Leveringen - 293558-2019

25/06/2019    S120    - - Leveringen - Aankondiging van een gegunde opdracht - Openbare procedure 

Frankrijk-Roissy-en-Brie: Elektriciteitsbenodigdheden

2019/S 120-293558

Aankondiging van een gegunde opdracht

Resultaten van de aanbestedingsprocedure

Leveringen

Legal Basis:

Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam en adressen
Commune de Roissy-en-Brie
21770390900010
9 rue Pasteur
Roissy-en-Brie
77680
Frankrijk
Telefoon: +33 164431500
E-mail: commande-publique@roissyenbrie77.fr
Fax: +33 160642208
NUTS-code: FR102

Internetadres(sen):

Hoofdadres: http://www.roissyenbrie77.fr

Adres van het kopersprofiel: http://www.agysoft.marches-publics.info

I.2)Inlichtingen betreffende gezamenlijke aanbesteding
I.4)Soort aanbestedende dienst
Publiekrechtelijke instelling
I.5)Hoofdactiviteit
Algemene overheidsdiensten

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Fourniture et acheminement d'électricité pour les sites de puissance supérieure à 36 kVA et prestations de services associées

II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
31682000
II.1.3)Type opdracht
Leveringen
II.1.4)Korte beschrijving:

Fourniture et acheminement d'électricité pour les sites de puissance supérieure à 36 kVA et prestations de services associées. Forme de marché: ordinaire. Attribution d'un marché unique.

II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: neen
II.1.7)Totale waarde van de aanbesteding (exclusief btw)
Waarde zonder btw: 602 088.84 EUR
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
31682000
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: FR102
II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Fourniture et acheminement d'électricité pour les sites de puissance supérieure à 36 kVA et prestations de services associées. Forme de marché: ordinaire. Attribution d'un marché unique.

II.2.5)Gunningscriteria
Kwaliteitscriterium - Naam: Valeur technique / Weging: 40
Prijs - Weging: 60
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Afdeling IV: Procedure

IV.1)Beschrijving
IV.1.1)Type procedure
Openbare procedure
IV.1.3)Inlichtingen over een raamovereenkomst of dynamisch aankoopsysteem
IV.1.6)Inlichtingen over elektronische veiling
IV.1.8)Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: ja
IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.1)Eerdere bekendmaking betreffende deze procedure
Nummer van de aankondiging in het PB S: 2019/S 067-156480
IV.2.8)Inlichtingen over de stopzetting van een dynamisch aankoopsysteem
IV.2.9)Inlichtingen over de stopzetting van een oproep tot mededinging in de vorm van een vooraankondiging

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
13/06/2019
V.2.2)Inlichtingen over inschrijvingen
Aantal inschrijvingen: 3
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers: neen
V.2.3)Naam en adres van de contractant
EDF
22 avenue de Wagram
Paris
75008
Frankrijk
NUTS-code: FR101
De contractant is een mkb-bedrijf: neen
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
Totale waarde van de opdracht/het perceel: 200 696.28 EUR
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.3)Nadere inlichtingen:

Marché passé pour une période de 3 ans à compter du 1.7.2019, pour un montant annuel estimatif de 200 696,28 EUR HT; les prestations étant rémunérées par application aux quantités réellement exécutées des prix unitaires fixés dans le bordereau des prix.

VI.4)Beroepsprocedures
VI.4.1)Beroepsinstantie
Tribunal administratif de Melun
43 rue du Général de Gaulle
Melun
77008
Frankrijk
Telefoon: +33 160566630
E-mail: greffe.ta-melun@juradm.fr
Fax: +33 160566610
VI.4.2)Voor bemiddelingsprocedures bevoegde instantie
VI.4.3)Beroepsprocedure
VI.4.4)Dienst waar inlichtingen over de beroepsprocedures kunnen worden verkregen
Tribunal administratif de Melun
43 rue du Général de Gaulle
Melun
77008
Frankrijk
Telefoon: +33 160566630
E-mail: greffe.ta-melun@juradm.fr
Fax: +33 160566610
VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
21/06/2019