Leveringen - 293622-2019

25/06/2019    S120    Leveringen - Aankondiging van een gegunde opdracht - Openbare procedure 

Roemenië-Iași: Producten voor schoonmaken en poetsen

2019/S 120-293622

Aankondiging van een gegunde opdracht

Resultaten van de aanbestedingsprocedure

Leveringen

Rechtsgrond:

Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Iași
Nationaal identificatienummer: 9899076
Postadres: Str. Vasile Lupu nr. 57A
Plaats: Iași
NUTS-code: RO213
Postcode: 700309
Land: Roemenië
Contactpersoon: Marian Matei
E-mail: dgaspc.achizitii@yahoo.com
Telefoon: +40 232272122
Fax: +40 232240088

Internetadres(sen):

Hoofdadres: www.dasiasi.ro

Adres van het kopersprofiel: www.e-licitatie.ro

I.2)Inlichtingen betreffende gezamenlijke aanbesteding
I.4)Soort aanbestedende dienst
Regionaal of plaatselijk agentschap/bureau
I.5)Hoofdactiviteit
Sociale bescherming

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Acord-cadru furnizare detergenți și soluții de curățat, paste, prafuri abrazive, produse de curăţat şi lustruit, produse chimice, produse de menaj, materiale igienico [...] detalii pe www.e-licitatie.ro

Referentienummer: 16013/24.05.2018
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
39800000
II.1.3)Type opdracht
Leveringen
II.1.4)Korte beschrijving:

Acord-cadru „Furnizare detergenți și soluții de curățat, paste, prafuri abrazive, produse de curăţat şi lustruit, produse chimice, produse de menaj, materiale igienico-sanitare, materiale consumabile și cu caracter funcțional, produse de îngrijire personală (produse de toaletă, aparate de ras, articole de hârtie pentru uz sanitar), produse de îngrijire – absorbante, scutece de unică folosință și articole de uz casnic" pentru:

— Lot 1 – Detergenti si solutii de curatat Centre Copii,

— Lot 2 – Detergenti si solutii de curatat Centre Adulţi,

— Lot 3 – Paste, prafuri abrazive, produse de curatat si lustruit Centre Copii,

— Lot 4 – Paste, prafuri abrazive, produse de curatat si lustruit Centre Adulţi,

— Lot 5 – Produse chimice Centre Copii,

— Lot 6 – Produse chimice Centre Adulti,

— Lot 7 – Produse de menaj Centre Copii,

— Lot 8 – Produse de menaj Centre Adulti,

— Lot 9 – Materiale igienico-sanitare pentru cantine, sali de mese, cabinete medicale si infirmerii [...] detalii pe www.e-licitatie.ro

II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: ja
II.1.7)Totale waarde van de aanbesteding (exclusief btw)
Waarde zonder btw: 733 631.58 RON
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Materiale igienico- sanitare pentru cantine, sali de mese, cabinete medicale si infirmerii Centre Copii

Perceel nr.: 9
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
39800000
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: RO213
Voornaamste plaats van uitvoering:

Sediile Centrelor de Servicii Sociale din subordinea DGASPC Iasi

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Conform caiet de sarcini

II.2.5)Gunningscriteria
Prijs
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Materiale consumabile si cu caracter functional Centre Copii

Perceel nr.: 11
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
39800000
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: RO213
Voornaamste plaats van uitvoering:

Sediile Centrelor de Servicii Sociale din subordinea DGASPC Iasi

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Conform caiet de sarcini

II.2.5)Gunningscriteria
Prijs
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Materiale igienico- sanitare pentru cantine, sali de mese, cabinete medicale si infirmerii Centre Adulti

Perceel nr.: 10
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
39800000
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: RO213
Voornaamste plaats van uitvoering:

Sediile Centrelor de Servicii Sociale din subordinea DGASPC Iasi

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Conform caiet de sarcini

II.2.5)Gunningscriteria
Prijs
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Materiale consumabile si cu caracter functional Centre Adulti

Perceel nr.: 12
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
39800000
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: RO213
Voornaamste plaats van uitvoering:

Sediile Centrelor de Servicii Sociale din subordinea DGASPC Iasi

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Conform caiet de sarcini

II.2.5)Gunningscriteria
Prijs
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Detergenti si solutii de curatat Centre Copii

Perceel nr.: 1
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
39800000
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: RO213
Voornaamste plaats van uitvoering:

Sediile Centrelor de Servicii Sociale din subordinea DGASPC Iasi

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Conform caiet de sarcini

II.2.5)Gunningscriteria
Prijs
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Produse de ingrijire pentru bebelusi - scutece de unica folosinta Centre Copii

Perceel nr.: 15
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
33700000
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: RO213
Voornaamste plaats van uitvoering:

Sediile Centrelor de Servicii Sociale din subordinea DGASPC Iasi

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Conform caiet de sarcini

II.2.5)Gunningscriteria
Prijs
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Produse de menaj Centre Copii

Perceel nr.: 7
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
24000000
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: RO213
Voornaamste plaats van uitvoering:

Sediile Centrelor de Servicii Sociale din subordinea DGASPC Iasi

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Conform caiet de sarcini

II.2.5)Gunningscriteria
Prijs
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Detergenti si solutii de curatat Centre Adulţi

Perceel nr.: 2
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
39800000
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: RO213
Voornaamste plaats van uitvoering:

Sediile Centrelor de Servicii Sociale din subordinea DGASPC Iasi

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Conform caiet de sarcini

II.2.5)Gunningscriteria
Prijs
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Produse chimice Centre Copii

