Leveringen - 293597-2019

25/06/2019    S120    Leveringen - Aankondiging van een gegunde opdracht - Openbare procedure 

Bulgarije-Sofia: Kantoormachines en gegevensverwerkende apparatuur, kantooruitrusting en -benodigdheden, uitgez. meubilair en softwarepakketten

2019/S 120-293597

Aankondiging van een gegunde opdracht

Resultaten van de aanbestedingsprocedure

Leveringen

Rechtsgrond:

Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: Sofiyski universitet „Sv. Kliment Ohridski“
Nationaal identificatienummer: 000670680
Postadres: bul. „Tsar Osvoboditel“ No. 15
Plaats: Sofiya
NUTS-code: BG411
Postcode: 1504
Land: Bulgarije
Contactpersoon: Petar Stanulov
E-mail: op@admin.uni-sofia.bg
Telefoon: +359 28464210
Fax: +359 28464210

Internetadres(sen):

Hoofdadres: http://www.uni-sofia.bg

Adres van het kopersprofiel: https://www.uni-sofia.bg/index.php/bul/universitet_t/administraciya/otdel_obschestveni_por_chki/profil_na_kupuvacha

I.2)Inlichtingen betreffende gezamenlijke aanbesteding
I.4)Soort aanbestedende dienst
Publiekrechtelijke instelling
I.5)Hoofdactiviteit
Onderwijs

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Доставка на компютърно оборудване, периферни устройства, резервни части и офис техника за нуждите на СУ „Св. Климент Охридски“ по 10 обособени позиции

II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
30000000
II.1.3)Type opdracht
Leveringen
II.1.4)Korte beschrijving:

Доставка на компютърно оборудване, периферни устройства, резервни части и офис техника по следните обособени позиции:

1. Позиция „Настолни компютри“.

2. Позиция „Сървъри“.

3. Позиция „Преносими компютри“.

4. Позиция „Таблети“.

5. Позиция „Монитори и дисплеи“.

6. Позиция „Скенери, принтери, мултифункционални устройства и копирни машини“.

7. Позиция „Презентационна техника“.

8. Позиция „Фото- и видеопродукти“.

9. Позиция „Мрежови устройства и мрежови компоненти“. защита на електрозахранването“.

10. Позиция „Компоненти, резервни части, аксесоари, принадлежности и мултимедийно оборудване“.

II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: ja
II.1.7)Totale waarde van de aanbesteding (exclusief btw)
Waarde zonder btw: 1 722 869.40 BGN
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Настолни компютри

Perceel nr.: 1
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
30213300
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: BG411
Voornaamste plaats van uitvoering:

Територията на Република БЪЛГАРИЯ, но основна в гр. София

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Обособена позиция № 1 се състои от 5 бр. типови конфигурации:

— конфигурация 1.1 „Настолен компютър“ — 131 бр.,

— конфигурация 1.2 „Настолен компютър“ — 279 бр.,

— конфигурация 1.3 „Настолен компютър“ — 180 бр.,

— конфигурация 1.4 „Работна станция“ — 23 бр.,

— конфигурация 1.5 „Работна станция“ — 50 бр.

Техническите параметри на всяка една от конфигурациите са подробно описани в техническата спецификация за обособената позиция.

II.2.5)Gunningscriteria
Prijs
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Сървъри

Perceel nr.: 2
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
48820000
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: BG411
Voornaamste plaats van uitvoering:

Територията на Република БЪЛГАРИЯ, но основна в гр. София

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Конфигурация 2.1 „Сървъри“ — 11 бр.

Конфигурация 2.2 „Сървъри“ — 4 бр.

Конфигурация 2.3 „Сървъри“ — 9 бр.

Конфигурация 2.4 „Сървъри“ — 9 бр.

Техническите параметри на всяка една от конфигурациите са подробно описани в техническата спецификация за обособената позиция.

