / Weging: 2.5
Kostencriterium - Naam: Price / Weging: 70
II.2.6)Geraamde waarde
Waarde zonder btw: 1 800 000.00 GBP
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Looptijd in maanden: 48
Deze opdracht kan worden verlengd: neen
II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: ja
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: ja
Beschrijving van opties:

The Framework Agreement will have an initial term of 24 months (two years) with an option to extend incrementally for up to a total period of 24 months (two years). For the full 48 months (four years) if extended.

II.2.12)Inlichtingen over elektronische catalogi
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

This Lot includes but not limited to; mid stream urine collector, irrigation set, meatal dilators, spigots, urinal accessories.

NHS Supply Chain anticipates appointing the all Applicants who have met all the minimum requirements as set out in these tender documents.

Each Line will be awarded on a line by line basis

II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Paediatric

Perceel nr.: 6
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
33125000
33141240
33141200
33141615
33141621
33141600
33141610
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: UK
II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

For the supply of goods including but not limited to enuresis alarms and accessories, paediatric urine collection bag, baby urine collection devices.

II.2.5)Gunningscriteria
De onderstaande criteria
Kwaliteitscriterium - Naam: Sales, Service and Quality / Weging: 14
Kwaliteitscriterium - Naam: Product Research and Development / Weging: 8.5
Kwaliteitscriterium - Naam: Training / Weging: 5
Kwaliteitscriterium - Naam: Supply Chain Assessment / Weging: 2.5
Kostencriterium - Naam: Price / Weging: 70
II.2.6)Geraamde waarde
Waarde zonder btw: 250 000.00 GBP
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Looptijd in maanden: 48
Deze opdracht kan worden verlengd: neen
II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: ja
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: ja
Beschrijving van opties:

The Framework Agreement will have an initial term of 24 months (two years) with an option to extend incrementally for up to a total period of 24 months (two years). For the full 48 months (four years) if extended.

II.2.12)Inlichtingen over elektronische catalogi
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

This Lot includes but not limited to; enuresis alarms and accessories, paediatric urine collection bag, baby urine collection devices.

NHS Supply Chain anticipates appointing the all Applicants who have met all the minimum requirements as set out in these tender documents.

Each Line will be awarded on a line by line basis

II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Urological Investigation and Surgical Equipment

Perceel nr.: 7
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
33125000
33141240
33141200
33141615
33141621
33141600
33141610
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: UK
II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

For the supply of goods including but not limited to urodynamic systems, urodynamic accessories, prostate chip evacuators, pressure domes, abdo-pressure kits, air filled catheters, flow control set, manometers, gravity fill set.

II.2.5)Gunningscriteria
De onderstaande criteria
Kwaliteitscriterium - Naam: Sales, Service and Quality / Weging: 14
Kwaliteitscriterium - Naam: Product Research and Development / Weging: 8.5
Kwaliteitscriterium - Naam: Training / Weging: 5
Kwaliteitscriterium - Naam: Supply Chain Assessment / Weging: 2.5
Kostencriterium - Naam: Price / Weging: 70
II.2.6)Geraamde waarde
Waarde zonder btw: 750 000.00 GBP
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Looptijd in maanden: 48
Deze opdracht kan worden verlengd: neen
II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: ja
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: ja
Beschrijving van opties:

The Framework Agreement will have an initial term of 24 months (two years) with an option to extend incrementally for up to a total period of 24 months (two years). For the full 48 months (four years) if extended.

II.2.12)Inlichtingen over elektronische catalogi
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

This Lot includes but not limited to; urodynamic systems, urodynamic accessories, prostate chip evacuators, pressure domes, abdo-pressure kits, air filled catheters, flow control set, manometers, gravity fill set.

NHS Supply Chain anticipates appointing the all Applicants who have met all the minimum requirements as set out in these tender documents.

Each Line will be awarded on a line by line

II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Catheter Gels

Perceel nr.: 8
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
33125000
33141240
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: UK
II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

For the supply of goods including but not limited to catheter gel containing lidocaine and chlorhexidine, catheter gel with no additives.

II.2.5)Gunningscriteria
De onderstaande criteria
Kwaliteitscriterium - Naam: Sales, Service and Quality / Weging: 30
Kwaliteitscriterium - Naam: Product Research and Development / Weging: 16.5
Kwaliteitscriterium - Naam: Training / Weging: 7.5
Kwaliteitscriterium - Naam: Supply Chain Assessment / Weging: 6
Kostencriterium - Naam: Price / Weging: 40
II.2.6)Geraamde waarde
Waarde zonder btw: 400 000.00 GBP
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Looptijd in maanden: 48
Deze opdracht kan worden verlengd: neen
II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: ja
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: ja
Beschrijving van opties:

The Framework Agreement will have an initial term of 24 months (two years) with an option to extend incrementally for up to a total period of 24 months (two years). For the full 48 months (four years) if extended.

