Leveringen - 293568-2019

25/06/2019    S120    Leveringen - Aankondiging van een gegunde opdracht - Openbare procedure 

Polen-Otwock: Farmaceutische producten

2019/S 120-293568

Aankondiging van een gegunde opdracht

Resultaten van de aanbestedingsprocedure

Leveringen

Rechtsgrond:

Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny im. Prof. A. Grucy CMKP
Nationaal identificatienummer: nr postępowania DZP.26.35/2019
Postadres: ul. Konarskiego 13
Plaats: Otwock
NUTS-code: PL
Postcode: 05-400
Land: Polen
Contactpersoon: Elżbieta Skoczek
E-mail: dzp@spskgruca.pl
Telefoon: +48 227794031-217
Fax: +48 227794031-477

Internetadres(sen):

Hoofdadres: www.spskgruca.pl

Adres van het kopersprofiel: https://portal.smartpzp.pl/spskgruca/

I.2)Inlichtingen betreffende gezamenlijke aanbesteding
I.4)Soort aanbestedende dienst
Ander type: Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej
I.5)Hoofdactiviteit
Gezondheid

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Dostawa leków do Apteki Szpitala

Referentienummer: DZP.26.35/2019
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
33600000
II.1.3)Type opdracht
Leveringen
II.1.4)Korte beschrijving:

1. Przedmiotem zamówienia jest: Dostawa leków do Apteki Szpitala

2. Zamówienie zostało podzielone na 5 pakietów:

Nr pakietu Nazwa pakietu

1 Antybiotyki

2 Leki różne

3 Leki różne

4 Środki kontrastowe do tomografu komputerowego

5 Leki różne

Dokładny opis przedmiotu zamówienia znajduje się w załączniku nr 1 A do siwz - formularzu cenowym.

Wykonawca może zaoferować wyłącznie produkty lecznicze, które zostały wprowadzone do obrotu zgodnie z przepisami ustawy z dnia 6.9.2001 r., Prawo farmaceutyczne (tj.: Dz. U z 2018 r., poz. 2227).

Oferty muszą być zgodne z art. 9 ustawy refundacyjnej (Dz.U. z 2011 Nr 122 poz. 696 ze zm.)

3. Wykonawca zobowiązany jest zrealizować zamówienie na zasadach i warunkach opisanych we wzorze umowy stanowiącym Załącznik nr 4 do SIWZ

II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: ja
II.1.7)Totale waarde van de aanbesteding (exclusief btw)
Waarde zonder btw: 236 638.25 PLN
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Antybiotyki

Perceel nr.: 1
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
33600000
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: PL
Voornaamste plaats van uitvoering:

SPSK im. prof. A. Grucy Otwock, Apteka Szpitala

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Dokładny opis przedmiotu zamówienia znajduje się w załączniku nr 1 A do siwz - formularzu cenowym.

Wykonawca może zaoferować wyłącznie produkty lecznicze, które zostały wprowadzone do obrotu zgodnie z przepisami ustawy z dnia 6.9.2001 r., Prawo farmaceutyczne (tj.: Dz. U z 2018 r., poz. 2227).

Oferty muszą być zgodne z art. 9 ustawy refundacyjnej (Dz. U. z 2011 Nr 122 poz. 696 ze zm.)

II.2.5)Gunningscriteria
Prijs
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: ja
Beschrijving van opties:

9. Prawo opcji (nie dotyczy pakietu nr 3):

a) Zamawiający zobowiązuje się do zrealizowania zamówienia na poziomie minimum 20 % wartości umowy

b) Zamawiający zastrzega możliwość skorzystania z prawa opcji w zakresie przedmiotu zamówienia opisanego w formularzu cenowym stanowiącym załącznik nr 1A do siwz, poprzez zwiększenie każdej z pozycji o maksimum 50 %, z zastrzeżeniem, że łączna wartość umowy nie może zostać przekroczona.

II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Zamawiający informuje, że w postępowaniu została zastosowana procedura, o której mowa w art. 24 aa ustawy PZP, tj. Zamawiający najpierw dokona oceny ofert, a następnie zbada, czy wykonawca, którego oferta została oceniona jako najkorzystniejsza, nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu.

II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Leki różne

Perceel nr.: 2
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
33600000
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: PL
Voornaamste plaats van uitvoering:

SPSK im. prof. A. Grucy Otwock, Apteka Szpitala

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Dokładny opis przedmiotu zamówienia znajduje się w załączniku nr 1 A do siwz - formularzu cenowym.