II.2.5)Gunningscriteria
Prijs
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Преносими компютри

Perceel nr.: 3
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
30213100
30213500
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: BG411
Voornaamste plaats van uitvoering:

Територията на Република БЪЛГАРИЯ, но основно в гр. София

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Обособената позиция се състои от 6 бр. типови конфигурации:

— конфигурация 3.1 „Преносими компютри“ — 27 бр.,

— конфигурация 3.2 „Преносими компютри“ — 65 бр.,

— конфигурация 3.3 „Преносими компютри“ — 71 бр.,

— конфигурация 3.4 „Преносими компютри“ — 49 бр.,

— конфигурация 3.5 „Преносими компютри“ — 102 бр.,

— конфигурация 3.6 „Преносими компютри“ — 45 бр.

Техническите параметри на всяка една от конфигурациите са подробно описани в техническата спецификация за обособената позиция.

II.2.5)Gunningscriteria
Prijs
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Таблети

Perceel nr.: 4
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
30213200
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: BG411
Voornaamste plaats van uitvoering:

Територията на Република БЪЛГАРИЯ, предимно в гр. София

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Обособената позиция се състои от 5 бр. типови конфигурации:

— конфигурация 4.1 „Таблети“ — 15 бр.,

— конфигурация 4.2 „Таблети“ — 8 бр.,

— конфигурация 4.3 „Таблети“ — 43 бр.,

— конфигурация 4.4 „Таблети“ — 23 бр.,

— конфигурация 4.5 „Таблети“ — 31 бр.

Техническите параметри на всяка една от конфигурациите са подробно описани в техническата спецификация за обособената позиция.

II.2.5)Gunningscriteria
Prijs
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Монитори и дисплеи

Perceel nr.: 5
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
33195100
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: BG411
Voornaamste plaats van uitvoering:

Територията на Република БЪЛГАРИЯ, предимно в гр. София

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Обособената позиция се състои от 4 бр. типови конфигурации:

— конфигурация 5.1 „Монитор“ — 254 бр.,

— конфигурация 5.2 „Монитор“ — 196 бр.,

— конфигурация 5.3 „Монитор“ — 45 бр.,

— конфигурация 5.4 „Монитор“ — 22 бр.

Техническите параметри на всяка една от конфигурациите са подробно описани в техническата спецификация за обособената позиция.

II.2.5)Gunningscriteria
Prijs
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Скенери, принтери, мултифункционални устройства и копирни машини

Perceel nr.: 6
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
30216110
30232100
30232110
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: BG411
Voornaamste plaats van uitvoering:

Територията на Република БЪЛГАРИЯ, предимно в гр. София

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Обособената позиция се състои от 4 бр. типови конфигурации:

— конфигурация 6.1 „Лазерен монохромен (черно-бял) принтер“ — 46 бр.,

— конфигурация 6.2 „МФУ с монохромен лазерен принтер — нисък клас“ — 32 бр.,

— конфигурация 6.3 „МФУ с монохромен лазерен принтер — среден клас“ — 144 бр.,

— конфигурация 6.4 „МФУ с цветен лазерен принтер (с двустранно печатане и сканиране)“ — 46 бр.

Техническите параметри на всяка една от конфигурациите са подробно описани в техническата спецификация за обособената позиция.

II.2.5)Gunningscriteria
Prijs
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Презентационна техника

Perceel nr.: 7
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
38652120
38653400
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: BG411
Voornaamste plaats van uitvoering:

Територията на Република БЪЛГАРИЯ, предимно в гр. София

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Обособената позиция се състои от 10 бр. типови конфигурации:

— конфигурация 7.1 „Проектор за малки и средни зали (Full HD)“ — 40 бр.,

— конфигурация 7.2 „Проектор за големи зали (Full HD)“ — 35 бр.,

— конфигурация 7.3 „Преносим проектор (LED)“ — 28 бр.,

— конфигурация 7.4 „Стойка за монтаж на проектор“ — 31 бр.,

— конфигурация 7.5 „Кабел за мултимедиен проектор (VGA)“ — 27 бр.,

— конфигурация 7.6 „Кабел за мултимедиен проектор (VGA)“ — 21 бр.,

— конфигурация 7.7 „Кабел за мултимедиен проектор (HDMI)“ — 60 бр.,

— конфигурация 7.8 „Кабел за мултимедиен проектор (HDMI)“ — 25 бр.,

— конфигурация 7.9 „Екран за мултимедиен проектор“ — 21 бр.,

— конфигурация 7.10 „Екран за мултимедиен проектор (голям)“ — 33 бр.

