Leveringen - 293539-2019

25/06/2019    S120    Leveringen - Aankondiging van een opdracht - Openbare procedure 

Polen-Białystok: Bussen voor openbaar vervoer

2019/S 120-293539

Aankondiging van een opdracht

Leveringen

Rechtsgrond:

Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: Miasto Białystok
Nationaal identificatienummer: PL343
Postadres: ul. Słonimska 1
Plaats: Białystok
NUTS-code: PL841
Postcode: 15-950
Land: Polen
Contactpersoon: Jolanta Aleksandrowicz, Joanna Pieńkowska
E-mail: zzp@um.bialystok.pl
Telefoon: +48 858696932
Fax: +48 858797309

Internetadres(sen):

Hoofdadres: www.bip.bialystok.pl

Adres van het kopersprofiel: www.bialystok.pl

I.2)Inlichtingen betreffende gezamenlijke aanbesteding
I.3)Communicatie
De aanbestedingsstukken zijn rechtstreeks, volledig, onbeperkt en gratis beschikbaar op: www.bip.bialystok.pl
Nadere inlichtingen zijn te verkrijgen op een ander adres:
Officiële benaming: Urząd Miejski w Białymstoku, Zarząd Białostockiej Komunikacji Miejskiej
Postadres: Składowa 11
Plaats: Białystok
NUTS-code: PL841
Postcode: 15-399
Land: Polen
Contactpersoon: Adam Dubis
E-mail: bkm@um.bialystok.pl
Telefoon: +48 858797401
Fax: +48 858696979

Internetadres(sen):

Hoofdadres: www.bip.bialystok.pl

Adres van het kopersprofiel: www.bialystok.pl

Inschrijvingen of aanvragen tot deelneming moeten worden ingediend via elektronische weg op: https://miniportal.uzp.gov.pl
I.4)Soort aanbestedende dienst
Regionale of plaatselijke instantie
I.5)Hoofdactiviteit
Algemene overheidsdiensten

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Dostawa 10 autobusów w ramach projektu: Rozwój niskoemisyjnego transportu zbiorowego i rowerowego w BOF

Referentienummer: BKM-I.271.7.2019
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
34121100
II.1.3)Type opdracht
Leveringen
II.1.4)Korte beschrijving:

Przedmiot zamówienia obejmuje dostawę 10 sztuk autobusów jednej marki:

a) 2 sztuki fabrycznie nowych niskopodłogowych dwuosiowych autobusów miejskich zasilanych olejem napędowym, o długości całkowitej od 11 500 mm do 12 200 mm i wysokości całkowitej maksymalnie 3 300 mm, zwanych dalej autobusami jednoczłonowymi;

b) 8 sztuk fabrycznie nowych niskopodłogowych trzyosiowych autobusów miejskich zasilanych olejem napędowym, o długości całkowitej od 17 500 mm do 18 200 mm i wysokości całkowitej maksymalnie 3 300 mm, zwanych dalej autobusami dwuczłonowymi.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera SIWZ wraz z załącznikami.

II.1.5)Geraamde totale waarde
II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: neen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
34121400
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: PL841
Voornaamste plaats van uitvoering:

Białystok

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

1. Przedmiot zamówienia obejmuje dostawę 10 sztuk autobusów jednej marki:

a) 2 sztuki fabrycznie nowych niskopodłogowych dwuosiowych autobusów miejskich zasilanych olejem napędowym, o długości całkowitej od 11 500 mm do 12 200 mm i wysokości całkowitej maksymalnie 3 300 mm, zwanych dalej autobusami jednoczłonowymi;

b) 8 sztuk fabrycznie nowych niskopodłogowych trzyosiowych autobusów miejskich zasilanych olejem napędowym, o długości całkowitej od 17 500 mm do 18 200 mm i wysokości całkowitej maksymalnie 3 300 mm, zwanych dalej autobusami dwuczłonowymi.

