Leveringen - 293495-2019

25/06/2019    S120    Leveringen - Aankondiging van een opdracht - Openbare procedure 

Frankrijk-Grenoble: Printers en plotters

2019/S 120-293495

Aankondiging van een opdracht

Leveringen

Rechtsgrond:

Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: Institut polytechnique de Grenoble
Nationaal identificatienummer: 193219125000
Postadres: 46 avenue Félix Viallet
Plaats: Grenoble Cedex 1
NUTS-code: FRK24
Postcode: 38031
Land: Frankrijk
E-mail: Marches@grenoble-inp.fr

Internetadres(sen):

Hoofdadres: http://www.grenoble-inp.fr

Adres van het kopersprofiel: https://www.marches-publics.gouv.fr

I.2)Inlichtingen betreffende gezamenlijke aanbesteding
I.3)Communicatie
De aanbestedingsstukken zijn rechtstreeks, volledig, onbeperkt en gratis beschikbaar op: https://www.marches-publics.gouv.fr/?page=entreprise.EntrepriseAdvancedSearch&AllCons&refConsultation=436741&orgAcronyme=f2h
Nadere inlichtingen zijn te verkrijgen op het hierboven vermelde adres
Inschrijvingen of aanvragen tot deelneming moeten worden ingediend via elektronische weg op: https://www.marches-publics.gouv.fr/?page=entreprise.EntrepriseAdvancedSearch&AllCons&refConsultation=436741&orgAcronyme=f2h
I.4)Soort aanbestedende dienst
Publiekrechtelijke instelling
I.5)Hoofdactiviteit
Andere activiteit: Enseignement supérieur et recherche

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Acquisition d'une imprimante 3d FDM-MIM

Referentienummer: F19F025
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
30232100
II.1.3)Type opdracht
Leveringen
II.1.4)Korte beschrijving:

Acquisition d'une imprimante 3d FDM-MIM.

II.1.5)Geraamde totale waarde
Waarde zonder btw: 250 000.00 EUR
II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: neen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
30232100
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: FRK24
Voornaamste plaats van uitvoering:

Grenoble.

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Acquisition d'une imprimante 3d FDM-MIM.

II.2.5)Gunningscriteria
De prijs is niet het enige gunningscriterium en alle criteria worden enkel vermeld in de aanbestedingsdocumenten
II.2.6)Geraamde waarde
Waarde zonder btw: 250 000.00 EUR
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Looptijd in maanden: 8
Deze opdracht kan worden verlengd: neen
II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: ja
Beschrijving van opties:

Les PSE obligatoires — extension de garantie de 1 an supplémentaire:

— contrat de maintenance de 1 an renouvelable 3 fois 1 an.

— contrat de maintenance d'une durée de 3 ans ferme,

— contrat de maintenance d'une durée de 5 ans ferme,

— un 2e exemplaire de l'imprimante 3d prestation supplémentaire éventuelle facultative,

— logiciel installable sur le serveur local.

II.2.12)Inlichtingen over elektronische catalogi
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Afdeling III: Juridische, economische, financiële en technische inlichtingen

III.1)Voorwaarden voor deelneming
III.1.1)Geschiktheid om de beroepsactiviteit uit te oefenen, waaronder de vereisten in verband met de inschrijving in het beroeps- of handelsregister
Lijst en beknopte beschrijving van de voorwaarden:

Une déclaration sur l'honneur pour justifier qu'il n'entre dans aucun des cas mentionnés aux articles L. 2141-1 à L. 2141-5 et L. 2141-7 à L. 2141-11 notamment qu'il satisfait aux obligations concernant l'emploi des travailleurs handicapés définies aux articles L. 5212-1 à L. 5212-11 du code du travail.

III.1.2)Economische en financiële draagkracht
Lijst en beknopte beschrijving van de selectiecriteria:

Une déclaration concernant le chiffre d'affaires global du candidat et, le cas échéant, le chiffre d'affaires du domaine d'activité faisant l'objet du marché public, portant au maximum sur les 3 derniers exercices disponibles en fonction de la date de création de l'entreprise ou du début d'activité de l'opérateur économique, dans la mesure où les informations sur ces chiffres d'affaires sont disponibles.

III.1.3)Technische en beroepsbekwaamheid
Lijst en beknopte beschrijving van de selectiecriteria:

Une liste des principales livraisons effectuées au cours des 3 dernières années indiquant le montant, la date et le destinataire public ou privé. Les livraisons sont prouvées par des attestations du destinataire ou, à défaut, par une déclaration de l'opérateur économique.

III.1.5)Informatie over voorbehouden opdrachten
III.2)Voorwaarden met betrekking tot de opdracht
III.2.2)Voorwaarden inzake de uitvoering van de opdracht:
III.2.3)Inlichtingen over het personeel dat verantwoordelijk zal zijn voor de uitvoering van de opdracht

Afdeling IV: Procedure

IV.1)Beschrijving
IV.1.1)Type procedure
Openbare procedure
IV.1.3)Inlichtingen over een raamovereenkomst of dynamisch aankoopsysteem
IV.1.4)Inlichtingen over een beperking van het aantal oplossingen of inschrijvingen tijdens de onderhandeling of de dialoog
IV.1.6)Inlichtingen over elektronische veiling
IV.1.8)Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: ja
IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.1)Eerdere bekendmaking betreffende deze procedure
IV.2.2)Termijn voor ontvangst van inschrijvingen of deelnemingsaanvragen
Datum: 22/07/2019
Plaatselijke tijd: 16:00
IV.2.3)Geraamde datum van verzending van uitnodigingen tot inschrijving of deelneming aan geselecteerde gegadigden
IV.2.4)Talen die mogen worden gebruikt bij het indienen van inschrijvingen of aanvragen tot deelneming:
Frans
IV.2.6)Minimumtermijn gedurende welke de inschrijver zijn inschrijving gestand moet doen
Looptijd in maanden: 4 (vanaf de datum van ontvangst van de inschrijving)
IV.2.7)Omstandigheden waarin de inschrijvingen worden geopend
Datum: 22/07/2019
Plaatselijke tijd: 17:00

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.1)Inlichtingen over periodiciteit
Periodieke opdracht: neen
VI.2)Inlichtingen over elektronische workflows
VI.3)Nadere inlichtingen:

Le montant estimatif n'est pas contractuel. C'est une estimation.

VI.4)Beroepsprocedures
VI.4.1)Beroepsinstantie
Officiële benaming: Tribunal administratif de Grenoble
Postadres: 2 place de Verdun, BP 1135
Plaats: Grenoble Cedex
Postcode: 38022
Land: Frankrijk
E-mail: greffe.ta-grenoble@juradm.fr
Telefoon: +33 476429000
Fax: +33 476422269
VI.4.2)Voor bemiddelingsprocedures bevoegde instantie
Officiële benaming: Médiateur des entreprises
Postadres: 10 rue Richelieu
Plaats: Paris
Postcode: 75002
Land: Frankrijk
VI.4.3)Beroepsprocedure
VI.4.4)Dienst waar inlichtingen over de beroepsprocedures kunnen worden verkregen
Officiële benaming: Tribunal administratif de Grenoble
Postadres: 2 place de Verdun, BP 1135
Plaats: Grenoble
Postcode: 38022
Land: Frankrijk
VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
21/06/2019