Leveringen - 293595-2019

25/06/2019    S120    Leveringen - Aankondiging van een gegunde opdracht - Openbare procedure 

Frankrijk-Vaivre-et-Montoille: Elektrische benodigdheden en toebehoren

2019/S 120-293595

Aankondiging van een gegunde opdracht

Resultaten van de aanbestedingsprocedure

Leveringen

Rechtsgrond:

Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: SIED 70
Postadres: 20 avenue des Rives du Lac
Plaats: Vaivre-et-Montoille
NUTS-code: FRC23
Postcode: 70000
Land: Frankrijk
E-mail: contact@sied70.fr
Telefoon: +33 384770000
Fax: +33 384770001

Internetadres(sen):

Hoofdadres: https://www.sied70.fr

Adres van het kopersprofiel: http://sied70.e-marchespublics.com

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: SDED 52
Postadres: 40 bis avenue du Maréchal Foch
Plaats: Chaumont
NUTS-code: FRF24
Postcode: 52000
Land: Frankrijk
E-mail: sded52@sded52.fr
Telefoon: +33 25350929

Internetadres(sen):

Hoofdadres: http://www.sded52.fr

I.2)Inlichtingen betreffende gezamenlijke aanbesteding
De opdracht omvat een gezamenlijke aanbesteding
I.4)Soort aanbestedende dienst
Ander type: Syndicat intercommunal
I.5)Hoofdactiviteit
Andere activiteit: Autorité concédante — réseau d'électricité

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Fourniture de postes de transformation, de transformateurs et d'armoires de coupure HTA sur le territoire de la de la Haute-Saône et de la Haute-Marne

Referentienummer: AC38
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
31680000
II.1.3)Type opdracht
Leveringen
II.1.4)Korte beschrijving:

L'accord-cadre a pour objet la fourniture de postes de transformation, de transformateurs et d'armoires de coupures HTA ainsi que les différents matériels qui les équipent. Ces fournitures seront à installer dans le cadre de travaux sur le réseau de distribution publique d'électricité, dont les membres du groupement sont maîtres d'ouvrage.

II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: ja
II.1.7)Totale waarde van de aanbesteding (exclusief btw)
Waarde zonder btw: 3 700 000.00 EUR
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Transformateurs HTA/BT TPC à 250 kva, y compris H61

Perceel nr.: 1
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
31680000
31213200
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: FRC23
NUTS-code: FRF24
Voornaamste plaats van uitvoering:

Territoire de la Haute-Saône (70) et de la Haute-Marne (52).

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Fourniture de transformateurs HTA/BT TPC à 250 kVA, y compris H61.

II.2.5)Gunningscriteria
Prijs
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Transformateurs HTA/BT non TPC

Perceel nr.: 2
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
31680000
31213200
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: FRC23
NUTS-code: FRF24
Voornaamste plaats van uitvoering:

Territoire de la Haute-Saône (70) et de la Haute-Marne (52).

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Fourniture de transformateurs HTA/BT non TPC.

II.2.5)Gunningscriteria
Prijs
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Postes de transformation simplifiés à 250 kVA

Perceel nr.: 3
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
31680000
31213200
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: FRC23
NUTS-code: FRF24
Voornaamste plaats van uitvoering:

Territoire de la Haute-Saône (70) et de la Haute-Marne (52).

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Fourniture de postes de transformation simplifiés à 250 kVA.

II.2.5)Gunningscriteria
Prijs
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Postes de transformation en coupure d'artère

Perceel nr.: 4
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
31680000
31213200
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: FRC23
NUTS-code: FRF24
Voornaamste plaats van uitvoering:

Territoire de la Haute-Saône (70) et de la Haute-Marne (52).

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Fourniture de postes de transformation en coupure d'artère.

II.2.5)Gunningscriteria
Prijs
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Armoires de coupure

Perceel nr.: 5
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
31680000
31213200
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: FRC23
NUTS-code: FRF24
Voornaamste plaats van uitvoering:

Territoire de la Haute-Saône (70) et de la Haute-Marne (52).

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Fourniture d'armoires de coupure.

II.2.5)Gunningscriteria
Prijs
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Afdeling IV: Procedure

IV.1)Beschrijving
IV.1.1)Type procedure
Openbare procedure
IV.1.3)Inlichtingen over een raamovereenkomst of dynamisch aankoopsysteem
De aanbesteding betreft het sluiten van een raamovereenkomst
IV.1.6)Inlichtingen over elektronische veiling
IV.1.8)Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: ja
IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.1)Eerdere bekendmaking betreffende deze procedure
Nummer van de aankondiging in het PB S: 2019/S 053-121416
IV.2.8)Inlichtingen over de stopzetting van een dynamisch aankoopsysteem
IV.2.9)Inlichtingen over de stopzetting van een oproep tot mededinging in de vorm van een vooraankondiging

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Opdracht nr.: AC38
Perceel nr.: 1
Benaming:

Transformateurs HTA/BT TPC à 250 kVA, y compris H61

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
06/05/2019
V.2.2)Inlichtingen over inschrijvingen
Aantal inschrijvingen: 2
Aantal langs elektronische weg ontvangen inschrijvingen: 2
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers: ja
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Officiële benaming: Cahors-Transfix
Postadres: CS 10588
Plaats: Toulon
NUTS-code: FRL0
Postcode: 83041
Land: Frankrijk
De contractant is een mkb-bedrijf: neen
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Officiële benaming: Ormazabal
Postadres: 18-20 rue Edouard Jacques
Plaats: Paris
NUTS-code: FR101
Postcode: 75014
Land: Frankrijk
De contractant is een mkb-bedrijf: neen
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
Totale waarde van de opdracht/het perceel: 200 000.00 EUR
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Opdracht nr.: AC38
Perceel nr.: 2
Benaming:

