Leveringen - 293548-2019

25/06/2019    S120    - - Leveringen - Aankondiging van een gegunde opdracht - Openbare procedure 

Polen-Zakopane: Personenwagens

2019/S 120-293548

Aankondiging van een gegunde opdracht

Resultaten van de aanbestedingsprocedure

Leveringen

Legal Basis:

Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam en adressen
Tatrzański Park Narodowy
ul. Kuźnice 1
Zakopane
34-500
Polen
Contactpersoon: Łukasz Gąsienica
Telefoon: +48 182023267
E-mail: przetargi@tpn.pl
NUTS-code: PL219

Internetadres(sen):

Hoofdadres: www.tpn.pl

I.2)Inlichtingen betreffende gezamenlijke aanbesteding
I.4)Soort aanbestedende dienst
Publiekrechtelijke instelling
I.5)Hoofdactiviteit
Milieu

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Leasing operacyjny samochodów na potrzeby TPN

Referentienummer: ZP/225/2019
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
34110000
II.1.3)Type opdracht
Leveringen
II.1.4)Korte beschrijving:

Przedmiotem zamówienia jest leasing operacyjny (w rozumieniu przepisów prawa polskiego) samochodów na potrzeby służbowe TPN na okres trzech lat, samochodów spełniających parametry techniczne oraz warunki użytkowe określone w załączniku nr 1 do niniejszego SIWZ, odpowiednio:

Zadanie 1: 12 samochodów typu pickup z napędem 4x4 dla potrzeb służb terenowych TPN

Zadanie 2: 4 samochody osobowe z napędem 4x4 dla potrzeb służb terenowych TPN

Zadanie 3: 1 samochód elektryczny na potrzeby codziennej obsługi przez pracowników TPN

Zamawiającemu przysługuje prawo wykupu każdego z pojazdów (wykup w wysokości 1 %), a o skorzystaniu z tego uprawnienia zawiadomi Wykonawcę siedem dni przed wygaśnięciem umowy.

Każdy z pojazdów winien być objęty co najmniej:

Dla zadania 1 -48 miesięcznym (czterdziestoośmiomiesięcznym) okresem gwarancji.

Dla zadania 2 – 36 miesięcznym (trzydziestosześciomiesięcznym) okresem gwarancji.

Dla zadania 1 - 48 miesięcznym (czterdziestoośmiomiesięcznym) okresem gwarancji.

II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: ja
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Zadanie 1: 12 samochodów typu pickup z napędem 4x4 dla potrzeb służb terenowych TPN

Perceel nr.: 1
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
34110000
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: PL219
II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Część 1: 12 samochodów typu pickup z napędem 4x4 dla potrzeb służb terenowych TPN

Zamawiającemu przysługuje prawo wykupu każdego z pojazdów (wykup w wysokości 1 %), a o skorzystaniu z tego uprawnienia zawiadomi Wykonawcę siedem dni przed wygaśnięciem umowy.

Każdy z pojazdów winien być objęty co najmniej:

Dla zadania 1 -48 miesięcznym (czterdziestoośmiomiesięcznym) okresem gwarancji.

Opłata wstępna za leasing pojazdu winna wynosić 10 % ceny brutto.

Zamawiający sfinansuje ubezpieczenie pojazdów (AC i OC) niezależnie od zawartej umowy oraz dokona swobodnego wyboru ubezpieczyciela. Zamawiający zawrze ubezpieczenie AC na kwotę odpowiadającą sumie ustalonych w umowie rat leasingowych i wartości wykupu odpowiednio dla każdego roku.

Zamawiający pokryje koszty bieżących materiałów eksploatacyjnych jak też wymagających wymiany lub uzupełnienia w trakcie czynności serwisowych, niezbędnych do prawidłowej eksploatacji samochodów w całym okresie leasingu operacyjnego niezależnie od zawartej umowy, a Wykonawca wskaże punkt serwisowy, w którym będą serwisowane pojazdy.

Warunki wykonania zamówienia oraz istotne postanowienia umowne zostały wyszczególnione w załącznikach od nr 6 do nr 7 do SIWZ – wzór umowy generalnej oraz szczegółowej.

II.2.5)Gunningscriteria
Kwaliteitscriterium - Naam: Odległość punktu serwisowego od siedziby Zamawiającego / Weging: 10
Kwaliteitscriterium - Naam: Ocena wydłużonego okresu gwarancji ponad wymagany / Weging: 30
Prijs - Weging: 40
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

4 samochody należy dostarczyć w dniu 2.9.2019 r., pozostałych 8 samochodów należy dostarczyć w dniu 1.10.2019 r.

II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Zadanie 2: 4 samochody osobowe z napędem 4x4 dla potrzeb służb terenowych TPN

Perceel nr.: 2
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
34110000
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: PL219
II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Część 2: 4 samochody osobowe z napędem 4x4 dla potrzeb służb terenowych TPN

Zamawiającemu przysługuje prawo wykupu każdego z pojazdów (wykup w wysokości 1 %), a o skorzystaniu z tego uprawnienia zawiadomi Wykonawcę siedem dni przed wygaśnięciem umowy.

