Leveringen - 293591-2019

25/06/2019    S120    Leveringen - Aankondiging van een gegunde opdracht - Openbare procedure 

Bulgarije-Sofia: Servers

2019/S 120-293591

Aankondiging van een gegunde opdracht

Resultaten van de aanbestedingsprocedure

Leveringen

Rechtsgrond:

Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: Universitet za natsionalno i svetovno stopanstvo (UNSS)
Nationaal identificatienummer: 000670602
Postadres: Studentski grad, ul. „28-i dekemvri“
Plaats: Sofiya
NUTS-code: BG411
Postcode: 1700
Land: Bulgarije
Contactpersoon: Samuil Avdala
E-mail: avdala@unwe.bg
Telefoon: +359 28195516
Fax: +359 28195516

Internetadres(sen):

Hoofdadres: www.unwe.bg

Adres van het kopersprofiel: www.zop2.unwe.bg

I.2)Inlichtingen betreffende gezamenlijke aanbesteding
I.4)Soort aanbestedende dienst
Publiekrechtelijke instelling
I.5)Hoofdactiviteit
Onderwijs

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Доставка, инсталиране, конфигуриране, тестване и поддържане на централизирани и разпределени хардуерни системи за управление изследването при дигитализиране на икономиката в среда на големи данни с прилагане на облачно управление

II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
48820000
II.1.3)Type opdracht
Leveringen
II.1.4)Korte beschrijving:

Доставка, инсталиране, конфигуриране, тестване и поддържане на централизирани и разпределени хардуерни системи за управление изследването при дигитализиране на икономиката в среда на големи данни с прилагане на облачно управление по проект „Дигитализация на икономиката в среда на големи данни“ (ДИГД), № BG05M2OP001-1.002-0002.

Поръчката включва 3 обособени:

Обособена позиция № 1 включва доставка, инсталиране, конфигуриране, тестване и поддържане на 9 специализирани хардуерни системи.

Обособена позиция № 2 включва доставка и поддръжка на 50 броя мобилни компютри.

Обособена позиция № 3 включва доставка и поддръжка на 50 броя лазерни многофункционални устройства.

II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: ja
II.1.7)Totale waarde van de aanbesteding (exclusief btw)
Waarde zonder btw: 1 719 403.00 BGN
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Доставка, инсталиране, конфигуриране, тестване и поддържане на специализирани хардуерни системи за управление изследването при дигитализиране на икономиката в среда на големи данни с прилагане на облачно управление

Perceel nr.: 1
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
48820000
35710000
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: BG411
NUTS-code: BG421
NUTS-code: BG322
NUTS-code: BG331
NUTS-code: BG323
Voornaamste plaats van uitvoering:

УНСС — гр. София, Пловдивски университет „Паисий Хилендарски“, Технически университет — Габрово, Икономически университет — Варна, Русенски университет „Ангел Кънчев“ и ИИКТ на БАН — София

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Доставка, инсталиране, конфигуриране, тестване и поддържане на специализирани хардуерни системи, както следва:

1. Хардуерна система за ERP система за управление на дигитализирани бизнес процеси — оперативна част и обучителна част — в УНСС — София, разположена в шкаф № 1 — 42U.

2. Хардуерна система за среда за създаване на централизирани облачни и хостинг услуги с включване и управление на разпределените компоненти — в УНСС — София, разположена в шкаф № 2 — 42U.

3. Хардуерна система за обработка на големи неструктурирани данни на базата на CMS — в УНСС София, също разположена в шкаф № 2 — 42U.

4. Хардуерна система за иновативна дигитализация на бизнес процеси — в УНСС — София, разположена в шкаф № 3 — 42U.

5. Хардуерна система за разпределени компоненти на Hadoop система за големи данни на базата на рак ориентирани комплекси — в Пловдивски университет „Паисий Хилендарски“, разположена в шкаф № 4 — 22U.

6. Хардуерна система за разпределени компоненти на Hadoop система за големи данни на ба

II.2.5)Gunningscriteria
Kwaliteitscriterium - Naam: срок / Weging: 20
Prijs - Weging: 80
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: ja
Benaming van het project:

Процедура BG05M2OP001-1.002 „Изграждане и развитие на центрове за компетентност“, Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ 2014 – 2020. Проект BG05M2OP001-1.002-0002-С 01 „Диги

II.2.14)Nadere inlichtingen

Пълното наименование на обособена позиция № 1 е доставка, инсталиране, конфигуриране, тестване и поддържане на специализирани хардуерни системи за управление изследването при дигитализиране на икономиката в среда на големи данни с прилагане на облачно управление по проект „Дигитализация на икономиката в среда на големи данни“ (ДИГД), № BG05M2OP001-1.002-0002.