Wykonawca może zaoferować wyłącznie produkty lecznicze, które zostały wprowadzone do obrotu zgodnie z przepisami ustawy z dnia 6.9.2001 r., Prawo farmaceutyczne (tj.: Dz. U z 2018 r., poz. 2227).

Oferty muszą być zgodne z art. 9 ustawy refundacyjnej (Dz. U. z 2011 Nr 122 poz. 696 ze zm.)

II.2.5)Gunningscriteria
Prijs
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: ja
Beschrijving van opties:

9. Prawo opcji (nie dotyczy pakietu nr 3):

a) Zamawiający zobowiązuje się do zrealizowania zamówienia na poziomie minimum 20 % wartości umowy

b) Zamawiający zastrzega możliwość skorzystania z prawa opcji w zakresie przedmiotu zamówienia opisanego w formularzu cenowym stanowiącym załącznik nr 1A do siwz, poprzez zwiększenie każdej z pozycji o maksimum 50 %, z zastrzeżeniem, że łączna wartość umowy nie może zostać przekroczona.

II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Zamawiający informuje, że w postępowaniu została zastosowana procedura, o której mowa w art. 24 aa ustawy PZP, tj. Zamawiający najpierw dokona oceny ofert, a następnie zbada, czy wykonawca, którego oferta została oceniona jako najkorzystniejsza, nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu.

II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Leki różne

Perceel nr.: 3
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
33600000
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: PL
Voornaamste plaats van uitvoering:

SPSK im. prof. A. Grucy Otwock, Apteka Szpitala

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Dokładny opis przedmiotu zamówienia znajduje się w załączniku nr 1 A do siwz - formularzu cenowym.

Wykonawca może zaoferować wyłącznie produkty lecznicze, które zostały wprowadzone do obrotu zgodnie z przepisami ustawy z dnia 6.9.2001 r., Prawo farmaceutyczne (tj.: Dz. U z 2018 r., poz. 2227).

Oferty muszą być zgodne z art. 9 ustawy refundacyjnej (Dz. U. z 2011 Nr 122 poz. 696 ze zm.)

II.2.5)Gunningscriteria
Prijs
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Zamawiający informuje, że w postępowaniu została zastosowana procedura, o której mowa w art. 24 aa ustawy PZP, tj. Zamawiający najpierw dokona oceny ofert, a następnie zbada, czy wykonawca, którego oferta została oceniona jako najkorzystniejsza, nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu.

II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Środki kontrastowe do tomografu komputerowego.

Perceel nr.: 4
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
33600000
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: PL
Voornaamste plaats van uitvoering:

SPSK im. prof. A. Grucy Otwock, Apteka Szpitala

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Dokładny opis przedmiotu zamówienia znajduje się w załączniku nr 1 A do siwz - formularzu cenowym.

Wykonawca może zaoferować wyłącznie produkty lecznicze, które zostały wprowadzone do obrotu zgodnie z przepisami ustawy z dnia 6.9.2001 r., Prawo farmaceutyczne (tj.: Dz. U z 2018 r., poz. 2227).

Oferty muszą być zgodne z art. 9 ustawy refundacyjnej (Dz. U. z 2011 Nr 122 poz. 696 ze zm.)

II.2.5)Gunningscriteria
Prijs
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: ja
Beschrijving van opties:

9. Prawo opcji (nie dotyczy pakietu nr 3):

a) Zamawiający zobowiązuje się do zrealizowania zamówienia na poziomie minimum 20 % wartości umowy

b) Zamawiający zastrzega możliwość skorzystania z prawa opcji w zakresie przedmiotu zamówienia opisanego w formularzu cenowym stanowiącym załącznik nr 1A do siwz, poprzez zwiększenie każdej z pozycji o maksimum 50 %, z zastrzeżeniem, że łączna wartość umowy nie może zostać przekroczona.

II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Zamawiający informuje, że w postępowaniu została zastosowana procedura, o której mowa w art. 24 aa ustawy PZP, tj. Zamawiający najpierw dokona oceny ofert, a następnie zbada, czy wykonawca, którego oferta została oceniona jako najkorzystniejsza, nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu.