2. W każdym rodzaju zamawianych autobusów (tzn. autobusy jednoczłonowe, autobusy dwuczłonowe) muszą być to autobusy jednego typu, wariantu i wersji (w rozumieniu określeń zawartych w punktach 2.1-2.3 Dyrektywy nr 2007/46/WE), co oznacza, że są one identyczne w szczególności pod względem konstrukcyjnym, parametrów technicznych, kompletacji i wyposażenia, dostarczone wraz z dokumentacją naprawczą i obsługową, licencjami oprogramowania oraz urządzeniami niezbędnymi do obsługi zakupionych autobusów.

3. W zakres przedmiotu zamówienia wchodzą również:

a) dostawa instrukcji obsługi, instrukcji serwisowych i naprawczych oraz katalogów części zamiennych;

b) dostawa oprogramowania i wyposażenia warsztatowego, służącego do diagnostyki i napraw oferowanych autobusów;

c) szkolenia kierowców, pracowników zaplecza technicznego oraz przedstawicieli Zamawiającego.

II.2.5)Gunningscriteria
De prijs is niet het enige gunningscriterium en alle criteria worden enkel vermeld in de aanbestedingsdocumenten
II.2.6)Geraamde waarde
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Einde: 10/03/2020
Deze opdracht kan worden verlengd: neen
II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: ja
Beschrijving van opties:

W przypadku posiadania wolnych środków finansowych przeznaczonych na realizację Projektu Zamawiający zastrzega możliwość wykorzystania prawa opcji, polegającego na dostawie dodatkowych autobusów w ilości maksymalnie do 5 sztuk autobusów dwuczłonowych. O zamiarze skorzystania z prawa opcji Zamawiający powiadomi pisemnie Wykonawcę w terminie do 60 dni od daty zawarcia umowy.

II.2.12)Inlichtingen over elektronische catalogi
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: ja
Benaming van het project:

WND-RPPD.05.04.02-20-0011/17

II.2.14)Nadere inlichtingen

1. Każda oferta musi być zabezpieczona wadium o wartości 390 000 zł. Szczegółowe wymagania dotyczące wadium określa rozdz. XIV SIWZ.

2. Zamawiający przewiduje możliwość stosowania procedury „odwróconej”, o której mowa w art. 24 aa ust. 1 ustawy Pzp.

3. Termin z sekcji IV.2.6) liczy się zgodnie z art. 114 Kc - miesiąc liczy się za dni 30.

Afdeling III: Juridische, economische, financiële en technische inlichtingen

III.1)Voorwaarden voor deelneming
III.1.1)Geschiktheid om de beroepsactiviteit uit te oefenen, waaronder de vereisten in verband met de inschrijving in het beroeps- of handelsregister
Lijst en beknopte beschrijving van de voorwaarden:

Nie dotyczy

III.1.2)Economische en financiële draagkracht
Lijst en beknopte beschrijving van de selectiecriteria:

Na wezwanie zamawiającego - Informacja banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej potwierdzająca wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową wykonawcy w wysokości co najmniej 10 000 000 PLN, w okresie nie wcześniejszym niż 1 miesiąc przed upływem terminu składania ofert.

Eventuele minimumeisen:

W celu potwierdzenia spełnienia warunku Wykonawca winien wykazać, że posiada środki finansowe lub zdolność kredytową w wysokości co najmniej 10 000 000 PLN, w okresie nie wcześniejszym niż 1 miesiąc przed upływem terminu składania ofert.

Wartości pieniężne wskazane w dokumentach, mające na celu wykazanie spełniania przez wykonawców warunków udziału w postępowaniu dotyczących sytuacji ekonomicznej lub finansowej podane w walutach obcych, zamawiający przeliczy na złote polskie wg średniego kursu walut NBP z dnia opublikowania ogłoszenia o niniejszym zamówieniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej. W przypadku walut już nie obowiązujących zamawiający przyjmie kurs NBP z ostatniego dnia obowiązywania tej waluty.

