Leveringen - 293572-2019

25/06/2019    S120    - - Leveringen - Aankondiging van een gegunde opdracht - Openbare procedure 

Spanje-Madrid: Diverse geneesmiddelen

2019/S 120-293572

Aankondiging van een gegunde opdracht

Resultaten van de aanbestedingsprocedure

Leveringen

Legal Basis:

Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam en adressen
Hospital Clínico San Carlos de Madrid
Q2877008i
C/ Profesor Martín Lagos, s/n
Madrid
28040
Spanje
Contactpersoon: Servicio de Contratación Administrativa
Telefoon: +34 913303307
E-mail: contratacionadva.hcsc@salud.madrid.org
Fax: +34 913303062
NUTS-code: ES300

Internetadres(sen):

Hoofdadres: http://www.madrid.org/contratospublicos

Adres van het kopersprofiel: http://www.madrid.org/contratospublicos

I.2)Inlichtingen betreffende gezamenlijke aanbesteding
I.4)Soort aanbestedende dienst
Ministerie of andere nationale of federale instantie, met inbegrip van regionale of plaatselijke onderverdelingen
I.5)Hoofdactiviteit
Gezondheid

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Suministro de 4 medicamentos antirretrovirales.

Referentienummer: PA 2019-0-009
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
33690000
II.1.3)Type opdracht
Leveringen
II.1.4)Korte beschrijving:

Suministro de 4 medicamentos antirretrovirales: «darunavir 800 mg/cobicistat 150 mg/emtricitabina 200 mg/tenofovir alafenamida 10 mg», «emtricitabina 200 mg/rilpivirina 25 mg/tenofovir alafenamida 25 mg», «raltegravir 600 mg»,«raltegravir 400 mg»

II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: ja
II.1.7)Totale waarde van de aanbesteding (exclusief btw)
Waarde zonder btw: 2 792 203.70 EUR
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Darunavir 800 mg/cobicistat 150 mg/emtricitabina 200 mg/tenofovir alafenamida 10 mg

Perceel nr.: 1
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
33690000
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: ES30
Voornaamste plaats van uitvoering:

Hospital Clínico San Carlos de Madrid.

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Suministro de 4 medicamentos antirretrovirales para el HCSC.

II.2.5)Gunningscriteria
Prijs
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Emtricitabina 200 mg/rilpivirina 25 mg/tenofovir alafenamida 25 mg

Perceel nr.: 2
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
33690000
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: ES300
Voornaamste plaats van uitvoering:

Hospital Clínico San Carlos de Madrid.

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Suministro de 4 medicamentos antirretrovirales.

II.2.5)Gunningscriteria
Prijs
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Raltegravir 600 mg

Perceel nr.: 3
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
33690000
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: ES300
Voornaamste plaats van uitvoering:

Hospital Clínico San Carlos de Madrid.

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Suministro de 4 medicamentos antirretrovirales.

II.2.5)Gunningscriteria
Prijs
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Raltegravir 400 mg

Perceel nr.: 4
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
33690000
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: ES300
Voornaamste plaats van uitvoering:

Hospital Clínico San Carlos de Madrid.

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Suministro de 4 medicamentos antirretrovirales.

II.2.5)Gunningscriteria
Prijs
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Afdeling IV: Procedure

IV.1)Beschrijving
IV.1.1)Type procedure
Openbare procedure
IV.1.3)Inlichtingen over een raamovereenkomst of dynamisch aankoopsysteem
IV.1.6)Inlichtingen over elektronische veiling
IV.1.8)Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: ja
IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.1)Eerdere bekendmaking betreffende deze procedure
Nummer van de aankondiging in het PB S: 2019/S 048-109707
IV.2.8)Inlichtingen over de stopzetting van een dynamisch aankoopsysteem
IV.2.9)Inlichtingen over de stopzetting van een oproep tot mededinging in de vorm van een vooraankondiging

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Opdracht nr.: 1
Perceel nr.: 1
Benaming:

Darunavir 800 mg/cobicistat 150 mg/emtricitabina 200 mg/tenofovir alafenamida 10 mg

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
16/06/2019
V.2.2)Inlichtingen over inschrijvingen
Aantal inschrijvingen: 1
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers: neen
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Janssen-Cilag, S. A.
A28925899
Madrid
Paseo de las Doce Estrellas, 5-7
28042
Spanje
NUTS-code: ES300
De contractant is een mkb-bedrijf: neen
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
Aanvankelijk geraamde totale waarde van de opdracht/het perceel: 5 584 407.40 EUR
Totale waarde van de opdracht/het perceel: 752 712.17 EUR
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Opdracht nr.: 2
Perceel nr.: 2
Benaming:

Emtricitabina 200 mg/rilpivirina 25 mg/tenofovir alafenamida 25 mg

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
16/06/2019
V.2.2)Inlichtingen over inschrijvingen
Aantal inschrijvingen: 1
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers: neen
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Gilead Sciences, S. L.
B80754799
Madrid
Vía de los Poblados 3, Parque Empresarial Cristalia, edificio 7/8
28033
Spanje
NUTS-code: ES300
De contractant is een mkb-bedrijf: neen
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
Aanvankelijk geraamde totale waarde van de opdracht/het perceel: 5 584 407.40 EUR
Totale waarde van de opdracht/het perceel: 1 568 180.25 EUR
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Opdracht nr.: 3
Perceel nr.: 3 y 4
Benaming:

Raltegravir 600 mg y Raltegravir 400 mg

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
16/06/2019
V.2.2)Inlichtingen over inschrijvingen
Aantal inschrijvingen: 1
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers: neen
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Merck Sharp & Dohme de España, S. A.
A28211092
Madrid
C/ Josefa Valcárcel, 38
28027
Spanje
NUTS-code: ES300
De contractant is een mkb-bedrijf: neen
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
Aanvankelijk geraamde totale waarde van de opdracht/het perceel: 5 584 407.40 EUR
Totale waarde van de opdracht/het perceel: 471 311.28 EUR
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.3)Nadere inlichtingen:
VI.4)Beroepsprocedures
VI.4.1)Beroepsinstantie
Tribunal Administrativo de Contratación Pública
Carrera de San Jerónimo, 13, 1ª planta
Madrid
28014
Spanje
Telefoon: +34 917206346/5
E-mail: tribunal.contratacion@madrid.org
Fax: +34 917206347
VI.4.2)Voor bemiddelingsprocedures bevoegde instantie
VI.4.3)Beroepsprocedure
VI.4.4)Dienst waar inlichtingen over de beroepsprocedures kunnen worden verkregen
VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
20/06/2019