Leveringen - 293523-2019

25/06/2019    S120    Leveringen - Aankondiging van een opdracht - Openbare procedure 

Slovenië-Šempeter pri Gorici: Diverse uitrusting

2019/S 120-293523

Aankondiging van een opdracht

Leveringen

Rechtsgrond:

Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: Splošna bolnišnica dr. Franca Derganca Nova Gorica
Nationaal identificatienummer: 5055695000
Postadres: Ulica padlih borcev 13A
Plaats: Šempeter pri Gorici
NUTS-code: SI
Postcode: 5290
Land: Slovenië
E-mail: sjn@bolnisnica-go.si
Telefoon: +386 53301580
Fax: +386 53301554

Internetadres(sen):

Hoofdadres: http://www.bolnisnica-go.si/

I.2)Inlichtingen betreffende gezamenlijke aanbesteding
I.3)Communicatie
De aanbestedingsstukken zijn rechtstreeks, volledig, onbeperkt en gratis beschikbaar op: http://www.bolnisnica-go.si/jn
Nadere inlichtingen zijn te verkrijgen op het hierboven vermelde adres
Inschrijvingen of aanvragen tot deelneming moeten worden ingediend via elektronische weg op: https://ejn.gov.si/ponudba/pages/aktualno/aktualno_javno_narocilo_podrobno.xhtml?zadevaId=10522
Inschrijvingen of aanvragen tot deelneming moeten worden ingediend het hierboven vermelde adres
I.4)Soort aanbestedende dienst
Publiekrechtelijke instelling
I.5)Hoofdactiviteit
Gezondheid

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Oprema OIMR (Pohištvena oprema, tipska oprema in medicinska oprema) - 1 faza

Referentienummer: 260-4/2019
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
39300000
II.1.3)Type opdracht
Leveringen
II.1.4)Korte beschrijving:

Predmet javnega naročila je: dobava, montaža in vzdrževanje razne opreme za potrebe OIMR.

II.1.5)Geraamde totale waarde
Waarde zonder btw: 198 025.69 EUR
II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: ja
Inschrijvingen mogen worden ingediend voor één perceel
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Pohištvena oprema

Perceel nr.: 1
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
39100000
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: SI
NUTS-code: SI043
Voornaamste plaats van uitvoering:

Lokacija naročnika.

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Predmet javnega naročila je: dobava in montaža pohištvene opreme za potrebe OIMR.

II.2.5)Gunningscriteria
De onderstaande criteria
Prijs
II.2.6)Geraamde waarde
Waarde zonder btw: 91 730.00 EUR
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Looptijd in maanden: 24
Deze opdracht kan worden verlengd: neen
II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.12)Inlichtingen over elektronische catalogi
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Tipska oprema

Perceel nr.: 2
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
39100000
39200000
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: SI
NUTS-code: SI043
Voornaamste plaats van uitvoering:

Lokacija naročnika

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Predmet javnega naročila je: dobava in montaža tipske opreme za potrebe OIMR.

II.2.5)Gunningscriteria
De prijs is niet het enige gunningscriterium en alle criteria worden enkel vermeld in de aanbestedingsdocumenten
II.2.6)Geraamde waarde
Waarde zonder btw: 68 424.00 EUR
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Looptijd in maanden: 24
Deze opdracht kan worden verlengd: neen
II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.12)Inlichtingen over elektronische catalogi
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Medicinska oprema

Perceel nr.: 3
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
33100000
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: SI
II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Predmet javnega naročila je: dobava, montaža, vzdrževanje in potrošni material medicinske opreme za potrebe OIMR.

II.2.5)Gunningscriteria
De onderstaande criteria
Prijs
II.2.6)Geraamde waarde
Waarde zonder btw: 37 871.69 EUR
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Looptijd in maanden: 84
Deze opdracht kan worden verlengd: neen
II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.12)Inlichtingen over elektronische catalogi
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Afdeling III: Juridische, economische, financiële en technische inlichtingen

III.1)Voorwaarden voor deelneming
III.1.1)Geschiktheid om de beroepsactiviteit uit te oefenen, waaronder de vereisten in verband met de inschrijving in het beroeps- of handelsregister
Lijst en beknopte beschrijving van de voorwaarden:

Kot izhaja iz razpisne dokumentacije.

III.1.2)Economische en financiële draagkracht
III.1.3)Technische en beroepsbekwaamheid
III.1.5)Informatie over voorbehouden opdrachten
III.2)Voorwaarden met betrekking tot de opdracht
III.2.2)Voorwaarden inzake de uitvoering van de opdracht:

Kot izhaja iz razpisne dokumentacije.

III.2.3)Inlichtingen over het personeel dat verantwoordelijk zal zijn voor de uitvoering van de opdracht

Afdeling IV: Procedure

IV.1)Beschrijving
IV.1.1)Type procedure
Openbare procedure
IV.1.3)Inlichtingen over een raamovereenkomst of dynamisch aankoopsysteem
IV.1.4)Inlichtingen over een beperking van het aantal oplossingen of inschrijvingen tijdens de onderhandeling of de dialoog
IV.1.6)Inlichtingen over elektronische veiling
IV.1.8)Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: neen
IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.1)Eerdere bekendmaking betreffende deze procedure
IV.2.2)Termijn voor ontvangst van inschrijvingen of deelnemingsaanvragen
Datum: 31/07/2019
Plaatselijke tijd: 12:00
IV.2.3)Geraamde datum van verzending van uitnodigingen tot inschrijving of deelneming aan geselecteerde gegadigden
IV.2.4)Talen die mogen worden gebruikt bij het indienen van inschrijvingen of aanvragen tot deelneming:
Sloveens
IV.2.6)Minimumtermijn gedurende welke de inschrijver zijn inschrijving gestand moet doen
Looptijd in maanden: 3 (vanaf de datum van ontvangst van de inschrijving)
IV.2.7)Omstandigheden waarin de inschrijvingen worden geopend
Datum: 31/07/2019
Plaatselijke tijd: 12:01

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.1)Inlichtingen over periodiciteit
Periodieke opdracht: neen
VI.2)Inlichtingen over elektronische workflows
Elektronische facturering wordt aanvaard
Er wordt gebruikgemaakt van elektronische betalingen
VI.3)Nadere inlichtingen:

Naročnik bo na vprašanja odgovoril najkasneje do 16.7.2019 do 14:30 preko Portala javnih naročil www.enarocanje.si pri objavi predmetnega javnega naročila.

Rok za sprejemanje ponudnikovih vprašanj: 10.7.2019 12:00:00

VI.4)Beroepsprocedures
VI.4.1)Beroepsinstantie
Officiële benaming: Državna revizijska komisija za revizijo postopkov oddaje javnih naročil
Postadres: Slovenska cesta 54
Plaats: Ljubljana
Postcode: 1000
Land: Slovenië
VI.4.2)Voor bemiddelingsprocedures bevoegde instantie
VI.4.3)Beroepsprocedure
VI.4.4)Dienst waar inlichtingen over de beroepsprocedures kunnen worden verkregen
Officiële benaming: Splošna bolnišnica dr. Franca Derganca Nova Gorica
Postadres: Ulica padlih borcev 13A
Plaats: Šempeter pri Gorici
Postcode: 5290
Land: Slovenië
VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
21/06/2019