Leveringen - 293573-2019

25/06/2019    S120    - - Leveringen - Aankondiging van een gegunde opdracht - Niet-openbare procedure 

Luxemburg-Esch-sur-Alzette: Bussen met verlaagde vloer

2019/S 120-293573

Aankondiging van een gegunde opdracht

Resultaten van de aanbestedingsprocedure

Leveringen

Legal Basis:

Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam en adressen
Syndicat pour le transport intercommunal de personnes dans le canton d'Esch-sur-Alzette
290 boulevard Charles de Gaule
Esch-sur-Alzette
4083
Luxemburg
Contactpersoon: Service technique
Telefoon: +352 574232302
E-mail: jeff.franco@tice.lu
NUTS-code: LU

Internetadres(sen):

Hoofdadres: http://www.tice.lu

I.2)Inlichtingen betreffende gezamenlijke aanbesteding
I.4)Soort aanbestedende dienst
Publiekrechtelijke instelling
I.5)Hoofdactiviteit
Andere activiteit: Syndicat comunal

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Autubus standard CNG

Referentienummer: 1900078
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
34121400
II.1.3)Type opdracht
Leveringen
II.1.4)Korte beschrijving:

Acquisition d'autobus de ligne Tice 2019 — Autobus standard CNG.

II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: neen
II.1.7)Totale waarde van de aanbesteding (exclusief btw)
Waarde zonder btw: 1 800 000.00 EUR
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
34121400
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: LU
II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Acquisition d'autobus de ligne Tice 2019 — Autobus standard CNG.

II.2.5)Gunningscriteria
Kostencriterium - Naam: Coût / Weging: 33
Kostencriterium - Naam: Qualité / Weging: 55
Kostencriterium - Naam: Sécurité / Weging: 12
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Afdeling IV: Procedure

IV.1)Beschrijving
IV.1.1)Type procedure
Niet-openbare procedure
IV.1.3)Inlichtingen over een raamovereenkomst of dynamisch aankoopsysteem
IV.1.6)Inlichtingen over elektronische veiling
IV.1.8)Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: ja
IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.1)Eerdere bekendmaking betreffende deze procedure
Nummer van de aankondiging in het PB S: 2019/S 016-033275
IV.2.8)Inlichtingen over de stopzetting van een dynamisch aankoopsysteem
IV.2.9)Inlichtingen over de stopzetting van een oproep tot mededinging in de vorm van een vooraankondiging

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
25/04/2019
V.2.2)Inlichtingen over inschrijvingen
Aantal inschrijvingen: 2
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers: neen
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Garage Losch Truck, Van and Bus SARL
59, Gabriel Lippmann
Niederanven
L-6947
Luxemburg
NUTS-code: LU
De contractant is een mkb-bedrijf: ja
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
Aanvankelijk geraamde totale waarde van de opdracht/het perceel: 1 800 000.00 EUR
Totale waarde van de opdracht/het perceel: 1 672 500.00 EUR
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.3)Nadere inlichtingen:
VI.4)Beroepsprocedures
VI.4.1)Beroepsinstantie
Commissions des soumissions Luxembourg
Luxembourg
Luxemburg
VI.4.2)Voor bemiddelingsprocedures bevoegde instantie
VI.4.3)Beroepsprocedure
VI.4.4)Dienst waar inlichtingen over de beroepsprocedures kunnen worden verkregen
VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
20/06/2019