Perceel nr.: 5
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
24300000
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: RO213
Voornaamste plaats van uitvoering:

Sediile Centrelor de Servicii Sociale din subordinea DGASPC Iasi

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Conform caiet de sarcini

II.2.5)Gunningscriteria
Prijs
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Produse chimice Centre Adulti

Perceel nr.: 6
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
24300000
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: RO213
Voornaamste plaats van uitvoering:

Sediile Centrelor de Servicii Sociale din subordinea DGASPC Iasi

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Conform caiet de sarcini

II.2.5)Gunningscriteria
Prijs
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Produse de menaj Centre Adulti

Perceel nr.: 8
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
24000000
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: RO213
Voornaamste plaats van uitvoering:

Sediile Centrelor de Servicii Sociale din subordinea DGASPC Iasi

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Conform caiet de sarcini

II.2.5)Gunningscriteria
Prijs
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Produse de uz casnic Centre Adulti

Perceel nr.: 18
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
39800000
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: RO213
Voornaamste plaats van uitvoering:

Sediile Centrelor de Servicii Sociale din subordinea DGASPC Iasi

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Conform caiet de sarcini

II.2.5)Gunningscriteria
Prijs
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Produse de ingrijire personala (produse de toaleta, aparate de ras, articole de hartie pentru uz sanitar) Centre Adulti

Perceel nr.: 14
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
33700000
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: RO213
Voornaamste plaats van uitvoering:

Sediile Centrelor de Servicii Sociale din subordinea DGASPC Iasi

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Conform caiet de sarcini

II.2.5)Gunningscriteria
Prijs
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Produse de ingrijire pentru bebelusi - scutece de unica folosinta Centre Adulti

Perceel nr.: 16
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
33700000
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: RO213
Voornaamste plaats van uitvoering:

Sediile Centrelor de Servicii Sociale din subordinea DGASPC Iasi

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Conform caiet de sarcini

II.2.5)Gunningscriteria
Prijs
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Produse de uz casnic Centre Copii

Perceel nr.: 17
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
39800000
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: RO213
Voornaamste plaats van uitvoering:

Sediile Centrelor de Servicii Sociale din subordinea DGASPC Iasi

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Conform caiet de sarcini

II.2.5)Gunningscriteria
Prijs
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Paste, prafuri abrazive, produse de curatat si lustruit Centre Copii

Perceel nr.: 3
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
39800000
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: RO213
Voornaamste plaats van uitvoering:

Sediile Centrelor de Servicii Sociale din subordinea DGASPC Iasi

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Conform caiet de sarcini

II.2.5)Gunningscriteria
Prijs
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Paste, prafuri abrazive, produse de curatat si lustruit Centre Adulţi

Perceel nr.: 4
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
39800000
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: RO213
Voornaamste plaats van uitvoering:

Sediile Centrelor de Servicii Sociale din subordinea DGASPC Iasi

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Conform caiet de sarcini

II.2.5)Gunningscriteria
Prijs
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Produse de ingrijire personala (produse de toaleta, aparate de ras, articole de hartie pentru uz sanitar) Centre Copii

Perceel nr.: 13
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
33700000
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: RO213
Voornaamste plaats van uitvoering:

Sediile Centrelor de Servicii Sociale din subordinea DGASPC Iasi

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Conform caiet de sarcini

II.2.5)Gunningscriteria
Prijs
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Afdeling IV: Procedure

IV.1)Beschrijving
IV.1.1)Type procedure
Openbare procedure
IV.1.3)Inlichtingen over een raamovereenkomst of dynamisch aankoopsysteem
IV.1.6)Inlichtingen over elektronische veiling
IV.1.8)Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: neen
IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.1)Eerdere bekendmaking betreffende deze procedure
Nummer van de aankondiging in het PB S: 2018/S 009-016991
IV.2.8)Inlichtingen over de stopzetting van een dynamisch aankoopsysteem
IV.2.9)Inlichtingen over de stopzetting van een oproep tot mededinging in de vorm van een vooraankondiging

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Opdracht nr.: 27350
Perceel nr.: 9
Benaming:

Materiale igienico- sanitare pentru cantine, sali de mese, cabinete medicale si infirmerii Centre Copii

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
04/09/2018
V.2.2)Inlichtingen over inschrijvingen
Aantal inschrijvingen: 8
Aantal langs elektronische weg ontvangen inschrijvingen: 8
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers: ja
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Officiële benaming: INEDIT CLEAN TOTAL
Nationaal identificatienummer: RO34397550
Postadres: Strada INDEPENDENTEI, Nr. 38
Plaats: Catelu
NUTS-code: RO322
Postcode: 077106
Land: Roemenië
E-mail: maria.rosu@ineditgrup.ro
Telefoon: +40 214670292
Fax: +40 318163788

Internetadres: www.ineditgrup.ro

De contractant is een mkb-bedrijf: neen
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Officiële benaming: DECAS
Nationaal identificatienummer: RO 23553077
Postadres: Strada Hulubăţ, Nr. 2
Plaats: Vaslui
NUTS-code: RO216
Postcode: 730007
Land: Roemenië
E-mail: decasvaslui@yahoo.com
Telefoon: +40 731308602
Fax: +40 335814532
De contractant is een mkb-bedrijf: neen
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
Aanvankelijk geraamde totale waarde van de opdracht/het perceel: 28 239.00 RON
Laagste offerte: 16 020.13 RON / Hoogste offerte: 16 329.05 RON meegerekend
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Opdracht nr.: 28204
Perceel nr.: 11
Benaming:

Materiale consumabile si cu caracter functional Centre Copii

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
12/09/2018
V.2.2)Inlichtingen over inschrijvingen
Aantal inschrijvingen: 7
Aantal langs elektronische weg ontvangen inschrijvingen: 7
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers: ja
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Officiële benaming: SC TERRA-PLAST IMPORT SRL
Nationaal identificatienummer: RO28269620
Postadres: Strada, Nr.
Plaats: Sibiu
NUTS-code: RO126
Postcode: 550052
Land: Roemenië
E-mail: comenzi@terra-plast.ro
Telefoon: +40 742044749
De contractant is een mkb-bedrijf: neen
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Officiële benaming: STRUNGARIU & CO RIGAMS LM SNC
Nationaal identificatienummer: RO 6856089
Postadres: Strada CARPATI, Nr. 5
Plaats: Iasi
NUTS-code: RO213
Postcode: 707027
Land: Roemenië
E-mail: rigams_k@yahoo.com
Telefoon: +40 232222014
Fax: +40 232222014
De contractant is een mkb-bedrijf: neen
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
Aanvankelijk geraamde totale waarde van de opdracht/het perceel: 101 887.00 RON
Laagste offerte: 80 450.10 RON / Hoogste offerte: 83 606.55 RON meegerekend
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Opdracht nr.: 27442
Perceel nr.: 5
Benaming:

Produse chimice Centre Copii

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
05/09/2018
V.2.2)Inlichtingen over inschrijvingen
Aantal inschrijvingen: 3
Aantal langs elektronische weg ontvangen inschrijvingen: 3
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers: ja
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Officiële benaming: STRUNGARIU & CO RIGAMS LM SNC
Nationaal identificatienummer: RO 6856089
Postadres: Strada CARPATI, Nr. 5
Plaats: Iasi
NUTS-code: RO213
Postcode: 707027
Land: Roemenië
E-mail: rigams_k@yahoo.com
Telefoon: +40 232222014
Fax: +40 232222014
De contractant is een mkb-bedrijf: neen
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Officiële benaming: DECAS
Nationaal identificatienummer: RO 23553077
Postadres: Strada Hulubăţ, Nr. 2
Plaats: Vaslui
NUTS-code: RO216
Postcode: 730007
Land: Roemenië
E-mail: decasvaslui@yahoo.com
Telefoon: +40 731308602
Fax: +40 335814532
De contractant is een mkb-bedrijf: neen
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
Aanvankelijk geraamde totale waarde van de opdracht/het perceel: 11 023.50 RON
Laagste offerte: 5 663.76 RON / Hoogste offerte: 6 108.00 RON meegerekend
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Opdracht nr.: 27420
Perceel nr.: 18
Benaming:

Produse de uz casnic Centre Adulti

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
05/09/2018
V.2.2)Inlichtingen over inschrijvingen
Aantal inschrijvingen: 6
Aantal langs elektronische weg ontvangen inschrijvingen: 6
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers: neen
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Officiële benaming: STRUNGARIU & CO RIGAMS LM SNC
Nationaal identificatienummer: RO 6856089
Postadres: Strada CARPATI, Nr. 5
Plaats: Iasi
NUTS-code: RO213
Postcode: 707027
Land: Roemenië
E-mail: rigams_k@yahoo.com
Telefoon: +40 232222014
Fax: +40 232222014
De contractant is een mkb-bedrijf: neen
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
Aanvankelijk geraamde totale waarde van de opdracht/het perceel: 17 449.50 RON
Laagste offerte: 11 943.90 RON / Hoogste offerte: 11 943.90 RON meegerekend
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Opdracht nr.: 27826
Perceel nr.: 16
Benaming:

Produse de ingrijire pentru bebelusi - scutece de unica folosinta Centre Adulti

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
10/09/2018
V.2.2)Inlichtingen over inschrijvingen
Aantal inschrijvingen: 2
Aantal langs elektronische weg ontvangen inschrijvingen: 2
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers: neen
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Officiële benaming: BELLA ROMANIA IMPEX S.R.L.
Nationaal identificatienummer: RO 9693687
Postadres: Strada: Timişoara, nr. 84, Sector: 6, Judet: Bucuresti, Localitate: Bucuresti, Cod postal: 061326
Plaats: Bucuresti
NUTS-code: RO321
Postcode: 061326
Land: Roemenië
E-mail: andreea.sebov@bella.ro
Telefoon: +40 213500880
Fax: +40 213500885
De contractant is een mkb-bedrijf: neen
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
Aanvankelijk geraamde totale waarde van de opdracht/het perceel: 347 454.45 RON
Laagste offerte: 301 305.35 RON / Hoogste offerte: 301 305.35 RON meegerekend
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Opdracht nr.: 27441
Perceel nr.: 6
Benaming:

Produse chimice Centre Adulti

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
05/09/2018
V.2.2)Inlichtingen over inschrijvingen
Aantal inschrijvingen: 3
Aantal langs elektronische weg ontvangen inschrijvingen: 3
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers: ja
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Officiële benaming: DECAS
Nationaal identificatienummer: RO 23553077
Postadres: Strada Hulubăţ, Nr. 2
Plaats: Vaslui
NUTS-code: RO216
Postcode: 730007
Land: Roemenië
E-mail: decasvaslui@yahoo.com
Telefoon: +40 731308602
Fax: +40 335814532
De contractant is een mkb-bedrijf: neen
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Officiële benaming: STRUNGARIU & CO RIGAMS LM SNC
Nationaal identificatienummer: RO 6856089
Postadres: Strada CARPATI, Nr. 5
Plaats: Iasi
NUTS-code: RO213
Postcode: 707027
Land: Roemenië
E-mail: rigams_k@yahoo.com
Telefoon: +40 232222014
Fax: +40 232222014
De contractant is een mkb-bedrijf: neen
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
Aanvankelijk geraamde totale waarde van de opdracht/het perceel: 10 669.00 RON
Laagste offerte: 6 941.00 RON / Hoogste offerte: 6 981.15 RON meegerekend
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Opdracht nr.: 27443
Perceel nr.: 1
Benaming:

Detergenti si solutii de curatat Centre Copii

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
05/09/2018
V.2.2)Inlichtingen over inschrijvingen
Aantal inschrijvingen: 12
Aantal langs elektronische weg ontvangen inschrijvingen: 12
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers: neen
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Officiële benaming: DECAS
Nationaal identificatienummer: RO 23553077
Postadres: Strada Hulubăţ, Nr. 2
Plaats: Vaslui
NUTS-code: RO216
Postcode: 730007
Land: Roemenië
E-mail: decasvaslui@yahoo.com
Telefoon: +40 731308602
Fax: +40 335814532
De contractant is een mkb-bedrijf: neen
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
Aanvankelijk geraamde totale waarde van de opdracht/het perceel: 559 265.50 RON
Laagste offerte: 344 675.69 RON / Hoogste offerte: 344 675.69 RON meegerekend
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Opdracht nr.: 31017
Perceel nr.: 11
Benaming:

Materiale consumabile si cu caracter functional Centre Copii

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
08/10/2018
V.2.2)Inlichtingen over inschrijvingen
Aantal inschrijvingen: 7
Aantal langs elektronische weg ontvangen inschrijvingen: 7
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers: neen
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Officiële benaming: STRUNGARIU & CO RIGAMS LM SNC
Nationaal identificatienummer: RO 6856089
Postadres: Strada CARPATI, Nr. 5
Plaats: Iasi
NUTS-code: RO213
Postcode: 707027
Land: Roemenië
E-mail: rigams_k@yahoo.com
Telefoon: +40 232222014
Fax: +40 232222014
De contractant is een mkb-bedrijf: neen
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
Aanvankelijk geraamde totale waarde van de opdracht/het perceel: 33 914.80 RON
Totale waarde van de opdracht/het perceel: 26 207.95 RON
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Opdracht nr.: 31015
Perceel nr.: 12
Benaming:

Materiale consumabile si cu caracter functional Centre Adulti

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
08/10/2018
V.2.2)Inlichtingen over inschrijvingen
Aantal inschrijvingen: 6
Aantal langs elektronische weg ontvangen inschrijvingen: 6
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers: neen
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Officiële benaming: STRUNGARIU & CO RIGAMS LM SNC
Nationaal identificatienummer: RO 6856089
Postadres: Strada CARPATI, Nr. 5
Plaats: Iasi
NUTS-code: RO213
Postcode: 707027
Land: Roemenië
E-mail: rigams_k@yahoo.com
Telefoon: +40 232222014
Fax: +40 232222014
De contractant is een mkb-bedrijf: neen
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
Aanvankelijk geraamde totale waarde van de opdracht/het perceel: 6 382.50 RON
Totale waarde van de opdracht/het perceel: 4 684.51 RON
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Opdracht nr.: 31419
Perceel nr.: 8
Benaming:

Produse de menaj Centre Adulti

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
10/10/2018
V.2.2)Inlichtingen over inschrijvingen
Aantal inschrijvingen: 5
Aantal langs elektronische weg ontvangen inschrijvingen: 5
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers: neen
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Officiële benaming: SC TERRA-PLAST IMPORT SRL
Nationaal identificatienummer: RO28269620
Postadres: Strada, Nr.
Plaats: Sibiu
NUTS-code: RO126
Postcode: 550052
Land: Roemenië
E-mail: comenzi@terra-plast.ro
Telefoon: +40 742044749
De contractant is een mkb-bedrijf: neen
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
Aanvankelijk geraamde totale waarde van de opdracht/het perceel: 11 767.80 RON
Totale waarde van de opdracht/het perceel: 9 512.04 RON
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Opdracht nr.: 31004
Perceel nr.: 4
Benaming:

Paste, prafuri abrazive, produse de curatat si lustruit Centre Adulţi

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
08/10/2018
V.2.2)Inlichtingen over inschrijvingen
Aantal inschrijvingen: 12
Aantal langs elektronische weg ontvangen inschrijvingen: 12
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers: neen
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Officiële benaming: DECAS
Nationaal identificatienummer: RO 23553077
Postadres: Strada Hulubăţ, Nr. 2
Plaats: Vaslui
NUTS-code: RO216
Postcode: 730007
Land: Roemenië
E-mail: decasvaslui@yahoo.com
Telefoon: +40 731308602
Fax: +40 335814532
De contractant is een mkb-bedrijf: neen
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
Aanvankelijk geraamde totale waarde van de opdracht/het perceel: 193 406.00 RON
Totale waarde van de opdracht/het perceel: 118 377.18 RON
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Opdracht nr.: 31003
Perceel nr.: 6
Benaming:

Produse chimice Centre Adulti

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
08/10/2018
V.2.2)Inlichtingen over inschrijvingen
Aantal inschrijvingen: 3
Aantal langs elektronische weg ontvangen inschrijvingen: 3
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers: neen
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Officiële benaming: DECAS
Nationaal identificatienummer: RO 23553077
Postadres: Strada Hulubăţ, Nr. 2
Plaats: Vaslui
NUTS-code: RO216
Postcode: 730007
Land: Roemenië
E-mail: decasvaslui@yahoo.com
Telefoon: +40 731308602
Fax: +40 335814532
De contractant is een mkb-bedrijf: neen
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
Aanvankelijk geraamde totale waarde van de opdracht/het perceel: 3 583.00 RON
Totale waarde van de opdracht/het perceel: 2 327.00 RON
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Opdracht nr.: 31307
Perceel nr.: 9
Benaming:

Materiale igienico- sanitare pentru cantine, sali de mese, cabinete medicale si infirmerii Centre Copii

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
09/10/2018
V.2.2)Inlichtingen over inschrijvingen
Aantal inschrijvingen: 8
Aantal langs elektronische weg ontvangen inschrijvingen: 8
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers: neen
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Officiële benaming: INEDIT CLEAN TOTAL
Nationaal identificatienummer: RO34397550
Postadres: Strada INDEPENDENTEI, Nr. 38
Plaats: Catelu
NUTS-code: RO322
Postcode: 077106
Land: Roemenië
E-mail: maria.rosu@ineditgrup.ro
Telefoon: +40 214670292
Fax: +40 318163788

Internetadres: www.ineditgrup.ro

De contractant is een mkb-bedrijf: neen
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
Aanvankelijk geraamde totale waarde van de opdracht/het perceel: 24 533.00 RON
Totale waarde van de opdracht/het perceel: 5 726.79 RON
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Opdracht nr.: 31016
Perceel nr.: 5
Benaming:

Produse chimice Centre Copii

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
08/10/2018
V.2.2)Inlichtingen over inschrijvingen
Aantal inschrijvingen: 3
Aantal langs elektronische weg ontvangen inschrijvingen: 3
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers: neen
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Officiële benaming: STRUNGARIU & CO RIGAMS LM SNC
Nationaal identificatienummer: RO 6856089
Postadres: Strada CARPATI, Nr. 5
Plaats: Iasi
NUTS-code: RO213
Postcode: 707027
Land: Roemenië
E-mail: rigams_k@yahoo.com
Telefoon: +40 232222014
Fax: +40 232222014
De contractant is een mkb-bedrijf: neen
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
Aanvankelijk geraamde totale waarde van de opdracht/het perceel: 3 696.00 RON
Totale waarde van de opdracht/het perceel: 1 896.18 RON
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Opdracht nr.: 2/38203
Perceel nr.: 4
Benaming:

Paste, prafuri abrazive, produse de curatat si lustruit Centre Adulţi

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
06/12/2018
V.2.2)Inlichtingen over inschrijvingen
Aantal inschrijvingen: 12
Aantal langs elektronische weg ontvangen inschrijvingen: 12
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers: neen
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Officiële benaming: DECAS
Nationaal identificatienummer: RO 23553077
Postadres: Strada Hulubăţ, Nr. 2
Plaats: Vaslui
NUTS-code: RO216
Postcode: 730007
Land: Roemenië
E-mail: decasvaslui@yahoo.com
Telefoon: +40 731308602
Fax: +40 335814532
De contractant is een mkb-bedrijf: neen
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
Aanvankelijk geraamde totale waarde van de opdracht/het perceel: 345 963.69 RON
Totale waarde van de opdracht/het perceel: 144 181.87 RON
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Opdracht nr.: 2/38267
Perceel nr.: 6
Benaming:

Produse chimice Centre Adulti

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
06/12/2018
V.2.2)Inlichtingen over inschrijvingen
Aantal inschrijvingen: 3
Aantal langs elektronische weg ontvangen inschrijvingen: 3
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers: neen
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Officiële benaming: DECAS
Nationaal identificatienummer: RO 23553077
Postadres: Strada Hulubăţ, Nr. 2
Plaats: Vaslui
NUTS-code: RO216
Postcode: 730007
Land: Roemenië
E-mail: decasvaslui@yahoo.com
Telefoon: +40 731308602
Fax: +40 335814532
De contractant is een mkb-bedrijf: neen
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
Aanvankelijk geraamde totale waarde van de opdracht/het perceel: 6 941.00 RON
Totale waarde van de opdracht/het perceel: 2 750.00 RON
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Opdracht nr.: 3/15877
Perceel nr.: 9
Benaming:

Materiale igienico- sanitare pentru cantine, sali de mese, cabinete medicale si infirmerii Centre Copii

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
31/05/2019
V.2.2)Inlichtingen over inschrijvingen
Aantal inschrijvingen: 8
Aantal langs elektronische weg ontvangen inschrijvingen: 8
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers: neen
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Officiële benaming: INEDIT CLEAN TOTAL
Nationaal identificatienummer: RO34397550
Postadres: Strada INDEPENDENTEI, Nr. 38
Plaats: Catelu
NUTS-code: RO322
Postcode: 077106
Land: Roemenië
E-mail: maria.rosu@ineditgrup.ro
Telefoon: +40 214670292
Fax: +40 318163788

Internetadres: www.ineditgrup.ro

De contractant is een mkb-bedrijf: neen
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
Aanvankelijk geraamde totale waarde van de opdracht/het perceel: 16 020.13 RON
Totale waarde van de opdracht/het perceel: 4 140.22 RON
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Opdracht nr.: 3/16395
Perceel nr.: 12
Benaming:

Materiale consumabile si cu caracter functional Centre Adulti

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
05/06/2019
V.2.2)Inlichtingen over inschrijvingen
Aantal inschrijvingen: 6
Aantal langs elektronische weg ontvangen inschrijvingen: 6
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers: neen
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Officiële benaming: STRUNGARIU & CO RIGAMS LM SNC
Nationaal identificatienummer: RO 6856089
Postadres: Strada CARPATI, Nr. 5
Plaats: Iasi
NUTS-code: RO213
Postcode: 707027
Land: Roemenië
E-mail: rigams_k@yahoo.com
Telefoon: +40 232222014
Fax: +40 232222014
De contractant is een mkb-bedrijf: neen
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
Aanvankelijk geraamde totale waarde van de opdracht/het perceel: 11 943.90 RON
Totale waarde van de opdracht/het perceel: 4 613.34 RON
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Opdracht nr.: 3/16120
Perceel nr.: 6
Benaming:

Produse chimice Centre Adulti

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
03/06/2019
V.2.2)Inlichtingen over inschrijvingen
Aantal inschrijvingen: 3
Aantal langs elektronische weg ontvangen inschrijvingen: 3
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers: neen
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Officiële benaming: DECAS
Nationaal identificatienummer: RO 23553077
Postadres: Strada Hulubăţ, Nr. 2
Plaats: Vaslui
NUTS-code: RO216
Postcode: 730007
Land: Roemenië
E-mail: decasvaslui@yahoo.com
Telefoon: +40 731308602
Fax: +40 335814532
De contractant is een mkb-bedrijf: neen
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
Aanvankelijk geraamde totale waarde van de opdracht/het perceel: 6 941.00 RON
Totale waarde van de opdracht/het perceel: 1 951.60 RON
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Opdracht nr.: 2/38266
Perceel nr.: 8
Benaming:

Produse de menaj Centre Adulti

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
06/12/2018
V.2.2)Inlichtingen over inschrijvingen
Aantal inschrijvingen: 5
Aantal langs elektronische weg ontvangen inschrijvingen: 5
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers: neen
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Officiële benaming: SC TERRA-PLAST IMPORT SRL
Nationaal identificatienummer: RO28269620
Postadres: Strada, Nr.
Plaats: Sibiu
NUTS-code: RO126
Postcode: 550052
Land: Roemenië
E-mail: comenzi@terra-plast.ro
Telefoon: +40 742044749
De contractant is een mkb-bedrijf: neen
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
Aanvankelijk geraamde totale waarde van de opdracht/het perceel: 28 480.66 RON
Totale waarde van de opdracht/het perceel: 9 186.73 RON
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Opdracht nr.: 2/38261
Perceel nr.: 5
Benaming:

Produse chimice Centre Copii

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
06/12/2018
V.2.2)Inlichtingen over inschrijvingen
Aantal inschrijvingen: 3
Aantal langs elektronische weg ontvangen inschrijvingen: 3
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers: neen
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Officiële benaming: STRUNGARIU & CO RIGAMS LM SNC
Nationaal identificatienummer: RO 6856089
Postadres: Strada CARPATI, Nr. 5
Plaats: Iasi
NUTS-code: RO213
Postcode: 707027
Land: Roemenië
E-mail: rigams_k@yahoo.com
Telefoon: +40 232222014
Fax: +40 232222014
De contractant is een mkb-bedrijf: neen
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
Aanvankelijk geraamde totale waarde van de opdracht/het perceel: 5 663.76 RON
Totale waarde van de opdracht/het perceel: 2 694.30 RON
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Opdracht nr.: 2/38263
Perceel nr.: 7
Benaming:

Produse de menaj Centre Copii

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
06/12/2018
V.2.2)Inlichtingen over inschrijvingen
Aantal inschrijvingen: 7
Aantal langs elektronische weg ontvangen inschrijvingen: 7
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers: neen
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Officiële benaming: STRUNGARIU & CO RIGAMS LM SNC
Nationaal identificatienummer: RO 6856089
Postadres: Strada CARPATI, Nr. 5
Plaats: Iasi
NUTS-code: RO213
Postcode: 707027
Land: Roemenië
E-mail: rigams_k@yahoo.com
Telefoon: +40 232222014
Fax: +40 232222014
De contractant is een mkb-bedrijf: neen
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
Aanvankelijk geraamde totale waarde van de opdracht/het perceel: 80 450.10 RON
Totale waarde van de opdracht/het perceel: 17 295.91 RON
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Opdracht nr.: 2/38262
Perceel nr.: 9
Benaming:

Materiale igienico- sanitare pentru cantine, sali de mese, cabinete medicale si infirmerii Centre Copii

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
06/12/2018
V.2.2)Inlichtingen over inschrijvingen
Aantal inschrijvingen: 8
Aantal langs elektronische weg ontvangen inschrijvingen: 8
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers: neen
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Officiële benaming: INEDIT CLEAN TOTAL
Nationaal identificatienummer: RO34397550
Postadres: Strada INDEPENDENTEI, Nr. 38
Plaats: Catelu
NUTS-code: RO322
Postcode: 077106
Land: Roemenië
E-mail: maria.rosu@ineditgrup.ro
Telefoon: +40 214670292
Fax: +40 318163788

Internetadres: www.ineditgrup.ro

De contractant is een mkb-bedrijf: neen
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
Aanvankelijk geraamde totale waarde van de opdracht/het perceel: 16 020.13 RON
Totale waarde van de opdracht/het perceel: 6 434.60 RON
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Opdracht nr.: 2/38264
Perceel nr.: 12
Benaming:

Materiale consumabile si cu caracter functional Centre Adulti

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
06/12/2018
V.2.2)Inlichtingen over inschrijvingen
Aantal inschrijvingen: 2
Aantal langs elektronische weg ontvangen inschrijvingen: 2
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers: neen
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Officiële benaming: STRUNGARIU & CO RIGAMS LM SNC
Nationaal identificatienummer: RO 6856089
Postadres: Strada CARPATI, Nr. 5
Plaats: Iasi
NUTS-code: RO213
Postcode: 707027
Land: Roemenië
E-mail: rigams_k@yahoo.com
Telefoon: +40 232222014
Fax: +40 232222014
De contractant is een mkb-bedrijf: neen
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
Aanvankelijk geraamde totale waarde van de opdracht/het perceel: 3 548.04 RON
Totale waarde van de opdracht/het perceel: 1 002.22 RON
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Opdracht nr.: 2/38265
Perceel nr.: 15
Benaming:

Produse de ingrijire pentru bebelusi - scutece de unica folosinta Centre Copii

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
06/12/2018
V.2.2)Inlichtingen over inschrijvingen
Aantal inschrijvingen: 1
Aantal langs elektronische weg ontvangen inschrijvingen: 1
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers: neen
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Officiële benaming: BELLA ROMANIA IMPEX S.R.L.
Nationaal identificatienummer: RO 9693687
Postadres: Strada: Timişoara, nr. 84, Sector: 6, Judet: Bucuresti, Localitate: Bucuresti, Cod postal: 061326
Plaats: Bucuresti
NUTS-code: RO321
Postcode: 061326
Land: Roemenië
E-mail: andreea.sebov@bella.ro
Telefoon: +40 213500880
Fax: +40 213500885
De contractant is een mkb-bedrijf: neen
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
Aanvankelijk geraamde totale waarde van de opdracht/het perceel: 301 305.35 RON
Totale waarde van de opdracht/het perceel: 85 758.24 RON
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Opdracht nr.: 29287
Perceel nr.: 15
Benaming:

Produse de ingrijire pentru bebelusi - scutece de unica folosinta Centre Copii

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
21/09/2018
V.2.2)Inlichtingen over inschrijvingen
Aantal inschrijvingen: 2
Aantal langs elektronische weg ontvangen inschrijvingen: 2
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers: neen
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Officiële benaming: BELLA ROMANIA IMPEX S.R.L.
Nationaal identificatienummer: RO 9693687
Postadres: Strada: Timişoara, nr. 84, Sector: 6, Judet: Bucuresti, Localitate: Bucuresti, Cod postal: 061326
Plaats: Bucuresti
NUTS-code: RO321
Postcode: 061326
Land: Roemenië
E-mail: andreea.sebov@bella.ro
Telefoon: +40 213500880
Fax: +40 213500885
De contractant is een mkb-bedrijf: neen
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
Aanvankelijk geraamde totale waarde van de opdracht/het perceel: 119 739.75 RON
Totale waarde van de opdracht/het perceel: 84 757.71 RON
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Opdracht nr.: 28206
Perceel nr.: 8
Benaming:

Produse de menaj Centre Adulti

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
12/09/2018
V.2.2)Inlichtingen over inschrijvingen
Aantal inschrijvingen: 5
Aantal langs elektronische weg ontvangen inschrijvingen: 5
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers: ja
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Officiële benaming: STRUNGARIU & CO RIGAMS LM SNC
Nationaal identificatienummer: RO 6856089
Postadres: Strada CARPATI, Nr. 5
Plaats: Iasi
NUTS-code: RO213
Postcode: 707027
Land: Roemenië
E-mail: rigams_k@yahoo.com
Telefoon: +40 232222014
Fax: +40 232222014
De contractant is een mkb-bedrijf: neen
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Officiële benaming: SC TERRA-PLAST IMPORT SRL
Nationaal identificatienummer: RO28269620
Postadres: Strada, Nr.
Plaats: Sibiu
NUTS-code: RO126
Postcode: 550052
Land: Roemenië
E-mail: comenzi@terra-plast.ro
Telefoon: +40 742044749
De contractant is een mkb-bedrijf: neen
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
Aanvankelijk geraamde totale waarde van de opdracht/het perceel: 35 252.40 RON
Laagste offerte: 28 480.66 RON / Hoogste offerte: 29 271.41 RON meegerekend
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Opdracht nr.: 3/16237
Perceel nr.: 8
Benaming:

Produse de menaj Centre Adulti

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
04/06/2019
V.2.2)Inlichtingen over inschrijvingen
Aantal inschrijvingen: 5
Aantal langs elektronische weg ontvangen inschrijvingen: 5
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers: neen
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Officiële benaming: SC TERRA-PLAST IMPORT SRL
Nationaal identificatienummer: RO28269620
Postadres: Strada, Nr.
Plaats: Sibiu
NUTS-code: RO126
Postcode: 550052
Land: Roemenië
E-mail: comenzi@terra-plast.ro
Telefoon: +40 742044749
De contractant is een mkb-bedrijf: neen
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
Aanvankelijk geraamde totale waarde van de opdracht/het perceel: 28 480.66 RON
Totale waarde van de opdracht/het perceel: 8 261.18 RON
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Opdracht nr.: 3/16394
Perceel nr.: 5
Benaming:

