Leveringen - 293584-2019

25/06/2019    S120    - - Leveringen - Aankondiging van een gegunde opdracht - Openbare procedure 

Nederland-Tilburg: Papieren producten voor sanitair gebruik

2019/S 120-293584

Aankondiging van een gegunde opdracht

Resultaten van de aanbestedingsprocedure

Leveringen

Legal Basis:

Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam en adressen
Tilburg University
41095855
Postbus 90153
Tilburg
5000 LE
Nederland
Contactpersoon: Rens Overeem
Telefoon: +31 134664483
E-mail: r.overeem@tilburguniversity.edu
NUTS-code: NL

Internetadres(sen):

Hoofdadres: http://www.tilburguniversity.edu

Adres van het kopersprofiel: https://platform.negometrix.com/PublishedTenders.aspx?tenderid=117412

I.2)Inlichtingen betreffende gezamenlijke aanbesteding
I.4)Soort aanbestedende dienst
Ander type: Privaatrechtelijke instelling
I.5)Hoofdactiviteit
Andere activiteit: Privaatrechtelijke instelling

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Sanitaire voorzieningen

II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
33771000
II.1.3)Type opdracht
Leveringen
II.1.4)Korte beschrijving:

Opdrachtgever wenst 1 professionele Opdrachtnemer te contracteren die Tilburg University onzorgt op het gebied van haar Sanitaire voorzieningen en artikelen binnen een optimale prijs-kwaliteitverhouding.

Onderstaande producten wenst Tilburg University af te nemen ten behoeve van de sanitaire voorzieningen: HanddoekautomatenZeepdispensersLuchtverfrissersToiletautomatenHanddoekservetautomatenHygiëneboxenSanitair papierHandzeep

Opdrachtgever wenst alle automaten, hygiëneboxen en dispensers te huren van Opdrachtnemer. De automaten, dispensers en boxen blijven eigendom van Opdrachtnemer. Na afloop van de overeenkomst worden deze goederen dus weer geretourneerd aan Opdrachtnemer.

II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: neen
II.1.7)Totale waarde van de aanbesteding (exclusief btw)
Waarde zonder btw: 1 000 000.00 EUR
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
44411000
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: NL
II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Tilburg University wenst 1 Opdrachtgever te contracteren die Tilburg University onzorgt op het gebied van haar Sanitaire voorzieningen en artikelen binnen een optimale prijs-kwaliteitverhouding.

Onderstaande producten wenst Tilburg University af te nemen ten behoeve van de sanitaire voorzieningen:

• Handdoekautomaten

• Zeepdispensers

• Luchtverfrissers

• Toiletautomaten

• Handdoekservetautomaten

• Hygiëneboxen

• Sanitair papier (toiletpapier en papieren servetten)

• Handzeep

Opdrachtgever wenst alle automaten, hygiëneboxen en dispensers te huren van Opdrachtnemer. De automaten, dispensers en boxen blijven eigendom van Opdrachtnemer. Na afloop van de overeenkomst worden deze goederen dus weer geretourneerd aan Opdrachtnemer.

II.2.5)Gunningscriteria
Kwaliteitscriterium - Naam: Kwaliteitsplan / Weging: 16 %
Kwaliteitscriterium - Naam: Leverbetrouwbaarheid / Weging: 8 %
Kwaliteitscriterium - Naam: Innovatie en duurzaamheid / Weging: 16 %
Prijs - Weging: 60 %
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Afdeling IV: Procedure

IV.1)Beschrijving
IV.1.1)Type procedure
Openbare procedure
IV.1.3)Inlichtingen over een raamovereenkomst of dynamisch aankoopsysteem
IV.1.6)Inlichtingen over elektronische veiling
IV.1.8)Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: ja
IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.1)Eerdere bekendmaking betreffende deze procedure
Nummer van de aankondiging in het PB S: 2019/S 045-102230
IV.2.8)Inlichtingen over de stopzetting van een dynamisch aankoopsysteem
IV.2.9)Inlichtingen over de stopzetting van een oproep tot mededinging in de vorm van een vooraankondiging

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
23/05/2019
V.2.2)Inlichtingen over inschrijvingen
Aantal inschrijvingen: 3
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers: neen
V.2.3)Naam en adres van de contractant
CWS Nederland B.V.
's-Hertogenbosch
Nederland
NUTS-code: NL
De contractant is een mkb-bedrijf: neen
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
Totale waarde van de opdracht/het perceel: 786 000.00 EUR
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.3)Nadere inlichtingen:
VI.4)Beroepsprocedures
VI.4.1)Beroepsinstantie
Rechtbank Zeeland - West-Brabant
Breda
Nederland
VI.4.2)Voor bemiddelingsprocedures bevoegde instantie
VI.4.3)Beroepsprocedure
VI.4.4)Dienst waar inlichtingen over de beroepsprocedures kunnen worden verkregen
VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
21/06/2019