III.1.3)Technische en beroepsbekwaamheid
Lijst en beknopte beschrijving van de selectiecriteria:

Na wezwanie zamawiającego - wykaz dostaw wykonanych, w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy zostały wykonane (na lub zgodnie z Załącznikiem nr 3 do SIWZ) oraz załączeniem dowodów określających czy te dostawy zostały wykonane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego dostawy były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – oświadczenie wykonawcy.

Eventuele minimumeisen:

W celu potwierdzenia spełnienia warunku Wykonawca winien wykazać wykonanie nie wcześniej niż w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert w niniejszym postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, dostawy autobusów miejskich jednej marki, fabrycznie nowych, niskopodłogowych, zasilanych olejem napędowym z napędem silnikiem spalinowym wysokoprężnym w ilości co najmniej 1 sztuki autobusu jednoczłonowego oraz co najmniej 4 sztuk autobusów dwuczłonowych. Wyżej wymieniona dostawa musi być zrealizowana w ramach jednej umowy.

III.1.5)Informatie over voorbehouden opdrachten
III.2)Voorwaarden met betrekking tot de opdracht
III.2.2)Voorwaarden inzake de uitvoering van de opdracht:

Zgodnie z projektem umowy stanowiącym załącznik nr 7 do SIWZ.

III.2.3)Inlichtingen over het personeel dat verantwoordelijk zal zijn voor de uitvoering van de opdracht

Afdeling IV: Procedure

IV.1)Beschrijving
IV.1.1)Type procedure
Openbare procedure
IV.1.3)Inlichtingen over een raamovereenkomst of dynamisch aankoopsysteem
IV.1.4)Inlichtingen over een beperking van het aantal oplossingen of inschrijvingen tijdens de onderhandeling of de dialoog
IV.1.6)Inlichtingen over elektronische veiling
IV.1.8)Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: ja
IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.1)Eerdere bekendmaking betreffende deze procedure
IV.2.2)Termijn voor ontvangst van inschrijvingen of deelnemingsaanvragen
Datum: 01/08/2019
Plaatselijke tijd: 10:00
IV.2.3)Geraamde datum van verzending van uitnodigingen tot inschrijving of deelneming aan geselecteerde gegadigden
IV.2.4)Talen die mogen worden gebruikt bij het indienen van inschrijvingen of aanvragen tot deelneming:
Pools
IV.2.6)Minimumtermijn gedurende welke de inschrijver zijn inschrijving gestand moet doen
Looptijd in maanden: 2 (vanaf de datum van ontvangst van de inschrijving)
IV.2.7)Omstandigheden waarin de inschrijvingen worden geopend
Datum: 01/08/2019
Plaatselijke tijd: 13:00
Plaats:

Urząd Miejski w Białymstoku, ul. Słonimska 1, 15-950 Białystok, POLSKA, sala nr 10

Inlichtingen over gemachtigde personen en de openingsprocedure:

Otwarcie ofert następuje poprzez użycie aplikacji do szyfrowania ofert dostępnej na miniPortalu i dokonywane jest poprzez odszyfrowanie i otwarcie ofert za pomocą klucza prywatnego.

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.1)Inlichtingen over periodiciteit
Periodieke opdracht: neen
VI.2)Inlichtingen over elektronische workflows
Elektronische facturering wordt aanvaard
VI.3)Nadere inlichtingen:

I. Podstawy wykluczenia:

1. Z postępowania wyklucza się wykonawców w przypadkach określonych wart. 24 ust. 1 ustawy Pzp.

2. Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 i pkt 5-8 ustawy Pzp.

II. W celu wstępnego potwierdzenia, że wykonawca nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu wykonawca składa:

1. Jednolity Europejski Dokument Zamówienia / ESPD (zwany dalej „JEDZ”). Dokument należy wypełnić zgodnie z instrukcją, która znajduje na stronie internetowej www.uzp.gov.pl, zakładka: Repozytorium wiedzy/Jednolity Europejski Dokument Zamówienia. W części IV JEDZ (Kryteria kwalifikacji) Wykonawca może wypełnić wyłącznie sekcję α.

