Leveringen - 293593-2019

25/06/2019    S120    Leveringen - Aankondiging van een gegunde opdracht - Mededingingsprocedure van gunning door onderhandelingen 

Frankrijk-Marseille: Schermen

2019/S 120-293593

Aankondiging van een gegunde opdracht

Resultaten van de aanbestedingsprocedure

Leveringen

Rechtsgrond:

Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: GPT Intérêt PUB GD Prix France Castell
Postadres: Hôtel de région, 27 place Jules Guesde — Cedex 20
Plaats: Marseille
NUTS-code: FRL
Postcode: 13481
Land: Frankrijk
E-mail: gip.gpfrance@gmail.com
Telefoon: +33 1533029

Internetadres(sen):

Hoofdadres: https://gpfrance.com

Adres van het kopersprofiel: https://interco.achatpublic.com/sdm/ent/gen/ent_recherche.do

I.2)Inlichtingen betreffende gezamenlijke aanbesteding
I.4)Soort aanbestedende dienst
Publiekrechtelijke instelling
I.5)Hoofdactiviteit
Recreatie, cultuur en godsdienst

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Location, installation et exploitation d'écrans géants pour le Grand Prix de France de formule 1 2019 et 2020

Referentienummer: 2018-12-01
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
32351200
II.1.3)Type opdracht
Leveringen
II.1.4)Korte beschrijving:

Cette consultation porte sur des prestations de location, l'installation et l'exploitation d'écrans géants pour le Grand Prix de France de formule 1 2019 et 2020. Le titulaire du marché aura pour mission de fournir 17 écrans géants plein jour et toutes les prestations associées pour leur installation et leur exploitation.

II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: neen
II.1.7)Totale waarde van de aanbesteding (exclusief btw)
Waarde zonder btw: 364 660.00 EUR
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
32351200
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: FRL
Voornaamste plaats van uitvoering:

Le Castellet (Var).

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Le marché comprend la mise en place de l'ensemble des écrans géants à destination du public pour le Grand Prix de France de formule 1 2019 et 2020, leur maintenance et leur fonctionnement durant la période d'exploitation et le démontage des écrans géants après la fin du Grand Prix.

II.2.5)Gunningscriteria
Kwaliteitscriterium - Naam: Qualité des écrans / Weging: 30
Kwaliteitscriterium - Naam: Organisation des équipes / Weging: 30
Prijs - Weging: 40
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: ja
Beschrijving van opties:

Écrans supplémentaires.

II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Afdeling IV: Procedure

IV.1)Beschrijving
IV.1.1)Type procedure
Mededingingsprocedure met onderhandeling
IV.1.3)Inlichtingen over een raamovereenkomst of dynamisch aankoopsysteem
IV.1.6)Inlichtingen over elektronische veiling
IV.1.8)Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: neen
IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.1)Eerdere bekendmaking betreffende deze procedure
Nummer van de aankondiging in het PB S: 2018/S 242-552410
IV.2.8)Inlichtingen over de stopzetting van een dynamisch aankoopsysteem
IV.2.9)Inlichtingen over de stopzetting van een oproep tot mededinging in de vorm van een vooraankondiging

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Opdracht nr.: 2018-12-01
Benaming:

Prestations de location, installation et exploitation d'écrans géants pour le Grand Prix de France de formule 1 2019 et 2020

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
24/04/2019
V.2.2)Inlichtingen over inschrijvingen
Aantal inschrijvingen: 3
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers: neen
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Officiële benaming: ADI UK Ltd
Postadres: Unit 10, Pittman Court, Pittman Way, Fulwood
Plaats: Preston
NUTS-code: UKD45
Postcode: PR29ZG
Land: Verenigd Koninkrijk
E-mail: Thomas.taylor@adi.tv

Internetadres: https://www.adi-uk.com/

De contractant is een mkb-bedrijf: neen
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
Totale waarde van de opdracht/het perceel: 364 660.00 EUR
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.3)Nadere inlichtingen:

Marché notifié le: 24.4.2019. Modalités de consultation du marché: le marché peut être consulté, sous forme électronique, et dans le respect des secrets protégés par la loi, sur demande adressée au GIP — Grand prix de France — Le Castellet, à l'adresse électronique: gip.gpfrance@gmail.com

VI.4)Beroepsprocedures
VI.4.1)Beroepsinstantie
Officiële benaming: Tribunal administratif de Marseille
Postadres: 24 rue de Breteuil
Plaats: Marseille
Postcode: 13006
Land: Frankrijk
E-mail: greffe.ta-marseille@juradm.fr
Telefoon: +33 491134813

Internetadres: http://marseille.tribunal-administratif.fr/

VI.4.2)Voor bemiddelingsprocedures bevoegde instantie
VI.4.3)Beroepsprocedure
Precieze aanduiding van de termijn(en) voor beroepsprocedures:

Tribunal administratif de Marseille.

VI.4.4)Dienst waar inlichtingen over de beroepsprocedures kunnen worden verkregen
Officiële benaming: Tribunal administratif de Marseille
Postadres: 24 rue de Breteuil
Plaats: Marseille
Postcode: 13006
Land: Frankrijk
E-mail: greffe.ta-marseille@juradm.fr
Telefoon: +33 491134813

Internetadres: http://marseille.tribunal-administratif.fr/

VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
20/06/2019