Produse chimice Centre Copii

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
05/06/2019
V.2.2)Inlichtingen over inschrijvingen
Aantal inschrijvingen: 3
Aantal langs elektronische weg ontvangen inschrijvingen: 3
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers: neen
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Officiële benaming: STRUNGARIU & CO RIGAMS LM SNC
Nationaal identificatienummer: RO 6856089
Postadres: Strada CARPATI, Nr. 5
Plaats: Iasi
NUTS-code: RO213
Postcode: 707027
Land: Roemenië
E-mail: rigams_k@yahoo.com
Telefoon: +40 232222014
Fax: +40 232222014
De contractant is een mkb-bedrijf: neen
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
Totale waarde van de opdracht/het perceel: 5 663.76 RON
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Opdracht nr.: 3/16119
Perceel nr.: 4
Benaming:

Paste, prafuri abrazive, produse de curatat si lustruit Centre Adulţi

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
03/06/2019
V.2.2)Inlichtingen over inschrijvingen
Aantal inschrijvingen: 12
Aantal langs elektronische weg ontvangen inschrijvingen: 12
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers: neen
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Officiële benaming: DECAS
Nationaal identificatienummer: RO 23553077
Postadres: Strada Hulubăţ, Nr. 2
Plaats: Vaslui
NUTS-code: RO216
Postcode: 730007
Land: Roemenië
E-mail: decasvaslui@yahoo.com
Telefoon: +40 731308602
Fax: +40 335814532
De contractant is een mkb-bedrijf: neen
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
Aanvankelijk geraamde totale waarde van de opdracht/het perceel: 345 963.69 RON
Totale waarde van de opdracht/het perceel: 77 034.39 RON
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Opdracht nr.: 3/16396
Perceel nr.: 11
Benaming:

Materiale consumabile si cu caracter functional Centre Copii

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
05/06/2019
V.2.2)Inlichtingen over inschrijvingen
Aantal inschrijvingen: 7
Aantal langs elektronische weg ontvangen inschrijvingen: 7
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers: neen
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Officiële benaming: STRUNGARIU & CO RIGAMS LM SNC
Nationaal identificatienummer: RO 6856089
Postadres: Strada CARPATI, Nr. 5
Plaats: Iasi
NUTS-code: RO213
Postcode: 707027
Land: Roemenië
E-mail: rigams_k@yahoo.com
Telefoon: +40 232222014
Fax: +40 232222014
De contractant is een mkb-bedrijf: neen
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
Aanvankelijk geraamde totale waarde van de opdracht/het perceel: 80 450.10 RON
Totale waarde van de opdracht/het perceel: 28 499.13 RON
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Opdracht nr.: 3/16426
Perceel nr.: 15
Benaming:

Produse de ingrijire pentru bebelusi - scutece de unica folosinta Centre Copii

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
05/06/2019
V.2.2)Inlichtingen over inschrijvingen
Aantal inschrijvingen: 2
Aantal langs elektronische weg ontvangen inschrijvingen: 2
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers: neen
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Officiële benaming: BELLA ROMANIA IMPEX S.R.L.
Nationaal identificatienummer: RO 9693687
Postadres: Strada: Timişoara, nr. 84, Sector: 6, Judet: Bucuresti, Localitate: Bucuresti, Cod postal: 061326
Plaats: Bucuresti
NUTS-code: RO321
Postcode: 061326
Land: Roemenië
E-mail: andreea.sebov@bella.ro
Telefoon: +40 213500880
Fax: +40 213500885
De contractant is een mkb-bedrijf: neen
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
Aanvankelijk geraamde totale waarde van de opdracht/het perceel: 301 305.35 RON
Totale waarde van de opdracht/het perceel: 64 654.60 RON
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Opdracht nr.: 3/15877
Perceel nr.: 9
Benaming:

Materiale igienico- sanitare pentru cantine, sali de mese, cabinete medicale si infirmerii Centre Copii

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
31/05/2019
V.2.2)Inlichtingen over inschrijvingen
Aantal inschrijvingen: 8
Aantal langs elektronische weg ontvangen inschrijvingen: 1
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers: neen
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Officiële benaming: INEDIT CLEAN TOTAL
Nationaal identificatienummer: RO34397550
Postadres: Strada INDEPENDENTEI, Nr. 38
Plaats: Catelu
NUTS-code: RO322
Postcode: 077106
Land: Roemenië
E-mail: maria.rosu@ineditgrup.ro
Telefoon: +40 214670292
Fax: +40 318163788

Internetadres: www.ineditgrup.ro

De contractant is een mkb-bedrijf: neen
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
Totale waarde van de opdracht/het perceel: 16 020.13 RON
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.3)Nadere inlichtingen:
VI.4)Beroepsprocedures
VI.4.1)Beroepsinstantie
Officiële benaming: Consiliul Național de Soluționare a Contestațiilor
Postadres: Str. Stavropoleos nr. 6, sector 3
Plaats: București
Postcode: 030084
Land: Roemenië
E-mail: office@cnsc.ro
Telefoon: +40 213104641
Fax: +40 213104642 / +40 218900745

Internetadres: http://www.cnsc.ro

VI.4.2)Voor bemiddelingsprocedures bevoegde instantie
VI.4.3)Beroepsprocedure
VI.4.4)Dienst waar inlichtingen over de beroepsprocedures kunnen worden verkregen
Officiële benaming: Compartiment Juridic, Contencios şi Managementul Serviciilor Sociale din cadrul D.G.A.S.P.C. Iași
Postadres: Str. Vasile Lupu nr. 57 A
Plaats: Iași
Postcode: 700309
Land: Roemenië
Telefoon: +40 232474800
Fax: +40 232279654
VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
20/06/2019