2. JEDZ dotyczący innych podmiotów – jeżeli dotyczy.

3. Dokumenty, w szczególności zobowiązania innych podmiotów do oddania wykonawcy do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia, o których mowa w rozdz. XI pkt 2 ppkt 2 SIWZ – jeżeli dotyczy.

III. Wykaz oświadczeń lub dokumentów, składanych przez wykonawcę w postępowaniu na wezwanie zamawiającego w celu potwierdzenia okoliczności, o których mowa wart. 25 ust. 1 pkt 3 ustawy Pzp (dot. oferty najwyżej ocenionej):

1. Wykonawca składa dokumenty określone w rozdz. VIII pkt 1 ppkt 1-9 SIWZ

2. Dokumenty podmiotów zagranicznych oraz podmiotów mających siedzibę na terytorium RP, w odniesieniu do osoby mającej miejsce zamieszkania poza terytorium RP - określa rozporządzenie wykonawcze do ustawy Pzp (Dz.U. z 2016 r. poz.1126).

3. Zamawiający żąda od wykonawcy, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów na zasadach określonych w art. 22a ustawy Pzp, przedstawienia w odniesieniu do tych podmiotów dokumentów zg. z Rozdz. VIII pkt 1 ppkt 1-9 SIWZ.

IV. Inne dokumenty:

1. W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, w celu potwierdzenia, że wykonawca nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu:

1) JEDZ, o którym mowa w rozdz. VII pkt 1 SIWZ oraz oświadczenia i dokumenty, o których mowa w rozdz. VIII pkt 1 ppkt 1-9 SIWZ składa każdy z wykonawców;

2) dokumenty, o których mowa w rozdz. IX SIWZ składa na wezwanie odpowiednio wykonawca, który wykazuje spełnianie warunku, w zakresie i na zasadach opisanych w rozdz. V SIWZ.

2. W przypadku, gdy wykonawca, w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu, polega na zasobach innych podmiotów, wykonawca zobowiązany jest złożyć (do oferty):

1) JEDZ dotyczący innych podmiotów, o którym mowa w rozdz. VII pkt 2 SIWZ;

2) dokumenty (w szczególności zobowiązanie innych podmiotów do oddania Wykonawcy do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia, które określają w szczególności:

a) zakres dostępnych wykonawcy zasobów innego podmiotu;

b) sposób wykorzystania zasobów innego podmiotu, przez wykonawcę, przy wykonywaniu zamówienia publicznego;

c) zakres i okres udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia publicznego.

Wykonawca, który polega na sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiotów, odpowiada solidarnie z podmiotem, który zobowiązał się do udostępnienia zasobów, za szkodę poniesioną przez zamawiającego powstałą wskutek nieudostępnienia tych zasobów, chyba że za nieudostępnienie zasobów nie ponosi winy.

3. Wykonawca, w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji z otwarcia ofert, przekazuje Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Pzp, wraz z innymi wykonawcami, którzy złożyli oferty w tym postępowaniu.

4. W przypadku przynależności do tej samej grupy kapitałowej wykonawca może złożyć wraz z oświadczeniem dokumenty bądź informacje potwierdzające, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu.

VI.4)Beroepsprocedures
VI.4.1)Beroepsinstantie
Officiële benaming: Prezes Krajowej Izby Odwoławczej
Postadres: ul. Postępu 17a
Plaats: Warszawa
Postcode: 02-767
Land: Polen
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Telefoon: +48 224587777
Fax: +48 224587700

Internetadres: https://www.uzp.gov.pl

VI.4.2)Voor bemiddelingsprocedures bevoegde instantie
Officiële benaming: nie dotyczy
Plaats: nie dotyczy
Land: Polen

Internetadres: www.uzp.gov.pl

VI.4.3)Beroepsprocedure
Precieze aanduiding van de termijn(en) voor beroepsprocedures:

1. Środki ochrony prawnej, przysługują wykonawcy, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez zamawiającego przepisów ustawy, a wobec ogłoszenia o zamówieniu oraz SIWZ przysługują również organizacjom wpisanym na listę, o której mowa w art. 154 pkt 5 ustawy.

