Leveringen - 293507-2019

25/06/2019    S120    - - Leveringen - Aankondiging van een opdracht - Openbare procedure 

Slovenië-Maribor: Kernspinresonantie-uitrusting

2019/S 120-293507

Aankondiging van een opdracht

Leveringen

Legal Basis:

Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam en adressen
Univerzitetni klinični center Maribor
5054150000
Ljubljanska ulica 5
Maribor
2000
Slovenië
Contactpersoon: oddelek nabave opreme
Telefoon: +386 23211877
E-mail: regina.stajnkopolutnik@ukc-mb.si
NUTS-code: SI

Internetadres(sen):

Hoofdadres: https://www.ukc-mb.si/

I.1)Naam en adressen
Ministrstvo za zdravje
5030544000
Štefanova ulica 5
Ljubljana
1000
Slovenië
Telefoon: +38 61486001
E-mail: gp.mz@gov.si
NUTS-code: SI

Internetadres(sen):

Hoofdadres: http://www.mz.gov.si

I.2)Inlichtingen betreffende gezamenlijke aanbesteding
De opdracht omvat een gezamenlijke aanbesteding
I.3)Communicatie
De aanbestedingsstukken zijn rechtstreeks, volledig, onbeperkt en gratis beschikbaar op: https://www.ukc-mb.si/obvestila/javna-naro%C4%8Dila/
Nadere inlichtingen zijn te verkrijgen op het hierboven vermelde adres
Inschrijvingen of aanvragen tot deelneming moeten worden ingediend via elektronische weg op: https://ejn.gov.si/ponudba/pages/aktualno/aktualno_javno_narocilo_podrobno.xhtml?zadevaId=10738
I.4)Soort aanbestedende dienst
Publiekrechtelijke instelling
I.5)Hoofdactiviteit
Gezondheid

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Nakup naprave za magnetno resonanco 1,5 T - na Radiološkem oddelku v UKC Maribor ter vzdrževanje opreme za obdobje 8 let po poteku garancijske dobe

Referentienummer: 462-21(810203)/2019-1
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
33113000
II.1.3)Type opdracht
Leveringen
II.1.4)Korte beschrijving:

Nakup in namestitev naprave za magnetno resonanco 1,5 T - na Radiološkem oddelku v UKC Maribor, pripravo prostora z izvedbo potrebnih GOI del, dobavo splošne medicinske in nemedicniske oprem ter vzdrževanje opreme oziroma celotnega sistema za obdobje 8 let po poteku garancijske dobe.

II.1.5)Geraamde totale waarde
II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: neen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
33113000
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: SI
Voornaamste plaats van uitvoering:

UKC Maribor, Ljubljanska ulica 5, SI-2000 Maribor, SLOVENIJA

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Nakup in namestitev naprave za magnetno resonanco 1,5 T - na Radiološkem oddelku v UKC Maribor, pripravo prostora z izvedbo potrebnih GOI del, dobavo splošne medicinske in nemedicniske oprem ter vzdrževanje opreme oziroma celotnega sistema za obdobje 8 let po poteku garancijske dobe.

II.2.5)Gunningscriteria
De onderstaande criteria
Prijs
II.2.6)Geraamde waarde
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Looptijd in dagen: 150
Deze opdracht kan worden verlengd: neen
II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.12)Inlichtingen over elektronische catalogi
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Naročnik bo sklenil pogodbo o vzdrževanju opreme za obdobje 8 let po poteku garancijske dobe.

Afdeling III: Juridische, economische, financiële en technische inlichtingen

III.1)Voorwaarden voor deelneming
III.1.1)Geschiktheid om de beroepsactiviteit uit te oefenen, waaronder de vereisten in verband met de inschrijving in het beroeps- of handelsregister
III.1.2)Economische en financiële draagkracht
III.1.3)Technische en beroepsbekwaamheid
III.1.5)Informatie over voorbehouden opdrachten
III.2)Voorwaarden met betrekking tot de opdracht
III.2.2)Voorwaarden inzake de uitvoering van de opdracht:
III.2.3)Inlichtingen over het personeel dat verantwoordelijk zal zijn voor de uitvoering van de opdracht

Afdeling IV: Procedure

IV.1)Beschrijving
IV.1.1)Type procedure
Openbare procedure
IV.1.3)Inlichtingen over een raamovereenkomst of dynamisch aankoopsysteem
IV.1.4)Inlichtingen over een beperking van het aantal oplossingen of inschrijvingen tijdens de onderhandeling of de dialoog
IV.1.6)Inlichtingen over elektronische veiling
IV.1.8)Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: neen
IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.1)Eerdere bekendmaking betreffende deze procedure
IV.2.2)Termijn voor ontvangst van inschrijvingen of deelnemingsaanvragen
Datum: 31/07/2019
Plaatselijke tijd: 12:00
IV.2.3)Geraamde datum van verzending van uitnodigingen tot inschrijving of deelneming aan geselecteerde gegadigden
IV.2.4)Talen die mogen worden gebruikt bij het indienen van inschrijvingen of aanvragen tot deelneming:
Sloveens
IV.2.6)Minimumtermijn gedurende welke de inschrijver zijn inschrijving gestand moet doen
De inschrijving moet geldig blijven tot: 27/01/2020
IV.2.7)Omstandigheden waarin de inschrijvingen worden geopend
Datum: 31/07/2019
Plaatselijke tijd: 12:15
Plaats:

Odpiranje ponudb bo potekalo avtomatično v informacijskem sistemu e-JN na spletnem naslovu https://ejn.gov.si/eJN2.

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.1)Inlichtingen over periodiciteit
Periodieke opdracht: neen
VI.2)Inlichtingen over elektronische workflows
Elektronische facturering wordt aanvaard
Er wordt gebruikgemaakt van elektronische betalingen
VI.3)Nadere inlichtingen:

Rok za sprejemanje ponudnikovih vprašanj: 18.7.2019 10:00:00

VI.4)Beroepsprocedures
VI.4.1)Beroepsinstantie
Državna revizijska komisija za revizijo postopkov oddaje javnih naročil
Slovenska cesta 54
Ljubljana
1000
Slovenië
VI.4.2)Voor bemiddelingsprocedures bevoegde instantie
VI.4.3)Beroepsprocedure
VI.4.4)Dienst waar inlichtingen over de beroepsprocedures kunnen worden verkregen
Univerzitetni klinični center Maribor
Ljubljanska ulica 5
Maribor
2000
Slovenië
VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
21/06/2019