Leveringen - 293602-2019

25/06/2019    S120    Leveringen - Aankondiging van een gegunde opdracht - Openbare procedure 

Roemenië-Boekarest: Instrumenten en apparaten voor landmeetkunde, hydrografie, oceanografie en hydrologie

2019/S 120-293602

Aankondiging van een gegunde opdracht

Resultaten van de aanbestedingsprocedure

Leveringen

Rechtsgrond:

Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: Institutul Naţional de Cercetare-Dezvoltare pentru Geologie şi Geoecologie Marină — GeoEcoMar
Nationaal identificatienummer: 5194978
Postadres: Str. Dimitrie Onciul nr. 23-25
Plaats: Bucureşti
NUTS-code: RO321
Postcode: 024053
Land: Roemenië
Contactpersoon: Marinela Răchita
E-mail: gianina.rachita@geoecomar.ro
Telefoon: +40 212522594
Fax: +40 212522594

Internetadres(sen):

Hoofdadres: www.geoecomar.ro

Adres van het kopersprofiel: www.e-licitatie.ro

I.2)Inlichtingen betreffende gezamenlijke aanbesteding
I.4)Soort aanbestedende dienst
Ander type: Institut național de cercetare
I.5)Hoofdactiviteit
Andere activiteit: Cercetare-dezvoltare în alte științe naturale și inginerești

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Achiziție ecosondor multifascicul (Multibeam Echosounder)

Referentienummer: I-2019-2
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
38290000
II.1.3)Type opdracht
Leveringen
II.1.4)Korte beschrijving:

Contract de furnizare ecosondor multifascicul (Multibeam Echosounder).

II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: neen
II.1.7)Totale waarde van de aanbesteding (exclusief btw)
Waarde zonder btw: 816 100.00 RON
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: RO223
Voornaamste plaats van uitvoering:

I.N.C.D. GeoEcoMar Sucursala Constanta, din Bulevardul Mamaia nr. 304, loc. Constanta, jud. Constanta, ROMANIA.

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Livrarea se va efectua la sediul I.N.C.D. GeoEcoMar Sucursala Constanta, din Bulevardul Mamaia nr. 304, loc. Constanta, jud. Constanta, Romania.

II.2.5)Gunningscriteria
Prijs
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Programul 1 – Dezvoltarea sistemului național de cercetare-dezvoltare, Subprogram 1.2 – Performanță instituțională – Proiecte de finanțare a excelenței în CDI, Contract nr. 8PFE/16.10.2018.

Afdeling IV: Procedure

IV.1)Beschrijving
IV.1.1)Type procedure
Openbare procedure
IV.1.3)Inlichtingen over een raamovereenkomst of dynamisch aankoopsysteem
IV.1.6)Inlichtingen over elektronische veiling
IV.1.8)Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: neen
IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.1)Eerdere bekendmaking betreffende deze procedure
Nummer van de aankondiging in het PB S: 2019/S 092-221572
IV.2.8)Inlichtingen over de stopzetting van een dynamisch aankoopsysteem
IV.2.9)Inlichtingen over de stopzetting van een oproep tot mededinging in de vorm van een vooraankondiging

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Opdracht nr.: 11
Benaming:

Ecosondor multifascicul

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
19/06/2019
V.2.2)Inlichtingen over inschrijvingen
Aantal inschrijvingen: 2
Aantal langs elektronische weg ontvangen inschrijvingen: 2
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers: neen
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Officiële benaming: Beia Consult International S.R.L.
Nationaal identificatienummer: RO 1572582
Postadres: Str. Peroni nr. 14-16, sector 4
Plaats: București
NUTS-code: RO321
Postcode: 041386
Land: Roemenië
E-mail: george@beia.ro, office@beia.ro
Telefoon: +40 33230005
Fax: +40 3323006

Internetadres: www.beia.ro

De contractant is een mkb-bedrijf: neen
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
Aanvankelijk geraamde totale waarde van de opdracht/het perceel: 840 336.13 RON
Totale waarde van de opdracht/het perceel: 816 100.00 RON
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.3)Nadere inlichtingen:
VI.4)Beroepsprocedures
VI.4.1)Beroepsinstantie
Officiële benaming: Consiliul Național de Soluționare a Contestațiilor
Postadres: Str. Stavropoleos nr. 6, sector 3
Plaats: București
Postcode: 030084
Land: Roemenië
E-mail: office@cnsc.ro
Telefoon: +40 213104641
Fax: +40 213104642 / +40 218900745

Internetadres: http://www.cnsc.ro

VI.4.2)Voor bemiddelingsprocedures bevoegde instantie
VI.4.3)Beroepsprocedure
VI.4.4)Dienst waar inlichtingen over de beroepsprocedures kunnen worden verkregen
Officiële benaming: I.N.C.D. GeoEcoMar
Postadres: Str. Dimitrie Onciul nr. 23-25
Plaats: București
Postcode: 024053
Land: Roemenië
E-mail: gianina.rachita@geoecomar.ro
Telefoon: +40 212523039
Fax: +40 212523039

Internetadres: www.gwowcomar.ro

VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
20/06/2019