II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Leki różne

Perceel nr.: 5
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
33600000
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: PL
Voornaamste plaats van uitvoering:

SPSK im. prof. A. Grucy Otwock, Apteka Szpitala

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Dokładny opis przedmiotu zamówienia znajduje się w załączniku nr 1 A do siwz - formularzu cenowym.

Wykonawca może zaoferować wyłącznie produkty lecznicze, które zostały wprowadzone do obrotu zgodnie z przepisami ustawy z dnia 6.9. 2001 r., Prawo farmaceutyczne (tj.: Dz. U z 2018 r., poz. 2227).

Oferty muszą być zgodne z art. 9 ustawy refundacyjnej (Dz. U. z 2011 Nr 122 poz. 696 ze zm.)

II.2.5)Gunningscriteria
Prijs
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: ja
Beschrijving van opties:

9. Prawo opcji (nie dotyczy pakietu nr 3):

a) Zamawiający zobowiązuje się do zrealizowania zamówienia na poziomie minimum 20 % wartości umowy

b) Zamawiający zastrzega możliwość skorzystania z prawa opcji w zakresie przedmiotu zamówienia opisanego w formularzu cenowym stanowiącym załącznik nr 1A do siwz, poprzez zwiększenie każdej z pozycji o maksimum 50 %, z zastrzeżeniem, że łączna wartość umowy nie może zostać przekroczona.

II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Zamawiający informuje, że w postępowaniu została zastosowana procedura, o której mowa w art. 24 aa ustawy PZP, tj. Zamawiający najpierw dokona oceny ofert, a następnie zbada, czy wykonawca, którego oferta została oceniona jako najkorzystniejsza, nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu.

Afdeling IV: Procedure

IV.1)Beschrijving
IV.1.1)Type procedure
Openbare procedure
IV.1.3)Inlichtingen over een raamovereenkomst of dynamisch aankoopsysteem
IV.1.6)Inlichtingen over elektronische veiling
IV.1.8)Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: neen
IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.1)Eerdere bekendmaking betreffende deze procedure
Nummer van de aankondiging in het PB S: 2019/S 052-119060
IV.2.8)Inlichtingen over de stopzetting van een dynamisch aankoopsysteem
IV.2.9)Inlichtingen over de stopzetting van een oproep tot mededinging in de vorm van een vooraankondiging

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Perceel nr.: 1
Benaming:

Antybiotyki

Een opdracht/perceel wordt gegund: neen
V.1)Inlichtingen over niet-gunning
De opdracht/het perceel wordt niet gegund
Er zijn geen inschrijvingen of deelnemingsaanvragen ontvangen, of deze zijn allemaal afgewezen

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Opdracht nr.: 2
Perceel nr.: 2
Benaming:

Leki różne

Een opdracht/perceel wordt gegund: neen
V.1)Inlichtingen over niet-gunning
De opdracht/het perceel wordt niet gegund
Er zijn geen inschrijvingen of deelnemingsaanvragen ontvangen, of deze zijn allemaal afgewezen

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Opdracht nr.: 3
Perceel nr.: 3
Benaming:

Leki różne

Een opdracht/perceel wordt gegund: neen
V.1)Inlichtingen over niet-gunning
De opdracht/het perceel wordt niet gegund
Er zijn geen inschrijvingen of deelnemingsaanvragen ontvangen, of deze zijn allemaal afgewezen

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Opdracht nr.: 4
Perceel nr.: 4
Benaming:

Środki kontrastowe do tomografu komputerowego.

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
16/05/2019
V.2.2)Inlichtingen over inschrijvingen
Aantal inschrijvingen: 1
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers: neen
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Officiële benaming: Asclepios S.A. ul. Hubska 44 50-502 Wrocław
Plaats: Wrocław
NUTS-code: PL
Land: Polen
De contractant is een mkb-bedrijf: ja
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
Aanvankelijk geraamde totale waarde van de opdracht/het perceel: 43 900.00 PLN
Totale waarde van de opdracht/het perceel: 47 412.00 PLN
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Opdracht nr.: 5
Perceel nr.: 5
Benaming:

Leki różne

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
28/05/2019
V.2.2)Inlichtingen over inschrijvingen
Aantal inschrijvingen: 1
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers: neen
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Officiële benaming: Lek S.A. ul. Podlipie 16 95-010 Stryków
Plaats: Stryków
NUTS-code: PL
Land: Polen
De contractant is een mkb-bedrijf: neen
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
Aanvankelijk geraamde totale waarde van de opdracht/het perceel: 27 906.25 PLN
Totale waarde van de opdracht/het perceel: 32 121.63 PLN
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.3)Nadere inlichtingen:

