Leveringen - 293550-2019

25/06/2019    S120

Polen-Wroclaw: Tankautospuiten

2019/S 120-293550

Aankondiging van een gegunde opdracht

Resultaten van de aanbestedingsprocedure

Leveringen

Rechtsgrond:
Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: 4 Regionalna Baza Logistyczna
Postadres: ul. Pretficza 28
Plaats: Wrocław
NUTS-code: PL514 Miasto Wrocław
Postcode: 50-984
Land: Polen
Contactpersoon: jw
E-mail: 4rblog.przetargi@ron.mil.pl
Telefoon: +48 261651080
Internetadres(sen):
Hoofdadres: www.4rblog.wp.mil.pl
I.5)Hoofdactiviteit
Defensie

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Przetarg nieograniczony na dostawę cystern do przewozu i dystrybucji wody CW-10 (nr sprawy MAT/129/IV/2019)

Referentienummer: MAT/129/IV/2019
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
34144212 Tankautospuiten
II.1.3)Type opdracht
Leveringen
II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: ja
II.1.7)Totale waarde van de aanbesteding (exclusief btw)
Waarde zonder btw: 69 430 000.00 PLN
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Dostawa cystern do przewozu i dystrybucji wody CW-10

Perceel nr.: 1
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
34144212 Tankautospuiten
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: PL POLSKA
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Dostawa cystern do przewozu i dystrybucji wody CW-10

Perceel nr.: 2
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
34144212 Tankautospuiten
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: PL POLSKA
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Dostawa cystern do przewozu i dystrybucji wody CW-10

Perceel nr.: 3
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
34144212 Tankautospuiten
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: PL POLSKA
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Dostawa cystern do przewozu i dystrybucji wody CW-10

Perceel nr.: 4
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
34144212 Tankautospuiten
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: PL POLSKA
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Dostawa cystern do przewozu i dystrybucji wody CW-10

Perceel nr.: 5
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
34144212 Tankautospuiten
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: PL POLSKA

Afdeling IV: Procedure

IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.1)Eerdere bekendmaking betreffende deze procedure
Nummer van de aankondiging in het PB S: 2019/S 075-177435

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Perceel nr.: 1
Benaming:

Dostawa cystern do przewozu i dystrybucji wody CW-10

Een opdracht/perceel wordt gegund: neen
V.1)Inlichtingen over niet-gunning
De opdracht/het perceel wordt niet gegund
Er zijn geen inschrijvingen of deelnemingsaanvragen ontvangen, of deze zijn allemaal afgewezen

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Perceel nr.: 2
Benaming:

Dostawa cystern do przewozu i dystrybucji wody CW-10

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
17/06/2019
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Officiële benaming: CELTECH Sp. z o.o.
Postadres: ul. Rubież 46 C3/28
Plaats: Poznań
NUTS-code: PL41 Wielkopolskie
Postcode: 61-612
Land: Polen
De contractant is een mkb-bedrijf: ja
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
Totale waarde van de opdracht/het perceel: 19 650 000.00 PLN
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding
De opdracht wordt waarschijnlijk uitbesteed

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Perceel nr.: 3
Benaming:

Dostawa cystern do przewozu i dystrybucji wody CW-10

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
17/06/2019
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Officiële benaming: Celtech Sp. z o.o.
Postadres: Rubież 46 C3/28
Plaats: Poznań
NUTS-code: PL41 Wielkopolskie
Postcode: 61-612
Land: Polen
De contractant is een mkb-bedrijf: ja
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
Totale waarde van de opdracht/het perceel: 24 890 000.00 PLN
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding
De opdracht wordt waarschijnlijk uitbesteed

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Perceel nr.: 4
Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
17/06/2019
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Officiële benaming: Celtech Sp.z o.o.
Postadres: Rubież 46 C3/28
Plaats: Poznań
NUTS-code: PL41 Wielkopolskie
Postcode: 61-612
Land: Polen
De contractant is een mkb-bedrijf: ja
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
Totale waarde van de opdracht/het perceel: 24 890 000.00 PLN
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding
De opdracht wordt waarschijnlijk uitbesteed

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Perceel nr.: 5
Benaming:

Dostawa cystern do przewozu i dystrybucji wody CW-10

Een opdracht/perceel wordt gegund: neen
V.1)Inlichtingen over niet-gunning
De opdracht/het perceel wordt niet gegund
Er zijn geen inschrijvingen of deelnemingsaanvragen ontvangen, of deze zijn allemaal afgewezen

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
21/06/2019