Transformateurs HTA/BT non TPC

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
06/05/2019
V.2.2)Inlichtingen over inschrijvingen
Aantal inschrijvingen: 2
Aantal langs elektronische weg ontvangen inschrijvingen: 2
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers: ja
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Officiële benaming: Cahors-Transfix
Postadres: CS 10588
Plaats: Toulon
NUTS-code: FRL
Postcode: 83041
Land: Frankrijk
De contractant is een mkb-bedrijf: neen
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Officiële benaming: Ormazabal
Postadres: 18-20 rue Edouard Jacques
Plaats: Paris
NUTS-code: FR101
Postcode: 75014
Land: Frankrijk
De contractant is een mkb-bedrijf: neen
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
Totale waarde van de opdracht/het perceel: 700 000.00 EUR
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Opdracht nr.: AC38
Perceel nr.: 3
Benaming:

Postes de transformation simplifiés à 250 kVA

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
06/05/2019
V.2.2)Inlichtingen over inschrijvingen
Aantal inschrijvingen: 4
Aantal langs elektronische weg ontvangen inschrijvingen: 4
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers: ja
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Officiële benaming: EPSYS
Postadres: 652 route de Plaimpalais, BP 37
Plaats: Saint-Alban-Leysse
NUTS-code: FRK27
Postcode: 73232
Land: Frankrijk
De contractant is een mkb-bedrijf: neen
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Officiële benaming: Cahors-Transfix
Postadres: CS 10588
Plaats: Toulon
NUTS-code: FRL0
Postcode: 83041
Land: Frankrijk
De contractant is een mkb-bedrijf: neen
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Officiële benaming: Ormazabal
Postadres: 18-20 rue Edouard Jacques
Plaats: Paris
NUTS-code: FR101
Postcode: 75014
Land: Frankrijk
De contractant is een mkb-bedrijf: neen
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Officiële benaming: EPCO Méditerranée
Postadres: 625 rue Cinsault, RN7 Sud
Plaats: Orange
NUTS-code: FRL06
Postcode: 84100
Land: Frankrijk
De contractant is een mkb-bedrijf: neen
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
Totale waarde van de opdracht/het perceel: 1 600 000.00 EUR
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Opdracht nr.: AC38
Perceel nr.: 4
Benaming:

Postes de transformation en coupure d'artère

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
06/05/2019
V.2.2)Inlichtingen over inschrijvingen
Aantal inschrijvingen: 4
Aantal langs elektronische weg ontvangen inschrijvingen: 4
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers: ja
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Officiële benaming: EPSYS
Postadres: 652 route de Plaimpalais, BP 37
Plaats: Saint-Alban-Leysse
NUTS-code: FRK27
Postcode: 73232
Land: Frankrijk
De contractant is een mkb-bedrijf: neen
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Officiële benaming: Cahors-Transfix
Postadres: CS 10588
Plaats: Toulon
NUTS-code: FRL0
Postcode: 83041
Land: Frankrijk
De contractant is een mkb-bedrijf: neen
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Officiële benaming: Ormazabal
Postadres: 18-20 rue Edouard Jacques
Plaats: Paris
NUTS-code: FR101
Postcode: 74014
Land: Frankrijk
De contractant is een mkb-bedrijf: neen
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Officiële benaming: EPCO Méditerranée
Postadres: 625 rue Cinsault, RN7 Sud
Plaats: Orange
NUTS-code: FRL06
Postcode: 84100
Land: Frankrijk
De contractant is een mkb-bedrijf: neen
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
Totale waarde van de opdracht/het perceel: 1 000 000.00 EUR
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Opdracht nr.: AC38
Perceel nr.: 5
Benaming:

Armoires de coupure

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
06/05/2019
V.2.2)Inlichtingen over inschrijvingen
Aantal inschrijvingen: 3
Aantal langs elektronische weg ontvangen inschrijvingen: 3
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers: ja
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Officiële benaming: EPSYS
Postadres: 652 route de Plaimpalais, BP 37
Plaats: Saint-Alban-Leysse
NUTS-code: FRK27
Postcode: 73232
Land: Frankrijk
De contractant is een mkb-bedrijf: neen
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Officiële benaming: Cahors-Transfix
Postadres: CS 10588
Plaats: Toulon
NUTS-code: FRL0
Postcode: 83041
Land: Frankrijk
De contractant is een mkb-bedrijf: neen
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Officiële benaming: Ormazabal
Postadres: 18-20 rue Edouard Jacques
Plaats: Paris
NUTS-code: FR101
Postcode: 75014
Land: Frankrijk
De contractant is een mkb-bedrijf: neen
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
Totale waarde van de opdracht/het perceel: 200 000.00 EUR
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.3)Nadere inlichtingen:
VI.4)Beroepsprocedures
VI.4.1)Beroepsinstantie
Officiële benaming: Tribunal administratif
Postadres: 30 rue Charles Nodier
Plaats: Besançon
Postcode: 25000
Land: Frankrijk
Telefoon: +33 381826000
VI.4.2)Voor bemiddelingsprocedures bevoegde instantie
VI.4.3)Beroepsprocedure
VI.4.4)Dienst waar inlichtingen over de beroepsprocedures kunnen worden verkregen
VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
20/06/2019