Leveringen - 293620-2019

25/06/2019    S120    Leveringen - Aankondiging van een gegunde opdracht - Openbare procedure 

Roemenië-Boekarest: Computerconfiguraties

2019/S 120-293620

Aankondiging van een gegunde opdracht

Resultaten van de aanbestedingsprocedure

Leveringen

Rechtsgrond:

Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: Banca Națională a României
Nationaal identificatienummer: R 361684
Postadres: Str. Doamnei nr. 8
Plaats: Bucureşti
NUTS-code: RO321
Postcode: 030051
Land: Roemenië
Contactpersoon: Petre Tudor
E-mail: petre.tudor@bnro.ro
Telefoon: +40 311323217
Fax: +40 213110162

Internetadres(sen):

Hoofdadres: www.bnr.ro

Adres van het kopersprofiel: www.e-licitatie.ro

I.2)Inlichtingen betreffende gezamenlijke aanbesteding
I.4)Soort aanbestedende dienst
Ander type: Bancă
I.5)Hoofdactiviteit
Andere activiteit: Politică monetară

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Acord-cadru calculatoare

Referentienummer: 361684_2018_M103
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
30211400
II.1.3)Type opdracht
Leveringen
II.1.4)Korte beschrijving:

Furnizarea de stații de lucru, stații de lucru cu performanțe superioare, calculatoare portabile, calculatoare ultraportabile, tablete, docking station, monitoare și alte echipamente periferice.

Termen limita solicitare clarificari la documentatie de atribuire: 17 zile anterior datei limita de depunere a ofertelor.

Termenul limita exprimat in numar de zile in care Autoritatea Contractanta va raspunde in mod clar si complet la toate solicitarile de clarificari este in a 11-a zi inainte de termenul stabilit pentru depunerea ofertelor.

Autoritatea contractanta va raspunde doar solicitarilor de clarificari transmise prin intermediul SEAP pana la data limita prevazuta pentru transmiterea solicitarilor de clarificari.

II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: ja
II.1.7)Totale waarde van de aanbesteding (exclusief btw)
Waarde zonder btw: 1 503 670.00 RON
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Calculatoare portabile și accesorii

Perceel nr.: 2
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
30213100
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: RO321
Voornaamste plaats van uitvoering:

Sediul B.N.R. Bucuresti.

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Estimări ale cantităților minime și maxime ale acordului-cadru:

Lot nr. crt., descriere echipament, cantităţi estimate,

Anul I, Anul II, Anul III, total acord-cadru (minim estimat), total acord-cadru (maxim estimat).

Min.-max., min.-max., min.-max.

II. II.1. Calculator portabil de 15,6” (cu geantă): 10-50, 10-100, 10-150, 30-300;

II.2. Calculator ultraportabil de 13,3” (cu geantă şi accesorii): 5-30, 5-30, 10-40, 20-100,

II.3. Set format din docking station cu monitor de 24”, tastatură şi mouse: 10-50, 10-50, 10-50, 30-150,

II.4. Mouse suplimentar (pentru calculatoare portabile): 10-100, 10-100, 10-100, 30-300,

II.5. Unități optice DVD ± RW externe: 10-50, 10-100, 10-150, 30-300.

Frecventa si valoarea contractelor ce urmeaza sa fie atribuite: atribuirea contractelor subsecvente se va face in functie de necesitatile autoritatii contractante, de regula anual. Valoarea maxima estimata a acordului-cadru pentru o perioada de 36 de luni este de 2 811 950,00 RON, fara TVA.

Valoarea minima estimata a acordului-cadru pentru o perioada de 36 de luni este de 411 370,00 RON, fara TVA.

Cantitățile minime/maxime ale contractului subsecvent (1 an).

Tip, descriere echipament, cantităţi minime estimate aferente unui contract subsecvent, cantităţi maxime estimate aferente unui contract subsecvent.

Lot 2: Calculator portabil de 15,6” (cu geantă): 5-150.

Calculator ultraportabil de 13,3” (cu geantă şi accesorii): 5-40.

Set docking station, monitor de 24”, tastatură şi mouse: 1-50.

Mouse suplimentar (pentru calculatoare portabile): 5-100.

Unități optice DVD ± RW externe: 10-150.