Техническите параметри на всяка една от конфигурациите са подробно описани в техническата спецификация за обособената позиция.

II.2.5)Gunningscriteria
Prijs
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Фото- и видеопродукти

Perceel nr.: 8
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
38650000
38651000
38651100
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: BG411
Voornaamste plaats van uitvoering:

Територията на Република БЪЛГАРИЯ, предимно в гр. София

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Обособената позиция се състои от 2 бр. типови конфигурации:

— конфигурация К1 „Фотоапарат тип 1“ — 1 бр.,

— конфигурация К2 „Фотоапарат тип 2“ — 3 бр.

Техническите параметри на всяка една от конфигурациите са подробно описани в техническата спецификация за обособената позиция.

II.2.5)Gunningscriteria
Prijs
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Мрежови устройства и мрежови компоненти; защита на електрозахранването

Perceel nr.: 9
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
32552410
32413100
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: BG411
Voornaamste plaats van uitvoering:

Територията на Република БЪЛГАРИЯ, предимно в гр. София

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Обособената позиция се състои от 13 бр. типови конфигурации:

— конфигурация 9.1 „5-портов 10/100/1000 комутатор“ — 20 бр.,

— конфигурация 9.2 „8-портов 10/100/1000 комутатор“ — 30 бр.,

— конфигурация 9.3 „24-портов 10/100/1000 комутатор, неуправляем“ — 20 бр.,

— конфигурация 9.4 „16-портов 10/100/1000 комутатор“ — 15 бр.,

— конфигурация 9.5 „24-портов 10/100/1000 комутатор“ — 10 бр.,

— конфигурация 9.6 „48-портов 10/100/1000 комутатор“ — 10 бр.,

— конфигурация 9.7 „50-портов 10/100/1000 комутатор“ — 10 бр.,

— конфигурация 9.8 „Access Point — нисък клас“ — 20 бр.,

— конфигурация 9.9 „Access Point — висок клас“ — 15 бр.,

— конфигурация 9.10 „Непрекъсваем токозахранващ източник (UPS)“ — 18 бр.,

— конфигурация 9.11 „Непрекъсваем токозахранващ източник (UPS) — 2U“ — 10 бр.,

— конфигурация 9.12 „Непрекъсваем токозахранващ източник (UPS) — 2U“ — 6 бр.,

— конфигурация 9.13 „Непрекъсваем токозахранващ източник (UPS) — 2U“ — 5 бр.,

Техническите параметри на всяка една от конфигурациите са подробно описани в техническата спецификация за обособената позиция.

II.2.5)Gunningscriteria
Prijs
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Компоненти, резервни части, аксесоари, принадлежности и мултимедийно оборудване

Perceel nr.: 10
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
30233152
30234400
30233153
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: BG411
Voornaamste plaats van uitvoering:

Територията на Република БЪЛГАРИЯ, предимно в гр. София

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Обособената позиция се състои от 18 бр. типови конфигурации:

— конфигурация 10.1 „Твърд диск за вграждане (настолен компютър)“ — 41 бр.,

— конфигурация 10.2 „Твърд диск за вграждане (настолен компютър)“ — 49 бр.,

— конф. 10.3 „Твърд диск за вграждане (сървърен)“ — 47 бр.,

— конф. 10.4 „Твърд диск за вграждане (сървърен)“ — 35 бр.,

— конф. 10.5 „Твърд диск за вграждане (за лаптоп)“ — 19 бр.,

— конф. 10.6 „Твърдoтелен диск (SSD) за вграждане“ — 84 бр.,

— конф. 10.7 „Твърд диск, външен“ — 54 бр.,

— конф. 10.8 „RAM памет (desktop)“ — 46 бр.,

— конф. 10.9 „RAM памет (desktop)“ — 44 бр.,

— конф. 10.10 „RAM памет (server)“ — 32 бр.,

— конф. 10.11 „RAM памет (server)“ — 33 бр.,

— конф. 10.12 „Захранващ блок за компютър (desktop) — нисък клас“ — 50 бр.,

— конф. 10.13 „Захранващ блок за компютър (desktop) — висок клас“ — 71 бр.,

— конф. 10.14 „Комплект клавиатура и мишка (жични)“ — 178 бр.,

— конф. 10.15 „Комплект клавиатура и мишка (безжични)“ — 134 бр.,

— конф. 10.16 „Видеоконтролер“ — 23 бр.,

— конф. 10.17 „Мрежова карта (жична)“ — 23 бр.,

— конф. 10.18 „Мрежова карта (жична)“ — 42 бр.

II.2.5)Gunningscriteria
Prijs
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Afdeling IV: Procedure

IV.1)Beschrijving
IV.1.1)Type procedure
Openbare procedure
IV.1.3)Inlichtingen over een raamovereenkomst of dynamisch aankoopsysteem
IV.1.6)Inlichtingen over elektronische veiling
IV.1.8)Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: neen
IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.1)Eerdere bekendmaking betreffende deze procedure
Nummer van de aankondiging in het PB S: 2018/S 131-298402
IV.2.8)Inlichtingen over de stopzetting van een dynamisch aankoopsysteem
IV.2.9)Inlichtingen over de stopzetting van een oproep tot mededinging in de vorm van een vooraankondiging

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Opdracht nr.: 80.09-66
Perceel nr.: 1
Benaming:

Настолни компютри

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
14/05/2019
V.2.2)Inlichtingen over inschrijvingen
Aantal inschrijvingen: 4
Aantal inschrijvingen van mkb-bedrijven: 4
Aantal inschrijvingen van inschrijvers uit andere EU-lidstaten: 0
Aantal inschrijvingen van inschrijvers uit landen die geen lid zijn van de EU: 0
Aantal langs elektronische weg ontvangen inschrijvingen: 0
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers: neen
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Officiële benaming: „Контракс“ АД
Nationaal identificatienummer: 175415627
Postadres: ж.к. „Изток“, ул. „Тинтява“ № 13
Plaats: София
NUTS-code: BG411
Postcode: 1113
Land: Bulgarije
E-mail: sales@kontrax.bg
Telefoon: +359 29609777
Fax: +359 29609797
De contractant is een mkb-bedrijf: ja
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
Totale waarde van de opdracht/het perceel: 467 901.00 BGN
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Opdracht nr.: 80.09-67
Perceel nr.: 2
Benaming:

Сървъри

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
14/05/2019
V.2.2)Inlichtingen over inschrijvingen
Aantal inschrijvingen: 4
Aantal inschrijvingen van mkb-bedrijven: 4
Aantal inschrijvingen van inschrijvers uit andere EU-lidstaten: 0
Aantal inschrijvingen van inschrijvers uit landen die geen lid zijn van de EU: 0
Aantal langs elektronische weg ontvangen inschrijvingen: 0
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers: neen
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Officiële benaming: „Контракс“ АД
Nationaal identificatienummer: 175415627
Postadres: ж.к. „Изток“, ул. „Тинтява“ № 13
Plaats: София
NUTS-code: BG411
Postcode: 1113
Land: Bulgarije
E-mail: sales@kontrax.bg
Telefoon: +359 29609777
Fax: +359 29609797
De contractant is een mkb-bedrijf: ja
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
Totale waarde van de opdracht/het perceel: 338 507.00 BGN
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Opdracht nr.: 80.09-68
Perceel nr.: 3
Benaming:

Преносими компютри

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
14/05/2019
V.2.2)Inlichtingen over inschrijvingen
Aantal inschrijvingen: 4
Aantal inschrijvingen van mkb-bedrijven: 4
Aantal inschrijvingen van inschrijvers uit andere EU-lidstaten: 0
Aantal inschrijvingen van inschrijvers uit landen die geen lid zijn van de EU: 0
Aantal langs elektronische weg ontvangen inschrijvingen: 0
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers: neen
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Officiële benaming: „Специализирани бизнес системи“ АД
Nationaal identificatienummer: 121814067
Postadres: ул. „Бесарабия“ № 24
Plaats: София
NUTS-code: BG411
Postcode: 1517
Land: Bulgarije
E-mail: sbs@sbs.bg
Telefoon: +359 291945
Fax: +359 29455959

Internetadres: www.sbs.bg

De contractant is een mkb-bedrijf: ja
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
Totale waarde van de opdracht/het perceel: 430 168.00 BGN
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Opdracht nr.: 80.09-69
Perceel nr.: 4
Benaming:

Таблети

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
14/05/2019
V.2.2)Inlichtingen over inschrijvingen
Aantal inschrijvingen: 3
Aantal inschrijvingen van mkb-bedrijven: 3
Aantal inschrijvingen van inschrijvers uit andere EU-lidstaten: 0
Aantal inschrijvingen van inschrijvers uit landen die geen lid zijn van de EU: 0
Aantal langs elektronische weg ontvangen inschrijvingen: 0
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers: neen
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Officiële benaming: „Специализирани бизнес системи“ АД
Nationaal identificatienummer: 121814067
Postadres: ул. „Бесарабия“ № 24
Plaats: София
NUTS-code: BG411
Postcode: 1517
Land: Bulgarije
E-mail: sbs@sbs.bg
Telefoon: +359 291945
Fax: +359 29455959

Internetadres: www.sbs.bg

De contractant is een mkb-bedrijf: ja
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
Totale waarde van de opdracht/het perceel: 58 520.00 BGN
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Opdracht nr.: 80.09-67
Perceel nr.: 5
Benaming:

Монитори и дисплеи

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
20/05/2019
V.2.2)Inlichtingen over inschrijvingen
Aantal inschrijvingen: 4
Aantal inschrijvingen van mkb-bedrijven: 4
Aantal inschrijvingen van inschrijvers uit andere EU-lidstaten: 0
Aantal inschrijvingen van inschrijvers uit landen die geen lid zijn van de EU: 0
Aantal langs elektronische weg ontvangen inschrijvingen: 0
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers: neen
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Officiële benaming: „Лирекс БГ“ ООД
Nationaal identificatienummer: 121057952
Postadres: ж.к. „Младост 3“, бл. 306
Plaats: София
NUTS-code: BG411
Postcode: 1712
Land: Bulgarije
E-mail: office@lirex.bg
Telefoon: +359 29691691
Fax: +359 29691692

Internetadres: www.lirex.bg

De contractant is een mkb-bedrijf: ja
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
Totale waarde van de opdracht/het perceel: 116 728.00 BGN
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Opdracht nr.: 80.09-77
Perceel nr.: 6
Benaming:

Скенери, принтери, мултифункционални устройства и копирни машини

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
20/05/2019
V.2.2)Inlichtingen over inschrijvingen
Aantal inschrijvingen: 4
Aantal inschrijvingen van mkb-bedrijven: 4
Aantal inschrijvingen van inschrijvers uit andere EU-lidstaten: 0
Aantal inschrijvingen van inschrijvers uit landen die geen lid zijn van de EU: 0
Aantal langs elektronische weg ontvangen inschrijvingen: 0
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers: neen
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Officiële benaming: „Лирекс БГ“ ООД
Nationaal identificatienummer: 121057952
Postadres: ж.к. „Младост 3“, бл. 306
Plaats: София
NUTS-code: BG411
Postcode: 1712
Land: Bulgarije
E-mail: office@lirex.bg
Telefoon: +359 29691691
Fax: +359 29691692

Internetadres: www.lirex.bg

De contractant is een mkb-bedrijf: ja
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
Totale waarde van de opdracht/het perceel: 113 952.00 BGN
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Opdracht nr.: 80.09-70
Perceel nr.: 7
Benaming:

Презентационна техника

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
14/05/2019
V.2.2)Inlichtingen over inschrijvingen
Aantal inschrijvingen: 2
Aantal inschrijvingen van mkb-bedrijven: 2
Aantal inschrijvingen van inschrijvers uit andere EU-lidstaten: 0
Aantal inschrijvingen van inschrijvers uit landen die geen lid zijn van de EU: 0
Aantal langs elektronische weg ontvangen inschrijvingen: 0
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers: neen
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Officiële benaming: „Специализирани бизнес системи“ АД
Nationaal identificatienummer: 121814067
Postadres: ул. „Бесарабия“ № 24
Plaats: София
NUTS-code: BG411
Postcode: 1517
Land: Bulgarije
E-mail: sbs@sbs.bg
Telefoon: +359 291945
Fax: +359 29455959

Internetadres: www.sbs.bg

De contractant is een mkb-bedrijf: ja
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
Totale waarde van de opdracht/het perceel: 109 519.00 BGN
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Opdracht nr.: 80.09-71
Perceel nr.: 8
Benaming:

Фото- и видеопродукти

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
14/05/2019
V.2.2)Inlichtingen over inschrijvingen
Aantal inschrijvingen: 4
Aantal inschrijvingen van mkb-bedrijven: 4
Aantal inschrijvingen van inschrijvers uit andere EU-lidstaten: 0
Aantal inschrijvingen van inschrijvers uit landen die geen lid zijn van de EU: 0
Aantal langs elektronische weg ontvangen inschrijvingen: 0
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers: neen
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Officiële benaming: „Специализирани бизнес системи“ АД
Nationaal identificatienummer: 121814067
Postadres: ул. „Бесарабия“ № 24
Plaats: София
NUTS-code: BG411
Postcode: 1517
Land: Bulgarije
E-mail: sbs@sbs.bg
Telefoon: +359 291945
Fax: +359 29455959

Internetadres: www.sbs.bg

De contractant is een mkb-bedrijf: ja
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
Totale waarde van de opdracht/het perceel: 9 690.00 BGN
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Perceel nr.: 9
Benaming:

Мрежови устройства и мрежови компоненти, защита на електрозахранването

Een opdracht/perceel wordt gegund: neen
V.1)Inlichtingen over niet-gunning
De opdracht/het perceel wordt niet gegund
Andere redenen (stopzetting van de procedure)

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Opdracht nr.: 80.09-72
Perceel nr.: 10
Benaming:

Компоненти, резервни части, аксесоари, принадлежности и мултимедийно оборудване

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
14/05/2019
V.2.2)Inlichtingen over inschrijvingen
Aantal inschrijvingen: 4
Aantal inschrijvingen van mkb-bedrijven: 4
Aantal inschrijvingen van inschrijvers uit andere EU-lidstaten: 0
Aantal inschrijvingen van inschrijvers uit landen die geen lid zijn van de EU: 0
Aantal langs elektronische weg ontvangen inschrijvingen: 0
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers: neen
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Officiële benaming: „Специализирани бизнес системи“ АД
Nationaal identificatienummer: 121814067
Postadres: ул. „Бесарабия“ № 24
Plaats: София
NUTS-code: BG411
Postcode: 1517
Land: Bulgarije
E-mail: sbs@sbs.bg
Telefoon: +359 291945
Fax: +359 29455959

Internetadres: www.sbs.bg

De contractant is een mkb-bedrijf: ja
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
Totale waarde van de opdracht/het perceel: 77 884.40 BGN
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.3)Nadere inlichtingen:
VI.4)Beroepsprocedures
VI.4.1)Beroepsinstantie
Officiële benaming: Комисия за защита на конкуренцията
Postadres: бул. „Витоша“ № 18
Plaats: София
Postcode: 1000
Land: Bulgarije
E-mail: cpcadmin@cpc.bg
Telefoon: +359 29884070
Fax: +359 29807315

Internetadres: http://www.cpc.bg

VI.4.2)Voor bemiddelingsprocedures bevoegde instantie
VI.4.3)Beroepsprocedure
VI.4.4)Dienst waar inlichtingen over de beroepsprocedures kunnen worden verkregen
VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
20/06/2019