II.2.12)Inlichtingen over elektronische catalogi
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

This Lot includes but not limited to; catheter gel containing lidocaine and chlorhexidine, catheter gel with no additives.

NHS Supply Chain anticipates appointing the Applicants who have met the threshold price set for this Lot and who have met all the minimum requirements as set out in these tender documents.

Each Line will be awarded on a line by line basis

II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Bowel Management Products

Perceel nr.: 9
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
33125000
33141240
33141200
33141615
33141621
33141600
33141610
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: UK
II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

For the supply of goods including but not limited to: Bowel Management systems.

II.2.5)Gunningscriteria
De onderstaande criteria
Kwaliteitscriterium - Naam: Sales, Service and Quality / Weging: 14
Kwaliteitscriterium - Naam: Product Research and Development / Weging: 8.5
Kwaliteitscriterium - Naam: Training / Weging: 5
Kwaliteitscriterium - Naam: Supply Chain Assessment / Weging: 2.5
Kostencriterium - Naam: Price / Weging: 70
II.2.6)Geraamde waarde
Waarde zonder btw: 800 000.00 GBP
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Looptijd in maanden: 48
Deze opdracht kan worden verlengd: neen
II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: ja
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: ja
Beschrijving van opties:

The Framework Agreement will have an initial term of 24 months (two years) with an option to extend incrementally for up to a total period of 24 months (two years). For the full 48 months (four years) if extended.

II.2.12)Inlichtingen over elektronische catalogi
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

This Lot includes but not limited to; Bowel Management systems.

NHS Supply Chain anticipates appointing the top 2 highest scoring Applicants who have met all the minimum requirements as set out in these tender documents.

Each Line will be awarded on a line by line basis.

II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Bowel Management Accessories

Perceel nr.: 10
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
33125000
33141240
33141200
33141615
33141621
33141600
33141610
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: UK
II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

For the supply of goods including but not limited to: anal irrigation, faecal collector, rectal injector, dignity cover, bowel management accessory.

II.2.5)Gunningscriteria
De onderstaande criteria
Kwaliteitscriterium - Naam: Sales, Service and Quality / Weging: 14
Kwaliteitscriterium - Naam: Product Research and Development / Weging: 8.5
Kwaliteitscriterium - Naam: Training / Weging: 5
Kwaliteitscriterium - Naam: Supply Chain Assessment / Weging: 2.5
Kostencriterium - Naam: Price / Weging: 70
II.2.6)Geraamde waarde
Waarde zonder btw: 140 000.00 GBP
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Looptijd in maanden: 48
Deze opdracht kan worden verlengd: neen
II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: ja
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: ja
Beschrijving van opties:

The Framework Agreement will have an initial term of 24 months (two years) with an option to extend incrementally for up to a total period of 24 months (two years). For the full 48 months (four years) if extended.

II.2.12)Inlichtingen over elektronische catalogi
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

This Lot includes but not limited to; anal irrigation, faecal collector, rectal injector, dignity cover, bowel management accessory.

NHS Supply Chain anticipates appointing the all Applicants who have met all the minimum requirements as set out in these tender documents.

Each Line will be awarded on a line by line basis.

II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Wash Products for Continence Care

Perceel nr.: 11
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
33125000
33711500
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: UK
II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

For the supply of goods including but not limited to: foam wash, moisturising cream cleansers, barrier cream, wash mitt.

II.2.5)Gunningscriteria
De onderstaande criteria
Kwaliteitscriterium - Naam: Sales, Service and Quality / Weging: 14
Kwaliteitscriterium - Naam: Product Research and Development / Weging: 8.5
Kwaliteitscriterium - Naam: Training / Weging: 5
Kwaliteitscriterium - Naam: Supply Chain Assessment / Weging: 2.5
Kostencriterium - Naam: Price / Weging: 70
II.2.6)Geraamde waarde
Waarde zonder btw: 1 600 000.00 GBP
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Looptijd in dagen: 48
Deze opdracht kan worden verlengd: neen
II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: ja
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: ja
Beschrijving van opties:

The Framework Agreement will have an initial term of 24 months (two years) with an option to extend incrementally for up to a total period of 24 months (two years). For the full 48 months (four years) if extended.

II.2.12)Inlichtingen over elektronische catalogi
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

This Lot includes; foam wash, moisturising cream cleansers, barrier cream, wash mitt.