Valoarea maxima estimata a celui mai mare contract subsecvent (lotul 2) ce se anticipeaza a fi atribuit pentru o perioada de 12 luni pe parcursul derularii acordului-cadru este de 1 253 250,00 RON, fara TVA.

II.2.5)Gunningscriteria
Kwaliteitscriterium - Naam: Echipamentul ultraportabil dispune de cel puțin 2 senzori fiecare cu 3 axe pentru detecția poziției afișajului și rearanjarea conținutului imaginii în funcție de poziția acestuia / Weging: 2
Kwaliteitscriterium - Naam: Docking station-ul ofertat în cadrul tipului 3 de echipament din lotul 2 este integrat în standul monitorului de 24” / Weging: 2
Kwaliteitscriterium - Naam: Ecranul echipamentului portabil de 15,6” este de tip IPS (In-Plane Switching) / Weging: 2
Kwaliteitscriterium - Naam: Echipamentul portabil cu ecran de 15,6” dispune de tastatură iluminată / Weging: 2
Kwaliteitscriterium - Naam: Echipamentul portabil cu ecran de 15,6” dispune de un sistem de protecție a discului la șocuri / Weging: 6
Kwaliteitscriterium - Naam: Echipamentul portabil cu ecran de 15,6” dispune de capabilități de blocare a acccesului la datele de pe disc prin configurarea unei parole de securitate / Weging: 6
Prijs - Weging: 80
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Valoarea garantiei de participare: 12 532, moneda: RON.

II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Stații de lucru și monitoare

Perceel nr.: 1
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
30213000
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: RO321
Voornaamste plaats van uitvoering:

Sediul B.N.R. Bucuresti.

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Furnizare calculatoare si monitoare.

Lot nr. crt., descriere echipament, cantităţi estimate ca fiind posibil de comandat:

Anul I, anul II, anul III, total acord-cadru (minim estimat), total acord-cadru (maxim estimat).

Min.-max., min.-max., min.-max.

I I.1. Staţie de lucru cu un monitor de 24”: 300-450, 300-450, 300-450, 900-1 350;

I.2. Monitor suplimentar de 24” (pentru staţii de lucru cu 2 monitoare): 15-60, 5-50, 5-50, 25-160;

I.3. Staţie de lucru cu performanțe superioare cu un monitor de 27”: 10-50, 2-50, 2-50, 14-150;

I.4. Monitor suplimentar de 27” (pentru unele staţii de lucru/stații de lucru cu performanțe superioare): 5-30, 2-30, 2-30, 9-90.

Frecventa si valoarea contractelor ce urmeaza sa fie atribuite: atribuirea contractelor subsecvente se va face in functie de necesitatile autoritatii contractante, de regula anual. Valoarea maxima estimata a acordului-cadru ce urmeaza a fi încheiat pentru o perioada de 36 de luni este de 10 083 120,00 RON, fara TVA.

Valoarea minima estimata a acordului-cadru ce urmeaza a fi incheiat pentru o perioada de 36 de luni este de 5 570 670,00 RON, fara TVA.

Valoarea estimata pentru acordul-cadru:

Intervalul: intre 5 570 670,00 si 10 083 120,00. Moneda: RON.

Cantitățile minime/maxime ale contractului subsecvent (pe 12 luni).

Tip, descriere echipament, cantităţi minime estimate aferente unui contract subsecvent, cantităţi maxime estimate aferente unui contract subsecvent.

Lot 1: Staţie de lucru cu un monitor de 24”: 100-450.

Monitor suplimentar de 24” (pentru staţii de lucru cu două monitoare): 5-60.

Staţie de lucru cu perfomanțe superioare cu un monitor de 27”: 1-50.

Monitor suplimentar de 27” (pentru unele staţii de lucru/grafice): 1-30.

Valoarea estimata maxima a celui mai mare contract subsecvent (lotul 1) ce se anticipeaza a fi atribuit pentru o perioada de 12 luni pe parcursul derularii acordului-cadru este de 3 367 620,00 RON, fara TVA.

