Leveringen - 293565-2019

25/06/2019    S120    - - Leveringen - Aankondiging van een gegunde opdracht - Openbare procedure 

Polen-Gdansk: Diagnosesets

2019/S 120-293565

Aankondiging van een gegunde opdracht

Resultaten van de aanbestedingsprocedure

Leveringen

Legal Basis:

Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam en adressen
Wojewódzki Inspektorat Weterynarii w Gdańsku
ul. Na Stoku 50
Gdańsk
80-958
Polen
Contactpersoon: Agnieszka Łukiewska-Stojek
Telefoon: +48 583023252
E-mail: przetargi@gdansk.wiw.gov.pl
Fax: +48 583023233
NUTS-code: PL634

Internetadres(sen):

Hoofdadres: www.gdansk.wiw.gov.pl

I.2)Inlichtingen betreffende gezamenlijke aanbesteding
I.4)Soort aanbestedende dienst
Regionale of plaatselijke instantie
I.5)Hoofdactiviteit
Algemene overheidsdiensten

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Dostawa zestawów diagnostycznych do wykrywania i izolacji DNA wirusa afrykańskiego pomoru świń (ASFv) u świń i dzików dla Wojewódzkiego Inspektoratu Weterynarii w Gdańsku – 2 części

Referentienummer: WIW-a-z.272.1.2019
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
33141625
II.1.3)Type opdracht
Leveringen
II.1.4)Korte beschrijving:

Przedmiotem zamówienia jest dostawa zestawów diagnostycznych do wykrywania i izolacji DNA wirusa afrykańskiego pomoru świń (ASFv) u świń i dzików dla Zakładu Higieny Weterynaryjnej w Gdańsku w dwóch częściach:

Część 1 – dostawa zestawów diagnostycznych do wykrywania DNA wirusa afrykańskiego pomoru świń (ASFv) u świń i dzików - zgodnie z poniższymi wymaganiami i opisem w formularzu cenowym stanowiącym Załącznik 3a;

Część 2 – dostawa zestawów do izolacji DNA wirusa afrykańskiego pomoru świń w systemach zamkniętym i otwartym -zgodnie z poniższymi wymaganiami i opisem w formularzu cenowym stanowiącym Załącznik 3b

II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: ja
II.1.7)Totale waarde van de aanbesteding (exclusief btw)
Waarde zonder btw: 613 400.00 PLN
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Dostawa zestawów diagnostycznych do wykrywania DNA wirusa afrykańskiego pomoru świń (ASFv) u świń i dzików

Perceel nr.: 1
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
33141625
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: PL634
II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Przedmiotem zamówienia jest dostawa zestawów diagnostycznych do wykrywania DNA wirusa afrykańskiego pomoru świń (ASFv) u świń i dzików - zgodnie z poniższymi wymaganiami i opisem w formularzu cenowym stanowiącym Załącznik 3a

II.2.5)Gunningscriteria
Kwaliteitscriterium - Naam: Termin ważności / Weging: 20
Kwaliteitscriterium - Naam: Czas realizacji zamówienia / Weging: 20
Prijs - Weging: 60
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Dostawa zestawów do izolacji DNA wirusa afrykańskiego pomoru świń w systemach zamkniętym i otwartym

Perceel nr.: 2
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
33141625
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: PL634
II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Przedmiotem zamówienia jest dostawa zestawów do izolacji DNA wirusa afrykańskiego pomoru świń w systemach zamkniętym i otwartym -zgodnie z poniższymi wymaganiami i opisem w formularzu cenowym stanowiącym Załącznik 3b

II.2.5)Gunningscriteria
Kwaliteitscriterium - Naam: Termin ważności / Weging: 20
Kwaliteitscriterium - Naam: Czas realizacji zamówienia / Weging: 20
Prijs - Weging: 60
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Afdeling IV: Procedure

IV.1)Beschrijving
IV.1.1)Type procedure
Openbare procedure
IV.1.3)Inlichtingen over een raamovereenkomst of dynamisch aankoopsysteem
IV.1.6)Inlichtingen over elektronische veiling
IV.1.8)Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: neen
IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.1)Eerdere bekendmaking betreffende deze procedure
Nummer van de aankondiging in het PB S: 2019/S 056-128851
IV.2.8)Inlichtingen over de stopzetting van een dynamisch aankoopsysteem
IV.2.9)Inlichtingen over de stopzetting van een oproep tot mededinging in de vorm van een vooraankondiging

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Opdracht nr.: WIW-a-z.272.1.2019
Perceel nr.: 1
Benaming:

Dostawa zestawów diagnostycznych do wykrywania DNA wirusa afrykańskiego pomoru świń (ASFv) u świń i dzików

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
12/06/2019
V.2.2)Inlichtingen over inschrijvingen
Aantal inschrijvingen: 4
Aantal inschrijvingen van mkb-bedrijven: 4
Aantal inschrijvingen van inschrijvers uit andere EU-lidstaten: 0
Aantal inschrijvingen van inschrijvers uit landen die geen lid zijn van de EU: 0
Aantal langs elektronische weg ontvangen inschrijvingen: 4
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers: neen
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Biuro Handlowo Techniczne ANIMAL TRADE Sp. z o.o.
ul. Wyczółki 75
Warszawa
02-820
Polen
Telefoon: +48 602760171
E-mail: esobolewska@atrade.pl
NUTS-code: PL91

Internetadres: http://atrade.pl/

De contractant is een mkb-bedrijf: ja
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
Aanvankelijk geraamde totale waarde van de opdracht/het perceel: 540 000.00 PLN
Totale waarde van de opdracht/het perceel: 286 500.00 PLN
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Opdracht nr.: WIW-a-z.272.1.2019
Perceel nr.: 2
Benaming:

Dostawa zestawów do izolacji DNA wirusa afrykańskiego pomoru świń w systemach zamkniętym i otwartym

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
12/06/2019
V.2.2)Inlichtingen over inschrijvingen
Aantal inschrijvingen: 1
Aantal inschrijvingen van mkb-bedrijven: 1
Aantal inschrijvingen van inschrijvers uit andere EU-lidstaten: 0
Aantal inschrijvingen van inschrijvers uit landen die geen lid zijn van de EU: 0
Aantal langs elektronische weg ontvangen inschrijvingen: 1
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers: neen
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Roche Diagnostics Polska Sp. z o.o.
ul. Bobrowiecka 8
Warszawa
00-728
Polen
NUTS-code: PL91

Internetadres: https://www.roche.pl/

De contractant is een mkb-bedrijf: ja
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
Aanvankelijk geraamde totale waarde van de opdracht/het perceel: 329 845.00 PLN
Totale waarde van de opdracht/het perceel: 326 900.00 PLN
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.3)Nadere inlichtingen:
VI.4)Beroepsprocedures
VI.4.1)Beroepsinstantie
Krajowa Izba Odwoławcza
ul. Postępu 17A
Warszawa
02-676
Polen
Telefoon: +48 224587801
Fax: +48 224587800
VI.4.2)Voor bemiddelingsprocedures bevoegde instantie
Krajowa Izba Odwoławcza
Postępu 17A
Warszawa
02-676
Polen
Fax: +48 224587800
VI.4.3)Beroepsprocedure
VI.4.4)Dienst waar inlichtingen over de beroepsprocedures kunnen worden verkregen
Krajowa Izba Odwoławcza
ul. Postępu 17A
Gdańsk
02-676
Polen
Telefoon: +48 224587801
Fax: +48 224587800
VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
21/06/2019