II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Доставка и поддръжка на мобилни компютри за управление изследването при дигитализиране на икономиката в среда на големи данни с прилагане на облачно управление по проект „Дигитализация на икономиката

Perceel nr.: 2
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
30213100
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: BG411
NUTS-code: BG421
NUTS-code: BG322
NUTS-code: BG331
NUTS-code: BG323
Voornaamste plaats van uitvoering:

УНСС — гр. София, Пловдивски университет „Паисий Хилендарски“, Технически университет — Габрово, Икономически университет — Варна, Русенски университет „Ангел Кънчев“ и ИИКТ на БАН — София

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Доставка и поддръжка на 50 броя мобилни компютри

II.2.5)Gunningscriteria
Kwaliteitscriterium - Naam: срок / Weging: 20
Prijs - Weging: 80
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: ja
Benaming van het project:

Процедура BG05M2OP001-1.002 „Изграждане и развитие на центрове за компетентност“, Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ 2014 – 2020. Проект BG05M2OP001-1.002-0002-С 01 „Диги

II.2.14)Nadere inlichtingen

Пълно наименование на обособената позиция: „Доставка и поддръжка на мобилни компютри за управление изследването при дигитализиране на икономиката в среда на големи данни с прилагане на облачно управление по проект „Дигитализация на икономиката в среда на големи данни“ (ДИГД), № BG05M2OP001-1.002-0002“

II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Доставка и поддръжка на мрежови лазерни многофункционални устройства за управление изследването при дигитализиране на икономиката в среда на големи данни с прилагане на облачно управление по проект „Д

Perceel nr.: 3
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
30232110
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: BG411
NUTS-code: BG421
NUTS-code: BG322
NUTS-code: BG331
NUTS-code: BG323
Voornaamste plaats van uitvoering:

УНСС — гр. София, Пловдивски университет „Паисий Хилендарски“, Технически университет — Габрово, Икономически университет — Варна, Русенски университет „Ангел Кънчев“ и ИИКТ на БАН — София

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Доставка и поддръжка на 50 броя мрежови лазерни многофункционални устройства

II.2.5)Gunningscriteria
Kwaliteitscriterium - Naam: срок / Weging: 20
Prijs - Weging: 80
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: ja
Benaming van het project:

Процедура BG05M2OP001-1.002 „Изграждане и развитие на центрове за компетентност“, Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ 2014 – 2020. Проект BG05M2OP001-1.002-0002-С 01 „Диги

II.2.14)Nadere inlichtingen

Пълното наименование на обособената позиция е доставка и поддръжка на мрежови лазерни многофункционални устройства за управление изследването при дигитализиране на икономиката в среда на големи данни с прилагане на облачно управление по проект „Дигитализация на икономиката в среда на големи данни“ (ДИГД), № BG05M2OP001-1.002-0002.

Afdeling IV: Procedure

IV.1)Beschrijving
IV.1.1)Type procedure
Openbare procedure
IV.1.3)Inlichtingen over een raamovereenkomst of dynamisch aankoopsysteem
IV.1.6)Inlichtingen over elektronische veiling
IV.1.8)Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: neen
IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.1)Eerdere bekendmaking betreffende deze procedure
Nummer van de aankondiging in het PB S: 2018/S 243-554603
IV.2.8)Inlichtingen over de stopzetting van een dynamisch aankoopsysteem
IV.2.9)Inlichtingen over de stopzetting van een oproep tot mededinging in de vorm van een vooraankondiging

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Opdracht nr.: ЗОП-26/2019г.
Perceel nr.: 1
Benaming:

Доставка, инсталиране, конфигуриране, тестване и поддържане на специализирани хардуерни системи за управление изследването при дигитализиране на икономиката в среда на големи данни с прилагане на обл

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
19/06/2019
V.2.2)Inlichtingen over inschrijvingen
Aantal inschrijvingen: 3
Aantal inschrijvingen van mkb-bedrijven: 3
Aantal inschrijvingen van inschrijvers uit andere EU-lidstaten: 0
Aantal inschrijvingen van inschrijvers uit landen die geen lid zijn van de EU: 0
Aantal langs elektronische weg ontvangen inschrijvingen: 0
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers: neen
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Officiële benaming: „Парафлоу Комуникейшънс“ ООД
Nationaal identificatienummer: 831913775
Postadres: бул. „Никола Габровски“ № 79
Plaats: София
NUTS-code: BG411
Postcode: 1700
Land: Bulgarije
E-mail: office@paraflow.bg
Telefoon: +359 29604200
Fax: +359 29604218