NHS Supply Chain anticipates appointing the top 2 highest scoring Applicants for each category of foam wash, moisturising cream, cleanser, barrier cream and wash mitts who have met all the minimum requirements as set out in these tender documents.

Each Line will be awarded on a line by line basis.

II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Licenced Medical Catheter Gels and Accessories

Perceel nr.: 12
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
33125000
33141240
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: UK
II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

For the supply of goods including but not limited to: catheter gel containing lidocaine and chlorhexidine, Sterile extension tube for gynaecology investigations.

II.2.5)Gunningscriteria
De onderstaande criteria
Kwaliteitscriterium - Naam: Sales, Service and Quality / Weging: 14
Kwaliteitscriterium - Naam: Product Research and Development / Weging: 8.5
Kwaliteitscriterium - Naam: Training / Weging: 5
Kwaliteitscriterium - Naam: Supply Chain Assessment / Weging: 2.5
Kostencriterium - Naam: Price / Weging: 70
II.2.6)Geraamde waarde
Waarde zonder btw: 1 050 000.00 GBP
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Looptijd in dagen: 48
Deze opdracht kan worden verlengd: neen
II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: ja
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: ja
Beschrijving van opties:

The Framework Agreement will have an initial term of 24 months (two years) with an option to extend incrementally for up to a total period of 24 months (two years). For the full 48 months (four years) if extended.

II.2.12)Inlichtingen over elektronische catalogi
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

This Lot includes but not limited to; catheter gel containing lidocaine and chlorhexidine, Sterile extension tube for gynaecology investigations.

NHS Supply Chain anticipates appointing the all Applicants who have met all the minimum requirements as set out in these tender documents.

Each Line will be awarded on a line by line basis

Afdeling III: Juridische, economische, financiële en technische inlichtingen

III.1)Voorwaarden voor deelneming
III.1.1)Geschiktheid om de beroepsactiviteit uit te oefenen, waaronder de vereisten in verband met de inschrijving in het beroeps- of handelsregister
Lijst en beknopte beschrijving van de voorwaarden:

Applicants should refer to II.2 of this Contract Notice for further details in respect of appointment to the individual lots across the Framework Agreement.

Applicants may bid for one, more than one or all of the lots and applicants should refer to the invitation to tender for more information in respect of this.

The term of contracts formed under the Framework Agreement may continue beyond the end of the term of the Framework Agreement itself.

NHS Supply Chain expects to provide successful suppliers with the opportunity to offer additional savings to customers through the provision of discounted pricing, value added offerings and commitment initiatives.

NHS Supply Chain will share savings information in order to assist its customers with making informed procurement decisions. NHS Supply Chain intends to enter into arrangements under which it will be entitled to purchase supplies and/or services which it will make available for purchase by:

1) Any NHS Trust;

2) Any other NHS entity;

3) Any government department, agency or other statutory body (for the avoidance of doubt including local authorities); and/or

4) Any private sector entity active in the UK healthcare sector. Only NHS Supply Chain can order from the Framework Agreement and enter into contracts under it.

Electronic ordering will be used and electronic invoicing will be accepted and electronic payment will be used. For the avoidance of doubt, and notwithstanding the estimate indicated at II.2.1, NHS Supply Chain does not guarantee any level of purchase through the framework and advises Applicants that the framework shall be established on a non-exclusive basis. Tenders and all supporting documentation for the contract must be priced in sterling and written in English. Any agreement entered into will be considered a contract made in England according to English law and will be subject to the exclusive jurisdiction of the English Courts. NHS Supply Chain is not liable for any costs (including any third party costs fees or expenses incurred by those expressing an interest, participating or tendering for this contract opportunity. NHS Supply Chain reserves the right to terminate the procurement process (or part of it), to change the basis of and the procedures for the procurement process at any time, or to procure the subject matter of the contract by alternative means if it appears that it can be more advantageously procured by alternative means. The most economically advantageous or any tender will not automatically be accepted. All communications must be made through NHS Supply Chain's eTendering portal at http://procurement.supplychain.nhs.uk/ISS/using the Message Centre facility linked to this particular contract notice.

Please note that the maximum number of suppliers as set out in IV.1.3 is an estimate only.

III.1.2)Economische en financiële draagkracht
Eventuele minimumeisen:

Parent company or other guarantees may be required in certain circumstances. Further details will be in the tender documents.

III.1.3)Technische en beroepsbekwaamheid
Eventuele minimumeisen:

The Contracting Authority reserves the right to require groupings of entities to take a particular form, or to require one party to undertake primary legal liability or to require that each party undertakes joint and several liability.