Każdy z pojazdów winien być objęty co najmniej:

Dla zadania 2 – 36 miesięcznym (trzydziestosześciomiesięcznym) okresem gwarancji.

Opłata wstępna za leasing pojazdu winna wynosić 10 % ceny brutto.

Zamawiający sfinansuje ubezpieczenie pojazdów (AC i OC) niezależnie od zawartej umowy oraz dokona swobodnego wyboru ubezpieczyciela. Zamawiający zawrze ubezpieczenie AC na kwotę odpowiadającą sumie ustalonych w umowie rat leasingowych i wartości wykupu odpowiednio dla każdego roku.

Zamawiający pokryje koszty bieżących materiałów eksploatacyjnych jak też wymagających wymiany lub uzupełnienia w trakcie czynności serwisowych, niezbędnych do prawidłowej eksploatacji samochodów w całym okresie leasingu operacyjnego niezależnie od zawartej umowy, a Wykonawca wskaże punkt serwisowy, w którym będą serwisowane pojazdy.

Warunki wykonania zamówienia oraz istotne postanowienia umowne zostały wyszczególnione w załącznikach od nr 6 do nr 7 do SIWZ – wzór umowy generalnej oraz szczegółowej.

II.2.5)Gunningscriteria
Kwaliteitscriterium - Naam: Ocena wydłużonego okresu gwarancji ponad wymagany / Weging: 30
Kwaliteitscriterium - Naam: Odległość punktu serwisowego od siedziby Zamawiającego / Weging: 10
Prijs - Weging: 60
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Zadanie 3: 1 samochód elektryczny na potrzeby codziennej obsługi przez pracowników TPN

Perceel nr.: 3
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
34110000
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: PL219
II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Część 3: 1 samochód elektryczny na potrzeby codziennej obsługi przez pracowników TPN

Zamawiającemu przysługuje prawo wykupu każdego z pojazdów (wykup w wysokości 1 %), a o skorzystaniu z tego uprawnienia zawiadomi Wykonawcę siedem dni przed wygaśnięciem umowy.

Każdy z pojazdów winien być objęty co najmniej:

Dla zadania 3: 48 miesięcznym (czterdziestoośmiomiesięcznym) okresem gwarancji.

Opłata wstępna za leasing pojazdu winna wynosić 10 % ceny brutto.

Zamawiający sfinansuje ubezpieczenie pojazdów (AC i OC) niezależnie od zawartej umowy oraz dokona swobodnego wyboru ubezpieczyciela. Zamawiający zawrze ubezpieczenie AC na kwotę odpowiadającą sumie ustalonych w umowie rat leasingowych i wartości wykupu odpowiednio dla każdego roku.

Zamawiający pokryje koszty bieżących materiałów eksploatacyjnych jak też wymagających wymiany lub uzupełnienia w trakcie czynności serwisowych, niezbędnych do prawidłowej eksploatacji samochodów w całym okresie leasingu operacyjnego niezależnie od zawartej umowy, a Wykonawca wskaże punkt serwisowy, w którym będą serwisowane pojazdy.

Warunki wykonania zamówienia oraz istotne postanowienia umowne zostały wyszczególnione w załącznikach od nr 6 do nr 7 do SIWZ – wzór umowy generalnej oraz szczegółowej.

II.2.5)Gunningscriteria
Kwaliteitscriterium - Naam: Odległość punktu serwisowego od siedziby Zamawiającego / Weging: 10
Kwaliteitscriterium - Naam: Ocena wydłużonego okresu gwarancji ponad wymagany / Weging: 30
Prijs - Weging: 60
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Afdeling IV: Procedure

IV.1)Beschrijving
IV.1.1)Type procedure
Openbare procedure
IV.1.3)Inlichtingen over een raamovereenkomst of dynamisch aankoopsysteem
IV.1.6)Inlichtingen over elektronische veiling
IV.1.8)Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: neen
IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.1)Eerdere bekendmaking betreffende deze procedure
Nummer van de aankondiging in het PB S: 2019/S 066-153860
IV.2.8)Inlichtingen over de stopzetting van een dynamisch aankoopsysteem
IV.2.9)Inlichtingen over de stopzetting van een oproep tot mededinging in de vorm van een vooraankondiging

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Perceel nr.: 1
Benaming:

Zadanie 1: 12 samochodów typu pickup z napędem 4x4 dla potrzeb służb terenowych TPN

Een opdracht/perceel wordt gegund: neen
V.1)Inlichtingen over niet-gunning
De opdracht/het perceel wordt niet gegund
Er zijn geen inschrijvingen of deelnemingsaanvragen ontvangen, of deze zijn allemaal afgewezen

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Opdracht nr.: 2
Perceel nr.: 2
Benaming:

Zadanie 2: 4 samochody osobowe z napędem 4x4 dla potrzeb służb terenowych TPN

Een opdracht/perceel wordt gegund: neen
V.1)Inlichtingen over niet-gunning
De opdracht/het perceel wordt niet gegund
Er zijn geen inschrijvingen of deelnemingsaanvragen ontvangen, of deze zijn allemaal afgewezen

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Opdracht nr.: 3
Perceel nr.: 3
Benaming:

Zadanie 3: 1 samochód elektryczny na potrzeby codziennej obsługi przez pracowników TPN

Een opdracht/perceel wordt gegund: neen
V.1)Inlichtingen over niet-gunning
De opdracht/het perceel wordt niet gegund
Er zijn geen inschrijvingen of deelnemingsaanvragen ontvangen, of deze zijn allemaal afgewezen

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.3)Nadere inlichtingen:
VI.4)Beroepsprocedures
VI.4.1)Beroepsinstantie
Urząd Zamówień Publicznych / Krajowa Izba Odwoławcza
Postępu 17A
Warszawa
02-676
Polen
Telefoon: +48 224587801
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl

Internetadres: https://www.uzp.gov.pl/kio/kontakt

VI.4.2)Voor bemiddelingsprocedures bevoegde instantie
VI.4.3)Beroepsprocedure
Precieze aanduiding van de termijn(en) voor beroepsprocedures:

Wykonawcom przysługują środki ochrony prawnej określone w Dziale VI Pzp „Środki ochrony prawnej” (art. 179- 198g Pzp), tj. odwołanie do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej oraz skarga do sądu okręgowego właściwego dla siedziby Zamawiającego.

Środki ochrony prawnej (odwołanie oraz skarga) przysługują wykonawcy, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów Pzp. Środki ochrony prawnej wobec Ogłoszenia o zamówieniu oraz SIWZ przysługują również organizacjom wpisanym na listę, o której mowa w art. 154 pkt 5 Pzp.

Odwołanie przysługuje wyłącznie od niezgodnej z przepisami Pzp czynności Zamawiającego podjętej w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub zaniechania czynności, do której Zamawiający jest zobowiązany na podstawie Pzp. Odwołanie powinno wskazywać czynność lub zaniechanie czynności Zamawiającego, której zarzuca się niezgodność z przepisami Pzp, zawierać zwięzłe przedstawienie zarzutów, określać żądanie oraz wskazywać okoliczności faktyczne i prawne uzasadniające wniesienie odwołania.

Odwołanie wnosi się do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej (02-676 Warszawa, ul. Postępu 17A) w formie pisemnej albo elektronicznej opatrzonej bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu.

Odwołujący przesyła kopię odwołania Zamawiającemu przed upływem terminu do wniesienia odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu. Domniemywa się, iż Zamawiający mógł zapoznać się z treścią odwołania przed upływem terminu do jego wniesienia, jeżeli przesłanie jego kopii nastąpiło przed upływem terminu do jego wniesienia za pomocą jednego ze sposobów określonych w pkt 17.5 SIWZ.

Odwołanie wnosi się w terminie 10 dni od dnia przesłania informacji o czynności Zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia - jeżeli zostały przesłane w sposób określony w art. 180 ust. 5 zdanie drugie Pzp(komunikacja elektroniczna) albo w terminie 15 dni – jeżeli zostały przesłane w inny sposób.

Odwołanie wobec treści ogłoszenia o zamówieniu, a także wobec postanowień SIWZ wnosi się w terminie 10 dni od dnia publikacji ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych lub zamieszczenia SIWZ na stronie internetowej.

Odwołanie wobec czynności innych niż określone w pkt 17.7 i 17. 8 SIWZ wnosi się w terminie 10 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia.

Na orzeczenie Krajowej Izby Odwoławczej stronom oraz uczestnikom postępowania odwoławczego przysługuje skarga do sądu okręgowego właściwego dla siedziby Zamawiającego.

Skargę wnosi się za pośrednictwem Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w terminie 7 dni od dnia doręczenia orzeczenia Krajowej Izby Odwoławczej, przesyłając jednocześnie jej odpis przeciwnikowi skargi. Złożenie skargi w placówce pocztowej operatora wyznaczonego w rozumieniu ustawy z dnia 23.11.2012 r. Prawo Pocztowe (Dz.U.2012.1529) jest równoznaczne z jej wniesieniem.

Skarga powinna czynić zadość wymaganiom przewidzianym dla pisma procesowego oraz zawierać oznaczenie zaskarżonego orzeczenia, przytoczenie zarzutów, zwięzłe ich uzasadnienie, wskazanie dowodów, a także wniosek o uchylenie orzeczenia lub o zmianę orzeczenia w całości lub w części.

VI.4.4)Dienst waar inlichtingen over de beroepsprocedures kunnen worden verkregen
VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
21/06/2019