2. Odwołanie – zgodnie z przepisami art. 180–198 ustawy Pzp.

1) odwołanie powinno wskazywać czynność lub zaniechanie czynności zamawiającego, której zarzuca się niezgodność z przepisami ustawy, zawierać zwięzłe przedstawienie zarzutów, określać żądanie oraz wskazywać okoliczności faktyczne i prawne uzasadniające wniesienie odwołania,

2) odwołanie wnosi się do Prezesa Izby w formie pisemnej w postaci papierowej albo w postaci elektronicznej, opatrzone odpowiednio własnoręcznym podpisem albo kwalifikowanym podpisem elektronicznym,

3) odwołujący przesyła kopię odwołania zamawiającemu przed upływem terminu do wniesienia odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu; domniemywa się, iż zamawiający mógł zapoznać się z treścią odwołania przed upływem terminu do jego wniesienia, jeżeli przesłanie jego kopii nastąpiło przed upływem terminu do jego wniesienia przy użyciu środków komunikacji elektronicznej,

4) terminy wniesienia odwołania:

a) w terminie 10 dni od dnia przesłania informacji o czynności zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia - jeżeli zostały przesłane w sposób określony w art. 180 ust. 5 ustawy zdanie drugie albo w terminie 15 dni - jeżeli zostały przesłane w inny sposób,

b) wobec treści ogłoszenia o zamówieniu oraz postanowień SIWZ, wnosi się w terminie 10 dni od dnia publikacji ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia SIWZ na stronie internetowej,

c) wobec czynności innych, niż określone w lit. a i lit. b wnosi się w terminie 10 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia,

d) jeżeli zamawiający nie przesłał wykonawcy zawiadomienia o wyborze oferty najkorzystniejszej odwołanie wnosi się w terminie: 30 dni od dnia publikacji w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej ogłoszenia o udzieleniu zamówienia, 6 miesięcy od dnia zawarcia umowy, jeżeli zamawiający nie opublikował w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej ogłoszenia o udzieleniu zamówienia.

3. Szczegółowe zasady postępowania po wniesieniu odwołania określają stosowne przepisy Działu VI Rozdziału 2 ustawy Pzp.

4. Na orzeczenie Izby stronom oraz uczestnikom postępowania odwoławczego przysługuje skarga do sądu. Skargę wnosi się do sądu okręgowego właściwego dla siedziby albo miejsca zamieszkania zamawiającego za pośrednictwem Prezesa Izby w terminie 7 dni od dnia doręczenia orzeczenia Izby, przesyłając jednocześnie jej odpis przeciwnikowi skargi. Złożenie skargi w placówce pocztowej operatora wyznaczonego w rozumieniu ustawy z dnia 23.11.2012 r. – Prawo pocztowe jest równoznaczne z jej wniesieniem. Prezes Izby przekazuje skargę wraz z aktami postępowania odwoławczego właściwemu sądowi w terminie 7 dni od dnia jej otrzymania. Szczegółowe zasady wnoszenia skargi - zgodnie z przepisami art. 198a–198g ustawy Pzp.

VI.4.4)Dienst waar inlichtingen over de beroepsprocedures kunnen worden verkregen
Officiële benaming: Prezes Krajowej Izby Odwoławczej
Postadres: ul. Postępu 17a
Plaats: Warszawa
Postcode: 02-767
Land: Polen
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Telefoon: +48 224587777
Fax: +48 224587700

Internetadres: https://www.uzp.gov.pl

VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
24/06/2019