1. Wykonawca zobowiązany jest wnieść wadium w następującej wysokości:

Nr pakietu wadium (zł)

1 2 042,31

2 741,17

3 513,16

4 878,00

5 558,13

Razem

4 732,77

2. Wadium może być wniesione w:

1) pieniądzu,

2) poręczeniach bankowych, lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym, że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym,

3) gwarancjach bankowych,

4) gwarancjach ubezpieczeniowych,

5) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9.11.2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2007 r. Nr 42, poz. 275 z późn. zm.).

3. Wadium wniesione w pieniądzu należy wnieść przelewem na konto w Banku Gospodarstwa Krajowego z siedzibą w Warszawie Nr rachunku 29 1130 1017 0020 1470 1520 0004, z dopiskiem na przelewie: „Wadium w postępowaniu – DZP.26.35/2019„

4. Skuteczne wniesienie wadium w pieniądzu następuje z chwilą uznania środków pieniężnych na rachunku bankowym Zamawiającego, o którym mowa w ust. 3, przed upływem terminu składania ofert (tj. przed upływem dnia i godziny wyznaczonej jako ostateczny termin składania ofert).

5. Zamawiający informuje, że wadium wniesione w formie niepieniężnej powinno być wystawione w oryginale w postaci elektronicznej i podpisane przez osoby upoważnione do wystawienia dokumentu kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

6. Zamawiający informuje, że podpisy kwalifikowane, składane z użyciem ważnych certyfikatów i przy wykorzystaniu algorytmu SHA-1 pozostają ważne. Oznacza to, że dokumenty podpisane z użyciem SHA-1 są podpisane prawidłowo i nie ma podstaw do ich odrzucenia.

7. Z treści gwarancji/poręczenia winno wynikać bezwarunkowe, na pierwsze pisemne żądanie zgłoszone przez Zamawiającego w terminie związania ofertą, zobowiązanie Gwaranta do wypłaty Zamawiającemu pełnej kwoty wadium w okolicznościach określonych w art. 46 ust. 4a i 5 ustawy PZP.

8. Z treści gwarancji nie może pod rygorem nieważności wynikać, że zwrot oryginału gwarancji przez Wykonawcę do wystawcy gwarancji powoduje utratę świadczenia.

9. Oferta Wykonawcy, który nie wniesie wadium lub wniesie w sposób nieprawidłowy zostanie odrzucona.

10. Okoliczności i zasady zwrotu wadium, jego przepadku oraz zasady jego zaliczenia na poczet zabezpieczenia należytego wykonania umowy określa ustawa PZP.

Wykaz dokumentów i oświadczeń, składanych na wezwanie Zamawiającego przez Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, w wyznaczonym terminie nie krótszym niż 10 dni, aktualnych na dzień złożenia, potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 pkt 1 i 3 jeżeli Wykonawca nie wskazał miejsca pobrania i wykorzystania dokumentu lub wykorzystania dokumentu z innego postępowania prowadzonego przez Zamawiającego lub nie przesłał ich wraz z ofertą

2.1 Dokumenty potwierdzające spełnienie warunków udziału w postępowaniu

2.1.1 Dokumenty na potwierdzenie spełniania warunku udziału w postępowaniu w zakresie posiadania odpowiednich kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej

1) Zezwolenie lub inny równoważny dokument potwierdzający, że wykonawca jest wpisany do jednego z rejestrów zawodowych lub handlowych, prowadzonych w państwie członkowskim Unii Europejskiej, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania.

VI.4)Beroepsprocedures
VI.4.1)Beroepsinstantie
Officiële benaming: Krajowa Izba Odwoławcza
Postadres: Postępu 17a
Plaats: Warszawa
Land: Polen

Internetadres: http://www.uzp.gov.pl

VI.4.2)Voor bemiddelingsprocedures bevoegde instantie
VI.4.3)Beroepsprocedure
VI.4.4)Dienst waar inlichtingen over de beroepsprocedures kunnen worden verkregen
Officiële benaming: Departament Odwołań KIO
Postadres: Postępu 17a
Plaats: Warszawa
Land: Polen

Internetadres: http://www.uzp.gov.pl

VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
21/06/2019