II.2.5)Gunningscriteria
Kwaliteitscriterium - Naam: Unitatea centrală cu caracteristici tehnice superioare este certificată pentru folosirea pachetelor software Autodesk Autocad și Adobe Creative Cloud de către producătorii acestor pachete software / Weging: 5
Kwaliteitscriterium - Naam: Unitatea centrală de tip 1 cu carcasă de tip Tower și unitatea centrală cu performanțe tehnice superioare (tipul 3 de echipament) dispun de dispozitiv electromecanic [...] detalii pe www.e-licitatie.ro / Weging: 5
Kwaliteitscriterium - Naam: Unitatea centrală a tipului 1 de echipament (stație de lucru cu 1 monitor) poate fi livrată fie cu carcasă de tip Tower, fie cu carcasă de dimensiuni reduse de tip MIC [...] detalii pe www.e-licitatie.ro / Weging: 10
Prijs - Weging: 80
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Valoarea garantiei de participare: 33 676. Moneda: RON.

II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Tablete

Perceel nr.: 3
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
30213200
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: RO321
Voornaamste plaats van uitvoering:

Sediul central B.N.R.

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Estimări ale cantităților minime și maxime ale acordului-cadru:

Lot nr. crt., descriere echipament, cantităţi estimate.

Anul I, anul II, anul III. Total acord-cadru (minim estimat), total acord-cadru (maxim estimat).

Min.-max., min.-max., min.-max.

III. III.1 Tabletă (cu husă): 10-60, 10-20, 10-20, 30-100.

Frecventa si valoarea contractelor ce urmeaza sa fie atribuite: atribuirea contractelor subsecvente se va face in functie de necesitatile autoritatii contractante, de regula anual. Valoarea maxima estimata a acordului-cadru pentru o perioada de 36 de luni este de 376 000,00 RON, fara TVA.

Valoarea minima estimata a acordului-cadru pentru o perioada de 36 de luni este de 112 800,00 RON, fara TVA.

Cantitățile minime/maxime ale contractului subsecvent (1 an).

Tip, descriere echipament, cantităţi minime estimate aferente unui contract subsecvent, cantităţi maxime estimate aferente unui contract subsecvent.

Lot 3: tabletă (cu husă): 10-60.

Valoarea maxima estimata a celui mai mare contract subsecvent (lotul 3) ce se anticipeaza a fi atribuit pentru o perioada de 12 luni pe parcursul derularii acordului-cadru este de 225 600,00 RON, fara TVA.

II.2.5)Gunningscriteria
Prijs
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Valoarea garantiei de participare: 2 256. Moneda: RON.

Afdeling IV: Procedure

IV.1)Beschrijving
IV.1.1)Type procedure
Openbare procedure
IV.1.3)Inlichtingen over een raamovereenkomst of dynamisch aankoopsysteem
IV.1.6)Inlichtingen over elektronische veiling
IV.1.8)Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: neen
IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.1)Eerdere bekendmaking betreffende deze procedure
Nummer van de aankondiging in het PB S: 2018/S 218-498350
IV.2.8)Inlichtingen over de stopzetting van een dynamisch aankoopsysteem
IV.2.9)Inlichtingen over de stopzetting van een oproep tot mededinging in de vorm van een vooraankondiging

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Opdracht nr.: 1
Perceel nr.: 1
Benaming:

Stații de lucru și monitoare

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
15/05/2019
V.2.2)Inlichtingen over inschrijvingen
Aantal inschrijvingen: 4
Aantal inschrijvingen van mkb-bedrijven: 2
Aantal langs elektronische weg ontvangen inschrijvingen: 4
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers: neen
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Officiële benaming: Kapsch S.R.L.
Nationaal identificatienummer: RO25416050
Postadres: Str. Montreal nr. 10
Plaats: Bucureşti
NUTS-code: RO321
Postcode: 011469
Land: Roemenië
E-mail: alexandru.gabur@kapsch.net, luciana.nadrag@kapsch.net, dan.david@kapsch.net, theodor.dumbrava@kapsch.net, valentin.prodan@kapsch.net
Telefoon: +40 214087373
Fax: +40 214087374

Internetadres: www.kapsch.net/ro

De contractant is een mkb-bedrijf: neen
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
Aanvankelijk geraamde totale waarde van de opdracht/het perceel: 10 083 120.00 RON
Totale waarde van de opdracht/het perceel: 1 470 705.00 RON
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Opdracht nr.: 1
Perceel nr.: 3
Benaming:

Tablete

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
15/05/2019
V.2.2)Inlichtingen over inschrijvingen
Aantal inschrijvingen: 3
Aantal langs elektronische weg ontvangen inschrijvingen: 3
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers: neen
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Officiële benaming: Kapsch S.R.L.
Nationaal identificatienummer: RO25416050
Postadres: Str. Montreal nr. 10
Plaats: Bucureşti
NUTS-code: RO321
Postcode: 011469
Land: Roemenië
E-mail: alexandru.gabur@kapsch.net, luciana.nadrag@kapsch.net, dan.david@kapsch.net, theodor.dumbrava@kapsch.net, valentin.prodan@kapsch.net
Telefoon: +40 214087373
Fax: +40 214087374

Internetadres: www.kapsch.net/ro

De contractant is een mkb-bedrijf: neen
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
Aanvankelijk geraamde totale waarde van de opdracht/het perceel: 376 000.00 RON
Totale waarde van de opdracht/het perceel: 27 880.00 RON
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Opdracht nr.: 16/P/2019
Perceel nr.: 3
Benaming:

Tablete

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
15/05/2019
V.2.2)Inlichtingen over inschrijvingen
Aantal inschrijvingen: 8
Aantal langs elektronische weg ontvangen inschrijvingen: 8
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers: neen
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Officiële benaming: Kapsch S.R.L.
Nationaal identificatienummer: RO25416050
Postadres: Str. Montreal nr. 10
Plaats: Bucureşti
NUTS-code: RO321
Postcode: 011469
Land: Roemenië
E-mail: alexandru.gabur@kapsch.net, luciana.nadrag@kapsch.net, dan.david@kapsch.net, theodor.dumbrava@kapsch.net, valentin.prodan@kapsch.net
Telefoon: +40 214087373
Fax: +40 214087374

Internetadres: www.kapsch.net/ro

De contractant is een mkb-bedrijf: neen
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
Aanvankelijk geraamde totale waarde van de opdracht/het perceel: 13 271 070.00 RON
Laagste offerte: 10 779 380.00 RON / Hoogste offerte: 10 779 380.00 RON meegerekend
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Opdracht nr.: 1
Perceel nr.: 2
Benaming:

Calculatoare portabile și accesorii

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
15/05/2019
V.2.2)Inlichtingen over inschrijvingen
Aantal inschrijvingen: 1
Aantal langs elektronische weg ontvangen inschrijvingen: 1
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers: neen
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Officiële benaming: Kapsch S.R.L.
Nationaal identificatienummer: RO25416050
Postadres: Str. Montreal nr. 10
Plaats: Bucureşti
NUTS-code: RO321
Postcode: 011469
Land: Roemenië
E-mail: alexandru.gabur@kapsch.net, luciana.nadrag@kapsch.net, dan.david@kapsch.net, theodor.dumbrava@kapsch.net, valentin.prodan@kapsch.net
Telefoon: +40 214087373
Fax: +40 214087374

Internetadres: www.kapsch.net/ro

De contractant is een mkb-bedrijf: neen
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
Aanvankelijk geraamde totale waarde van de opdracht/het perceel: 2 811 950.00 RON
Totale waarde van de opdracht/het perceel: 5 085.00 RON
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.3)Nadere inlichtingen:
VI.4)Beroepsprocedures
VI.4.1)Beroepsinstantie
Officiële benaming: Consiliul Național de Soluționare a Contestațiilor
Postadres: Str. Stavropoleos nr. 6, sector 3
Plaats: Bucureşti
Postcode: 030084
Land: Roemenië
E-mail: office@cnsc.ro
Telefoon: +40 213104641
Fax: +40 213104642 / +40 218900745

Internetadres: http://www.cnsc.ro

VI.4.2)Voor bemiddelingsprocedures bevoegde instantie
VI.4.3)Beroepsprocedure
VI.4.4)Dienst waar inlichtingen over de beroepsprocedures kunnen worden verkregen
Officiële benaming: Banca Națională a României – Direcția Juridică
Postadres: Str. Doamnei nr. 8
Plaats: Bucureşti
Postcode: 030051
Land: Roemenië
Telefoon: +40 3158087
Fax: +40 3126484

Internetadres: www.bnro.ro

VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
20/06/2019