III.1.5)Informatie over voorbehouden opdrachten
III.2)Voorwaarden met betrekking tot de opdracht
III.2.2)Voorwaarden inzake de uitvoering van de opdracht:

The Framework Agreement includes obligations with respect to environmental issues and a requirement for successful suppliers to comply with the NHS Supply Chain Code of Conduct.

III.2.3)Inlichtingen over het personeel dat verantwoordelijk zal zijn voor de uitvoering van de opdracht

Afdeling IV: Procedure

IV.1)Beschrijving
IV.1.1)Type procedure
Openbare procedure
IV.1.3)Inlichtingen over een raamovereenkomst of dynamisch aankoopsysteem
De aanbesteding betreft het sluiten van een raamovereenkomst
Raamovereenkomst met meerdere ondernemingen
IV.1.4)Inlichtingen over een beperking van het aantal oplossingen of inschrijvingen tijdens de onderhandeling of de dialoog
IV.1.6)Inlichtingen over elektronische veiling
IV.1.8)Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: ja
IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.1)Eerdere bekendmaking betreffende deze procedure
Nummer van de aankondiging in het PB S: 2018/S 246-563266
IV.2.2)Termijn voor ontvangst van inschrijvingen of deelnemingsaanvragen
Datum: 22/07/2019
Plaatselijke tijd: 15:00
IV.2.3)Geraamde datum van verzending van uitnodigingen tot inschrijving of deelneming aan geselecteerde gegadigden
IV.2.4)Talen die mogen worden gebruikt bij het indienen van inschrijvingen of aanvragen tot deelneming:
Engels
IV.2.6)Minimumtermijn gedurende welke de inschrijver zijn inschrijving gestand moet doen
Looptijd in maanden: 7 (vanaf de datum van ontvangst van de inschrijving)
IV.2.7)Omstandigheden waarin de inschrijvingen worden geopend
Datum: 23/07/2019
Plaatselijke tijd: 09:00

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.1)Inlichtingen over periodiciteit
Periodieke opdracht: neen
VI.2)Inlichtingen over elektronische workflows
VI.3)Nadere inlichtingen:

Expression of interest.

— view Contract Notice content by clicking on the ‘View Notice’ button for the procurement event. This opens a PDF document,

— express an interest by clicking on the ‘Express Interest’ button,

— to start the response process after the expression of interest has been done, select the ‘My Active Opportunities’ option and click on the ‘Apply’ button,

— select the procurement event from the list by clicking on the description,

— in the detail view click on the orange coloured ‘Framework Agreement’ button to start responding to the tender.

Header level requirements:

— applicants are required to read all framework header documents which can be accessed using the ‘NHS Scheader Documents’ button, which is located in the ‘Select Framework’ tab,

— applicants are required to upload the documents requested using the ‘Supplier Header Documents’ button, which is located in the ‘Select Framework’ tab.

Lot level requirements:

— a preview of the lot line details can be viewed using the ‘Lot Header’ tab, by selecting the lot and using the ‘Lot Line Information’ button. In order to respond to a lot, Applicants must select the relevant lot and then use the ‘Express Intent’ button. This expression of intent does not place any obligation on the Applicant to respond, the action unlocks the ability to respond,

— complete price offers per line for the lot by completing the required fields for the lines the applicant wants to include in the bid using the ‘Lot Line Detail’ tab. There are a number of mandatory fields to complete on a product line basis; these are highlighted in yellow in the ‘Lot Line Detail’ tab,

— applicants are required to answer all mandatory Lot specific questions found in the ‘Lot Evaluation Criteria’ tab,

— applicants are then required to click on the ‘TERMS AND CONDITIONS’ button in the ‘Submit Individual Lot Response(s)’ tab to view and accept the ISS terms and conditions,

— accept the ISS ‘Terms and Conditions’ button to access this function,

— submit lot response, by clicking on the ‘Submit Response to Selected lot’ button in the ‘Submit Individual Lot Response(s)’ tab to submit response for the lot. Each lot must be submitted independently,

— applicants are able to view their submission using the ‘Supplier Submission Report’ button, found in the ‘Submit Individual Lot Response(s)’ tab.

Please refer to Section III.1.1 for additional information.

VI.4)Beroepsprocedures
VI.4.1)Beroepsinstantie
Collaborative Procurement Partnership LLP
Normanton
WF6 1TL
Verenigd Koninkrijk
VI.4.2)Voor bemiddelingsprocedures bevoegde instantie
VI.4.3)Beroepsprocedure
VI.4.4)Dienst waar inlichtingen over de beroepsprocedures kunnen worden verkregen
VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
21/06/2019