Internetadres: www.paraflow.bg

De contractant is een mkb-bedrijf: ja
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
Aanvankelijk geraamde totale waarde van de opdracht/het perceel: 1 637 694.00 BGN
Totale waarde van de opdracht/het perceel: 1 626 817.00 BGN
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Opdracht nr.: ЗОП-27/2019г.
Perceel nr.: 2
Benaming:

Доставка и поддръжка на мобилни компютри за управление изследването при дигитализиране на икономиката в среда на големи данни с прилагане на облачно управление по проект „Дигитализация на икономиката

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
19/06/2019
V.2.2)Inlichtingen over inschrijvingen
Aantal inschrijvingen: 2
Aantal inschrijvingen van mkb-bedrijven: 2
Aantal inschrijvingen van inschrijvers uit andere EU-lidstaten: 0
Aantal inschrijvingen van inschrijvers uit landen die geen lid zijn van de EU: 0
Aantal langs elektronische weg ontvangen inschrijvingen: 0
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers: neen
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Officiële benaming: „Парафлоу Комуникейшънс“ ООД
Nationaal identificatienummer: 831913775
Postadres: бул. „Никола Габровски“ № 79
Plaats: София
NUTS-code: BG411
Postcode: 1700
Land: Bulgarije
E-mail: office@paraflow.bg
Telefoon: +359 29604200
Fax: +359 29604218

Internetadres: www.paraflow.bg

De contractant is een mkb-bedrijf: ja
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
Aanvankelijk geraamde totale waarde van de opdracht/het perceel: 102 400.00 BGN
Totale waarde van de opdracht/het perceel: 62 686.00 BGN
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Opdracht nr.: ЗОП-28/2019г.
Perceel nr.: 3
Benaming:

Доставка и поддръжка на мрежови лазерни многофункционални устройства за управление изследването при дигитализиране на икономиката в среда на големи данни с прилагане на облачно управление по проект „Д

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
19/06/2019
V.2.2)Inlichtingen over inschrijvingen
Aantal inschrijvingen: 2
Aantal inschrijvingen van mkb-bedrijven: 2
Aantal inschrijvingen van inschrijvers uit andere EU-lidstaten: 0
Aantal inschrijvingen van inschrijvers uit landen die geen lid zijn van de EU: 0
Aantal langs elektronische weg ontvangen inschrijvingen: 0
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers: neen
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Officiële benaming: „Парафлоу Комуникейшънс“ ООД
Nationaal identificatienummer: 831913775
Postadres: бул. „Никола Габровски“ № 79
Plaats: София
NUTS-code: BG411
Postcode: 1700
Land: Bulgarije
E-mail: office@paraflow.bg
Telefoon: +359 29604200
Fax: +359 29604218

Internetadres: www.paraflow.bg

De contractant is een mkb-bedrijf: ja
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
Aanvankelijk geraamde totale waarde van de opdracht/het perceel: 32 950.00 BGN
Totale waarde van de opdracht/het perceel: 29 900.00 BGN
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.3)Nadere inlichtingen:
VI.4)Beroepsprocedures
VI.4.1)Beroepsinstantie
Officiële benaming: Комисия за защита на конкуренцията
Postadres: бул. „Витоша“ № 18
Plaats: София
Postcode: 1000
Land: Bulgarije
E-mail: cpcadmin@cpc.bg
Telefoon: +359 29884070
Fax: +359 29807315

Internetadres: http://www.cpc.bg

VI.4.2)Voor bemiddelingsprocedures bevoegde instantie
VI.4.3)Beroepsprocedure
Precieze aanduiding van de termijn(en) voor beroepsprocedures:

Съгласно чл. 197, ал. 1, т. 1 от ЗОП срещу решението за откриване на процедурата и/или решението за одобряване на обявлението за изменение или допълнителна информация жалба може да се подава в 10-дневен срок от изтичането на срока по чл. 100, ал. 3 от ЗОП. Когато датите на публикуване на обявленията в РОП и в „Официален вестник“ на Европейския съюз са различни, срокът за обжалване тече от по-късната дата. Съгласно чл. 197, ал. 2 от ЗОП за действия или бездействията на възложителя по смисъла на чл. 196, ал. 5 от ЗОП, с които се възпрепятства достъпът или участието на лица в процедурата, жалба може да се подава в 10-дневен срок от уведомяването за съответното действие, а ако лицето не е уведомено, както и при бездействие — от датата, на която е изтекъл срокът за извършване на съответното действие.

VI.4.4)Dienst waar inlichtingen over de beroepsprocedures kunnen worden verkregen
VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
20/06/2019